Προφίλ

Βαθμίδα

Καθηγήτρια

Όνομα

Όλγα Γιώτη-Παπαδάκη

Τομέας

Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

Γραφείο

Νέο κτίριο Ζ13, 7ος Όροφο

Τηλέφωνο

2109201857

E-mail

opapadak@panteion.gr

Τίτλοι σπουδών

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές Περιφερειακή Ανάπτυξη -Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Βασικές Σπουδές Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών
Διδακτορική Διατριβή (1989) ‘Η επίδραση της Περιφερειακής Πολιτικής σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο στην διαρθρωτική μεταβολή της οικονομίας των Ελληνικών περιφερειών’ Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός Άριστα)

Γνωστικό αντικείμενο

Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον της είναι η πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι επιπτώσεις που αυτή επιφέρει στην ανάπτυξη των επιμέρους κρατών- μελών και των περιφερειών τους.

Βιογραφικό

 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Καθηγήτρια Μονίμου μαθήματος Jean Monnet με αντικείμενο την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετες διδακτικές υποχρεώσεις της είναι τα μαθήματα «Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «Οικονομική Γεωγραφία». Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η Περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, όπως και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Είναι  μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της συμμετέχει στις μελέτες και τις ερευνητικές δραστηριότητές του.

Μαθήματα

 

– Προπτυχιακό

1. Οικονομική και Αστική Γεωγραφία

2. Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε

3. Οικονομικοί Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.

4. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

– Μεταπτυχιακό

1. Περιφερειακός Προγραμματισμός: Ευρωπαϊκή, Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Διάσταση

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

Social Cohesion and Development 2018 13 (2), 159-170 Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2018 13 (2), 159-170 Το Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 της Ε.Ε. Όλγα Παπαδάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίοδο κρίσης’ στο ‘Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Οι πολλαπλές κρίσεις και οι προκλήσεις του μέλλοντος’. Τιμητικός Τόμος για τον Παναγιώτη Ιωακειμίδη, επιμέλεια Σουζάνα Βέρνυ, Αντώνης Κόντης. Εκδ. Παπαζήση 2017

The beginning of Dis-integration in the European Union’ Journal of Regional & Socio-Economic Issues volume 4, Issue 1
‘L’insuffisante intégration européenne’ στο’ Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales’, Le Journal de l’Association Hellénique des Scientifiques Régionaux, Volume III numéro 1 2015

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED