Ανακοίνωση Erasmus

Ενημέρωση για τη συμπλήρωση αίτησης φοιτητών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα erasmus

Ο φοιτητής, αφού ολοκληρώσει την επιμόρφωση του με το πρόγραμμα erasmus, καταθέτει αίτηση στη γραμματεία του τμήματος, προς τη γενική συνέλευση του τμήματος για να γίνει αναγνώριση του χρόνου παραμονής του στο παν/μιο του εξωτερικού, γράφοντας αναλυτικά το χρονικό διάστημα απουσίας και το εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) και το ακαδ. Έτος. Με την αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα που έχει παραλάβει από το γραφείο διεθνών σχέσεων (transcipt of records) και του παν/μιου υποδοχής. Κατόπιν στην αίτηση θα αναφέρονται τα εξής: παρακαλώ να μου αναγνωριστεί ο χρόνος παραμονής στο παν/μιο (ονομασία), κατά το χρονικό διάστημα από – έως.
Εάν υπάρχουν μαθήματα, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, στην αίτησή του θα ζητάει να αναγνωριστούν ως μαθήματα ερασμιακά, εκτός προγράμματος σπουδών του τμήματος και αναλυτικά θα αναγράφεται το λεκτικό του μαθήματος.
Σε περίπτωση που υπάρχουν μαθήματα που θέλει να αντιστοιχήσει με μαθήματα του τμήματος, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία με τους διδάσκοντες των μαθημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να στείλουν (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τη σύμφωνη γνώμη τους και το βαθμό, τα οποία και θα επισυνάπτονται στην αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται: μάθημα τοπα (κωδικός, λεκτικό και εξάμηνο) και το λεκτικό του μαθήματος που θέλει να αντιστοιχηθεί.

22 Ιουλίου 2020
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED