ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί στο Τμήμα μας από το 1997 και αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από προπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα. Από το 2002 μέχρι τις πρόσφατες περικοπές, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΟΠΑ είχε αυξημένη χρηματοδότη­ση και συμμετείχε μεγάλος αριθμός φοιτητών/τριών που έφτανε το 30% των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Πρακτικής του ΤΟΠΑ εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πρακτικής του Παντείου (πατήστε εδώ).

Ας σημειωθεί ότι εκτός από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Πρακτικής, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στο Πάντειο και δεύτερο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό. Εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και σε αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες.

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΟΠΑ αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας φοιτητών/τριών στην Ελλάδα. Οι ασκούμενοι συνδέουν τη θεωρητική γνώση που αποκόμισαν από τις σπουδές τους με την πρακτική εφαρμογή της σε χώρους εργασίας σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με το χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των λογιστικών γραφείων, των γραφείων μελετών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων Περιφερειακού Σχεδιασμού κ.λπ. Δημιουργούνται, τέλος, μονιμότεροι δεσμοί του Τμήματος με τους χώρους απασχόλησης των αποφοίτων μας.

Χαρακτηριστικά

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι Κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες του ΤΟΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα μια μόνον φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι υποχρεωτική και δε συνδέεται με την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματική εργασίας. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε προαιρετική βάση. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως εμπειρία και εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του φοιτητή αλλά δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Διαδικασία συμμετοχής

Πριν την έναρξη κάθε κύκλου Πρακτικής Άσκησης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Πρακτικής του Παντείου πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα.

Εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και σχετική φόρμα βιογραφικού και τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος praktiki.topa[at]gmail.com.

Στην αίτηση συμπληρώνονται επίσης τα στοιχεία της συγκεκριμένης θέσης πρακτικής άσκησης την οποία επιλέγει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής/τρια από το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Όλες οι προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης περιλαμβάνονται στην πανελλαδική διαδικτυακή πύλη ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx), η οποία διασυνδέει όλους τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ μπορούν να συμμετάσχουν (εγγραφούν) νέοι φορείς στους οποίους ενδιαφέρεται κάποιος φοιτητής να κάνει πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία πρόσβασης των φοιτητών/τριών στο ΑΤΛΑΣ είναι τα ίδια στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στον «Έυδοξο» και την «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα». Η εγγραφή σε κάποια θέση στο ΑΤΛΑΣ αποτελεί δήλωση επιθυμίας συμμετοχής και δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καθώς ακολουθείται διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής γίνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος του ΤΟΠΑ, με κριτήρια επιλογής τα οποία περιλαμβάνουν το έτος σπουδών (με προτεραιότητα στους παλαιότερους φοιτητές) και την ακαδημαϊκή επίδοση έως τη στιγμή της υποβολής αίτησης (με προτεραιότητα στους φοιτητές που οφείλουν τα λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα). Συνεκτιμάται, επίσης, η συνολική βαθμολογική επίδοση, η γνώση ξένων γλωσσών και ο χειρισμός Η/Υ.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μόνον στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΠΑ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση η οποία δεν εντάσσεται στο Πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Η ασφαλιστική κάλυψη των ασκουμένων φοιτητών/τριών (ΙΚΑ) έναντι εργατικού ατυχήματος, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών/τριών καλύπτεται από τους πόρους του Προγράμματος και καταβάλλεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για κάθε κύκλο πρακτικής εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Με το πέρας του Κύκλου Πρακτικής, ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να υποβάλλει στο ΤΟΠΑ και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (α) έκθεση επίδοσης με περιγραφή του έργου που εκτέλεσε ο/η ασκούμενος/η, (β) φύλλο αξιολόγησης του ασκούμενου, (γ) βεβαίωση υλοποίησης με τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Επίσης, οι ασκούμενοι οφείλουν να υποβάλλουν (α) έκθεση πεπραγμένων και (β) φύλλο αξιολόγησης στα οποία καταγράφονται οι εντυπώσεις τους από την πορεία της Πρακτικής Άσκησης.

Τέλος, ο επιστημονικός υπεύθυνος συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του Κύκλου Πρακτικής του Προγράμματος.

Ας σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία καθώς οι φοιτητές/τριές είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, όπως και οι συνεργαζόμενοι φορείς. Το Πρόγραμμα Πρακτικής του ΤΟΠΑ έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (κατατάσσεται στο ανώτερο 15% των πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Ελλάδα). Τέλος, συνεργαζόμενοι φορείς προσφέρουν σε ασκούμενους συνέχιση της εργασιακής σχέσης μετά τη λήξη του Προγράμματος σε ποσοστό που φτάνει το 20%.

Υποστήριξη

Στο Πάντειο λειτουργεί κεντρικό γραφείο Πρακτικής Άσκησης και επίσης γραφείο Πρακτικής του ΤΟΠΑ για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών και το συντονισμό του Προγράμματος. Επίσης, διοργανώνονται συναντήσεις πριν την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια του κάθε Κύκλου Πρακτικής του Προγράμματος.

 

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΟΠΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  praktiki.topa[at]gmail.com

Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος

Επόπτης: Επίκουρος Καθηγητής Σταύρος Ντεγιαννάκης

Επόπτης: Λέκτορας Βασίλης Αυδίκος