ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού. Αποτελείται από τους Μπίθα Κ., Ροβολή Α., Ντεγιαννάκη Σ., Στοφόρο Χρ., Καραγάνη Α.,Ψειρίδου Α. και Κεραμίδου Ι.
Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΠΣ). Αποτελείται από τους Ψυχάρη Ι., Μιμή Α. και Κεραμίδου Ι.
Επιτροπή ERASMUS. Αποτελείται από τους Χριστοφόρου A. και Τσέλιο B.
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Αποτελείται από τους Ντεγιαννάκη Σ., Αυδίκο Β. και Ψειρίδου Α
Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος (ΟΜΕΑ). Αποτελείται από τους Ροβολή Α., Μιμή Α., Χριστοφόρου A., Μπαμπίνα Γ.και Κεραμίδου Ι.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED