Ερευνητικά Ινστιτούτα

ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ (ΙΠΑ)

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) ιδρύθηκε το 1975 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Ιερώνυμου Πίντου και ήταν το πρώτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών που λειτούργησε στο ελληνικό Πανεπιστήμιο, παρέχοντας  αναγνωρισμένο από το κράτος Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό διήρκεσε μέχρι το 1994. Έκτοτε, το Ινστιτούτο μετατράπηκε αυτοδικαίως σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και λειτουργεί με αυτή τη μορφή μέχρι σήμερα.

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης συνδέεται με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο.

Κατά το χρονικό διάστημα 1981-2007 Διευθυντής του Ινστιτούτου ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Κόνσολας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Ινστιτούτο απέκτησε τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται σήμερα. Κατά το χρονικό διάστημα 2007-2018 Διευθυντής του Ινστιτούτου διετέλεσε ο Ομότιμος καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος. Από το 2018 μέχρι σήμερα Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΠΑ: https://ipa.panteion.gr/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΑΠΑΔ)

Το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου, και άρχισε να λειτουργεί από το 1999. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στο νομοθετικό καθεστώς των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων του Ν.2083/92. Το ΙΑΠΑΔ είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που ιδρύθηκε το 1989 από το τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: εκπαίδευση – έρευνα – επιστημονικές εκδόσεις – επιστημονικές εκδηλώσεις – ερευνητικά προγράμματα. Το Ινστιτούτο συμβάλλει στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και αποτελεί χώρος φιλοξενίας διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Τομείς ανάπτυξης της δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι: οι πολιτικές για το αστικό περιβάλλον, τη χωροταξία – πολεοδομία και το ανθρώπινο δυναμικό, οι οικονομικές διαστάσεις του αστικού περιβάλλοντος, οι βιώσιμες πόλεις, η αγορά ακινήτων, τα οικονομικά του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, το ζήτημα της περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το ΙΑΠΑΔ έχει αναπτύξει κατά την τελευταία δεκαετία συνεργασίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με πολλά εθνικά ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και μεγάλα διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο.

Το ΙΑΠΑΔ έχει αδιάλειπτη επιστημονική παρουσία, με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Παράλληλα, έχει εκδώσει πρόσφατα συγγράμματα που προορίζονται για πανεπιστημιακή διδασκαλία σε περισσότερα από 16 τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΑΠΑΔ: https://www.uehr.gr/

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED