Δικαίωμα αναστολής φοίτησης των φοιτητών του ΠΠΣ

Διακοπή (αναστολή) φοίτησης

Σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022, άρθρο 76 παρ.4 προβλέπεται η δυνατότητα διακοπής της φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία, ανακαλείται η κάρτα Βιβλιοθήκης για τον δανεισμό βιβλίων και το φοιτητικό πάσο. Τις διατάξεις αυτές συμπληρώνει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Παντείου Πανεπιστημίου, άρθρο 53 παρ.3.

· Οι προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν υπερβεί τα 12 εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν διακοπή φοίτησης έως δύο (2) έτη. Ο φοιτητής κατά τα τέσσερα έτη του ΠΠΣ μπορεί να ζητήσει διακοπή φοίτησης συνεχόμενα ή τμηματικά για ζυγό αριθμό εξαμήνων (2 ή 4 εξάμηνα), λόγω της αλληλουχίας των μαθημάτων/ σεμιναρίων/ εργαστηρίων. Μετά την πάροδο των τεσσάρων ετών του ελάχιστου χρόνου φοίτησης ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει διακοπή φοίτησης για μονό ή ζυγό αριθμό εξαμήνων, συνεχόμενα ή τμηματικά, έως δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο.

· Η αίτηση διακοπής των σπουδών υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν την εγγραφή του αιτούμενου στο εξάμηνο για το οποίο ζητεί διακοπή. Στο έντυπο της αίτησης αναφέρονται οι λόγοι του αιτήματος διακοπής και τα συνοδευτικά έγγραφα.

· Επί του αιτήματος διακοπής της φοίτησης αποφασίζει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος.

14 Οκτωβρίου 2022
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED