Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης παρέχει υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή παιδεία τριών κύκλων -προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού- στην Οικονομική και Περιφερειακή Επιστήμη σε συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας, ισοπολιτείας, και διαφάνειας.

Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου, το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου, εφαρμόζει πολιτική ποιότητας, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ, άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

I.   Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου

II.  Ενίσχυση του ερευνητικού έργου

III. Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων

IV. Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση

V.  Διασφάλιση της Ποιότητας

Για την επίτευξη των ανωτέρω στρατηγικών του στόχων, το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ δεσμεύεται για την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένων με τους άξονες δράσης και στόχους ποιότητας του Ιδρύματος, οι οποίες αποδεικνύουν και διασφαλίζουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος,
  • την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
  • τον προσδιορισμό, παρακολούθηση, και υλοποίηση ετήσιων στόχων ποιότητας για την βελτίωση του προγράμματος σπουδών,
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
  • την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών υποστηρικτικών, διοικητικών, και ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
  • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο εδώ. Αντίστοιχα η πολιτική ποιότητας του ιδρύματος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Παντείου στο σύνδεσμο εδώ.

Με την δημοσιοποίηση και διάχυση της πολιτικής ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς στους φοιτητές του, το Τμήμα επιδιώκει και επιτυγχάνει την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του, τις Επιτροπές και τα θεσμικά του όργανα που συγκροτούν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED