Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων και ύλη ακαδ. έτους 2021-22

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3404/05, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Υ.Α.Φ1/192329/Β3/16.12.2013 και της 30ης/06/2021 Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίστηκε η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το ποσοστό, οι κατηγορίες κατατασσόμενων, ο τρόπος κατάταξης, τα δικαιολογητικά και ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων), που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Παν/μίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.
Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 01-15 Νοεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος μετά από σχετική ανακοίνωση.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

–   Αίτηση του ενδιαφερομένου (υπάρχει στο site)
–   Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2021. Τα τρία μαθήματα εξέτασης και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος και αναρτώνται στην επίσημη Ιστοσελίδα του Τμήματος (topa.panteion.gr). Επίσης, το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος, εγκαίρως, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων του πρώτου μαθήματος.

 

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-22

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

23 Ιουλίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED