ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές για την διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου. Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος κατευθύνεται σε δύο κύρια επιστημονικά πεδία, της Οικονομικής Επιστήμης και της Περιφερειακής Επιστήμης. Το ΤΟΠΑ υπηρετεί ένα γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις, ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της ανάπτυξης, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η «φιλοσοφία» εκπαίδευσης στο ΤΟΠΑ στηρίζεται στην άποψη ότι οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν άρτια θεωρητική κατάρτιση στους βασικούς κλάδους της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση και την περιφερειακή, αστική και χωρική ανάλυση. Σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν και με τις εμπειρικές μεθόδους στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης και να αρχίσουν να αποκτούν τις ικανότητες για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας. Για την Διασφάλιση της Ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΟΠΑ υπάρχει στατιστική παρακολούθηση της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών, ανά έτος, ανά μάθημα και ανά διδάσκοντα. Προγραμματίζεται ανά έτος σύνταξη έκθεσης και συζήτηση στη συνέλευση του Τ.Ο.Π.Α. των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών. Η Επιτροπή Προγράμματος παρακολουθεί επίσης την ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών στις μεταβαλλόμενες εγχώριες και διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και υποβάλει έκθεση για την λειτουργία και τις απαιτούμενες προσαρμογές του ΠΠΣ. Παράλληλα υπάρχει έκδοση, διανομή και ανάρτηση – δημοσιοποίηση του Syllabus κάθε μαθήματος, καθώς και ανάρτηση σημειώσεων, ασκήσεων, διαφανειών και συμπληρωματικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-class). Σε σχέση με την διδασκαλία υπάρχει αξιολόγηση του διδακτικού έργου καθώς γίνεται σχετικός έλεγχος με την συμπλήρωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων, που συμπληρώνονται από τους φοιτητές (η επεξεργασία γινόταν από τη ΜΟΔΙΠ και εφεξής θα γίνεται με ειδικό λογισμικό από το Πανεπιστήμιο). Ταυτόχρονα, κατά την ανάθεση του διδακτικού έργου, υφίσταται αξιολόγηση και έλεγχος της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου και του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου κάθε διδάσκοντος με τα μαθήματα που διδάσκει. Ειδικά σε σχέση με το ερευνητικό και μελετητικό έργο του δυναμικού του ΤΟΠΑ υπάρχει παρακολούθηση και αξιολόγηση της τάσης των δημοσιεύσεων και των ετεροαναφορών των μελών ΔΕΠ. Τέλος, παρακολουθούνται οι βάσεις εισαγωγής και διαμορφώνεται η πολιτική προβολής του Τμήματος, ενώ υπάρχει Οδηγός σπουδών και στα αγγλικά. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις στο ΤΟΠΑ αναρτώνται στον ιστότοπο του τμήματος. Επίσης προγραμματίζεται εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής, του προγραμματισμού και των ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας, καθώς και παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και των προτάσεων στην Γενική Συνέλευση και την Σύγκλητο. Η πολιτική ποιότητας του ΤΟΠΑ περιλαμβάνει εκτός από την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού και ερευνητικού έργου σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα, εργαστήρια και ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος.

Οι θεμελιώδεις Στόχοι της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας είναι

1. Καταλληλόλητα και διαρκή βελτίωση της δομής και οργάνωσης του Π.Π.Σ.

2. Επίτευξη Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και ενίσχυση της συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών

3. Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

4. Βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου

5. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

6. Αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών

7. Καταλληλότητα των προσόντων του Διδακτικού Προσωπικού

8. Αξιοποίηση, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης

9. Ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς παρουσίας

10. Εσωτερική ανασκόπηση και επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΤΟΠΑ

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED