ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

Το Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) λειτουργεί ως αυτόνομο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Κέντρο, το οποίο πρωτοσυστάθηκε σε σύνδεση με το καταργηθέν πλέον Γενικό Τμήμα Δικαίου (π.δ. 76/2013), μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση της 1.12.1993, με τελευταία ανανέωση από τη Σύγκλητο της 17.2.2012). Σήμερα το Κέντρο έχει μεταφερθεί ως προς την επιστημονική του διασύνδεση στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, με βάση την από 27.7.2015 απόφαση της οικείας Συγκλήτου. Το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. ως προς την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του διέπεται ευρύτερα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στον επισυναπτόμενο Ειδικό Κανονισμό του Κέντρου.
Σκοποί του Κ.Ε.Δ.ΣΥ. είναι πλέον η διεξαγωγή ερευνών και η εν γένει μελέτη θεμάτων που ανάγονται στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τόσο του Ιδιωτικού -ιδίως του Εμπορικού- όσο και του Οικονομικού Δικαίου, σε διασύνδεση και με την αντίστοιχη οικονομική-συναλλακτική διάσταση σε περιφερειακό ή μη εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές αναπτυξιακό επίπεδο. Ειδικότερα το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. δραστηριοποιείται σε πλειάδα συναφών προς τα ανωτέρω πεδία επιστημονικών αντικειμένων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά εκείνα της Αγοράς Ακινήτων, των Εμπορικών Συναλλαγών, των Συναλλαγών Επιχειρηματικού και Εταιρικού χαρακτήρα, των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, της Αφερεγγυότητας και Εξυγίανσης, της Προστασίας των Καταναλωτών, της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, των Διεθνών Οικονομικών Συναλλαγών, των Επενδυτικών Κινήτρων και Αναπτυξιακών Νόμων κ.ά. Επίσης, το Κέντρο προβαίνει στην οργάνωση και συντονισμό ειδικών ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνεδρίων κλπ, έχει δε τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα εγκεκριμένα επιστημονικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα κάθε μορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού, ιδιαίτερα μάλιστα με αναπτυξιακούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για την προώθηση των στόχων του. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο μπορεί να συγκροτήσει εξειδικευμένη βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, να προμηθεύεται τον ανάλογο κάθε είδους εξοπλισμό, να εκδίδει δημοσιεύματα και γενικότερα να αναπτύσσει οποιαδήποτε σχετική με την εκπλήρωση των σκοπών του δραστηριότητα.
Το Κέντρο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και έναν (1) υποψήφιο διδάκτορα του Τ.Ο.Π.Α., ορίζεται δε ανά τριετία από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τ.Ο.Π.Α., με το οποίο το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. στο εξής διασυνδέεται. Για τον λόγο αυτόν, τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της Δ.Ε. του Κέντρου προέρχονται από το Τ.Ο.Π.Α., ένα (1) δε από τα μέλη της Δ.Ε. ορίζεται με εισήγησή της από τη Σύγκλητο ως Διευθυντής του Κέντρου με τριετή επίσης θητεία, δυνάμενη να ανανεωθεί έως δύο συνεχόμενες φορές με τον ίδιο τρόπο. Ο Διευθυντής, μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, έχει την ευθύνη κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Δ.Ε., διέπεται δε γενικότερα από τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαχείρισης των πανεπιστημιακών κονδυλίων. Σήμερα και μετά την κατά τα ανωτέρω έγκριση μεταφοράς του Κ.Ε.Δ.ΣΥ. στο Τ.Ο.Π.Α., η Δ.Ε. του Κέντρου αποτελείται μετά τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου από: α) τον Διευθυντή αυτού Καθηγητή Τ.Ο.Π.Α. Παντείου Πανεπιστημίου κ. Βασίλειο Δούβλη και από τα μέλη αντιστοίχως: β) Καθηγητή Τ.Ο.Π.Α. κ. Δημήτριο Χριστόπουλο, γ) Επ. Καθηγητή Τ.Ο.Π.Α. κ. Κωνσταντίνο Λιάπη, δ) Επ. Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου κ. Άγγελο Μπώλο και ε) Υποψήφιο Διδάκτορα Τ.Ο.Π.Α. κ. Παναγιώτη Σπανό.
Πόροι του Κέντρου αποτελούν οι κάθε είδους συνεισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, έσοδα προερχόμενα από την υπαγωγή του Κέντρου σε προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και τα δημιουργούμενα από τις δραστηριότητές του έσοδα. Ο Διευθυντής έχει ακόμη την ευθύνη υποβολής στη Δ.Ε. για έγκριση του προγράμματος δραστηριοτήτων του Κέντρου καθώς και τη διοργάνωση τυχόν εκτάκτων δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή ή ενόψει εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου από το Κέντρο, ο Διευθυντής δικαιούται να ορίσει ως εκάστοτε αναπληρωτή του ένα από τα μέλη της Δ.Ε. Για κάθε πρόγραμμα του Κέντρου, που εγκρίνεται από τη Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή, μπορεί να ορίζεται Επιστημονικός Επόπτης, ενώ το αναλαμβανόμενο πρόγραμμα διευθύνεται από υπεύθυνο Συντονιστή καθοριζόμενο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας. Το Ερευνητικό Προσωπικό του Κέντρου και οι αντίστοιχοι όροι συνεργασίας καθορίζονται από τη Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή, διέπεται δε ως προς την ερευνητική και λοιπή του απασχόληση από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως περί Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Αποτελείται από Ερευνητές, Βοηθούς Ερευνητές, Βοηθούς και Επίτιμους Επιστημονικούς Ερευνητές. Το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. αναλαμβάνει να διεξάγει προγράμματα και οποιαδήποτε περαιτέρω δράση εμπίπτει στους σκοπούς του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα διοργάνωσης εκτάκτων προγραμμάτων ή άλλων δραστηριοτήτων, που αποφασίζονται οποτεδήποτε από τον Διευθυντή με έγκριση της Δ.Ε. καθώς και προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από πηγές εκτός προϋπολογισμού του Κέντρου (αυτοχρηματοδοτούμενα). Τέλος, εκτός από τον Ειδικό Κανονισμό, η Δ.Ε. δικαιούται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να καταρτίσει και να καταθέσει προς έγκριση πρόσθετο Ειδικό Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου.

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED