Ανακοίνωση συνέντευξης για τελική αξιολόγηση υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. του τμήματος κατεύθυνση Ε.Ο.Δ.

Κατεύθυνση : Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Κατεύθυνσης: Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 6 Ιουλίου 2022, διαδικτυακά σύμφωνα με το αναρτημένο (σε μορφή excel, ωρολόγιο πρόγραμμα). Για την συνέντευξη θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Microsoft Τeams. Ο υπολογιστής που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να έχει κάμερα και μικρόφωνο και δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού. Την προκαθορισμένη ώρα, πατήστε τον σύνδεσμο (που εμφανίζεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα) για να εισέλθετε στην ψηφιακή αίθουσα εξέτασης.

(Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ)

5 Ιουλίου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED