ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ο φοιτητές εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο δηλώνοντας ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιλέγουν, στις ημερομηνίες που ορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται με τους περιορισμούς που ισχύουν για τα προαπαιτούμενα και για τα εξαρτώμενα μαθήματα.

Οι φοιτητές που αμέλησαν ή δεν υπέβαλαν επιτυχώς ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου ούτε της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου (Απόφαση Γ.Σ. της 9-3-2016). Σε περίπτωση που ο φοιτητής προσέλθει και εξετασθεί, τότε ο βαθμός τού μη δηλωθέντος μαθήματος ακυρώνεται. Μαθήματα επιλογής που δηλώνονται από ελάχιστο αριθμό φοιτητών είναι δυνατόν να μην διδαχθούν, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού του Τμήματος. Οι φοιτητές που το δήλωσαν μπορούν να υποβάλουν νέα δήλωση εγγραφής σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης προθεσμίας.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED