Ερευνητικά Κέντρα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ο.Π)

Το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π) είναι ένα ανεξάρτητο επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Στα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια σημαντική πηγή ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής, παρέχοντας γνώση και πληροφόρηση για την χάραξη και διαμόρφωση πολιτικών πρακτικών και στρατηγικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το ΚΕ.Μ.Ο.Π. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά πεδία των τριών τομέων της οικονομίας, τα οποία αφορούν την κοινωνική έρευνα, την οργάνωση, τη διοίκηση, την αλλαγή, την καινοτομία το σχεδιασμό διαδικασιών την απόδοση, κλπ, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη δημόσια πολιτική και την Ευρωπαϊκή πολιτική.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

Το Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) λειτουργεί ως αυτόνομο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Κέντρο, το οποίο πρωτοσυστάθηκε σε σύνδεση με το καταργηθέν πλέον Γενικό Τμήμα Δικαίου (π.δ. 76/2013), μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση της 1.12.1993, με τελευταία ανανέωση από τη Σύγκλητο της 17.2.2012). Σήμερα το Κέντρο έχει μεταφερθεί ως προς την επιστημονική του διασύνδεση στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, με βάση την από 27.7.2015 απόφαση της οικείας Συγκλήτου.
Σκοποί του Κ.Ε.Δ.ΣΥ. είναι πλέον η διεξαγωγή ερευνών και η εν γένει μελέτη θεμάτων που ανάγονται στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τόσο του Ιδιωτικού -ιδίως του Εμπορικού- όσο και του Οικονομικού Δικαίου, σε διασύνδεση και με την αντίστοιχη οικονομική-συναλλακτική διάσταση σε περιφερειακό ή μη εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές αναπτυξιακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής έρευνας, της περιφερειακής ανάλυσης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους του ΤΟΠΑ, Αριστοτέλους 29.

Λειτουργεί πλήρως στους τομείς:
1) Βασικής Έρευνας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Βάσεις Δεδομένων και Θεματική Χαρτογραφία
2) Στην υποστήριξη των ποσοτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος, με δυνατότητα 25 θέσεων εργασίας
3) Στην υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Διευθυντής είναι ο Αν. Καθ. Α. Μιμής και Υπεύθυνος στον Τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ο Αν. Καθ. Α. Μιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED