ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ          22/11/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ

          22/11/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2017 - 2018"  [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ]


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2016-2017        18/06/2017

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι επίκειται, μέχρι το τέλος Ιουνίου, προκήρυξη 100 νέων θέσεων υποτροφιών διάρκειας ενός (1) έτους για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα με έναρξη το νωρίτερο από 1/9/2016. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.

Οι εν λόγω θέσεις υποτροφιών αφορούν Μεταδιδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ και κατανέμονται στις θεματικές περιοχές Βιομηχανία, Υγεία, Ενέργεια, Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη – Περιβάλλον, ενώ δεν αποκλείονται οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες με την προϋπόθεση ότι αφορούν τις Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ανωτέρω θεματικών περιοχών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις
συμμετοχής:

1.Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους. Ως ημερομηνία αναφοράς θα θεωρείται η ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών.
2.Να έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από Τμήμα, Τομέα ή επιβλέποντα καθηγητή ΑΕΙ, στην οποία να βεβαιώνεται η έναρξη αυτής εντός της περιόδου από 1/9/2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3. Να έχουν ατομικό  δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 15.000,00€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος και να μην έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης στη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με τις δόκιμες διαδικασίες βάσει ποιοτικών κριτηρίων, όπως η ποιότητα της πρότασης, το προφίλ του/της υποψηφίου και
οι δημοσιεύσεις του/της.

Λεπτομερής  περιγραφή  του  προγράμματος  (προθεσμίες,  όροι  κτλ)  θα  περιληφθεί  στην    σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία θα αναρτηθεί στον ιστοτόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr) και θα λάβει την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα.

Συνημμένο το σχετικό έγγραφο του ΙΚΥ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 17-18

ΑΙΤΗΣΗ