& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για είκοσι πέντε και πλέον χρόνια. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο:
«Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις:
1)«Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση»
2)«Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
με Ειδικεύσεις:
α)«Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός» και
β)«Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων».
Το ΠΜΣ καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία των οικονομικών, της διοίκησης, και της περιφερειακής επιστήμης. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το ΠΜΣ αποτελεί Διεπιστημονικό Πρόγραμμα στο οποίο γίνονται δεκτοί, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Κανονισμοί ΠΜΣ & ΠΔΣ

Φεκ ΠΜΣ & ΔΠΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιστημονική θεωρητική και εφηρμοσμένη εκπαίδευση, και η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση Οικονομολόγων, Περιφερειολόγων, και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα εφηρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, οικονομικής πολιτικής, διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αγοράς ακινήτων.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό επιλεγμένων θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων που:
• υποστηρίζουν τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές,
• εφοδιάζουν τους αποφοίτους με θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό, δημόσιο και κοινωνικό τομέα διεθνώς. σχεδιασμού κ.ά.
Με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες εφηρμοσμένων οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, περιφερειακής ανάπτυξης, και διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής.

Οι γνώσεις και τα εφόδια που θα αποκτήσεις με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα σου επιτρέψουν να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στην κεντρική, περιφερειακή, και τοπική διοίκηση, καθώς σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ, και Διεθνείς Οργανισμούς.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» και την κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις, την ειδίκευση «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και την ειδίκευση των «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων».
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης

8060 - Ποσοτικές Μέθοδοι Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Ανάθεση: Γεωργ. Μπαμπίνας

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Δελής και Υ.Δ. Ε. Καφουσάκη

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: Ποσοτικές Μέθοδοι Εφηρμοσμένων Οικονομικών
2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ  ΜΙΚΤΟ X
3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ X ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
4. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α X Β 
5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ : 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : 2
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS):

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου των ποσοτικών μεθόδων και εκμάθηση της εφαρμογής τους στην οικονομική & χρηματοοικονομική επιστήμη.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η σωστή χρήση των ποσοτικών μεθόδων από τους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος στην εργασία τους.

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Εβδ-1. Εισαγωγή στο υπόδειγμα παλινδρόμησης με κλασσική άλγεβρα.
Εβδ-1.Το υπόδειγμα πολλαπλής παλινδρόμησης με άλγεβρα πινάκων.
Εβδ-2.Μέθοδος Μεγίστης Πιθανοφάνειας και σύνδεση της με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων.
Εβδ-2.Έλεγχοι υποθέσεων για το διάνυσμα των παραμέτρων προς εκτίμηση του υποδείγματος.
Εβδ-3.Επεκτάσεις του Γραμμικού Υποδείγματος σε μη γραμμικές μορφές.
Υποδείγματα πολυωνυμικής μορφής, αντίστροφης μορφής, σταθερών ελαστικοτήτων, εκθετικής μορφής, λογιστικής καμπύλης.
Εβδ-3.Έλεγχοι κανονικότητας.
Εβδ-3.Ετεροσκεδαστικότητα. Συνέπειες, διαπίστωση, λύσεις. Εκτιμητές ανθεκτικοί στην ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας.                                                                                                                                Εβδ-4.Αυτοσυσχέτιση. Συνέπειες, διαπίστωση, λύσεις. Εκτιμητές ανθεκτικοί στην ύπαρξη αυτοσυσχέτισης. Υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις.

Εβδ-4.Μη στάσιμες χρονοσειρές και έλεγχοι στασιμότητας. Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας. Προσδιοριστική και στοχαστική τάση.
Εβδ-5.Αυτό-παλίνδρομα υποδείγματα. Αυτό-συσχέτιση και μερική αυτό-συσχέτιση.
Εβδ-5.Υποδείγματα κινητών μέσων όρων. Εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας με τη χρήση αριθμητικών τεχνικών.
Εβδ-6.Ολοκληρωμένης τάξεως αυτό-παλίνδρομα υποδείγματα κινητών μέσων όρων.
Εβδ-7.Μέτρα αξιολόγησης των εκτιμήσεων των υποδειγμάτων.
Εβδ-7.Μέτρα αξιολόγησης των προβλέψεων των υποδειγμάτων.
Εβδ-8.Εργασία: Εκτίμηση υποδείγματος για μακροοικονομικές μεταβλητές (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δείκτης ζήτησης χρήματος, βραχυπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού, δείκτης τιμών, κλπ).
Εβδ-9.Θεωρία συν-ολοκλήρωσης. Υπερ-συνέπεια.
Εβδ-9.Υπόδειγμα διορθώσεως λαθών.
Εβδ-10.Αιτιότητα κατά Granger.
Εβδ-10.Διανυσματικά αυτό-παλίνδρομα υποδείγματα.

Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μαθηματικά, Στατιστική, Excel

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σταύρος Ντεγιαννάκης

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες και Εξετάσεις

Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ντεγιαννάκης Σταύρος (2014). Εφαρμογές Οικονομετρίας με τη Χρήση του Πακέτου EVIEWS, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα.
2. Δημέλη Σοφία (2013). Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα.
3. Χρήστου Γεώργιος (2008). Εισαγωγή στην Οικονομετρία (Τόμοι Α&Β), Gutenberg, Αθήνα.
4. Asteriou, Dimitrios (2006). Applied Econometrics, A Modern Approach Using Eviews and Microfit, Palgrave Macmillan.
5. Brooks, Chris (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
6. Chan, Ngai Hang (2002). Time Series Applications to Finance. Wiley Series in Probability and Statistics.
7. Clements, Michael P. (2005). Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables, Palgrave Macmillan.
8. Degiannakis, Stavros and Evdokia Xekalaki (2010). ARCH Models for Financial Applications, Wiley, New York.
9. Enders Walter (2003). Applied Econometric Times Series, Wiley.
10. Franses, Philip Hans and van Dijk, Dick (2000). Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press.
11. Freedman, David A. (2009). Statistical Models: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
12. Gourieroux, Christian and Jasiak, Joann (2001). Financial Econometrics: Problems, Models, and Methods.
13. Greene, Willian H. (2012). Econometric Analysis, Prentice Hall, New York.
14. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey.
15. Lütkepohl, Helmut (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
16. Lütkepohl, Helmut and Krätzig, Markus (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
17. Richard Harris, Robert Sollis (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting, Wiley
18. Tsay, Ruey (2002). Analysis of Financial Time Series, Wiley.
19. Wooldridge, Jeffrey (2006). Introductory Econometrics – A Modern Approach 3rd Edition. Tomson – South Western.

8061 - Μικροοικονομική για Μάνατζερ

Ανάθεση: Χρ. Στοφόρος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Δ. Ανδρικόπουλος

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: Μικροοικονομική για Managers
2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ – ΜΙΚΤΟ
3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
4. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α
5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ: 2
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 7,5

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης που είναι απαραίτητα σε ένα σύγχρονο οικονομολόγο και μάνατζερ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει θέματα όπως η διαδικασία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σχετικά με την κατανάλωση, την παραγωγή, την τιμολόγηση, την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών, τη δομή της αγοράς κ.ά.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μικροοικονομική για Managers, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:
–  γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης.
– αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών και των παραγωγών.
–  αντιληφθούν τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μιας παραγωγικής μονάδας ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο.
– καταλάβουν πώς το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και πολιτικών.
– κατανοήσουν τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού.

– κατανοήσουν την ανάλυση του ανταγωνισμού της αγοράς.
– γνωρίσουν την εφαρμογή των ιδεών της ανάλυσης του ανταγωνισμού.
– κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις υιοθετούμενες στρατηγικές.
– κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία της θεωρίας παιγνίων στην ανάλυση των στρατηγικών των επιχειρήσεων

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕβδομάδαΎλη που θα Καλυφθεί
–  Εισαγωγή στη Μικροοικονομική για Managers
–  Βασικές Αρχές των Υποδειγμάτων Συμπεριφοράς του Καταναλωτή και του Παραγωγού
–  Θεωρία Καταναλωτή – Αξιώματα Συμπεριφοράς
–  Εισοδηματικός Περιορισμός και Καμπύλες
Αδιαφορίας
–  Ισορροπία Καταναλωτή
–  Ελαστικότητες Ζήτησης
–  Εισοδηματικό Αποτέλεσμα και Αποτέλεσμα
Υποκατάστασης
–  Ατομική και Αγοραία Καμπύλη Ζήτησης
–  Quiz 1 (Θεωρία Καταναλωτή)
–  Το Υπόδειγμα του Παραγωγού
–  Κόστος Παραγωγής
–  Μεγιστοποίηση Κέρδους
–  Καμπύλες Προσφοράς
–  Ελαστικότητες Προσφοράς
–  Η Ισορροπία στην Αγορά
–  Πλεονάσματα Καταναλωτή/Παραγωγού
–  Μορφές Οργάνωσης της Αγοράς
–  Τέλειος Ανταγωνισμός
–  Quiz 2 (Θεωρία Παραγωγού, Τέλειος Ανταγωνισμός)
–  Market Power: Μονοπώλιο και Μονοψώνιο
–  Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός
10η–  Ολιγοπώλιο (Βασικές Αρχές)
–  Υποδείγματα Ολιγοπωλίου
–  Ολιγοπώλιο: Case Studies
11η–  Θεωρία Παιγνίων και Ανταγωνιστική Στρατηγική
–  Θεωρία Παιγνίων: Case Studies
12η–  Διάρθρωση Αγοράς και Δύναμη Αγοράς
–  Case Studies
13η–  Στρατηγικές Τιμής και Στρατηγικές εκτός Τιμής –
Case Studies
–  Τεχνολογία

Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
–  Πολιτική Οικονομία
–  Μικροοικονομική Θεωρία
–  Ποσοτικές Μέθοδοι

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
–  Αν. Καθ. Κ. Ράνος (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο)
–  Αν. Καθ. Χ. Μήλλιου (Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού)

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
–  Δυο Quiz κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου (Ασκήσεις και Essays).
–  Τελική Εξέταση της μορφής essay.

Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Kreps D. (2003), Microeconomics for Managers, WW Norton and Company.
2. Pindyck R.I. and Rubinfeld D. L. (2013) Microeconomics, 8th edition, Pearson Series in Economics.
3. McKenzie R.B. and Lee D.R. (2010), Microeconomics for MBAs: The Economic Way of Thinking for Managers, Cambridge Univesity Press.
4. Varian H. (2010), Intermediate Microeconomics, WW Norton and Company.
5. Cabral L. (2003), Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Κριτική.
6. Osborne, M.J. (2004), Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
7. Παλάσκας Θ., Δρουβέλης Μ. και Στοφόρος Χ. (2012), Μικροοικονομική Θεωρία και Ανάλυση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
8. Lipczynski J. (2011), Βιομηχανική Οργάνωση, Broken Hill Publishers Ltd.

8062 - Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων

Ανάθεση: Γρ. Σιουρούνης

Συμμετοχή: Oμ. Καθηγητής Σ.-Ε. Λώλος, Υ.Δ. Α. Γκίκα

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων
2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εφηρμοσμένη οικονομική
3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό
4. ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α’ Εξάμηνο
5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 4 ώρες (διαλέξεις και σεμινάρια)
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 7,5

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις επηρεάζονται, πολλές φορές καθοριστικά, από το μακροοικονομικό περιβάλλον το οποίο συνθέτουν οι ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών και πολιτικών που οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα λαμβάνουν υπόψη κατά το σχεδιασμό της δραστηριότητάς τους.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν
– να αντιλαμβάνονται πως οι οικονομικές εξελίξεις και η μακροοικονομική πολιτική επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη λήψη των αποφάσεων σε αυτές, καθώς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών
– να κατανοούν πως η πορεία των δεικτών συγκυρίας που περιγράφουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις, επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγικές επισημάνσεις (1 εβδομάδα)
– Παρουσίαση σκοπού, περιεχόμενου μαθήματος και αξιολόγησης φοιτητών
– Παρουσίαση προδιαγραφών σύνταξης γραπτών εργασιών
– Εξελίξεις στην ελληνική οικονομία
2. Δείκτες οικονομικής συγκυρίας (2 εβδομάδες)
– Τρόπος παρακολούθησης οικονομικής συγκυρίας
– Σχέση πραγματικής οικονομίας και οικονομικών δεικτών
– Βραχυχρόνιοι δείκτες (hard indices)
– Δείκτες προσδοκιών και οικονομικού κλίματος (soft indices)
– Χρησιμοποίηση των δεικτών συγκυρίας στην μακροοικονομική ανάλυση
3. Δημοσιονομικό περιβάλλον (3 εβδομάδες)
– Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος στο μακροοικονομικό πλαίσιο
– Ορισμός των δημοσιονομικών μεγεθών με εθνικολογιστικά κριτήρια
– Η εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών κατά την μεταπολιτευτική περίοδο
– Δημοσιονομικές επιδράσεις από την ένταξη στην ευρωζώνη, την οικονομική κρίση και την δημοσιονομική προσαρμογή
– Δυναμική του δημόσιου χρέους
– Συνθήκη του Maastricht και Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης
– Δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη
– Συνέπειες των δημοσιονομικών εξελίξεων στην οικονομία και τις επιχειρήσεις
4. Εξωτερικός Τομέας (2 εβδομάδες)
– Το Ισοζύγιο Πληρωμών στο μακροοικονομικό πλαίσιο
– Διαχρονική εξέλιξη του Ισοζυγίου Πληρωμών
– Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
– Συνέπειες του χρόνιου ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών στην οικονομία και τις επιχειρήσεις
5. Νομισματικό και τραπεζικό σύστημα (3 εβδομάδες)
– Στοιχεία νομισματικής και πιστωτικής θεωρίας και πολιτικής
– Νομισματικές και πιστωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη
– Διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη
– Λειτουργία τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και διεθνώς
– Εξέλιξη καταθέσεων, χορηγήσεων και επιτοκίων: επιδράσεις στην οικονομία και τις επιχειρήσεις
6. Νέο αναπτυξιακό πρότυπο (2 εβδομάδες)
– Το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις επεκτατικές πολιτικές προώθησης της εσωτερικής ζήτησης και πολύ λίγο στην εξωτερική ζήτηση (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών).
– Παρά την κατά περιόδους εντυπωσιακή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, δημιουργήθηκαν χρόνια προβλήματα πληθωρισμού και «δίδυμων» ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, με συνέπεια τη διόγκωση του δημόσιου χρέους.
– Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι κατά βάση μια κλειστή οικονομία με έναν από τους χαμηλότερους βαθμούς εξωστρέφειας στην Ευρώπη, όπως και με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εξαγωγών.
– Οι προτάσεις για τη συγκρότηση ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης εστιάζουν στην αύξηση της εξωστρέφειας μέσω της προώθησης των επενδύσεων –με έμφαση στην καινοτομία και τη γνώση- και τις διαρθρωτικές αλλαγές (μεταρρυθμίσεις).

Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής που διδάσκεται στο προπτυχιακό επίπεδο των ΑΕΙ και παρουσιάζεται σε βασικά εγχειρίδια, όπως:
• N. G. Mankiw, Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδ. Gutenberg
• A. Abel, B. Bernanke και D. Croushore, Μακροοικονομική, Εκδ. Κριτική

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
• Ματθαίος Λαμπρινίδης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών βασίζεται αφενός στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος, καθώς και σε τρεις ολιγοσέλιδες ασκήσεις-εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Στη διαμόρφωση του βαθμού του μαθήματος, η τελική εξέταση έχει ειδικό βάρος 40% και καθεμιά από τις εργασίες 20%, ενώ λαμβάνεται υπόψη η συνολική απόδοση του φοιτητή στα μαθήματα και τα σεμινάρια.

Η. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(αναλυτική βιβλιογραφία για τις επιμέρους Ενότητες περιέχεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος, e-class).
• Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες Ανισορροπιών και Προτάσεις Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος, 2010.
• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2006, Φρανκφούρτη.
• Εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος [για διάφορα έτη].
• “Η δημοσιονομική πολιτική σε μια νομισματική ένωση, Παράρτημα Κεφαλαίου IV”, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση, Τράπεζας της Ελλάδος, Οκτώβριος 2004.
• Bryant, R., Γκαργκάνας, Ν. και Γ. Ταβλάς (Επιμ.), Οικονομικές Επιδόσεις και Προοπτικές της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος και The Brookings Institution, 2003, Αθήνα-Ουάσινγκτον.
• De Grauwe, P., «Η Νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ» στο Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, 2003, Εκδ. Παπαζήση.
• Λαζαρέτου, Σ. και Σ. Μπρισίμης, «Δημοσιονομικοί κανόνες & σταθεροποιητική πολιτική στη ζώνη του ευρώ», Οικονομικό Δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, 2001, Τεύχος 17.
• Λαμπρινίδης, Μ. Φάσεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Σημειώσεις διδασκαλίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2008,
• Λώλος, Σ. , Αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, από τη μεταπολίτευση έως την ένταξη στην ΟΝΕ, Σημειώσεις διδασκαλίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2003.
• Χαρδούβελης, Γκ., “Μακροοικονομική διαχείριση και η ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μετά την είσοδο στη Νομισματική Ένωση”, Οικονομία και Αγορές, Eurobank Research, 2007, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 8

8063 - Διοίκηση και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ανάθεση: Θ. Παλάσκας

Συμμετοχή: Υ.Δ. Γ. Λούντζης

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
4. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α
5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ: 2
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 7,5

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εστιάζει στις βασικές λειτουργίες του management και της διοίκησης όπως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διοίκηση και ο έλεγχος. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις σύγχρονες μεθόδους management και διοίκησης που είναι απαραίτητες για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:
– αναλύουν και να αξιολογούν τις πρακτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις του management και της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
– κατανοούν και να εξετάζουν τις θεωρίες επιχειρησιακής οργάνωσης στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
–  αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διοικητικές και οργανωτικές θεωρίες και πρακτικές.
– δημιουργήσουν τις προσωπικές τους διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο χώρο εργασίας.
–  εφαρμόζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις του management και της διοίκησης προκειμένου να αναλύουν τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις για δράση.
– κατανοήσουν το ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης στο management και στη διοίκηση επιχειρήσεων.
– κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο σύγχρονο management και στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
–  εφαρμόζουν και να αναλύουν τα αποτελέσματα ενός Business Plan.
–  αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και να κατανοούν τις διαφορές και τα ζητήματα που ανακύπτουν στο management και στη διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕβδομάδαΎλη που θα Καλυφθεί
Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης και του Management
– Διοίκηση vs Management
– New Public Management
– Γραφειοκρατία vs New Public Management
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
– Ιστορική Ανασκόπηση
– Τεϊλορισμός
– Βασικές Θεωρητικές Αρχές του Σύγχρονου
Management
Project Management
– Εισαγωγή στο Project Management
– Φάσεις του Project Management
Διοίκηση και Management των Έργων μέσω Στόχων
– Ορισμοί
– Θέτοντας Στόχους
– Διοίκηση Μέσω Στόχων
– Η Φύση και ο Σκοπός της Διοίκησης Μέσω Στόχων
– Απαραίτητα Βήματα για τη Διοίκηση Μέσω Στόχων
– Η Αποτελεσματικότητα της Διοίκησης Μέσω Στόχων
Στρατηγικός Σχεδιασμός
– Επιχειρησιακή στρατηγική
– Προγραμματισμός των Επιχειρήσεων
– Στρατηγικός Προγραμματισμός
– Λειτουργικός Προγραμματισμός
– Φάσεις – Στάδια Προγραμματισμού Επιχειρήσεων
– Ανάλυση SWOT
Λήψη Αποφάσεων
– Ανάλυση Προβλημάτων vs Λήψη Αποφάσεων
– Στάδια & Βήματα Λήψης Αποφάσεων
– Προσεγγίσεις στη Λήψη Αποφάσεων
– Πληροφοριακές Απαιτήσεις Λήψης Αποφάσεων
– Θεωρία Παιγνίων και Λήψη Αποφάσεων
Διαχείριση Κινδύνου
– Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου
– Αξιολόγηση του Κινδύνου
– Πιθανότητα και Επίδραση Κινδύνων
– Σχέση Εκκρεμών Ζητημάτων και Κινδύνου
– Αντιστάθμιση Κινδύνου
Ο Ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Διοίκηση και το Management
– Ορισμοί
– Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση Management
– Συναισθηματικά Νοήμων Manager
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)
– Η σημασία του ρόλου και της διοίκησης του
ανθρώπινου παράγοντα στη σύγχρονη επιχείρηση.
– Οι επιμέρους λειτουργίες της ΔΑΠ και οι νέες τάσεις και πρακτικές που εφαρμόζονται.
– Η σημασία της στρατηγικής ευθυγράμμισης της
ΔΑΠ στην επιχείρηση.
– Προνοητική ΔΑΔ
– Ο ρόλος της ΔΑΠ στο διεθνές περιβάλλον.
– Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από
Συναισθηματικά Νοήμονα Manage- Οικοδόμηση ενός Θετικού-Δίκαιου Περιβάλλοντος
στην Επιχείρηση-Οργανισμό
10ηBusiness Plan
– Ορισμός & Σκοπός
– Στόχοι
– Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Business Plan
11ηΔιοίκηση και Management Οικογενειακών Επιχειρήσεων
– Ορισμοί: Οικογενειακές Επιχειρήσεις vs
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
– Κανόνες Οικογενειακής Επιχείρησης για τους
Managers
– Κανόνες Οικογενειακής επιχείρησης για τα Μέλη της
12ηΤα Χαρακτηριστικά των Οικογενειακών Επιχειρήσεων
– Τύποι Οικογενειακών Επιχειρήσεων
– Κεντρικά Ζητήματα Διοίκησης και Management
Οικογενειακών Επιχειρήσεων
– Διαχείριση της Διαδοχής στις Οικογενειακές
Επιχειρήσεις
– Διακυβέρνηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων
– Παρουσίαση και Ανάλυση του Βαρόμετρου των
Ευρωπαϊκών Οικογενειακών Επιχειρήσεων
13ηΠαρουσίαση από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Case Studies

Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
– Α. Βούλγαρη (Managing Consultant, Hay Group)

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Εργασία (Case Study) και Παρουσίαση την Τελευταία Εβδομάδα
2. Τελική Γραπτή Εξέταση

Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Παλάσκας Θ., Τσάμπρα Μ., Χατζής Α., Ζερβόπουλος Π. και Στοφόρος Χ. (2011), ‘Διαδικασίες και Μοντέλα Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση’, Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.
2. Gennent M., Hodges L., Ryder B.G. and Whitley D. (2010), ‘Management vs Administration’, Clemson School of Computing, Colorado State University.
3. AKDN, (2004), ‘Skills in Managing Organisations’, Aga Khan Development Network.
4. ODonell O. and Boyle R. (2008), ‘Understanding and Managing Organisational Culture’, CPMR Discussion Paper 40.
5. Nadler D., Tushman M and Hatvany N., ‘Managing Organisations: Readings and Cases’, Little, Brown and Company, Boston Toronto.
6. Roibins S., ‘Management Ideas: Yesterday and Today’, Lecture Notes, Chapter 2 Management.
7. Krebs V. (2007), ‘Managing the 21st Century Organisations’, Volume XI, No. 4, IHRIN Journal.
8. Jones L., Thompson F., Zaneta W. (2001), ‘Public Management for the New Millennium: Developing Relevant and Integrated Professional Curriculums’, Naval Postgraduate School, Monterey, CA USA.
9. Daft R. L. (2011), ‘Management’, South-Western, Cengage Learning, 10th Edition.
10.Fulmer R. M. (1988), ‘The New Management’, Collier Macmillan International, 4th Edition.
11.Institute of Family Business (UK): Reports on Management and Governance of Family Business (www.ifb.org.uk).
12.Bratton J., Gold J. (1999) “ Human Resources Management: Theory and Practice”, Macmillan Business.
13.Armstrong (2006) “A Handbook of Human Resource Management Practice”, Kogan Page (London and Philadelphia).

Επιλέγονται 4 μαθήματα επιλογής, τα οποία προέρχονται από τον παρακάτω Ενδεικτικό Κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής

8064 - Δημοσιονομικός Παρεμβατισμός και Οικονομική Δραστηριότητα

Ανάθεση: Ασ. Χριστοφόρου

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική παρουσίαση των οικονομικών σκοπών και στόχων του κράτους, καθώς και των μέσων οικονομικής πολιτικής με τα οποία το κράτος πραγματοποιεί τους οικονομικούς σκοπούς και στόχους του. Σύμφωνα με τους παρεμβατιστές οικονομολόγους, οι στόχοι του κράτους περιλαμβάνουν τον περιορισμό των αποκλίσεων από την άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής, την αναδιανομή του εισοδήματος και των πόρων, τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την προσαρμογή του ρυθμού ανάπτυξης σε κοινωνικά επιθυμητά επίπεδα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών το κράτος εφαρμόζει μέσα δημοσιονομικής πολιτικής και δημιουργεί δημοσιονομικούς θεσμούς, όπως τον κρατικό προϋπολογισμό, τις δημόσιες δαπάνες, τους φόρους, το δημόσιο δανεισμό και τη δημόσια επιχείρηση. Στο μάθημα υιοθετείται μια διεπιστημονική προσέγγιση η οποία διαβλέπει τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία (λεπτομέρειες στο open eclass του μαθήματος).

Θεματικές ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή – Δημόσιος τομέας και οικονομία

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πολιτικός μηχανισμός – Κρατικός προϋπολογισμός

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Δημόσια αγαθά – Δημόσιες επιχειρήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαχρονική εξέλιξη και αξιολόγηση δημοσίων δαπανών

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Δημόσιος δανεισμός – Φόροι

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Επιδράσεις και άριστη διάρθρωση των φόρων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μικροοικονομικές επιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Μακροοικονομικές επιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Παραδείγματα – Κοινωνική Ασφάλιση

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Παραδείγματα – Προστασία Περιβάλλοντος

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Κοινωνία πολιτών και δημόσιος τομέας

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Ευρωπαϊκή Ένωση και δημόσιος τομέας

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

-Γεωργακόπουλος, Θ. (2012), Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
-Καράγιωργας, Δ. (1981), Δημόσια Οικονομική 1: Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
-Καράγιωργας, Δ. (1981), Δημόσια Οικονομική 2: Οι Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
-Rosen, H.S., Gayer, T./ Ράπανος, Β.Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα, 2η Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
-Stiglitz, J.E., Rosengard, J.K./ Καραβίτης, Ν., Αδάμ, Α. (2019), Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

8065 - Εφηρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Μάνατζμεντ

Ανάθεση: Στ. Ντεγιαννάκης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π.Δελής και Υ.Δ. Ε. Καφουσάκη

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Μάνατζμεντ
2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΚΤΟ
3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ X
4. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β
5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ : 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : 2
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS):

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
7. Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της οικονομετρίας και εκμάθηση των εφαρμογών της στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά και το μάνατζμεντ.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η σωστή χρήση της οικονομετρίας από τους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος στην εργασία τους.

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Εβδ-1. Η χρήση των ψευδομεταβλητών. Ανάλυση διαχρονικών επιδράσεων, εποχικών επιδράσεων, αλληλεπίδραση ψευδομεταβλητών. Παράδειγμα εφαρμογών σε Μάνατζμεντ.
Εβδ-2-3. Πολυσυγγραμικότητα και σφάλμα εξειδίκευσης, έλεγχοι και διορθώσεις. Παλινδρόμηση με κύριες συνιστώσες – Εκτίμηση υποδείγματος για μακροοικονομικές μεταβλητές. Παράδειγμα εφαρμογών σε Οικονομικές εφαρμογές.
Εβδ-4-5. Μοντελοποίηση της Ετεροσκεδαστικότητας. Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές. Γενικευμένα Αυτό-παλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας. Παράδειγμα εφαρμογών σε Χρηματοοικονομικές εφαρμογές.
Εβδ-6-7. Εισαγωγή στην έννοια της μέτρησης του κινδύνου. Υποδείγματα εκτίμησης αξίας σε διακινδύνευση. Εφαρμογές με τη χρήση του EViews με δεδομένα από κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές.
Εβδ-8. Εργασία: Μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των αγορών και διαχείριση κινδύνου.
Εβδ-9-10.Θεωρία τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με τη χρήση υποδειγμάτων δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας. Εφαρμογές με τη χρήση του EViews με δεδομένα από κεφαλαιαγορές.

Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μαθηματικά, Στατιστική, Excel

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σταύρος Ντεγιαννάκης

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες και Εξετάσεις

Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ντεγιαννάκης Σταύρος (2014). Εφαρμογές Οικονομετρίας με τη Χρήση του Πακέτου EVIEWS, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα.
2. Χρήστου Γεώργιος (2008). Εισαγωγή στην Οικονομετρία (Τόμοι Α&Β), Gutenberg, Αθήνα.
3. Δημέλη Σοφία (2013). Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα.
4. Asteriou, Dimitrios (2006). Applied Econometrics, A Modern Approach Using Eviews and Microfit, Palgrave Macmillan.
5. Brooks, Chris (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
6. Chan, Ngai Hang (2002). Time Series Applications to Finance. Wiley Series in Probability and Statistics.
7. Clements, Michael P. (2005). Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables, Palgrave Macmillan.
8. Degiannakis, Stavros and Evdokia Xekalaki (2010). ARCH Models for Financial Applications, Wiley, New York.
9. Enders Walter (2003). Applied Econometric Times Series, Wiley.
10. Franses, Philip Hans and van Dijk, Dick (2000). Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press.
11. Freedman, David A. (2009). Statistical Models: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
12. Gourieroux, Christian and Jasiak, Joann (2001). Financial Econometrics: Problems, Models, and Methods.
13. Greene, Willian H. (2012). Econometric Analysis, Prentice Hall, New York.
14. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey.
15. Lütkepohl, Helmut (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
16. Lütkepohl, Helmut and Krätzig, Markus (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
17. Richard Harris, Robert Sollis (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting, Wiley
18. Tsay, Ruey (2002). Analysis of Financial Time Series, Wiley.
19. Wooldridge, Jeffrey (2006). Introductory Econometrics – A Modern Approach 3rd Edition. Tomson – South Western.

8066 - Χρηματοοικονομική Διακυβέρνηση

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21

8067 - Μέθοδοι Εφηρμοσμένης Έρευνας για Στελέχη

Ανάθεση: Στ. Ντεγιαννάκης

Συμμετοχή: Ομ. Καθηγητής Στ.-Κλ. Ρίτσαρντσον

Περιγραφή μαθήματος

8068 - Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21

8069 - Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα των Επιχειρήσεων

Ανάθεση: Αν. Ψειρίδου

Περιγραφή μαθήματος

8070 - Διοικητική Λογιστική

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21

8071 - Οικονομικά της Εργασίας

Γ. Ιωαννίδης – Ανάθεση ΕΣΠΑ

Ανάθεση από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Α. ΣΚΟΠΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη, θεωρητική και εμπειρική, των φαινομένων που συνδέονται με την αγορά εργασίας και των πολιτικών που εφαρμόζονται, τόσο από το κράτος (πολιτικές απασχόλησης), όσο και από τις επιχειρήσεις (διαχείριση προσωπικού). Τα οικονομικά της εργασίας είναι κλάδος εφαρμοσμένης οικονομικής. Επομένως συνδέονται και προϋποθέτουν γνώσεις οικονομικής θεωρίας, εμπειρικών μεθόδων, αλλά και γνώσεις συγγενικών επιστημονικών κλάδων (κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης, εργατικού δικαίου). Η προσέγγιση που ακολουθείται έχει ως βάση την οικονομική επιστήμη και τη συνάρθρωση των λοιπών πειθαρχιών σ’ αυτήν. Γίνεται προσπάθεια οι παραδόσεις να είναι, κατά το δυνατόν, αναλυτικές – δεδομένης της ετερογένειας των φοιτητών του ΜΠΣ – αλλά το επίπεδο της ύλης ανταποκρίνεται σε ένα τυπικό ΜΠΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3. ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
4. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΨΩΝΙΟ
6. ΑΝΕΡΓΙΑ – ΕΙΔΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΘΕΩΡΙΕΣ
7. Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΚΑΜΠΥΛΕΣ PHILLIPS, OKUN, WAGE
8. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
9. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δίδεται κατά θέμα στη διάρκεια των μαθημάτων.

8072 - Θέματα Ανάπτυξης

Ανάθεση: Ι. Κεραμίδου, Αικ. Φωτεινοπούλου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

8073 - Διακυβέρνηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21

8074 - Οικονομική του Περιβάλλοντος

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21

8075 - Διεθνής Οικονομική Διακυβέρνηση

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21

8090 - Θέματα Εφαρμοσμένης Διοίκησης και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ανάθεση: Θ. Παλάσκας

Συμμετοχή: Υ.Δ. Χρ. Τσιριμώκου, Υ.Δ. Γ. Λούντζης, Αβδελλίδου Κλ.

Διπλωματική εργασία

Κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

1η Ειδίκευση: Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8076 - Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση

Ανάθεση: Αν. Καραγάνης (συντονιστής), Αγγ. Μιμής

Ομ. Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

8077 - Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Ανάθεση: Ι. Ψυχάρης, Αντ. Ροβολής (συντονιστές), Β. Τσέλιος

Συμμετοχή: Ομ. Καθηγητής Ν. Κόνσολας/Αντ. Λυμπεράκη

Περιγραφή μαθήματος

8078 - Περιφερειακός Προγραμματισμός: Ευρωπαϊκή, Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Διάσταση

Ανάθεση: Β. Αυδίκος (συντονιστής), Ομ. Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Δ. Καντιάνης

Συμμετοχή:  Δ. Ιεραπετρίτης

Περιγραφή μαθήματος

8079 - Οικονομική του Περιβάλλοντος

Ανάθεση: Κ. Μπίθας (συντονιστής)

Περιγραφή μαθήματος

8082 - Διοίκηση και Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Έργων

Ανάθεση: Ηλ. Πλασκοβίτης (συντονιστής)

Συμμετοχή: Β. Αυδίκος, Δ. Καντιάνης

Περιγραφή μαθήματος

8083 - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Ανάθεση: Αγγ. Μιμής

Συμμετοχή: Γ. Φώτης (Ε.Μ.Π.)

Περιγραφή μαθήματος

8084 - Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης

Ανάθεση: Ι. Ψυχάρης

Συμμετοχή: Β. Δεληθέου

Περιγραφή μαθήματος

8085 - Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής (Εργαστήριο)

Ανάθεση: Ανάθεση: Β. Τσέλιος

Συμμετοχή: Δ. Σκούρας (Παν/μιο Πατρών)

Περιγραφή μαθήματος

Διπλωματική εργασία

2η Ειδίκευση: Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων

8076 - Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση

Ανάθεση: Αν. Καραγάνης (συντονιστής), Αγγ. Μιμής

Ομ. Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος, Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

8077 - Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Ανάθεση: Ι. Ψυχάρης, Αντ. Ροβολής (συντονιστές), Β. Τσέλιος

Συμμετοχή: Ομ. Καθηγητής Ν. Κόνσολας/Αντ. Λυμπεράκη

Περιγραφή μαθήματος

8080 - Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός – Project Finance

Ανάθεση: Στ.-Σ. Κυβέλου (συντονίστρια), Δ. Καντιάνης

Συμμετοχή: Ν. Χιωτίνης

Περιγραφή μαθήματος

8081 - Αρχές Κατασκευών και Τεχνικά Ζητήματα του Κατασκευαστικού Κλάδου – Project Management

Ανάθεση: Αν. Καραγάνης, Δ. Καντιάνης

Συμμετοχή: Αν. Τασόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

8086 - Αρχές Εκτιμητικής

Ανάθεση: Αν. Καραγάνης

Συμμετοχή: Χρ. Χατζητσώλης

Περιγραφή μαθήματος

8087 - Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας

Ανάθεση: Αντ. Ροβολής

Συμμετοχή: Π. Βλάμης (Παν/μιο Πειραιά)

Περιγραφή μαθήματος

8088 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία

Ανάθεση: Κ. Λιάπης, (συντονιστής)

Συμμετοχή: Δρ. Γρ. Γαλανός

Περιγραφή μαθήματος

8089 - Αγορές Κεφαλαίου και Ακινήτων

Ανάθεση: Β. Δούβλης (συντονιστής), Κ. Λιάπης, Δ. Καντιάνης

Συμμετοχή: Σ. Βασιλόπουλος, Ε. Πολίτης

Περιγραφή μαθήματος

Διπλωματική εργασία

Επικοινωνία:

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED