Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-2021

Αθήνα, 13-05-2021

Ανακοίνωση κατατακτηρίων

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους/ες για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21 του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν Παρακευή 28/5/2021 ως εξής :

«Μαθηματικά I» :
Παρασκευή 28/05/2021, ώρα 10:00-12:00, Αίθουσα Α1.

«Εισαγωγή στη Πολιτική Οικονομία I»:
Παρασκευή 28/05/2021, ώρα 13:00-15:00, Αίθουσα Α1.

«Εισαγωγή στη Περιφερειακή Επιστήμη»:
Παρασκευή 28/05/2021, ώρα 16:00-18:00, Αίθουσα Α1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν στην κατοχή τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων τους και να προσέλθουν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Με την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Αριθμ. 48918/Ζ1 (ΦΕΚ Β’ 1818/29.4.2021) καθορίζονται οι όροι διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (Β’ 3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής ΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, και της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24.4.2021 (Β’ 1682)

· Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης αρνητικού τεστ (βλ. Συν.1). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.
· Απαιτείται χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
· Τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των προσώπων.
· Χρησιμοποιείται αντισηπτικό χεριών.
· Απαγορεύεται ο συνωστισμός στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

 

Οδηγίες κατατακτηρίων

Υποψήφιοι κατατακτηρίων εξετάσεων

 

Από τη Γραμματεία

13 Μαΐου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED