Ανακοίνωση υποδοχής κοινού από 10/11/2020 έως 30/11/2020

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 που έχουν επιβληθεί και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 [ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ] με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και
2.Την υπ΄αριθμ. 47/09-11-2020 Απόφασης της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου, καθηγήτριας Χ. Κουλούρη,

Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 10/11/2020 έως 30/11/2020, η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν θα εξυπηρετεί στη θυρίδα κάθε Τρίτη 10:00 13:00.
Εξυπηρέτηση κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, μέσω επικοινωνίας στο email του Τμήματος: topa@panteion.gr

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Γ. Λιάτσου

10 Νοεμβρίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED