Εξέταση μαθημάτων Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις & Οικονομικό Δίκαιο

Εξετάσεις μαθημάτων καθηγητή κυρίου Δούβλη

Υπεύθυνος εξέτασης, καθηγητής κύριος Λιάπης

ΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Παρακαλείσθε για την εξέταση των μαθημάτων να προσέλθετε μισή ώρα νωρίτερα στην ηλεκτρονική αίθουσα ms-teams, έτσι ώστε να γίνει έγκαιρα η ταυτοποίηση σας και να έχετε τον καθαρό και απαιτούμενο βάση των θεμάτων χρόνο εξέτασης των 2 ωρών

Τα link για την συμμετοχή σας είναι :

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, Ώρα 12.00-14.00, Προσέλευση 11.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQwMjhlOGQtYTUwYS00MDdlLWE2NDEtZmZjNzZmMTk5NWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22ece768f2-2e1e-4521-8211-be5bdf548cf6%22%7d

ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, Ώρα 12.00-14.00, Προσέλευση 11.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQxZmNiNGUtOGEzNC00MDE1LWI0YzgtNDFlNmYwMDZlNmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22ece768f2-2e1e-4521-8211-be5bdf548cf6%22%7d

2 Σεπτεμβρίου 2021
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED