& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για είκοσι πέντε και πλέον χρόνια. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο:
«Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις:
1)«Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση»
2)«Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
με Ειδικεύσεις:
α)«Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός» και
β)«Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων».
Το ΠΜΣ καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία των οικονομικών, της διοίκησης, και της περιφερειακής επιστήμης. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το ΠΜΣ αποτελεί Διεπιστημονικό Πρόγραμμα στο οποίο γίνονται δεκτοί, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Κανονισμοί ΠΜΣ & ΠΔΣ

Φεκ ΠΜΣ & ΔΠΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιστημονική θεωρητική και εφηρμοσμένη εκπαίδευση, και η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση Οικονομολόγων, Περιφερειολόγων, και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα εφηρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, οικονομικής πολιτικής, διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αγοράς ακινήτων.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό επιλεγμένων θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων που:
• υποστηρίζουν τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές,
• εφοδιάζουν τους αποφοίτους με θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό, δημόσιο και κοινωνικό τομέα διεθνώς. σχεδιασμού κ.ά.
Με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες εφηρμοσμένων οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, περιφερειακής ανάπτυξης, και διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής.

Οι γνώσεις και τα εφόδια που θα αποκτήσεις με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα σου επιτρέψουν να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στην κεντρική, περιφερειακή, και τοπική διοίκηση, καθώς σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ, και Διεθνείς Οργανισμούς.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. έχει δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης» και την κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις, την ειδίκευση «Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και την ειδίκευση των «Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων».
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης

800060 - Ποσοτικές Μέθοδοι Εφηρμοσμένων Οικονομικών

800061 - Μικροοικονομική για Μάνατζερ

800062 - Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων

Ανάθεση: Γρηγόρης Σιουρούνης

Συμμετοχή: Oμότιμος Καθηγητής Σαράντης Λώλος / Μ. Λαμπρινίδης

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων
2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εφηρμοσμένη οικονομική
3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό
4. ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α’ Εξάμηνο
5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 4 ώρες (διαλέξεις και σεμινάρια)
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 7,5

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις επηρεάζονται, πολλές φορές καθοριστικά, από το μακροοικονομικό περιβάλλον το οποίο συνθέτουν οι ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών και πολιτικών που οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα λαμβάνουν υπόψη κατά το σχεδιασμό της δραστηριότητάς τους.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν
– να αντιλαμβάνονται πως οι οικονομικές εξελίξεις και η μακροοικονομική πολιτική επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη λήψη των αποφάσεων σε αυτές, καθώς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών
– να κατανοούν πως η πορεία των δεικτών συγκυρίας που περιγράφουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις, επηρεάζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγικές επισημάνσεις (1 εβδομάδα)
– Παρουσίαση σκοπού, περιεχόμενου μαθήματος και αξιολόγησης φοιτητών
– Παρουσίαση προδιαγραφών σύνταξης γραπτών εργασιών
– Εξελίξεις στην ελληνική οικονομία
2. Δείκτες οικονομικής συγκυρίας (2 εβδομάδες)
– Τρόπος παρακολούθησης οικονομικής συγκυρίας
– Σχέση πραγματικής οικονομίας και οικονομικών δεικτών
– Βραχυχρόνιοι δείκτες (hard indices)
– Δείκτες προσδοκιών και οικονομικού κλίματος (soft indices)
– Χρησιμοποίηση των δεικτών συγκυρίας στην μακροοικονομική ανάλυση
3. Δημοσιονομικό περιβάλλον (3 εβδομάδες)
– Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος στο μακροοικονομικό πλαίσιο
– Ορισμός των δημοσιονομικών μεγεθών με εθνικολογιστικά κριτήρια
– Η εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών κατά την μεταπολιτευτική περίοδο
– Δημοσιονομικές επιδράσεις από την ένταξη στην ευρωζώνη, την οικονομική κρίση και την δημοσιονομική προσαρμογή
– Δυναμική του δημόσιου χρέους
– Συνθήκη του Maastricht και Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης
– Δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη
– Συνέπειες των δημοσιονομικών εξελίξεων στην οικονομία και τις επιχειρήσεις
4. Εξωτερικός Τομέας (2 εβδομάδες)
– Το Ισοζύγιο Πληρωμών στο μακροοικονομικό πλαίσιο
– Διαχρονική εξέλιξη του Ισοζυγίου Πληρωμών
– Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
– Συνέπειες του χρόνιου ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών στην οικονομία και τις επιχειρήσεις
5. Νομισματικό και τραπεζικό σύστημα (3 εβδομάδες)
– Στοιχεία νομισματικής και πιστωτικής θεωρίας και πολιτικής
– Νομισματικές και πιστωτικές εξελίξεις στην Ελλάδα πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη
– Διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη
– Λειτουργία τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και διεθνώς
– Εξέλιξη καταθέσεων, χορηγήσεων και επιτοκίων: επιδράσεις στην οικονομία και τις επιχειρήσεις
6. Νέο αναπτυξιακό πρότυπο (2 εβδομάδες)
– Το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις επεκτατικές πολιτικές προώθησης της εσωτερικής ζήτησης και πολύ λίγο στην εξωτερική ζήτηση (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών).
– Παρά την κατά περιόδους εντυπωσιακή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, δημιουργήθηκαν χρόνια προβλήματα πληθωρισμού και «δίδυμων» ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, με συνέπεια τη διόγκωση του δημόσιου χρέους.
– Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι κατά βάση μια κλειστή οικονομία με έναν από τους χαμηλότερους βαθμούς εξωστρέφειας στην Ευρώπη, όπως και με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εξαγωγών.
– Οι προτάσεις για τη συγκρότηση ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης εστιάζουν στην αύξηση της εξωστρέφειας μέσω της προώθησης των επενδύσεων –με έμφαση στην καινοτομία και τη γνώση- και τις διαρθρωτικές αλλαγές (μεταρρυθμίσεις).

Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Στοιχεία μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής που διδάσκεται στο προπτυχιακό επίπεδο των ΑΕΙ και παρουσιάζεται σε βασικά εγχειρίδια, όπως:
• N. G. Mankiw, Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδ. Gutenberg
• A. Abel, B. Bernanke και D. Croushore, Μακροοικονομική, Εκδ. Κριτική

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
• Ματθαίος Λαμπρινίδης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών βασίζεται αφενός στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος, καθώς και σε τρεις ολιγοσέλιδες ασκήσεις-εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Στη διαμόρφωση του βαθμού του μαθήματος, η τελική εξέταση έχει ειδικό βάρος 40% και καθεμιά από τις εργασίες 20%, ενώ λαμβάνεται υπόψη η συνολική απόδοση του φοιτητή στα μαθήματα και τα σεμινάρια.

Η. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(αναλυτική βιβλιογραφία για τις επιμέρους Ενότητες περιέχεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος, e-class).
• Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες Ανισορροπιών και Προτάσεις Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος, 2010.
• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2006, Φρανκφούρτη.
• Εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος [για διάφορα έτη].
• “Η δημοσιονομική πολιτική σε μια νομισματική ένωση, Παράρτημα Κεφαλαίου IV”, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση, Τράπεζας της Ελλάδος, Οκτώβριος 2004.
• Bryant, R., Γκαργκάνας, Ν. και Γ. Ταβλάς (Επιμ.), Οικονομικές Επιδόσεις και Προοπτικές της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος και The Brookings Institution, 2003, Αθήνα-Ουάσινγκτον.
• De Grauwe, P., «Η Νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ» στο Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, 2003, Εκδ. Παπαζήση.
• Λαζαρέτου, Σ. και Σ. Μπρισίμης, «Δημοσιονομικοί κανόνες & σταθεροποιητική πολιτική στη ζώνη του ευρώ», Οικονομικό Δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, 2001, Τεύχος 17.
• Λαμπρινίδης, Μ. Φάσεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Σημειώσεις διδασκαλίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2008,
• Λώλος, Σ. , Αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, από τη μεταπολίτευση έως την ένταξη στην ΟΝΕ, Σημειώσεις διδασκαλίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2003.
• Χαρδούβελης, Γκ., “Μακροοικονομική διαχείριση και η ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μετά την είσοδο στη Νομισματική Ένωση”, Οικονομία και Αγορές, Eurobank Research, 2007, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 8

800063 - Διοίκηση και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ανάθεση: Θεοδόσιος Παλάσκας

Συμμετοχή: Χρ. Τσιριμώκου, Υ.Δ. Γ. Λούντζης

Περιγραφή μαθήματος

Επιλέγονται 4 μαθήματα επιλογής, τα οποία προέρχονται από τον παρακάτω Ενδεικτικό Κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής

800064 - Δημοσιονομικός Παρεμβατισμός και Οικονομική Δραστηριότητα

800065 - Εφηρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Μάνατζμεντ

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2022-23

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Μάνατζμεντ
2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΚΤΟ
3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ X
4. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β
5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ : 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : 2
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS):

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
7. Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της οικονομετρίας και εκμάθηση των εφαρμογών της στα οικονομικά, χρηματοοικονομικά και το μάνατζμεντ.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η σωστή χρήση της οικονομετρίας από τους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος στην εργασία τους.

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Εβδ-1. Η χρήση των ψευδομεταβλητών. Ανάλυση διαχρονικών επιδράσεων, εποχικών επιδράσεων, αλληλεπίδραση ψευδομεταβλητών. Παράδειγμα εφαρμογών σε Μάνατζμεντ.
Εβδ-2-3. Πολυσυγγραμικότητα και σφάλμα εξειδίκευσης, έλεγχοι και διορθώσεις. Παλινδρόμηση με κύριες συνιστώσες – Εκτίμηση υποδείγματος για μακροοικονομικές μεταβλητές. Παράδειγμα εφαρμογών σε Οικονομικές εφαρμογές.
Εβδ-4-5. Μοντελοποίηση της Ετεροσκεδαστικότητας. Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές. Γενικευμένα Αυτό-παλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας. Παράδειγμα εφαρμογών σε Χρηματοοικονομικές εφαρμογές.
Εβδ-6-7. Εισαγωγή στην έννοια της μέτρησης του κινδύνου. Υποδείγματα εκτίμησης αξίας σε διακινδύνευση. Εφαρμογές με τη χρήση του EViews με δεδομένα από κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές.
Εβδ-8. Εργασία: Μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των αγορών και διαχείριση κινδύνου.
Εβδ-9-10.Θεωρία τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης με τη χρήση υποδειγμάτων δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας. Εφαρμογές με τη χρήση του EViews με δεδομένα από κεφαλαιαγορές.

Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μαθηματικά, Στατιστική, Excel

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σταύρος Ντεγιαννάκης

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασίες και Εξετάσεις

Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ντεγιαννάκης Σταύρος (2014). Εφαρμογές Οικονομετρίας με τη Χρήση του Πακέτου EVIEWS, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα.
2. Χρήστου Γεώργιος (2008). Εισαγωγή στην Οικονομετρία (Τόμοι Α&Β), Gutenberg, Αθήνα.
3. Δημέλη Σοφία (2013). Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα.
4. Asteriou, Dimitrios (2006). Applied Econometrics, A Modern Approach Using Eviews and Microfit, Palgrave Macmillan.
5. Brooks, Chris (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
6. Chan, Ngai Hang (2002). Time Series Applications to Finance. Wiley Series in Probability and Statistics.
7. Clements, Michael P. (2005). Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables, Palgrave Macmillan.
8. Degiannakis, Stavros and Evdokia Xekalaki (2010). ARCH Models for Financial Applications, Wiley, New York.
9. Enders Walter (2003). Applied Econometric Times Series, Wiley.
10. Franses, Philip Hans and van Dijk, Dick (2000). Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press.
11. Freedman, David A. (2009). Statistical Models: Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
12. Gourieroux, Christian and Jasiak, Joann (2001). Financial Econometrics: Problems, Models, and Methods.
13. Greene, Willian H. (2012). Econometric Analysis, Prentice Hall, New York.
14. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey.
15. Lütkepohl, Helmut (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
16. Lütkepohl, Helmut and Krätzig, Markus (2004). Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.
17. Richard Harris, Robert Sollis (2003). Applied Time Series Modelling and Forecasting, Wiley
18. Tsay, Ruey (2002). Analysis of Financial Time Series, Wiley.
19. Wooldridge, Jeffrey (2006). Introductory Econometrics – A Modern Approach 3rd Edition. Tomson – South Western.

800067 - Μέθοδοι Εφηρμοσμένης Έρευνας για Στελέχη

Άρτεμις Στρατοπούλου – διδάσκον ΕΣΠΑ

Περιγραφή μαθήματος

800069 - Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα των Επιχειρήσεων

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2022-23

Περιγραφή μαθήματος

800071 - Οικονομικά της Εργασίας

Γιώργος Ιωαννίδης – διδάσκων ΕΣΠΑ

Περιγραφή μαθήματος

800072 - Θέματα Ανάπτυξης

800090 - Θέματα Εφαρμοσμένης Διοίκησης και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ανάθεση: Θεοδόσιος Παλάσκας

Συμμετοχή: Χρ. Τσιριμώκου, Υ.Δ. Γ. Λούντζης, Υ.Δ. Αβδελλίδου Κλ.

Περιγραφή μαθήματος

Διπλωματική εργασία

Κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

1η Ειδίκευση: Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

800076 - Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση

Ανάθεση: Αναστάσιος Καραγάνης (συντονιστής), Άγγελος Μιμής

Ομότιμος Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

800077 - Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Ανάθεση: Ιωάννης Ψυχάρης, Αντώνης Ροβολής (συντονιστές), Βασίλης Τσέλιος

Συμμετοχή: Αντιγόνη Λυμπεράκη / Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Κόνσολας

Περιγραφή μαθήματος

800078 - Περιφερειακός Προγραμματισμός: Ευρωπαϊκή, Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Διάσταση

Ανάθεση: Βασίλης Αυδίκος (συντονιστής), Ομότιμος Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Δημήτρης Καντιάνης

Συμμετοχή:  Δημήτρης Ιεραπετρίτης

Περιγραφή μαθήματος

800082 - Διοίκηση και Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Έργων

800083 - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

800084 - Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης

800085 - Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής (Εργαστήριο)

Ανάθεση: Βασίλης Τσέλιος

Συμμετοχή: Δ. Σκούρας (Παν/μιο Πατρών)

Περιγραφή μαθήματος

Διπλωματική εργασία

2η Ειδίκευση: Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων

800076 - Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση

Ανάθεση: Αναστάσιος Καραγάνης (συντονιστής), Άγγελος Μιμής

Ομότιμος Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

800077 - Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Ανάθεση: Ιωάννης Ψυχάρης, Αντώνης Ροβολής (συντονιστές), Βασίλης Τσέλιος

Συμμετοχή: Αντιγόνη Λυμπεράκη / Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Κόνσολας

Περιγραφή μαθήματος

800080 - Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός – Project Finance

Ανάθεση: Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη (συντονίστρια), Δημήτρης Καντιάνης

Συμμετοχή: Ν. Χιωτίνης

Περιγραφή μαθήματος

800081 - Αρχές Κατασκευών και Τεχνικά Ζητήματα του Κατασκευαστικού Κλάδου – Project Management

800086 - Αρχές Εκτιμητικής

800087 - Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας

Ανάθεση: Αντώνης Ροβολής

Συμμετοχή: Π. Βλάμης (Παν/μιο Πειραιά)

Περιγραφή μαθήματος

800088 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία

Ανάθεση: Κωνσταντίνος Λιάπης (συντονιστής)

Συμμετοχή: Χρ. Γαλανός

Περιγραφή μαθήματος

800089 - Αγορές Κεφαλαίου και Ακινήτων

Ανάθεση: Κωνσταντίνος Λιάπης (συντονιστής), Δημήτρης Καντιάνης, Β. Δούβλης,

Συμμετοχή: Σ. Βασιλόπουλος

Περιγραφή μαθήματος

Διπλωματική εργασία

Επικοινωνία:

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED