Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου

                                                                                                                                                                     

Tο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ στις 22/09/2021 έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που διενήργησαν κατά την διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Βάσει της Έκθεσης αυτής το Π.Π.Σ του εν λόγω Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) (“ΒΑΘΜΟΣ”: ΑΡΙΣΤΑ).

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 16-09-2021 έως 15-09-2025.

 

Certificate ΤΟΠΑ

 

Απόφαση Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ για την Πιστοποίηση του ΠΠΣ

Έκθεση Πιστοποίησης του ΠΠΣ

 

Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) η οποία σε συνεργασία με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και το προσωπικό του Τμήματος οργάνωσε και υποστήριξε αποτελεσματικά και σε υψηλό επίπεδο την διαδικασία πιστοποίησης.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED