ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στο Τμήμα λειτουργεί εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής έρευνας, της περιφερειακής ανάλυσης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
– Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
– Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα κέντρα ερευνών μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
– Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
– Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας.

ΦΕΚ του Εργαστηρίου Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (47Α’/15-3-2001).

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED