& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800001 - Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης Τσέλιος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Φ. Παπαδιώτη

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης και κατανόησης για τα βασικά ζητήματα της περιφερειακής επιστήμης. To μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση του βασικού εννοιολογικού, θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό, στο περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το χώρο και την περιφέρεια, γίνεται μία συστηματική προσέγγιση του περιφερειακού προβλήματος εξετάζοντας τις αιτίες δημιουργίας και τους λόγους αντιμετώπισής του, και παρουσιάζονται και αναλύονται οι κύριες θεωρίες της περιφερειακής οικονομικής, καθώς και το βασικό πλαίσιο διαμόρφωσης της περιφερειακής πολιτικής.
Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο περιεχόμενο και τα βασικά ζητήματα διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης, και θα έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο για την περαιτέρω εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Βιβλιογραφία
• Κόνσολας Ι. Ν., 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Συμπληρωματική βιβλιογραφία
• Αργύρης Α., 2001, Οικονομική του Χώρου, Τόμος Ι: Θεωρία του Τόπου Εγκαταστάσεως, Εκδόσεις Κυριακίδη, Αθήνα.
• Κουρλιούρος Η., 2001, Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου. Οικονομικές γεωγραφίες της παραγωγής και της ανάπτυξης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
• Λαγός Δ., 2007, Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Λαμπριανίδης Λ., 2018, Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά Παραδείγματα, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.
• McCann P., 2016, Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Πολύζος Σ., 2011, Περιφερειακή Ανάπτυξη, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Σκούντζος Θ., Λίβας Π., 1999, Αρχές Οικονομικής του Χώρου, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές / φοιτήτριες (τόσο του πρώτου εξαμήνου όσο και των μεγαλύτερων του πρώτου εξαμήνων) θα αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση (μέγιστος βαθμός: 10 μονάδες).
Μέθοδος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Το περίγραμμα του μαθήματος αναφέρει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών / φοιτητριών και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος καθώς και στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (open-e-class).
Οι διδάσκοντες έχουμε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για τη διευκόλυνση των φοιτητών / φοιτητριών.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διάσταση απόψεων αναφορικά με τη βαθμολόγηση, οι φοιτητές / φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβαθμολόγηση από τη ΓΣ του Τμήματος.

800003 - Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Κεραμίδου

Αυτό το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη μικροοικονομική. Πρώτα απ’ όλα, παρουσιάζονται εν συντομία οι απόψεις σχετικά με το αντικείμενο και τη μέθοδο των οικονομικών. Στη συνέχεια αναλύει τη φύση και τις λειτουργίες των αγορών προϊόντων, τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης της αγοράς, την ελαστικότητα και την ισορροπία της αγοράς, και εξηγεί πώς λειτουργεί το σύστημα της ελεύθερης αγοράς και πώς κατανέμει τους πόρους αποτελεσματικά. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και εξηγεί πώς οι μεμονωμένοι καταναλωτές λαμβάνουν αποφάσεις προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους. Κατόπιν καλύπτει την ανάλυση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων για τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το μάθημα εισάγει επίσης φοιτητές σε εφαρμοσμένους τομείς όπως η βιομηχανική οργάνωση, το διεθνές εμπόριο και τα δημόσια οικονομικά. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων δομών της αγοράς (καθαρός ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο) και το αποτέλεσμα σε κάθε δομή της αγοράς σε σχέση με την οικονομική αποδοτικότητα. Ιδιαίτερη μνεία δίνεται στις ειδικές περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς στην αποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων μιας οικονομίας (εξωτερικά, δημόσια αγαθά) και τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις προσπαθούν (ή αποτυγχάνουν) να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν:
– Γνώσεις για να κατανοούν, να διακρίνουν και να περιγράφουν το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης, τη φύση και τη λειτουργία των αγορών, τις αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης, την ισορροπία της αγοράς, και την ελαστικότητα, καθώς επίσης και να εξηγούν πως οι ελεύθερες αγορές προϊόντων λειτουργούν και κατανέμουν αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους, πως οι ατομικοί καταναλωτές λαμβάνουν τις αποφάσεις για να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα.
– Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να συνδέουν το θεωρητικό πλαίσιο της Μικροοικονομικής με θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της κλαδικής οικονομικής, της διεθνούς οικονομικής, και της δημόσιας οικονομικής, καθώς και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο), αλλά και το αποτέλεσμα σε κάθε ξεχωριστή δομή αγοράς ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα.
– Ικανότητες να κατανοούν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν περιπτώσεις που η αγορά αποτυγχάνει να κατανείμει αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους μιας οικονομίας (εξωτερικότητες, δημόσια αγαθά), αλλά και στους τρόπους με τους οποίους το κράτος επιχειρεί να επιλύσει (ή αποτυγχάνει να επιλύσει) το πρόβλημα της μη άριστης κατανομής των παραγωγικών συντελεστών.

Βιβλιογραφία
• Mankiw, M.T. (2011), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες–Μικροοικονομική Μακροοικονομική. Gutenberg, Αθήνα
• Begg D., Vernasca, G., Fisher, S., Dornbusch, R. (2015), Αρχές Οικονομικής. Κριτική, Αθήνα.
• Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (2002), Οικονομική Ι. Παπαζήσης, Αθήνα
• Stiglitz J.E., Walsh C.E. (2010), Αρχές Μικροοικονομικής. Παπαζήσης, Αθήνα.
• Krugman, P., Wells, W. (2018), Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες (ΕΝΙΑΙΟ), Εκδόσεις: GUTENBERG, Αθήνα.
• Parkin, M., Matthews, K., Melanie, P. (2013), Αρχές Οικονομικής, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Τελική εξέταση (100% του βαθμού).
• Εβδομαδιαίες προαιρετικές ηλεκτρονικές πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει της διδαχθείσας ύλης (Βελτίωση του τελικού βαθμού) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας.
• Οι ερωτήσεις των προόδων και του τελικού διαγωνίσματος είναι πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, και ασκήσεις. Για κάθε εξεταζόμενο επιλέγονται αυτόματα τυχαία από μια βάση ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα από την διδάσκουσα.
• Ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης και των προόδων προκύπτει αυτόματα και γνωστοποιείται στο εξεταζόμενο μαζί με τις σωστές απαντήσεις αμέσως μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή.
• Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/.

800004 - Στατιστική Ι

Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Μπαμπίνας

Βασικά περιγραφικά στατιστικά μέτρα: μέσος όρος, τυπική απόκλιση, διάμεσος, τεταρτημόρια, δεκατημόρια, συντελεστές συσχέτισης Pearson και Spearman, γραμμική παλινδρόμηση. Εφαρμογές στη μέτρηση της ανισότητας (συντελεστής Gini, λόγος μεριδίων εισοδήματος). Αριθμοδείκτες και το κόστος ζωής. Χρονοσειρές: κινούμενοι μέσοι όροι, εποχικότητα. Μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας: απλά τυχαία δείγματα, στρωματοποίηση, δειγματοληψία συστάδων, προσδιορισμός μεγέθους δείγματος. Μέθοδοι έρευνας: σχεδιασμός ερωτηματολογίων, επιτόπια έρευνα.
Το αντικείμενο του μαθήματος της Στατιστικής Ι σχετίζεται με:
(α) το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων,
(β) τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή τους, και τέλος
(γ) την εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Στατιστικής Ι, αναμένεται οι φοιτητές/τριες να:
– Κατανοούν τις βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής.
– Κατανοούν τα βασικά στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς.
– Έχουν γνώση των χαρακτηριστικών των βασικών θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων.
– Κατανοούν τη μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων.
– Μπορούν να εφαρμόζουν μεθόδους επαγωγικής στατιστικής (διαστήματα εμπιστοσύνης και στατιστικοί έλεγχοι).

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Berenson, M.L., D. M. Levine, and K. A. Szabat (2015). Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις. Έννοιες & Εφαρμογές. Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Broken Hill Publishers Ltd.
• Παπαϊωάννου Τ. και Κ. Φερεντίνος (2000). Μαθηματική Στατιστική. Εκδόσεις Σταμούλη.
• Δαμιανού Χ., και Μ. Κούτρας (2003). Εισαγωγή στη Στατιστική (τόμος Ι). Εκδόσεις Σ. Αθανασόπουλος και Σια ΙΚΕ.
• Δάρας Ι. Τ., και Θ. Π. Σύψας (2010). Πιθανότητες και Στατιστική. Θεωρία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη.
• Παπαδημητρίου Γ. (2005). Περιγραφική Στατιστική. Εκδόσεις Τυπωθήτω Δαρδάνος.
• Κιόχος Π. Α. και Α. Π. Κιόχος (2015). Στατιστική για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία. Εκδόσεις Ε. Κιόχου.

Αξιολόγηση
• Το μάθημα αξιολογείται εξ ολοκλήρου με γραπτή εξέταση διάρκειας 2 ωρών στο τέλος του εξαμήνου.

800005 - Μαθηματικά Ι

Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μιμής

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στα προχωρημένα μαθηματικά και καλύπτει θέματα όπως διανύσματα, διανυσματικούς χώρους, πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα, καθώς και θέματα σε πολυμεταβλητό διαφορικό λογισμό, ειδικότερα την αναζήτηση ακρότατων συνάρτησης με περιορισμούς και χωρίς περιορισμούς.
– Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να κατανοούν τις βασικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας καθώς και την επέκταση του διαφορικού λογισμού στις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Ειδικότερα θα είναι σε θέση να:
– Εξετάζουν την γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων και την βάση ενός διανυσματικού χώρου.
– Κάνουν πράξεις με την χρήση πινάκων.
– Υπολογίζουν ορίζουσες και να επιλύουν συστήματα.
– Να εξετάζουν την τάξη ενός πίνακα.
– Να υπολογίζουν τις ιδιοτιμές, τα ιδιοδιανυσματα ενός πίνακα και να τον διαγωνοποιούν.
– Να κατανοούν τις τετραγωνικές μορφές.
– Να υπολογίζουν τις μερικές παραγώγους σε συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και να υπολογίζουν τα κυρτά και κοίλα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
– Να υπολογίζουν ακρότατα με και χωρίς περιορισμούς σε συναρτήσεις πολλών μεταβλητών.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Berkin J. (2015), Μαθηματικά για Οικονομολόγους με Εφαρμογές. Εκδόσεις Δαρδανός.
• Chiang, A,C., Wainwright, K. (2009), Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, 2η έκδοση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Hoy, M., Livernois, J., McKenna, C., Rees, R., Stengos, T. (2011), Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών. Gutenberg, Αθήνα.
• Ξεπαπαδέας, Π. (2007), Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά. Θεωρία και Εφαρμογές, Τόμος Α & Τόμος Β. Gutenberg, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Γραπτή πρόοδο (20% του βαθμού)
• Γραπτή τελική εξέταση (80% του βαθμού)
Οι ερωτήσεις της προόδου και της τελικής εξέτασης περιέχουν θεωρία και επίλυση προβλημάτων καλύπτοντας όλες τις θεματικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί στην διδασκαλία. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην σελίδα του μαθήματος.

800006 - Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μιμής

Αυτό έχει σχεδιαστεί ως ένα πρώτο μάθημα στην Πληροφορική (IT), το οποίο προσφέρεται ως βασικό εφόδιο για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές. Θα ωφελήσει επίσης τους φοιτητές που προετοιμάζονται για πολυτεχνικά και επαγγελματικά μαθήματα. Δεδομένου ότι είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία, ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να τονίσει τις εύλογα σταθερές βασικές έννοιες στις οποίες βασίζεται αυτή η τεχνολογία. Εισάγει τους προπτυχιακούς φοιτητές σε μια μεγάλη ποικιλία εννοιών που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην τεχνολογία πληροφοριών και στη σταδιοδρομία τους. Το μάθημα αποβλέπει στη βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των διαφόρων ρόλων της Πληροφορικής στο πλαίσιο των σπουδών, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Υπάρχουν σημαντικές αναφορές στην έρευνα που υποστηρίζουν τα οφέλη της Πληροφορικής σε αυτούς τους τομείς. Τα κύρια κεφάλαια που καλύπτονται είναι: Υπολογιστές – Σύγχρονοι επεξεργαστές. Τύποι και Δομές Δεδομένων – Η έννοια της δομής δεδομένων – Ιεραρχικές δομές: δέντρα (δέντρα). Οργάνωση δεδομένων – Χαρακτηριστικά αρχείων. Επιλογή μέσου αποθήκευσης. Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Ασφάλεια δεδομένων. Πληροφοριακά Συστήματα – Δημιουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης. (MIS): Βασικές έννοιες, Η Κοινωνία της Πληροφορίας. Υποστήριξη συστήματος αποφάσεων. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα–G.I.S.. Χρήση συστημάτων για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δημόσιας διοίκησης, και μια σύνοψη του MIS.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν γνώσεις γύρω από τα βασικά θέματα της πληροφορικής όπως είναι τα ψηφιακά εξαρτήματα ενός υπολογιστή, το λογισμικό συστημάτων, το λογισμικό εφαρμογών, τις βάσεις δεδομένων και τα πληροφορικά συστήματα. Θα είναι σε θέση να περιγράψουν ένα πρόβλημα που χρίζει επίλυση, να σχεδιάσουν τον αλγόριθμο επίλυσης και να τον υλοποιήσουν μέσω της γλώσσας προγραμματισμού R.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Beekman Ben, Beekman George (2014). Εισαγωγή στην Πληροφορική, 10η έκδοση, Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα.
• Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne (2018). Εισαγωγή στην Πληροφορική: Θεωρία και Πράξη, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.
• Βερύκιος, Καγκλής και Σταυρόπουλος (2015). Η Επιστήμη των Δεδομένων μέσα από τη Γλώσσα R. ISBN: 978-960-603-394-0.
• Καρλής και Ντζούφρας (2015). Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R. ISBN: 978-960-603-449-7.

Αξιολόγηση
• Τέσσερα ηλεκτρονικά quiz (40% του βαθμού)
• Γραπτή τελική εξέταση (60% του βαθμού)
Οι ερωτήσεις των quiz και της τελικής εξέτασης περιέχουν θεωρία και επίλυση προβλημάτων με την χρήση της R, καλύπτοντας όλες τις θεματικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί στην διδασκαλία. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην σελίδα του μαθήματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800011 - Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική

Χρήστος Γαλανός – διδάσκον ΕΣΠΑ

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει σύγχρονα ζητήματα στο πεδίο της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Λογιστικής, όπως: Η έννοια της οικονομικής μονάδας. Το κύκλωμα και η οργάνωση της παραγωγής. Είδη επιχειρήσεων, οργάνωση των επιχειρήσεων, ενεργητικό–παθητικό–καθαρή θέση επιχείρησης. Οικονομικές καταστάσεις–ισολογισμός–αποτελέσματα χρήσης–διανομή. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων, ρευστότητα–παραγωγικότητα–οικονομικότητα–αποδοτικότητα επιχειρήσεων. Βασικά στοιχεία οικονομικών μαθηματικών–εκτοκισμοί–ράντες–παρούσα αξία–συντελεστής απόδοσης. Μορφές αγορών στην οικονομική της επιχείρησης. Εισαγωγή στη Λογιστική. Λογιστικές αρχές–λογιστικά πρότυπα. Διπλογραφικό σύστημα. Λογιστικά βιβλία–ημερολόγιο–καθολικό. Λογιστικές καταστάσεις–ισοζύγιο–ισολογισμός. Λογιστικό κύκλωμα. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
– αναγνωρίζει τις πηγές και λειτουργίες της λογιστικής πληροφόρησης.
– εφαρμόζει αρχές και εργαλεία λογιστικών αναφορών.
– αναπτύσσει δεξιότητες αναγνώρισης και ορθής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων.
– αξιολογεί τις βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την διαχείριση του λογιστικού κυκλώματος.

Βιβλιογραφία
• Λιάπης, Κ., Φίλος, Γ. (2017), Λογιστική και Οικονομική των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Γ. Μπενου, Αθήνα.
• Καραγιώργος Θ., Παπδόπουλος, Δ. (2006), Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Γερμανός.
• Alfred A.M. (1968), Business Economics. St. Martin’s Press, New York.
• Sizer, J. (1989), An Insight into Management Accounting. Penguin Books Ltd, UK.
• Glautier, M., Underdown, B. (1994), Accounting Theory and Practice. Pitman, London.

Αξιολόγηση
• Γραπτή Εργασία βαθμολογούμενη με 20% του τελικού βαθμού.
• Γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 80%.
Όπως είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στη σελίδα του μαθήματος στο open e class.

800012 - Στατιστική ΙΙ

Καθηγητής Σταύρος Ντεγιαννάκης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ελ. Καφουσάκη

Πρόκειται για ένα πρώτο μάθημα στην επαγωγική στατιστική. Τα θέματα που καλύπτει είναι τα εξής: Τυχαίες μεταβλητές, Κατανομή πιθανότητας, Διακριτές κατανομές (Διωνυμική, Poisson, Γεωμετρική); Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας; Συνεχείς κατανομές (κανονική, t, chi-square), στατιστικός έλεγχος υποθέσεων, Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, P-values, Βασικά παραμετρικά κριτήρια ελέγχων – μέσος όρος ενός δείγματος, σύγκριση δύο μέσων (ανεξάρτητα δείγματα, ζεύγη δειγμάτων), ποσοστό από ένα δείγμα, έλεγχος διαφορών μεταξύ δύο ποσοστών, έλεγχος ανεξαρτησίας chi-squared, συντελεστής συσχέτισης, Εκτίμηση – με τις μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων και μέγιστης πιθανοφάνειας, διαστήματα εμπιστοσύνης.
Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση των εργαλείων και τεχνικών μεθόδων της στατιστικής στην συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αριθμητικών δεδομένων καθώς και η δημιουργία πειραμάτων με την χρήση πραγματικών δεδομένων.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
– Να κατανοήσουν την χρήση της στατιστικής στις δραστηριότητες και επιμέρους λειτουργίες των επιχειρήσεων
– Να συλλέγουν και να οπτικοποιούν επιχειρηματικά δεδομένα, να εξάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα, να κάνουν αξιόπιστες προβλέψεις για τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
– Να βελτιώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται στην επεξεργασία δεδομένων.
– Να γνωρίζουν την έννοια και το είδος των στατιστικών σφαλμάτων
– Να γνωρίζουν την διαδικασία διατύπωσης στατιστικών υποθέσεων, να ελέγχουν και να εξάγουν συμπεράσματα από των έλεγχο των υποθέσεων (t-test, z-test, F, χ² )
– Να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων για τον πληθυσμό, για δύο ανεξάρτητα δείγματα, για εξαρτημένα δείγματα και ελέγχους ανεξαρτησίας.
– Να εξοικειωθούν με εφαρμογές και προγράμματα χρήσιμα στην στατιστική ανάλυση, στην ανάλυση δεδομένων και την λήψη αποφάσεων.

Βιβλιογραφία
• Berenson L. M., Levine M. D., Szabat A. K. (2018) Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές.
• Healey, J. (2006) The Essentials of Statistics: A Tool for Social Research. Wadsworth.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων θα αντιπροσωπεύει το 100% του τελικού βαθμού.

800109 - Μαθηματικά ΙΙ

Αναπληρωτής Καθηγητής  Άγγελος Μιμής

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις εξισώσεις διαφορών και στις διαφορικές εξισώσεις. Στην πρώτη ενότητα εισάγεται η ολοκλήρωση των συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Στη δεύτερη ενότητα των διαλέξεων συζητούνται μέθοδοι για την επίλυση εξισώσεων διαφορών και εξηγούνται οι εφαρμογές τους. Τέλος, παρουσιάζονται οι διαφορικές εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να κατανοούν την επέκταση των ολοκληρωμάτων σε γενικευμένα ολοκληρώματα και την χρησιμότητα των αναπτυγμάτων Taylor. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές έννοιες των εξισώσεων διαφορών, των διαφορικών εξισώσεων και να έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τις βασικές εφαρμογές τους.

Βιβλιογραφία
• Berkin J. (2015), Μαθηματικά για Οικονομολόγους με Εφαρμογές. Εκδόσεις Δαρδανός.
• Chiang, A.C., Wainwright, K. (2009), Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, 2η έκδοση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Hoy, M., Livernois J., McKenna, C., Rees, R. and Stengos, T. (2011), Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών. Gutenberg, Αθήνα.
• Ξεπαπαδέας, Α.Π. (2007), Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά. Θεωρία και Εφαρμογές, Τόμος Α & Τόμος Β. Gutenberg, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Γραπτή πρόοδο (20% του βαθμού).
• Γραπτή τελική εξέταση (80% του βαθμού).
Οι ερωτήσεις της προόδου και της τελικής εξέτασης περιέχουν θεωρία και επίλυση προβλημάτων καλύπτοντας όλες τις θεματικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί στην διδασκαλία. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην σελίδα του μαθήματος.

800110 - Οικονομική και Αστική Γεωγραφία

Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Αυδίκος

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Ιεαραπετρίτης

Η Οικονομική Γεωγραφία μελετά την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το πεδίο εξετάζει τόσο τις φυσικές όσο και τις ανθρωπογενείς παραμέτρους των αντικειμένων της μελέτης. Η Αστική Γεωγραφία επικεντρώνει τη μελέτη του στα νέα γεωγραφικά πρότυπα και μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται στον αστικό χώρο με τη χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τη διαδικασία αστικοποίησης και τις αστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των αστικών αλλαγών. Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις πολλαπλές επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, θεωρώντας την αστικοποίηση ως κύρια δραστηριότητα.
Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση των γνώσεων της οικονομικής και αστικής γεωγραφίας για την κατανόηση και ανάλυση διαφόρων φαινομένων όπως η αστική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η διερεύνηση της σχέσης των οικονομικών δραστηριοτήτων με το γεωγραφικό χώρο κα. Ακόμη σκοπός είναι να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με τους διαλόγους που έχει ανοίξει η ανθρωπογεωγραφία με άλλες επιστήμες (οικονομική επιστήμη, κοινωνιολογία, δημογραφία, πολιτική επιστήμη). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τα βασικά στοιχεία της οικονομικής και αστικής γεωγραφίας, δηλαδή της γεωγραφικής αντίληψης του χώρου και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων εντός αυτού.

Βιβλιογραφία
• Γιώτη Παπαδάκη, Ο. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Λαμπριανίδης, Λ. (2004), Οικονομική Γεωγραφία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.
• Woods, Μ. (2011), Γεωγραφία της Υπαίθρου, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Hall, Τ. (2005 ), Αστική Γεωγραφία. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα,
• Σαπουνάκη–Δρακάκη, Λ. (2012-13) Μαθήματα Αστικής Γεωγραφίας, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. (δακτυλογραφημένο στο e-class) Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Ομαδική γραπτή εργασία που αντιστοιχεί στο 40% του τελικού βαθμού
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6).
Οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

800111 -Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Κεραμίδου

Αυτό το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις αρχές της Μακροοικονομικής. Σκοπός του είναι η βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας ολόκληρης της οικονομίας. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να σκέφτονται κριτικά τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης και του επιχειρηματικού κύκλου, θέματα που έχουν απασχολήσει τη μακροοικονομική σκέψη για πολλές γενιές. Διερευνώνται κριτικά οι σημαντικές συζητήσεις σε θέματα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Το μάθημα εισάγει βασικά μοντέλα μακροοικονομικής που εξηγούν τη σχέση μεταξύ παραγόντων όπως το εθνικό εισόδημα, την παραγωγή, την κατανάλωση, την ανεργία, τον πληθωρισμό, τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις, το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή χρηματοδότηση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν:
– Γνώσεις για να κατανοούν , διακρίνουν και να περιγράφουν το γνωστικό αντικείμενο της μακροοικονομικής καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας μιας οικονομίας ως σύνολο.
– Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να σκεφθούν κριτικά πάνω στο θέμα της οικονομικής μεγέθυνσης και του οικονομικού κύκλου, τα οποία έχουν απασχολήσει επί γενεές γενεών τη μακροοικονομική σκέψη.
– Ικανότητες να κατανοούν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές όπως το εθνικό εισόδημα και προϊόν, η κατανάλωση, η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι αποταμιεύσεις, οι επενδύσεις, το διεθνές εμπόριο και η διεθνής χρηματοδότηση.

Βιβλιογραφία
• Mankiw, G. N., Taylor, Μ. P. (2011), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Με αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες–Μικροοικονομική Μακροοικονομική. Gutenberg, Αθήνα.
• Begg D., Vernasca G., Fisher, S., Dornbusch R. (2015), Αρχές Οικονομικής. Κριτική, Αθήνα.
• Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D. (2002), Οικονομική ΙΙ, Παπαζήσης, Αθήνα.
• Stiglitz, J.E., Walsh, C.E. (2010), Αρχές Μακροοικονομικής, Παπαζήσης, Αθήνα.
• Parkin, M., Matthews, K., Powell, M. (2013), Αρχές Οικονομικής, Κριτική, Αθήνα.
• Mankiw G. N., Taylor, M. P., (2016), Οικονομική (Μακροοικονομική), Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
• Krugman, P., Wells, R. (2018), Οικονομική σε διδακτικές ενότητες (ΕΝΙΑΙΟ), Εκδόσεις: GUTENBERG, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Τελική εξέταση (100% του βαθμού).
• Εβδομαδιαίες προαιρετικές ηλεκτρονικές πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει της διδαχθείσας ύλης (Βελτίωση του τελικού βαθμού) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας.
Οι ερωτήσεις των προόδων και του τελικού διαγωνίσματος είναι πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, και ασκήσεις. Για κάθε εξεταζόμενο επιλέγονται αυτόματα τυχαία από μια βάση ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα από την διδάσκουσα.
Ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης και των προόδων προκύπτει αυτόματα και γνωστοποιείται στο εξεταζόμενο μαζί με τις σωστές απαντήσεις αμέσως μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και προσβάσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800008 - Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επίκουρη Καθηγήτρια  Βασιλική Δεληθέου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ελ. Ποδηματάς, Υ.Δ. Γ. Παπασταματίου

– να κατανοήσουν την έννοια και το ρόλο των Στρατηγικών Επενδύσεων,
– να κατανοήσουν τις διαδικασίες και το ρόλο της Χωροταξίας στην παραγωγή ανάπτυξης,
– να γνωρίζουν τα σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ και τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της ΕΕ,
– να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης, μέσα από θεσμικούς φορείς και διαδικασίες.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Δεληθέου Β., (2018), Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Αθανασόπουλος Κ. ΓΕ., Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ελλάδα-Άλλες Χώρες Μέλη της Ε.Ε., Επιστημονική Συμβολή Δρ Δεληθέου Β., Dr Kavvadia H., Αθήνα, 2008.
• Δεληθέου Β. (2012), Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Ειδικών Οικονομικών Ζωνών- Αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις- Η Ελληνική και η Διεθνής Εμπειρία, Αυτοέκδοση, Αθήνα.
• Λαδιάς, Χ., (2013), Το Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Εκδόσεις Παπαζηση, Αθήνα.
• Κόνσολας Ι. Ν., (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., (2016), Περιφερειακός Προγραμματισμός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι., (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, B΄ έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Πολύζος Σ., (2011), Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Νόμοι, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα.
Άρθρα, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα.
Ιστοσελίδες, που θα υποδειχθούν από τη Διδάσκουσα.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσω γραπτής εξέτασης διάρκειας 2 ωρών στο τέλος του εξαμήνου.

800009 - Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας

Αναπληρωτής Καθηγητής  Χρυσόστομος Στοφόρος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Γ. Λούντζης

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα: Ζήτηση, προσφορά και θεωρία καταναλωτών στην αγορά (Εισοδηματικός περιορισμός, προτιμήσεις – Καμπύλες Αδιαφορίας, Επιλογή, Ζήτηση, Εξίσωση Slutsky: Αποτελέσματα Εισοδήματος και Υποκατάστασης, Πλεόνασμα Καταναλωτών, Διαχρονική Επιλογή και Ζήτηση της Αγοράς), Προσφορά και Ισορροπία της Αγοράς (Τεχνολογία, Μεγιστοποίηση Κέρδους, Ελαχιστοποίηση Κόστους και Καμπύλες Κόστους), Τέλειος Ανταγωνισμός (Παραγωγή και Επιχείρηση, Ιδιότητες της Συνάρτησης Παραγωγής, Συναρτήσεις Κόστους, Μεγιστοποίηση Κέρδους, Συνάρτηση Ζήτησης της Επιχείρησης στην Τέλεια Ανταγωνιστική, Αγορά, Συνολικό, Μέσο και Οριακό Έσοδο, Καμπύλη Βραχυχρόνιας Προσφοράς της Επιχείρησης, Βραχυπρόθεσμη Τιμολογιακή Πολιτική και Επιχείρηση και Κλάδος Μακροπρόθεσμα).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μικροοικονομική Θεωρία Ι, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
– γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης., καθώς και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών και των παραγωγών.
– χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα της ανάλυσης της ορθολογικής συμπεριφοράς του καταναλωτή για να εξετάσουν πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματός τους.
– γνωρίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού και να κατανοήσουν κατανοήσουν τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού.
– χρησιμοποιούν τη θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς για να αναλύουν τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά ενός αγαθού.
– κατανοήσουν πώς οι οικονομολόγοι θεωρητικοποιούν την παραγωγική διαδικασία μέσω της συνάρτησης παραγωγής, πώς σχετίζονται οι εισροές με το προϊόν και να εξηγούν πώς αυτή η συνάρτηση συνδέεται με την καμπύλη ίσου προϊόντος.
– αντιληφθούν τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μιας παραγωγικής μονάδας ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο.
– γνωρίζουν τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη σημασία των αποδόσεων κλίμακας στην απόδοση της επιχείρησης.
– κατανοήσουν πώς κατασκευάζονται οι καμπύλες κόστους μιας επιχείρησης και ποιες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, καθώς και κατανοήσουν την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους.
– καταλάβουν πώς το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και πολιτικών.

Βιβλιογραφία
• Παλάσκας, Θ., Δρουβέλης, Μ., Στοφόρος, Χ. (2011), Μικροοικονομική Θεωρία και Ανάλυση. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
• Varian, H. (2015), Μικροοικονομική: μια Σύγχρονη Προσέγγιση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Μία ενδιάμεση ηλεκτρονική πρόοδο στο openeclass του μαθήματος.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά).
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

800010 - Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική Ι

Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόρης Σιουρούνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Γκίκα, Υ.Δ. Η. Γεωργούσης, Υ.Δ. Σ. Λώτσης

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η κατανόηση των βασικών μακροοικονομικών σχέσεων. Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στα μακροοικονομικά στοιχεία, Παρουσίαση στατιστικών μακροοικονομικών δεδομένων, Ο σχηματισμός του Εθνικού Εισοδήματος, Ο ρόλος του χρήματος και η δημιουργία πληθωρισμού, Μακροοικονομικοί κύκλοι, Ο σχηματισμός των συνιστωσών της συνολικής ζήτησης και του υποδείγματος IS-LM. Η γνώση των εισαγωγικών οικονομικών είναι χρήσιμη. Άλλα μακροοικονομικά θέματα καλύπτονται στο μάθημα Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ.
Το μάθημα αυτό είναι μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία της Μακροοικονομίας. Η Μακροοικονομία Ι χρησιμοποιεί μια προσεκτικά σύγχρονη προσέγγιση, δημιουργώντας μακροοικονομικά μοντέλα από μικροοικονομικές αρχές. Ως εκ τούτου, είναι συνεπής με τον τρόπο που διεξάγεται σήμερα η μακροοικονομική έρευνα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μια βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών οικονομικής ανάπτυξης και των επιχειρηματικών κύκλων – τα οποία είναι τα σύγχρονα βασικά θέματα της Μακροοικονομίας. Ακολουθώντας μια προσέγγιση της Μακροοικονομίας που συνάδει με την τρέχουσα μακροοικονομική έρευνα, οι σπουδαστές είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για πιο ενδελεχή μελέτη στα οικονομικά.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Grigorios Siourounis and Oded Galor, 1η Έκδοση στα Ελληνικά, Μια Ολοκληρωμένη Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης (2020), Εκδώσεις Broken Hill.
• Πρόσθετη Βιβλιογραφία
• Stephen Williamson, Macroeconomics, 6th Edition, Επιμέλεια στα Ελληνικά–Γρηγόριος Σιουρούνης (2018), Εκδώσεις Τζιόλα.
• Mankiw, N. G., Ball, L. (2013), Μακροοικονομική Θεωρία. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
• Abel, A., Bernanke, B., Croushore, D. (2010), Μακροοικονομική. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με:
• 8 ενδιάμεσες ηλεκτρονικές προόδους στην online platforma του μαθήματος. Ο βαθμός των 8 προόδων αθροιστικά θα είναι το 32% του τελικού βαθμού.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 68% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 5).
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

800013 - Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης

Καθηγήτρια Αντιγόνη Λυμπεράκη

Καθηγητής Αντώνης Ροβολής

Στόχος του μαθήματος είναι μια αναλυτική παρουσίαση των βασικών θεωριών εγκατάστασης (χωροθέτησης) της οικονομικής δραστηριότητας, των θεωριών οργάνωσης του (κυρίως αστικού) χώρου και της πρακτικής πλευράς της χάραξης σχετικής πολιτικής, μέσω της ανάλυσης των πολιτικών της ΕΕ και της Ελλάδας που σχετίζονται με την εγκατάσταση (χωροθέτηση) διαφόρων οικονομικών δραστηριότητων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε παραδοσιακές θεωρίες εγκατάστασης (θεωρίες κόστους ενοικίασης και μεταφοράς, θεωρίες χωρικής ισορροπίας, θεωρία κεντρικών θέσεων), καθώς και πιο πρόσφατες, όπως η θεωρία ελαχιστοποίησης κόστους μεταφοράς και η θεωρία μεγιστοποίησης ζήτησης και εσόδων, θεωρίες μεγιστοποίησης κέρδους για εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε πόλεις, θεωρία κύκλου ζωής προϊόντων, θεωρίες βιομηχανικών συμπλεγμάτων και ορισμένες σχετικές θεωρίες από τη νέα οικονομική γεωγραφία (περιφερειακά συμπλέγματα και συστήματα καινοτομίας, ευέλικτη εξειδίκευση και νέα χωρική κατανομή εργασίας).
Κατανόηση των κυριοτέρων θεωριών για την ανάλυση του τόπου εγκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας, των θεωριών για την οικονομική οργάνωση του χώρου αλλά και για τη χωροθέτηση των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Προκειμένου να κατανοηθούν οι περισσότερο αφηρημένες και θεωρητικές προσεγγίσεις, παρατίθενται εμπειρικά παραδείγματα που λειτουργούν ως οδηγοί στην κίνηση των επιστημονικών ιδεών (το Φορντικό εργοστάσιο, η Ευέλικτη Εξειδίκευση, οι Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας κλπ).

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Λυμπεράκη, Α, Σκορδίλη, Σ. (2019), Οικονομική Γεωγραφία, Εκδόσεις Κριτική (προτεινόμενο εγχειρίδιο).
• McCann, P. (2016), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική (2η έκδοση), Εκδόσεις Κριτική.
• Αργύρης, Α. (2009), Οικονομική του Χώρου Τόμος I, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Αξιολόγηση
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της είναι το 100% του τελικού βαθμού
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα από την αρχή του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος: https://openeclass.panteion.gr/courses/TMI119/

800014 - Χωροταξία - Χωρικός Σχεδιασμός

Καθηγήτρια Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ε. Μπαριανάκη, Υ.Δ. Ν. Μαραβά

Το μάθημα εμβαθύνει σε θέματα χωροταξικού/χωρικού σχεδιασμού, αποσαφηνίζοντας τις σχετικές έννοιες και πρακτικές και παρέχοντας θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Εξετάζει τη δυναμική των χωρικών φαινομένων, τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, το πλαίσιο λειτουργίας και τις πρακτικές σχεδιασμού στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Εξετάζεται η πορεία προς τη νέα χωροταξία με έμφαση στη διαχείριση της χωρικής αλλαγής και τη χωρική διακυβέρνηση και αναλύεται η έννοια του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού ως ανανεωμένη δημόσια δράση και ως κοινωνική διαδικασία πολιτικού συντονισμού. Δίδεται έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση εφαρμοσμένων περιπτώσεων στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού στην Ευρώπη. Σκιαγραφείται η έννοια της εδαφικής συνοχής και αναδεικνύονται παραδείγματα χωρικών δημόσιων πολιτικών που πέραν του κλασικού χωροταξικού σχεδιασμού και κάτω από τις αναδυόμενες έννοιες/αξίες της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της χωρικής δικαιοσύνης προσεγγίζουν την εδαφική συνοχή, ως εναλλακτική πρόταση για καλύτερη χωροδιαχείριση και χωρική διακυβέρνηση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Έμφαση δίδεται στις έννοιες της τοποκεντρικής ανάπτυξης (place-based development) και του εδαφικού κεφαλαίου (territorial capital) και αντλούνται επιστημονικά ευρήματα από τις μελέτες του ESPON ( European Observatory for territorial development and cohesion). Τα εργαλεία ESPON (βάσεις δεδομένων και στατιστικά στοιχεία, εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία παρακολούθησης) παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται για ασκήσεις μέσω του εικονικού περιβάλλοντος μάθησης ESPONTrain. (www. espontrain.eu) που αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Σημείο Επαφής ESPON2013.
– Παροχή στους φοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν σε συναφείς με τον χωρικό σχεδιασμό, ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις.
– Εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια και το περιεχόμενο της χωροταξίας, τα εθνικά συστήματα σχεδιασμού, τους φορείς άσκησης χωροταξικής πολιτικής και τις σχετικές αρμοδιότητες.
– Εισαγωγή των φοιτητών στα εργαλεία χωρικής ανάλυσης και εξοικείωση με την χρήση τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
– Εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους ανάλυσης και δέσμευσης των εμπλεκομένων φορέων στην χωροταξία.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της χωρικής διάστασης των αναπτυξιακών έργων και των χωροταξικών σχεδίων
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνταξης στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
– Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις νέες τάσεις χωρικού σχεδιασμού, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Kυβέλου, Σ., (2010), Από τη Χωροταξία στη Χωροδιαχείριση: Η Έννοια του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού και της Εδαφικής Συνοχής στην Ευρώπη, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.
• Καμχής Μ., (2007), Η Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 1986-2006. Ένα Σχεδιαστικό Εγχείρημα Μεγάλης Κλίμακας, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 300 σ.
• Γιαννακούρου Γ., (2008), Η Χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Παπαζήση, 197 σ.

Αξιολόγηση
• Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας.
• Ασκήσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων χωρικής ανάλυσης, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
• Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση ή εναλλακτικά (εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) γραπτή εξέταση.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800020 - Οικονομική Αστικών Κέντρων

Καθηγητής Αντώνης Ροβολής

Αυτό το μάθημα προσφέρει μια εικόνα για τη δομή και τις οικονομικές λειτουργίες των πόλεων. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: τις οικονομικές δυνάμεις που ωθούν στην ανάπτυξη και στη χωροθέτηση των πόλεων, αστική οικονομική ανάπτυξη, θεωρίες γαιοπροσόδου και χρήσεις της αστικής γης, ανάλυση των αστικών προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία, το έγκλημα και η συμφόρηση, ανάλυση των αγορών κατοικιών, καθώς και τη δημόσια πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ποιες είναι οι δυνάμεις που ωθούν στην συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις πόλεις και ιδιαίτερα στις πόλεις και την χωροθέτηση των λειτουργιών εντός των πόλεων, όπως και το ποια είναι τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στις πόλεις, καθώς και το ποιες είναι οι πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Παρέχει επίσης τις γνώσεις για την κατανόηση της σχέσης οικονομίας και χώρου, κατανόηση που οδηγεί στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων απαραίτητων στην επιστημονική έρευνα.

Βιβλιογραφία
• O’ Sullivan, A. (2011), Αστική Οικονομική. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• McCann, P. (2003), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Αργύρης, Α. (2009), Οικονομική του Χώρου Τόμος ΙI, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Αξιολόγηση
• Τέσσερις ενδιάμεσες προόδους του μαθήματος με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Ο βαθμός των τεσσάρων προόδων αθροιστικά είναι το 40% του τελικού βαθμού.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της είναι το 60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα από την αρχή του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

800021 - Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

Επίκουρη Καθηγήτρια Ασημίνα Χριστοφόρου

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική παρουσίαση των οικονομικών σκοπών και στόχων του κράτους. Ειδικότερα αναλύονται διεξοδικά οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους στο πλαίσιο της αρχικής και αναθεωρημένης θέσης της νεοκλασικής σχολής, καθώς επίσης και οι ριζοσπαστικής έμπνευσης θεωρητικές αναλύσεις για το ρόλο του κράτους στην οικονομία. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι εξής θεματικές ενότητες: Γνωστικό Αντικείμενο Δημοσίας Οικονομικής. Το κοινωνιολογικό υπόβαθρο της νεοκλασικής δημόσιας οικονομικής. Ο τέλειος ανταγωνισμός και η αντίληψη του οικονομικά ουδέτερου κράτους. Οι ατέλειες της αγοράς και οι λειτουργίες του παρεμβατικού κράτους. Τα δημόσια αγαθά. Εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις. Επεμβάσεις του κράτους στον τρόπο διανομής του εισοδήματος. Οι οικονομικές λειτουργίες του καπιταλιστικού κράτους.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν:
– Γνώσεις για να κατανοούν, να διακρίνουν και να περιγράφουν τους οικονομικούς στόχους και σκοπούς του κράτους.
– Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να σκεφθούν κριτικά πάνω στο οικονομικό ρόλο του κράτους και στις οικονομικές λειτουργίες του κράτους στο πλαίσιο της αρχικής και αναθεωρημένης θέσης της νεοκλασικής σχολής, καθώς επίσης και των ριζοσπαστικής έμπνευσης προσεγγίσεων για το κράτος.
– Ικανότητες να κατανοούν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν τα δημόσια οικονομικά και τις δημοσιονομικές πολιτικές.

Βιβλιογραφία
• Καράγιωργας, Δ. (1981), Δημόσια Οικονομική 1: Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
• Γεωργακόπουλος, Θ. (2012), Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
• Gruber, J. (2011), Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις DA VINCI.
• Hillman, A. (2011), Δημόσια Οικονομική και Δημόσια Πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
• Rosen, H. S., Gayer, T./ Ράπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσω προαιρετικών ενδιάμεσων γραπτών εξετάσεων και μιας επίσημης γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου.

800032 - Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσόστομος Στοφόρος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Θ. Μπεντής

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση και εφαρμογή ποσοτικών εργαλείων για τη μέτρηση και ανάλυση των εννοιών και των σχέσεων της οικονομικής θεωρίας. Οι αρχές των ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης διδάσκονται σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο και αποτελούνται από τις ακόλουθες ενότητες: Ελαστικότητα προσφοράς και ζήτησης. Πίνακες και Ορίζουσες. Γραμμικές συναρτήσεις–Παράγωγα– Μεγιστοποίηση–Ελαχιστοποίηση. Συνολικά Παράγωγα–Συνολικές Διαφορές, Βελτιστοποίηση με 2 ή περισσότερες μεταβλητές. Lagrange–Οικονομικές Εφαρμογές, Ολοκληρώματα (δηλ. Πλεόνασμα Καταναλωτών και Παραγωγών) και Εξισώσεις Διαφορών (οικονομικές εφαρμογές).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
– γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά ποσοτικά εργαλεία της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής Ανάλυσης.
– αντιλαμβάνονται την έννοια των ελαστικοτήτων.
– χρησιμοποιούν την οριακή ανάλυση.
– γνωρίζουν τις αρχές της ολοκλήρωσης.
– κατανοήσουν τη λειτουργία των εξισώσεων διαφοράς.
– χρησιμοποιούν τις τεχνικές μεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης συναρτήσεων με περιορισμούς.
– γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το γραμμικό προγραμματισμό.

Βιβλιογραφία
• Παλάσκας, Θ., Χριστόπουλος, Δ., Οικονομάκης, Γ. (2012), Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Μία ενδιάμεση πρόοδο στο openeclass του μαθήματος.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά).
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ασκήσεις.

800075 - Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσόστομος Στοφόρος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ι. Κωστόπουλος

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην αυστηρή ανάλυση των μικροοικονομικών θεμάτων. Τα θέματα περιλαμβάνουν: Μονοπώλιο (αιτίες μονοπωλίου, μεγιστοποίηση κέρδους μονοπωλίου, δύναμη αγοράς, μονοπωλιακές στρεβλώσεις και μεταβίβαση ευημερίας, διακρίσεις τιμών, διαφήμιση, μονοπωλιακός ανταγωνισμός), Τιμολόγηση στις αγορές εισροών (θεωρία οριακής παραγωγικότητας της ζήτησης εισροών, αντιδράσεις στις μεταβολές των τιμών των εισροών, ανταπόκριση της ζήτησης εισροών στις μεταβολές των τιμών, διάκριση τιμών εισροής ισορροπίας, μονοψώνιο, κάθετη ολοκλήρωση), Ατελής ανταγωνισμός (υπόδειγμα ηγεσίας τιμών, υπόδειγμα μη συνεργαζόμενου ολιγοπωλίου Cournot, υπόδειγμα μη συνεργαζόμενου ολιγοπωλίου Stackelberg, υπόδειγμα ισορροπίας Bertrand με πανομοιότυπα και διαφοροποιημένα προϊόντα, υπόδειγμα καρτέλ κ.λπ.), Γενική ισορροπία (τέλεια ανταγωνιστικό σύστημα τιμών, αποδοτικότητα στην παραγωγή, όριο παραγωγικών δυνατοτήτων, κουτί Edgeworth για την παραγωγή, κουτί Edgeworth για την ανταλλαγή, αποδοτικότητα και ισότητα), και Εξωτερικότητες (αναποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού με εξωτερικότητες, δικαιώματα ιδιοκτησίας, διαπραγματεύσεις και το θεώρημα του Coase, δομή της αγοράς και εξωτερικότητες, κοινή ιδιοκτησία). Προηγούμενη γνώση των Μαθηματικών I και II και της Μικροοικονομικής Θεωρίας Ι είναι απαραίτητη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
– γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης.
– αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς.
– χρησιμοποιούν τη θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς για να αναλύουν τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά ενός αγαθού.
– κατανοήσουν πώς κατασκευάζονται οι καμπύλες κόστους μιας επιχείρησης και ποιες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους.
– κατανοήσουν την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους για να λάβουν τις αποφάσεις τους.
– καταλάβουν πώς το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων και πολιτικών.
– αντιληφθούν τη διαδικασία λήψης απόφασης και την ισορροπία στο μονοπώλιο.
– γνωρίζουν τα επιμέρους υποδείγματα ανάλυσης των αποφάσεων στο ολιγοπώλιο.
– κατανοήσουν τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων.
– γνωρίζουν την έννοια της εξωτερικότητας.
– κατανοήσουν την έννοια της γενικής ισορροπίας.

Βιβλιογραφία
• Stiglitz, J., Walsh, C. (2010), Αρχές της Μικροοικονομικής. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Besanko, D., Brauetigam, R, (2009), Μικροοικονομική Θεωρία. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
• Παπαπανάγος, Χ., Ψειρίδου, Α. (2020), Μικροοικονομική Ανάλυση. Πρωτοπορία, Αθήνα.
• Varian, H. (2015), Μικροοικονομική Θεωρία: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Τρίτη Έκδοση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Παλαιολόγος, Γ., Πολέμης, Μ. (2016), Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Α’. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.
• Nicholson, W. (2008), Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Παλυβός, Θ. (2008), Μια Εισαγωγή στη Γενική Ισορροπία. Εκδόσεις Ξενόφου, Θεσσαλονίκη.

Αξιολόγηση
• Μία ενδιάμεση πρόοδο στο openeclass του μαθήματος.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά).
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ασκήσεις.

800112 - Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ

Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόρης Σιουρούνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Γκίκα, Υ.Δ. Η. Γεωργούσης, Υ.Δ. Γ. Λώτσης

Σε αυτό το μάθημα επικεντρωνόμαστε σε παραδοσιακά μέτρα μακροοικονομικών επιδόσεων όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και ο ρόλος των προσδοκιών στην οικονομία. Διαμορφώνουμε ένα βασικό πλαίσιο για να εξετάσουμε τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους παράγοντες που προσδιορίζουν του εισόδημα σε μια ανοιχτή οικονομία. Συζητάμε τον ρόλο του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, της παραγωγικότητας, της τεχνολογίας και των θεσμών που επηρεάζουν τις διαφορές μεταξύ χωρών ως προς το βιοτικό επίπεδο και τους ρυθμούς ανάπτυξής τους. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του μαθήματος εξετάζουμε το ρόλο και τον αντίκτυπο της κυβερνητικής πολιτικής στις οικονομικές επιδόσεις και χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που αναπτύσσουμε προκειμένου να αναλύσουμε τα τρέχοντα μακροοικονομικά γεγονότα.

Βιβλιογραφία
• Abel, Α.Β., Bernanke, Β.S., Croushore, D. (2010), Μακροοικονομική. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• 8 εβδομαδιαία κουίζ με 5 ερωτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του μαθήματος (25%),
• ένα ενδιάμεσο κουίζ (25%), και
• ένα τελικό κουίζ (10%),
• από τη γραπτή τελική εξέταση στην τάξη (40%).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800017 - Οικονομική Ανάπτυξη

Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου

Συμμετοχή: Ι. Κωστόπουλος

Η οικονομική ανάπτυξη είναι μια δυναμική διαδικασία οικονομικής επέκτασης και κοινωνικής αλλαγής. Συνδέεται όχι μόνο με την αύξηση των παραγωγικών ικανοτήτων μιας χώρας, αλλά με ένα βαθύτερο μετασχηματισμού της οικονομικής δομής, του θεσμικού πλαισίου, καθώς και στην προστασία των καταναλωτών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την υγεία κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση υποδειγμάτων και θεωριών που διαμορφώθηκαν για τη μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης. Εξετάζει τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον ποσοτικό προσδιορισμό του επιπέδου ανάπτυξης, καθώς και μια σειρά θεμάτων που αποτελούν τη βάση του σύγχρονου επιστημονικού αναστοχασμού, δηλαδή της ανισότητας και της φτώχειας.
Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να:
– Περιγράψουν τις διαφορές ανάπτυξης μεταξύ χωρών
– Να κατανοούν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τον ρόλο των αναπτυγμένων χωρών στα προβλήματα αυτά.
– Κατανοήσουν την σχέση μεταξύ ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης, και ευημερίας.
– Να αναλύσουν πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη.
– Αξιολογήσουν πώς συγκεκριμένες πολιτικές επηρεάζουν την επίτευξη των SDGs.
– Εξηγήσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ανάπτυξης και ευημερίας.

Βιβλιογραφία
• Taylor, E. J., Lybbert, T. J. (2016), Οικονομικά της Ανάπτυξης, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Todaro M. P., Smith, S. C. (2014), Οικονομική της Ανάπτυξης, 12 Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
• Gillis, M., Perkins, D. H., Roemer, M., Snodgrass, D. R. (2011), Οικονομική της Ανάπτυξης (ενιαίο), Εκδόσεις Γ. Δάρδανος-Κ. Δάρδανος.
• Ρέππας, Π. (2003), Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρίες και Στρατηγικές. Παπαζήση, Αθήνα.
• Thirlwall, A.P. (2006), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη. Παπαζήση, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Ενδιάμεσες γραπτές εργασίες ή πρόοδοι στο openeclass του μαθήματος. Ο βαθμός των εργασιών αθροιστικά θα είναι το 40% του τελικού βαθμού.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6).
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

800018 - Οικονομετρία Ι

Επίκουρος Καθηγητής Aναστάσιος Kαραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Πετρής, Υ.Δ. Α. Τασούλης

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για εμπειρική έρευνα μελετώντας την οικονομετρική μεθοδολογία και τα θεωρητικά της θεμέλια. Οι φοιτητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη στοιχειώδη στατιστική μεθοδολογία και τη βασική γραμμική άλγεβρα. Τα θέματα περιλαμβάνουν εκτίμηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, σύμφωνα με τις συμβατικές παραδοχές και την πολυμεταβλητή επέκτασή της, τις ιδιότητες των εκτιμητριών της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων, ελέγχους υποθέσεων και προβλέψεις που βασίζονται στο γραμμικό υπόδειγμα. Επιπλέον, συζητώνται η εκτίμηση με τη γενικευμένη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (GLS) για την επίλυση προβλημάτων ετεροσχεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης και οι στατιστικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση των προβλημάτων αυτών.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες εκτίμησης οικονομικών σχέσεων με οικονομετρικές μεθόδους, θα είναι σε θέση να εξειδικεύσουν και να ερμηνεύσουν την οικονομική θεωρία στη βάση στατιστικών δεδομένων

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Gujarati, D. C., Porter (2012), Οικονομετρία. Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη.
• Τζαβαλής, Η. (2008), Οικονομετρία. Εκδόσεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
• Χρήστου, Γ. (2007), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
• Τεύχος Σημειώσεων Οικονομετρίας, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Παραδόσεις μαθήματος και λύσεις ασκήσεων, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).

Αξιολόγηση
• γραπτή εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά).
Στο μέσο του εξαμήνου πραγματοποιείται ενδιάμεση εξέταση–πρόοδος, για την εξοικείωση των φοιτητών με την τελική εξέταση.
Στον τελικό βαθμό προσμετράται μόνο το αποτέλεσμα της τελικής γραπτής εξέτασης.
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο της (ηλεκτρονικής προόδου σε έκτακτες περιστάσεις), όσο και της (ηλεκτρονικής προόδου σε έκτακτες περιστάσεις)τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

800029 - Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Ομότιμος Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Aναστάσιος Καραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εφαρμογή της περιφερειακής ποσοτικής ανάλυσης για τη διερεύνηση των περιφερειακών φαινομένων, τη μελέτη της φυσιογνωμίας των περιφερειών και τον προσδιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων. Ορίζεται επίσης ο ρόλος της προαναφερθείσας ανάλυσης στον περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς και τη διαμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής. Τα βασικά θέματα που εξετάζονται στο μάθημα είναι τα εξής: Παρουσίαση της φυσιογνωμίας των περιοχών: Στατιστικοί Πίνακες, Διαγράμματα, Μέτρα Κεντρικής Τάσης και Θέσης. Μέτρηση περιφερειακών διαφορών: Μέτρα Διασποράς, Μέτρα Συγκέντρωσης, Ειδικά Μέτρα Περιφερειακής Ανάλυσης, Διαγραμματικές μέθοδοι. Εξειδίκευση Περιφερειών: Συντελεστές Συμμετοχής, Εγκατάστασης, Ειδίκευσης, Χωρικής Αλληλεξάρτησης. Μέτρηση περιφερειακών επιπτώσεων: Περιφερειακοί πολλαπλασιαστές απασχόλησης, Θεωρία οικονομικής βάσης. Οριοθέτηση περιοχών: Υποδείγματα βαρύτητας, μέθοδοι μέγιστης ροής. Μέθοδοι αντίκτυπου και αξιολόγησης: Ανάλυση Απόκλισης-Συμμετοχής.
Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση της περιφερειακής ποσοτικής ανάλυσης στη διερεύνηση των περιφερειακών φαινομένων, στη μελέτη της φυσιογνωμίας των περιφερειών, στον προσδιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, στον περιφερειακό σχεδιασμό, καθώς και στη διαμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές ποσοτικές μεθόδους περιφερειακής ανάλυσης και συγκεκριμένα:
Αποτύπωση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας των περιφερειών, Μέτρηση περιφερειακών ανισοτήτων, Προσδιορισμό της κλαδικής ειδίκευσης των περιφερειών και της χωρικής συμπεριφοράς των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, Μελέτη πολλαπλασιαστικών επιδράσεων και υπολογισμός των περιφερειακών πολλαπλασιαστών, Οριοθέτηση περιφερειών, Μέθοδοι αξιολόγησης περιφερειακής πολιτικής.

Βιβλιογραφία
• Παπαδασκαλόπουλος, Α., (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Παπαδασκαλόπουλος, Α., (2013), Περιφερειακή Ανάπτυξη: Βασικές Έννοιες και Ποσοτική Διερεύνηση, Συμπληρωματικό Τεύχος Σημειώσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα (διαθέσιμο στην εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης e-class, στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Τεύχη Εφαρμογών (πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr).

Αξιολόγηση
• Δύο ενδιάμεσες ηλεκτρονικές προόδους στο openeclass του μαθήματος. Ο βαθμός των δύο προόδων αθροιστικά θα είναι το 40% του τελικού βαθμού.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά).
Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6). Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

800031 - Δημόσια Οικονομική: Δημοσιονομικοί Θεσμοί

Επίκουρη Καθηγήτρια Ασημίνα Χριστοφόρου

Στο μάθημα επιχειρείται η μορφολογική εξέταση των μέσων οικονομικής πολιτικής με τα οποία το κράτος πραγματοποιεί τους οικονομικούς σκοπούς και στόχους, όπως ο περιορισμός των αποκλίσεων από την άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής, η αναδιανομή του εισοδήματος και των πόρων, η σταθεροποίηση της οικονομίας και η προσαρμογή του ρυθμού ανάπτυξης σε κοινωνικά επιθυμητά επίπεδα. Επικεντρώνεται στην αναλυτική περιγραφή της φύσης και του τρόπου θεσμοθέτησης και εφαρμογής των εξής βασικών δημοσιονομικών θεσμών: του κρατικού προϋπολογισμού, των δημοσίων δαπανών, των φόρων, του δημόσιου δανεισμού και της δημόσιας επιχείρησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους δημοσιονομικούς θεσμούς που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και διαμορφώνονται από το νομικό και οικονομικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζεται από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, καθώς και από τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν:
– Γνώσεις για να κατανοούν, να διακρίνουν και να περιγράφουν τους δημοσιονομικούς θεσμούς του κράτους, και να αντιλαμβάνονται την ιστορική τους εξέλιξη μέσα από την αλληλεπίδραση του κράτους, των αγορών και της κοινωνίας των πολιτών.
– Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να σκεφθούν κριτικά πάνω στους δημοσιονομικούς θεσμούς του κράτους, αξιολογώντας τη δομή τους, την αποτελεσματικότητά τους και την εξυπηρέτηση κοινωνικών στόχων, όπως η δικαιοσύνη και η ισότητα, και διερευνώντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται για το ρόλο του κράτους.
– Ικανότητες να κατανοούν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που να αφορούν τον προϋπολογισμό, τις δαπάνες, τους φόρους, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιβλιογραφία
• Καράγιωργας, Δ. (1981), Δημόσια Οικονομική 2: Οι Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
• Γεωργακόπουλος, Θ. (2012), Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
• Gruber, J. (2011), Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις DA VINCI.
• Rosen, H. S., Gayer, T./ Πάπανος, Β. Θ., Καπλάνογλου, Γ. (2011), Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
• Stiglitz, J. E., Rosengard, J. K./ Καραβίτης, Ν., Αδάμ, Α. (2019), Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσω προαιρετικών ενδιάμεσων γραπτών εξετάσεων και μιας επίσημης γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 1) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800026 - Εφαρμοσμένη Στατιστική

Άρτεμις Στρατοπούλου – διδάσκον ΕΣΠΑ

Πρόκειται για ένα πρακτικό μάθημα βασικής στατιστικής ανάλυσης. Καλύπτει την εφαρμογή βασικών ελέγχων από το μάθημα Στατιστική ΙΙ (συμπεριλαμβανομένων συγκρίσεων μέσων και ποσοστών, ελέγχων ανεξαρτησίας chi-squared, συντελεστών συσχέτισης, παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων), την εκτίμηση μιας απλής γραμμικής παλινδρόμησης και με επεκτάσεις στο ANOVA και την πολυμεταβλητή παλινδρόμηση (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των καταλοίπων, μέτρων μόχλευσης και επιρροής). Μη παραμετρικές εναλλακτικές λύσεις σε βασικούς παραμετρικούς ελέγχους (Mann-Whitney, Wilcoxon). Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πρόγραμμα SPSS.
Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή του φοιτητή με τη στατιστική μοντελοποίηση με τη χρήση στατιστικών εργαλείων σε Η/Υ. Το μάθημα έχει σκοπό να εφοδιάσει τον φοιτητή με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου των ποσοτικών μεθόδων και εκμάθηση της εφαρμογής τους στην οικονομική & χρηματοοικονομική επιστήμη. Το μάθημα αναφέρεται από το χειρισμό δεδομένων, π.χ. δημιουργία αρχείων, επανακωδικοποίηση, μετασχηματισμοί, επιλογή μονάδων, την εκτίμηση γραμμικών και μη γραμμικών υποδειγμάτων πολλαπλής παλινδρόμησης, την επιλογή μεταβλητών, τις διαγνωστικές μεθόδους, κοκ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση των δεδομένων προς ανάλυση και η σχέση των δεδομένων με τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσή τους.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές ποσοτικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης. Στόχος των διαλέξεων είναι η σωστή χρήση των ποσοτικών μεθόδων από τους απόφοιτους στην εργασία τους και η εισαγωγή τους στην έρευνα.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Berenson, L. M., Levine, M. D., Szabat, A. K. (2019), Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, Broken Hills.
• Ντεγιαννάκης Σ. (2014), Εφαρμογές Οικονομετρίας με τη Χρήση του Πακέτου EVIEWS, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα.
• Degiannakis, S. and Xekalaki, Ε. (2010), ARCH Models for Financial Applications, Wiley, New York.
• Greene, W. H. (2012), Econometric Analysis, Prentice Hall, New York.
• Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey.
• Δημέλη, Σ. (2013), Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών. Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα.
• Χρήστου, Γ. (2008), Εισαγωγή στην Οικονομετρία (Τόμοι Α&Β), Gutenberg, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 100% του τελικού βαθμού

800036 - Οικονομικό Δίκαιο

Δεν θα διδαχθεί για ακαδ. έτος 2022-23

Πρόκειται για μάθημα που παρέχεται ως επιλογή στο Ε΄ εξάμηνο του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τ.Ο.Π.Α. Βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:
– Το Οικονομικό Δίκαιο ως γέφυρα ουσιαστικά μεταξύ των επιστημών του Δικαίου και της Οικονομίας.
– Το Οικονομικό Δίκαιο ως δημιούργημα των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς ακόμη οριστικά διαμορφωμένο προφίλ, αλλά υπό συνεχή μετεξέλιξη.
– Εξέταση της επίδρασης των διαφόρων οικονομικών συστημάτων διακυβέρνησης, αλλά και της λειτουργίας της Αγοράς γενικότερα επί των δικαιϊκών θεσμών.
– Σχετική διασύνδεση σε ένα μεγάλο βαθμό, πλην όχι απολύτως, με την αμερικανικής προέλευσης θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, η οποία με τη σειρά της έλκει την καταγωγή από τη γνωστή θεώρηση της Οικονομικής Σχολής του Chicago (Freedman κ.ά).
– Μη ένταξη του Οικονομικού Δικαίου σε κανέναν από τους παραδοσιακούς κλάδους δικαίου, σε στενότερη πάντως σχέση με το ευρύτερο Εμπορικό Δίκαιο.
– Μέσω της διαρκούς εξέλιξης του Οικονομικού Δικαίου, απεικόνιση των συνεχών μεταβολών του κάθε φορά κρατούντος οικονομικού μοντέλου τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και παγκοσμίως.
Το υπόψη μάθημα στοχεύει καταρχάς στη γεφύρωση των όποιων κενών μεταξύ των επιστημών του Δικαίου και της Οικονομίας. Δεδομένης της συνεχούς μετεξέλιξης του κλάδου σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα, το μάθημα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην επίδραση των διαφόρων οικονομικών συστημάτων διακυβέρνησης, αλλά και της λειτουργίας της Αγοράς γενικότερα επί των δικαιϊκών θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται ειδικότερα η σύνδεση του Οικονομικού Δικαίου με την αμερικανικής προέλευσης θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, η οποία με τη σειρά της έλκει την καταγωγή από τη γνωστή θεώρηση της Οικονομικής Σχολής του Chicago (Freedman κ.ά). Υπό την έννοια αυτή μάλιστα ο κλάδος εμφανίζει στοιχεία έντονης προσέγγισης με το Εμπορικό Δίκαιο, πράγμα που η διδασκαλία του μαθήματος αναδεικνύει στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Με τον τρόπο αυτόν, η συνεχής ανελικτική πορεία του Οικονομικού Δικαίου προβάλλεται διδακτικά επί των εκάστοτε κρατούντων οικονομικών μοντέλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό καθώς και διεθνές επίπεδο, ώστε να εξαχθούν τα επιμέρους προκύπτοντα κάθε φορά συμπεράσματα.

Βιβλιογραφία
Βασικό διδακτικό σύγγραμμα:
• Πλιάκος, A. (2011), Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
• Ανάρτηση πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (Ε΄) αφενός μεν λεπτομερούς επικαιροποιημένης αλφαβητικής Ελληνικής Βιβλιογραφίας Οικονομικού Δικαίου στο οικείο Open eclass μαζί με επιβοηθητικές για την εξέταση του μαθήματος Επαναληπτικές Ερωτήσεις, αφετέρου δε ορισμένων δημοσιευμένων μελετών του διδάσκοντος όσον αφορά στη διασύνδεσή τους με το εν λόγω μάθημα.
Ενδεικτικά:
• Β. Δούβλης, Το πρόβλημα του ουσιαστικού πυρήνα της μετοχής στο ελληνικό Οικονομικό δίκαιο, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1988, 847-853
• Ο ίδιος, Νομικά προβλήματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ε.Ε–Ένας ακόμη κοινός τόπος εταιρικού, τραπεζικού και Οικονομικού δικαίου, Επιθεώρηση Τραπεζικού-Αξιογραφικού-Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ) 2003, 31-56
• Ο ίδιος, Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του εμπορικού δικαίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2005, 961-968
• Ο ίδιος, Διεθνείς δράσεις κατά της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής: Η Μεγάλη Χίμαιρα; Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2015, 769-787
• Ο ίδιος, Ελληνική Χρηματοπιστωτική Κρίση – Αίτια, Θεσμικές Παρεμβάσεις, Ανακεφαλαιοποιήσεις, Επιπτώσεις και Προοπτικές, ΔΕΕ 2017, 593-605
• Ο ίδιος, Η Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών και η επέκτασή της στις Διασυνοριακές Ρυθμίσεις με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ, ΔΕΕ 2019, 1-13
• Ο ίδιος, Σχέσεις του Οικονομικού Δικαίου με το Εμπορικό Δίκαιο και διασύνδεσή τους με τη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΕλλΔνη 2020, 341-360

Αξιολόγηση
• Προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή αντίστοιχα γραπτή ηλεκτρονική εξέταση σε έκτακτες περιστάσεις.
• Μη υποχρεωτική ανάθεση γραπτών εργασιών στην αρχή του εξαμήνου, χωρίς απαλλακτικό μεν αποτέλεσμα, αλλά ως ενίσχυση της βαθμολογίας των εξετάσεων.

800062 - Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε.

800079 - Γενική Λογιστική

Χρήστος Γαλανός – διδάσκον ΕΣΠΑ

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η παρουσίαση και συζήτηση σύγχρονων ζητημάτων στη χρηματοοικονομική λογιστική, όπως το λογιστικό κύκλωμα, τα λογιστικά σχέδια–το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, οι οικονομικές καταστάσεις. Λογιστική μεθόδοι αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων–Αύξουσα, Φθίνουσα, Σταθερή. Μέθοδοι Αποτιμήσεως Αποθεμάτων–FIFO,LIFO, Μέση Σταθμική. Συστήματα Απογραφής–Περιοδική, Διαρκής. Απαιτήσεις–Δημιουργία–Είσπραξη. Επισφαλείς απαιτήσεις–Προβλέψεις. Λογαριασμοί Διαθεσίμων. Υποχρεώσεις–Μακροπρόθεσμο & Βραχυπρόθεσμο Παθητικό. Λογαριασμοί Λειτουργικών Εξόδων. Λογαριασμοί Λειτουργικών Εσόδων. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης. Έκτακτα ανόργανα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα. Αποτελέσματα χρήσης και Ισολογισμός επιχείρησης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
– εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη σύνταξη λογιστικών εγγραφών, ισοζυγίων, ημερολογίων, αναλυτικό καθολικό
– διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες και εγγραφές
– συντάσσουν λογιστικές αναφορές και βασικές οικονομικές καταστάσεις
– γνωρίζουν τα στάδια και την οργάνωση των λογιστικών πληροφοριών και αναφορών
– παρουσιάζουν τις βασικές οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης

Βιβλιογραφία
• Μπάλλας Α., Χέβας Δ. (2008), Χρηματοοικονομική Λογιστική. Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.
• Παπαδέας, Π. Β. (2010), Χρηματοοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική Θεωρία και Χρήση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Εκδότης Παναγιώτης Βασιλείου Παπαδέας.
• Παπάς, Α. (2006), Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα, Τεύχος Α, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
• Παπάς, Α. (2006), Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα, Τεύχος Β, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
• Γκίκας, Δ. (2006), Γενική Λογιστική, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
• Weaver, M. (1997), Accounting. Oxford University Press, Oxford.
• Minars, D (1992), Accounting. Hauppauge, New York.

Αξιολόγηση
• Γραπτή Εργασία βαθμολογούμενη με 20% του τελικού βαθμού.
• Γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 80%.
• Όπως είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στη σελίδα του μαθήματος στο open e class.

800101 - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση

Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μιμής

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) παρέχει βασικές γνώσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Καλύπτει τα εξής θέματα: 1) Εισαγωγή στα χωρικά δεδομένα, Μέρη ενός ΓΣΠ, 2) Προβολικά συστήματα συντεταγμένων, 3) Μοντέλα χωρικών δεδομένων, 4) Συστήματα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδομένων, 5) Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, 6) Ανάλυση χωρικών δεδομένων, 7) Αναλυτική μοντελοποίηση στα ΓΣΠ. 8) Εξαγωγή χάρτη και χρήση τους στη λήψη αποφάσεων. 9) Εφαρμογές.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις γύρω από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και τις εφαρμογές τους. Θα είναι σε θέση να αναζητήσουν την χωρική πληροφορία που απαιτείται καθώς και το κατάλληλο υπόβαθρο για το εκάστοτε πρόβλημα, να εισάγουν τα δεδομένα στο ΓΣΠ, να εκτελέσουν λειτουργίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και τέλος να κατασκευάσουν χαρτοσυνθέσεις που θα περιγράφουν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους.

Βιβλιογραφία
• Burrough, P. A., McDonnell, R. A., Lloyd C. D. (2015), Principles of Geographical Information Systems, 3rd edition. Oxford University Press, Oxford.
• Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S. (2006), An Introduction to Geographical Information Systems, 3rd edition. Pearson, London.
• Kennedy, M. (2006), Introducing Geographical Information Systems with ArcGIS. Wiley, Hoboken, NJ.
• Lloyd C.D. (2010), Spatial Data Analysis, An introduction for GIS Users, Oxford, New York.
• Longley P., Goodchild M. F., Maguire D .J., Rhind D. W. (2010), Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), 2η έκδοση. Κλειδάριθμος, Αθήνα.
• O’Sullivan D., Unwine D. (2010), Geographic Information Αnalysis, 2nd edition, Wiley, New Jersey.
• Κόλλια Β., Καλύβας Δ. και Τριαντακωνσταντής Δ. (2012), Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα, Εκδόσεις ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.
• Κουτσόπουλος, Κ. (2002), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου. Παπασωτηρίου, Αθήνα.
• Τσουχλαράκη Α. και Αχιλλέως Γ. (2015), Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη – Το ArcGIS 9.3, Εκδόσεις Δίσιγμα.
• Φώτης Γ. (2010), Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γκοβόστη.

Αξιολόγηση
• Εργασία (50% του βαθμού)
• Ηλεκτρονική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (50% του βαθμού)
Οι ερωτήσεις της τελικής ηλεκτρονικής εξέτασης καλύπτει το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος ενώ η εργασία το πρακτικό. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην σελίδα του μαθήματος.

800115 - Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πολιτική

Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Δεληθέου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Μπεντενιώτης, Υ.Δ. Σπ. Αλεξίου

Κύριος σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση του περιεχομένου και των βασικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι η συστηματική παρουσίαση του σύγχρονου θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η σύνδεση μεταξύ τους, και η πλήρης κατανόηση των παραγόντων που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το βασικό πολιτικό πλαίσιο, καθώς και τα μέσα, τις διαδικασίες και τις αρχές που διαμορφώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τέλος, αναλύεται ένα πλαίσιο για την υποδομή των Τοπικών Κυβερνητικών Οργανισμών, καθώς και για τις διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής που απαιτούνται στα σχέδια και έργα τοπικής ανάπτυξης.
Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:
– Η συστηματική παρουσίαση του σύγχρονου θεωρητικού και μεθοδολογικού υποβάθρου της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, καθώς και των μεταξύ τους διασυνδέσεων.
– Η κατανόηση των γενεσιουργών λόγων ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο και στην κατεύθυνση αυτή, από υπερεθνικούς οικονομικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (και η εξοικείωση με το βασικό πλαίσιο δράσης της).
– Η εξοικείωση των φοιτητών με το βασικό πλαίσιο πολιτικής, τα μέσα, τις διαδικασίες, τους φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής της τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης στον ελληνικό χώρο.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Δεληθέου Β., (2020), Τοπικές Ανθρωποενότητες. Τοπική Ανάπτυξη-Βιωσιμότητα. Εκδόσεις Ερωδιός. Θεσσαλονίκη.
• Δεληθέου, Β. (2016), Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Notes.
• Λυμπεράκη, Αντιγόνη, (1992), Η Πρόκληση της Ανάπτυξης σε Μικρή Κλίμακα: Οικονομική Ευελιξία και Κοινωνικές Δυσκαμψίες. Παπαζήσης, Αθήνα.
• Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ., (2016), Περιφερειακός Προγραμματισμός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Χατζημιχάλης, Κ., επιμέλεια, (1992), Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Κείμενα από τη Διεθνή Εμπειρία. Εξάντας, Αθήνα.
• Χριστοφάκης, Μ. (2001), Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Barquero, V. A. (1991), Τοπική Ανάπτυξη, Μια Στρατηγική για τη Δημιουργία Απασχόλησης. Παπαζήσης, Αθήνα.
Άρθρα, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα.
Ιστοσελίδες, που θα υποδειχθούν από τη Διδάσκουσα.

Αξιολόγηση
• Υπάρχει γραπτή εργασία σχετικά με ένα τοπικό ζήτημα, η οποία σχετίζεται με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επιλέγεται μετά από συζήτηση με τον καθηγητή (ενδεικτικά θέματα εργασιών παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της διάλεξης), και αντιστοιχεί στο 40% του τελικού βαθμού στο μάθημα.
• Επίσης, υπάρχει γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, η οποία στηρίζεται στην ύλη που διδάσκεται στην τάξη και αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού στο μάθημα.

800142 - Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Καθηγήτρια Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Ιεραπετρίτης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ε. Μπαριανάκη

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (για συντομία ΘΧΣ) αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ως ένα νέο πρότυπο προς μια ολοκληρωμένη, οικοσυστημική διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών, που νοούνται εν μέρει και ως συνέχεια των χερσαίων. Ο ΘΧΣ νοείτο ως η στρατηγική χωροθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ρύθμιση, η διαχείριση και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τρόπον ώστε να μετριάζονται, αν όχι να ελαχιστοποιούνται συγκρούσεις και αρνητικές επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και να αυξάνονται οι συνέργειες. Βασική επιδίωξη θα είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της αναγκαίας εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης (γαλάζιας ανάπτυξης) και οικοσυστημικής διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών (EBM). Δεδομένου όμως ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός έχει και ισχυρή κοινωνική και πολιτισμική διάσταση- ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές- και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία δημιουργική κοινωνική διαδικασία η οποία στοχεύει στην δημιουργία ελκυστικών ταυτοτήτων για τη θάλασσα (με τελικό σκοπό την γαλάζια ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τοπική ανάπτυξη και την θαλάσσια τοπική επιχειρηματικότητα) το μάθημα πραγματεύεται τις συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και τις στρατηγικές δέσμευσης των εμπλεκομένων φορέων καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΘΧΣ και ιδανικά από την αρχή της διαδικασίας. Αντικείμενο μελέτης είναι και το ζήτημα της θαλάσσιας διακυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα (Θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου, Ελλάδα). Επίσης προσεγγίζονται τα ζητήματα ένταξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
– Παροχή στους φοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν σε συναφείς με την γαλάζια ανάπτυξη και τον ΘΧΣ, ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις, στο άμεσο και απώτερο μέλλον, δεδομένου μάλιστα ότι με βάση την Οδηγία της ΕΕ για τον ΘΧΣ και τον νόμο 4546/2018, η Ελλάδα οφείλει να έχει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια μέχρι το 2021.
– Εξοικείωση των φοιτητών με την χωροταξία στον θαλάσσιο χώρο, όπως απορρέει από την σχετική Οδηγία της ΕΕ για τον θΧΣ και το λοιπό διεθνές θεσμικό πλαίσιο καθώς και με τα στάδια εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.
– Επικέντρωση στην θαλάσσια λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και στην Ελλάδα.- Απόκτηση γνώσεων για τον ΘΧΣ στις υπόλοιπες θαλάσσιες λεκάνες.
– Εξοικείωση των φοιτητών με την Γαλάζια ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική.
– Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια και τις μεθόδους αποτίμησης των θαλάσσιων οικοσυστημικών υπηρεσιών (marine ecosystem services).
– Εξοικείωση των φοιτητών με τις συγκρούσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων που διεκδικούν τον θαλάσσιο χώρο και τις διαδικασίες δημιουργίας συνεργειών μεταξύ τους.
– Απόκτηση γνώσεων για τις πολλαπλές χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, τη διάδραση γης-θάλασσας και την προσαρμοστική διαχείριση.
– Απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης για την κατανόηση των εργαλείων αξιολόγησης των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων και χωροταξικών σχεδίων στη θάλασσα και δεξιοτήτων σύνταξης στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Kυβέλου Στ. (επιμ.), Θαλάσσια Χωρικά Ζητήματα: Θαλάσσια Διάσταση της Εδαφικής Συνοχής, Θαλάσσια Χωροταξία, Βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη, Εκδ.ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2016, σ.652
• Βασενχόβεν Λ., Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, Ευρώπη και Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,2017
• Implementation challenges of maritime spatial planning (MSP) in Greece under a place-based approach, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration volume 5, Article number: 39 (2020) with M. Papageorgiou, E. Beriatos, O. Christopoulou, M.-N. Duquenne, D. Kallioras, S. Sakellariou, Th. Kostopoulou, A. Sfougaris, E. Mente, I. Karapanagiotidis, E. Tzannatos, K. Kanellopoulou & A. Papachatzi, DOI : https://doi.org/10.1007/s41207-020-00172-0
• Kyvelou, S.S.I.; Ierapetritis, D.G. Fisheries Sustainability through Soft Multi-Use Maritime Spatial Planning and Local Development Co-Management: Potentials and Challenges in Greece. Sustainability 2020, 12, 2026. doi: https://doi.org/10.3390/su12052026
• Kyvelou, S.S.; Ierapetritis, D. Discussing and Analyzing Maritime Cohesion in MSP, to Achieve Sustainability in the Marine Realm. Sustainability 2019, 11, 3444. doi: 10.3390/su11123444
• Κyvelou S., Ierapetritis D., How to make blue growth operational: a local and regional stakeholders perspective in Greece, Journal of Maritime Affairs, Springer, 2019
• Papageorgiou M., Kyvelou S., Transnational aspects of marine spatial planning and governance: adapting to the transboundary nature of the sea, European Journal of Environmental Sciences, Special Issue, 2018
• Kyvelou S., Maritime spatial planning as evolving policy in Europe: attitudes, challenges and trends, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities–EQPAM, Vol.6, No3, July 2017, pp.1-14
• Papadakis N., Kyvelou S., Greek Islands in Crisis: Social Vulnerability and the Need for Integrated Territorial Development Strategies, European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities–EQPAM, Volume 6, No.2, April 2017, pp. 67-88.
• Κυβέλου Στ., Η θάλασσα, νέος ορίζοντας για την Ελλάδα;, Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τεύχος Ν.87, Αθήνα 2017, σ.143-150
• Papadakis, Nicos and Kyvelou, Stella, (2016), LES ÎLES GRECQUES EN CRISE: NIVEAU DE VIE MULTIDIMENSIONNEL EN RECUL, VULNÉRABILITÉ SOCIALE ET STRATÉGIES DE CROISSANCE INCLUSIVE DANS L’ESPACE INSULAIRE, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, IV, issue 1, p. 11-29, http://EconPapers.repec.org/RePEc:hrs:jrnggg:v:iv:y:2016:i:1:p:11-29.
• Stella KYVELOU, Nektaria MARAVA et Nikitas CHIOTINIS,LA DIMENSION MARITIME DE LA COHÉSION TERRITORIALE ET SA PORTÉE GÉOPOLITIQUE EN MÉDITERRANÉE DE SUD-EST, Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, Vol. II, (1), 2014, p. 69-86

Αξιολόγηση
• Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας.
• Γραπτή εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800034 - Οικονομική της Εργασίας

Γιώργος Ιωαννίδης – διδάσκον ΕΣΠΑ

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην Οικονομική της Εργασίας με έμφαση σε μια διεπιστημονική προσέγγιση. Στοχεύει στην εξοικείωση των προπτυχιακών φοιτητών με τις έννοιες, τις λειτουργίες και τις πολιτικές που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Η νεοκλασική θεωρία της αγοράς εργασίας η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου αναλύονται με μια κριτική προσέγγιση. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι στατιστικές πηγές δεδομένων, μετρήσεων και δεικτών της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει: 1) Έννοιες, Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά της Αγοράς Εργασίας. 2) Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας με εφαρμογές. 3) Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. 4) Στατιστικές πηγές, μέτρηση και κατασκευή δεικτών.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις οικονομικές θεωρίες αναφορικά με την διαμόρφωση του όγκου της απασχόλησης, του ύψους των μισθών και του ποσοστού ανεργίας. Σημείο εκκίνησης είναι το βασικό νεοκλασικό υπόδειγμα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται νεότερες καθώς και οι κριτικές/εναλλακτικές προσεγγίσεις (θεσμικά οικονομικά, νέοκεϋνσιανές προσεγγίσεις, μετά-κεϋνσιανές προσεγγίσεις, θεωρίες κατατμημένων αγορών εργασίας κλπ.).
Επιπρόσθετα, γίνεται εισαγωγή στα ζητήματα της πολιτικής απασχόλησης, δηλαδή της εφαρμοσμένης δημόσιας πολιτικής για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη μια πολιτική για την απασχόληση, των σημείων απόκλισης της θεωρίας με την πράξη αλλά και της μεθοδολογίας βάσει της οποίας ο οικονομολόγος μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις αποκλίσεις.
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:
– να έχουν θεωρητικά και πρακτικά εξοικειωθεί με τις διαδικασίες προσδιορισμού του ποσοστού απασχόλησης, ανεργίας και διαμόρφωσης του ύψους του μισθού,
– να μπορούν να αναλύσουν τις συνέπειες που έχουν στα βασικά μεγέθη απασχόλησης οι δημόσιες πολιτικές για την απασχόληση καθώς και οι τοπικές/εθνικές ατέλειες της αγοράς εργασίας,
– να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν οι θεσμικοί φορείς την αγορά εργασίας,
– να μπορούν να κάνουν τις αναγκαίες διακρίσεις μεταξύ των οικονομικών της εργασίας, της θεωρίας εργασιακών σχέσεων και της πολιτικής απασχόλησης,
– να αποκτήσουν το υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να εμβαθύνουν περαιτέρω στις δημόσιες πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Βιβλιογραφία
• Δεδουσόπουλος, Α. (2014), Η Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας. Gutenberg, Αθήνα.
• Borjas, G. (2003), Τα Οικονομικά της Εργασίας. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Boeri, T., Van Ours, J. (2013), Οικονομικά της Εργασίας. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Ehrenberg, R., Smith, Ρ. (2017), Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική. Εκδόσεις Broken Hill, Λευκωσία.
• Sapsford, D., Tzannatos, Z. (1993), The Economics of the Labour Market. Macmillan, London.
• Fine, B. (1998), Labour Market Theory: A Constructive Reassessment. Routledge, London.

Αξιολόγηση
• προαιρετική παρουσίαση στην τάξη μιας μικρής εργασίας. Η μικρή εργασία αφορά στην διατύπωση εκ μέρους των φοιτητών μιας υπόθεσης για την αγορά εργασίας και τον έλεγχο της μέσω της χρήσης στατιστικών στοιχείων. Η προαιρετική παρουσίαση βαθμολογείται σε κλίμακα του 10 και το 20% της βαθμολογίας προστίθεται στην τελική αξιολόγηση υπό την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία σε αυτή είναι τουλάχιστον ίση με πέντε.
• Τελική Αξιολόγηση οι φοιτητές επιλέγουν εάν θα αξιολογηθούν βάσει απαλλακτικών εργασιών ή βάσει εξετάσεων. Η ανάθεση των εργασιών σε θέματα σχετικά με τα οικονομικά της εργασίας προϋποθέτει την διατύπωση του θέματος από τους φοιτητές και την υποβολή ενός προσχεδίου δομής επί του οποίου λαμβάνουν σχόλια από τον διδάσκοντα.

800040 - Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση

Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Τσέλιος

Το μάθημα αυτό παρέχει ένα οικονομικό πλαίσιο για την ανάλυση της δομής της οικονομικής δραστηριότητας στο περιφερειακό πλαίσιο. Εισάγει την έννοια και τη μέτρηση της περιφερειακής ανισότητας και προχωρά με τις θεωρίες της περιφερειακής ανάπτυξης. Διερευνά επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, τα οικονομικά της περιφερειακής αλλαγής και παρακμής, τα πρότυπα της περιφερειακής ανισότητας και τη λειτουργία των περιφερειακών και τοπικών αγορών εργασίας. Περιλαμβάνει ακόμα θεωρίες Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας και κριτικές προσεγγίσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη και ανισότητα. Τέλος, καλύπτει πίνακες εισόδου-εξόδου, τον περιφερειακό πολλαπλασιαστή και την ανάλυση αντικτύπου.
Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το οικονομικό σύστημα των περιφερειών, ώστε να καταστεί δυνατή η εξήγηση των αιτίων που διαμορφώνουν και συντηρούν τις περιφερειακές ανισότητες σε έναν οικονομικό χώρο. Ειδικότερα στο μάθημα αυτό επιχειρείται να διαμορφωθούν απαντήσεις τα εξής ερωτήματα: Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο και τη διαχρονική μεταβολή του προϊόντος και της απασχόλησης μίας περιφέρειας; Γιατί το κατά κεφαλήν εισόδημα ορισμένων περιφερειών είναι μεγαλύτερο απ’ ότι σε κάποιες άλλες; Ποιοι είναι οι παράγοντες που ερμηνεύουν τους διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας ανάμεσα στις περιφέρειες; Από τι προσδιορίζεται η παραγωγική εξειδίκευση και οι εμπορικές ανταλλαγές των περιφερειών; Τι είναι αυτό που καθορίζει τις μεταναστευτικές ροές μεταξύ των περιφερειών; Γιατί ορισμένες περιφέρειες εμφανίζουν μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας από ότι άλλες; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα καταστεί δυνατή μέσα από τη μελέτη θεωριών και τεχνικών που παρέχει η οικονομική επιστήμη για την ανάλυση των εθνικών οικονομιών προσαρμοσμένων όμως στις ιδιομορφίες των οικονομιών των περιφερειών.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• McCann, P. (1996), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, 2η Έκδοση, Αθήνα: Κριτική
Συμπληρωματική
• Armstrong, H. & Taylor, J. (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts: Blackwell.
• Thirlwall, A. (1999), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Αθήνα: Παπαζήσης.
• Κόνσολας, Ν. (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης
• Λαμπριανίδης, Λ. (2001), Οικονομική Γεωγραφία, Αθήνα: Πατάκης.
• Παπαδασκαλόπουλος, Α. (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Αθήνα: Παπαζήσης.
• Σκούντζος, Θ. (1993), Περιφερειακή Ανάλυση και Πολιτική. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές/φοιτήτριες (τόσο του έκτου εξαμήνου όσο και των μεγαλύτερων του έκτου εξαμήνων) θα αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση (μέγιστος βαθμός: 10 μονάδες).
Μέθοδος: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Το περίγραμμα του μαθήματος αναφέρει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών / φοιτητριών και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος καθώς και στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (open-e-class).
Οι διδάσκοντες έχουμε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για τη διευκόλυνση των φοιτητών / φοιτητριών.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διάσταση απόψεων αναφορικά με τη βαθμολόγηση, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβαθμολόγηση από τη ΓΣ του Τμήματος.

800041 - Οικονομική & Πολιτική Περιβάλλοντος

Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης – διδάσκον ΕΣΠΑ

Το μάθημα ασχολείται με τα βασικά θέματα της Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Πολιτικής. Έχει την εξής δομή: Το άριστο της περιβαλλοντικής προστασίας, Τα οικονομικά μέσα της περιβαλλοντικής πολιτικής που περιλαμβάνουν φόρους και εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης, πρότυπα, Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, Η οικονομική διαδικασία ως εντροπική διαδικασία στο πλαίσιο των συζευγμένων ανθρώπινων φυσικών συστημάτων (CHANS), Τα οικονομικά των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και Η χρηματική αποτίμηση των περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων.
Το μάθημα αποσκοπεί στην εμπέδωση του βασικού γνωσιακού πλαίσιου της οικονομικής του περιβάλλοντος και των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίσης το μάθημα παρουσιάζει συστηματικά, αν όχι διεξοδικά, τις σύγχρονες έννοιες της οικολογικής οικονομικής, της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης , της πράσινης οικονομίας, των εργαλείων διαχείρισης και πολιτικής του περιβάλλοντος κ.α.
Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη παρουσίαση των οικονομικών, πολίτικων και κοινωνικών μεθόδων που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικού προβλήματος. Κατόπιν η διάρθρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής εξετάζεται τόσο από την οικονομική και διαχειριστική, αλλά πάντα οικολογική διάσταση της.
Όλα τα εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, διδάσκονται ως προς τις θεωρητικές και επιχειρησιακές τους διαστάσεις. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μέσα από τα παραδοτέα του μαθήματος, αποκτούν δεξιότητες άσκησης της κριτικής τους σκέψης, καθώς και γνώσεις για το πως εκπονείται μια επιστημονική εργασία (δομή, βιβλιογραφικές αναφορές, κα) και πως παρουσιάζεται σε επιστημονικό συνέδριο ή/και σε ευρύτερο κοινό. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Μπίθας, Κ. (2012). Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Αθήνα: ΙΑΠΑΔ-Πάντειο Πανεπιστήμιο.
• Παπαϊωάννου, Δ. (2010). Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Χάλκος, Γ. (2013). Οικονομία και Περιβάλλον. Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα.
• Bithas, K. (2008). The sustainable residential water use: Sustainability, efficiency and social equity. The European experience. Ecological Economics, 68(1-2), 221-229.
• Bithas, K. and Kalimeris P. (2016). Revisiting the Energy-Development Link: Evidence from the 20th Century for Knowledge-based and Developing Economies. Springer: SpringerBriefs in Economics.
• Daly, H. E., & Farley, J. (2011). Ecological Economics: Principles and Applications. Island press.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Εναλλακτικά, λόγω έκτακτων συνθηκών οι αξιολόγηση μπορεί να διαμορφωθεί σε τρία στάδια:
• Κατάθεση θεματικών ασκήσεων μέσω του openeclass του μαθήματος. ( 20% του τελικού βαθμού).
• Παρουσίαση τελικής εργασίας (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). (20% του τελικού βαθμού).
• Τελικές γραπτές εξετάσεις ή, εναλλακτικά, κατάθεση Τελικής Γραπτής Εργασίας (3.500-4.000 λέξεις), μέσω eclass.

800114 - Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Επίκουρη Καθηγήτρια Ασημίνα Χριστοφόρου

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να καλύψει διάφορα θέματα στη νομισματική θεωρία και πολιτική, τις πιστωτικές και χρηματοπιστωτικές αγορές και τις τραπεζικές συναλλαγές. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: το ρόλο του χρήματος στην οικονομία. τη μελέτη των πιστωτικών αγορών· πιστωτικοί και οικονομικοί κύκλοι· τη σημασία των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· η εισαγωγή του κινδύνου· η λογική για χρηματοπιστωτικούς κανόνες και θεσμικά πλαίσια· χρηματοοικονομικά εργαλεία· ομόλογα· επιτόκια· χρηματιστήρια· αποτελεσματικότητα της αγοράς· παράγωγα· ξένο συνάλλαγμα; κ.λπ. Η προηγούμενη γνώση των εισαγωγικών οικονομικών, της μακροοικονομίας και των στατιστικών είναι σημαντική. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν μια καλή γνώση της σύγχρονης χρηματοδότησης και την εμπειρική ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Το μάθημα έχει σκοπό να εφοδιάσει τον τριτοετή φοιτητή με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τον ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτων, των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και των προϊόντων που διακινούνται σε αυτές. Το μάθημα προϋποθέτει γνώσεις της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής και της μικροοικονομικής ανάλυσης, μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο δεύτερο έτος σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη ενδεικτική
• Saunders, A., Cornett, M. M. (2019), Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα Εκδόσεις Broken. ISBN: 978-992-557-551-0. Σελίδες: 852
• Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
• Cecchetti, S. (2015), Money, Banking and Financial Markets. Broken Hill Publishers, Greece.
• Frederic, S. M., Stanley, E. (2014), Financial Markets and Institutions, 8th edition, Pearson.
• Frederic, S. M. (2018), Economics of Money, Banking and Financial Markets, The Business School Edition, Pearson.

Αξιολόγηση
• 8 ενδιάμεσες ηλεκτρονικές προόδους στην online platforma του μαθήματος. Ο βαθμός των 8 προόδων αθροιστικά θα είναι το 32% του τελικού βαθμού.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 68% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 5).
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 1) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800038 - Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Καντιάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Το μάθημα αναφέρεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση των προτύπων της περιφερειακής ανάπτυξης και του τρόπου ένταξής τους στην περιφερειακή στρατηγική, καθώς και στην παρουσίαση των πολιτικών και των μέσων για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αναφορά με τα βασικά πρότυπα χωρικής οργάνωσης και περιφερειακής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία. Επίσης, στο μάθημα παρουσιάζεται η ελληνική εμπειρία σχετικά με την οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις σχετικές πολιτικές που εφαρμόζονται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι να διευκολύνουν: την κατανόηση του θεωρητικού και βασικού εμπειρικού πλαισίου για την οργανωμένη τοποθεσία των οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο, την καταγραφή διεθνούς εμπειρίας στην οργανωμένη τοποθεσία παραγωγικών δραστηριοτήτων με αναφορά σε περιπτώσεις επιτυχημένων χωρών, την κατανόηση των προτύπων της περιφερειακής ανάπτυξης και του τρόπου ενσωμάτωσής τους σε μια περιφερειακή στρατηγική, καθώς και να παρέχει μια πλήρη παρουσίαση των πολιτικών και των διαθέσιμων μέσων για την οργανωμένη τοποθεσία παραγωγικών δραστηριοτήτων, με αναφορά στα πρότυπα και τη στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:
– Το θεωρητικό και το εμπειρικό πλαίσιο για την οργανωμένη εγκατάσταση στο χώρο των οικονομικών δραστηριοτήτων.
– Την αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας στην οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, με εκτενή αναφορά σε επιτυχημένες περιπτώσεις άλλων χωρών.
– Τις εξελίξεις στη διαμόρφωση της στρατηγικής της περιφερειακής ανάπτυξης.
– Τα πρότυπα της περιφερειακής ανάπτυξης και του τρόπου ένταξής τους στην περιφερειακή στρατηγική.
– Τις πολιτικές και τα μέσα για την οργανωμένη εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα πρότυπα και τη στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης.
– Τις διάφορες κατηγορίες υποδομών παραγωγικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
– Τις βασικές αρχές εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας παραγωγικών δραστηριοτήτων.
– Το θεωρητικό πλαίσιο και την πρακτική εφαρμογή της οικονομικής αξιολόγησης των επενδύσεων σε έργα παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Βιβλιογραφία
• Παπαδασκαλόπουλος, Α., (2009), Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Β΄ έκδοση. Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
• Συμπληρωματικές Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος, Περιπτώσεις Εφαρμογής και Αναλυτικά Παραδείγματα, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (υλικό διαθέσιμο στο πεδίο Έγγραφα της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης openeclass.panteion.gr).
• Κουρλιούρος, Η. (2001) Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Οικονομικές γεωγραφίες της παραγωγής και της ανάπτυξης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
• Walker, D., and Chapman, K. (1992) Η Χωροθέτηση της Βιομηχανίας. Θεωρία και Πολιτική (μετάφραση: Μ. Νικηταρίδης), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσω γραπτής εργασίας (50%) και γραπτής εξέτασης (50%).

800100 - Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, Μέθοδοι & Εργαλεία

Καθηγήτρια Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη

Το μάθημα αναφέρεται στην εισαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στον χωρικό σχεδιασμό, σε όλες τις χωρικές κλίμακες με έμφαση στην κλίμακα της πόλης και της γειτονιάς, της κατοικίας και του δομημένου περιβάλλοντος αλλά και ως προς τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Επικεντρώνεται στα εργαλεία προσέγγισης, ποσοτικοποίησης, εκτίμησης και αξιολόγησης της αστικής βιωσιμότητας. Δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναντίρρητα σημείο ανασύνταξης των χωρικών πολιτικών εξετάζεται ο χωρικός σχεδιασμός υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας, η εξέλιξη των εθνικών συστημάτων χωρικού σχεδιασμού μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, ο χωρικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, οι περιφερειακές και χωρικές πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αλλά και ή έννοια των οικολογικών ανισοτήτων, του οικολογικού χρέους, οι δείκτες βιωσιμότητας κτιρίων και πόλεων κ.λ.π Γίνεται εκτεταμένη προσέγγιση και ανάλυση μελετών περιπτώσεων εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο χώρο, με έμφαση στο ταχέως πολλαπλασιαζόμενο φαινόμενο των οικογειτονιών και των εργαλείων αξιολόγησής τους. Μεγάλο μέρος του μαθήματος αφορά στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) ως εργαλείο επίτευξης βιώσιμης θαλάσσιας ανάπτυξης. Το θέμα αυτό θα προσεγγισθεί γενικά (με βάση την ΟΘΠ και την ΟΠΘΣ) αλλά κυρίως ως προς την οικοσυστημική διαχείριση που αποτελεί βασική παράμετρο για τον σχεδιασμό αυτό (ecosystem-based management), την πράσινη υποδομή (green infrastructure), την διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (GES) των θαλασσίων υδάτων και τη διάδραση γης-θάλασσας. Κατά συνέπεια γίνεται παρουσίαση και της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) και γενικότερα αναλύεται, θεωρητικά και με παραδείγματα, το ζήτημα της αναγκαίας εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:
– Εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τάσεις στον χωρικό σχεδιασμό και εμβάθυνση σε όλα τα ζητήματα που αυτός θέτει.
– Επικέντρωση στο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης και εις βάθος κατανόηση των αλλαγών που έχει επιφέρει και συνεχίζει να επιφέρει στον χωρικό σχεδιασμό. Απόκτηση γνώσης για το πως εντάχθηκε η βιώσιμη ανάπτυξη σε ορισμένα εθνικά συστήματα χωρικού σχεδιασμού και στην δημόσια δράση για την σχετική πρόοδο στην Ελλάδα. (νομοθεσία, πρακτική, συμμόρφωση με SDGs κλπ.)
– Εξοικείωση των φοιτητών με επιχειρησιακές διαστάσεις της εισαγωγής της οικοσυστημικής σκέψης και της βιώσιμης ανάπτυξης στον χωρικό σχεδιασμό με παρουσίαση εργαλείων όπως η πράσινη υποδομή και οι αειφόροι γειτονιές/οικογειτονιές.
– Εισαγωγή των φοιτητών σε μια σειρά συζητήσεων περί βιώσιμης ανάπτυξης ως σημείου ανασύνταξης των χωρικών πολιτικών, της οικοσυστημικής σκέψης και της σκέψης περί ανθεκτικότητας (resilience) στον χωρικό σχεδιασμό.
– Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια και τις μεθόδους και εργαλεία αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών.
– Παροχή στους φοιτητές μιας ευρύτερης γνώσης της χωρικής αλλαγής όπως αυτή συντελείται ως κοινωνική και πολιτική διαδικασία λόγω της βιώσιμης ανάπτυξης.
– Απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης για την κατανόηση των εργαλείων εκτίμησης και αξιολόγησης της αστικής βιωσιμότητας.
– Εξοικείωση των φοιτητών με τα προβλήματα της αστικοποίησης συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και αστικό μικροκλίμα ( π.χ αστική νησίδα θερμότητας).
– Εξοικείωση φοιτητών με τις επιχειρησιακές εφαρμογές της βιώσιμης ανάπτυξης στο χώρο με έμφαση στο φαινόμενο των οικογειτονιών ως προς όλες τις διαστάσεις τους (περιβαλλοντικές θεματικές, οργανωτικές, χρηματοδοτικές, διακυβερνητικές και συμμετοχικού σχεδιασμού).
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων και χωρικών σχεδίων.

Βιβλιογραφία
• Κυβέλου Στ., Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2010
• Καυκαλάς κ.α, Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές, για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Εκδ.ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014
• Kυβέλου Στ.(επιμ.), Θαλάσσια χωρικά ζητήματα : θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής, θαλάσσια χωροταξία, βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη, Εκδ.ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2016, σ.652
• Kyvelou S. and Papadopoulos T., Exploring a South-European Eco-Neighborhood Model: Planning Forms, Constraints of Implementation and Emerging Resilience Practices, International Journal of Sustainable Development, Vol. 14, Nos. 1/2, 2011, p.77-94
• Stella Kyvelou, Maria Sinou, Isabelle Baer and Toni Papadopoulos (2012). Developing a South-European Eco-Quarter Design and Assessment Tool Based on the Concept of Territorial Capital, Sustainable Development–Authoritative and Leading Edge Content for Environmental Management, Sime Curkovic (Ed.), ISBN: 978-953-51-0682-1, InTech
• Tsaligopoulos, Aim.Karapostoli, A.Radicchi, Chris Economou, S. Kyvelou, Y.G. Matsinos, Soundscape Ecological Connectivity Research Supported by a DPSIR Framework: The case of Mytilene’s Quiet Areas, Special Issue Sound and the Healthy City, Routledge, 2019
• Kyvelou S., Gemenetzi G., Strategic thinking in eco-development: The emergence of a new type of eco-neighbourhood through brownfields regeneration, Journal of Public Policy and Good Governance, Vol 9, No 4 (2018) : pp. 4-13
• Karoglou, M.; Kyvelou, S.S.; Boukouvalas, C.; Theofani, C.; Bakolas, A.; Krokida, M.; Moropoulou, A. Towards a Preservation–Sustainability Nexus: Applying LCA to Reduce the Environmental Footprint of Modern Built Heritage. Sustainability 2019, 11, 6147. doi: 10.3390/su11216147
• Kyvelou, S.S.; Gourgiotis, A. Landscape as Connecting Link of Nature and Culture: Spatial Planning Policy Implications in Greece. Urban Sci.2019, 3, 81. doi: 10.3390/urbansci3030081

Αξιολόγηση
• Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας. Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στο e-class ως Οδηγός σύνταξης παρουσιάσεων και εργασιών

800107 - Οικονομική Θεωρία από τη σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία & Πολιτικές

Καθηγήτρια Αντιγόνη Λυμπεράκη

Τα οικονομικά του φύλου είναι ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας στα τμήματα Οικονομικών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τους Αντίποδες. Το μάθημα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, συνδυάζοντας μια κριτική ανασκόπηση της οικονομικής θεωρίας, την εμπειρική έρευνα και τα θέματα πολιτικής. Η θεωρητική ενότητα εξετάζει πώς το φύλο εισέρχεται ή αποκρύπτεται στην οικονομική ανάλυση και τις κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα πρότυπα οικονομικά μοντέλα. Οι άλλες τρεις μονάδες είναι: απασχόληση, εργασία φροντίδας και η παγκοσμιοποίηση. Όλα αποτελούν τομείς στους οποίους το φύλο διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο. Συνολικά, το μάθημα στοχεύει στον εμπλουτισμό του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές (νέες γυναίκες και νεαροί άνδρες) αντιλαμβάνονται την οικονομία, την απασχόληση. και τη δική τους θέση στην κοινωνία. Σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα σκοπός είναι η κατανόηση της έννοιας του φύλου και της σημασίας της προκειμένου να αντιληφθούμε και να αναλύσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες. Πέρα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διαχρονική της εξέλιξη, ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει και η οπτική του φύλου στη χάραξη πολιτικής. Τέλος, ο αναλυτικός φακός του φύλου αναδεικνύει τις αόρατες και αθέλητες (συχνά) συνέπειες των παρεμβάσεων σε έναν τομέα, ενώ παράλληλα γίνεται αντιληπτή η αλληλεπίδραση κοινωνικών, συμπεριφορικών, αξιακών και οικονομικών παραμέτρων.

Βιβλιογραφία
• Λυμπεράκη, Α. (2017) Γυναίκες στην Οικονομία, Εκδόσεις Παπαδόπουλος (προτεινόμενο).
• Nelson, Julie (2009) Οικονομικά με ανθρώπινο πρόσωπο, Εκδόσεις Κριτική.
• Barker, D. K., Feiner, S. F. (2009), Η απελευθέρωση της οικονομικής επιστήμης. Εκδόσεις Economia, Κέρκυρα.

Αξιολόγηση
• Τελική εξέταση (που αν χρειαστεί λόγω έκτακτων συνθηκών, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της μπορεί να είναι από 60% ως 100% της τελικής βαθμολογίας.
• Συνήθως οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν από 1 ως 3 εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου τις οποίες παρουσιάζουν στην τάξη. Η τελική εξέταση αποτελεί συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και ενός θέματος ανάπτυξης.

800116 - Μικροοικονομική Ανάλυση

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2022-23

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους μαθητές μια γενική επισκόπηση των εννοιών, των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων στη μικροοικονομική. Συγκεκριμένα, το μάθημα αφορά την ανάλυση των επιλογών που κάνουν οι καταναλωτές και οι παραγωγοί και η αλληλεπίδραση αυτών των επιλογών. Τα θέματα περιλαμβάνουν: Θεωρία καταναλωτή (Προτιμήσεις και χρησιμότητα, μεγιστοποίηση χρησιμότητας και λειτουργία έμμεσης χρησιμότητας, ελαχιστοποίηση δαπανών και συνάρτηση δαπανών, εξίσωση Slutsky, αποκαλυφθείσες προτιμήσεις κ.λπ.), Θεωρία παραγωγού (παραγωγή και τεχνολογία, μεγιστοποίηση κέρδους και λειτουργία κέρδους, ελαχιστοποίηση κόστους) και συνάρτηση κόστους, κόστος προμήθειας έναντι συνάρτησης κόστους) και ανταγωνιστικές αγορές. Η προηγούμενη γνώση των Μαθηματικών I και II και της Μικροοικονομικής Θεωρίας Ι και II είναι απαραίτητη. Μετά το πέρας των Διαλέξεων του μαθήματος Μικροοικονομική Ανάλυση, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
– Να γνωρίζει και να κατανοεί πλήρως όλες τις έννοιες και τεχνικές της Θεωρίας Καταναλωτή, όπως: προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, Μαρσαλιανές και Χικσιανές συναρτήσεις ζήτησης, συνάρτηση χρησιμότητας και επιλογή, συνάρτηση δαπανών καταναλωτή, ταυτότητα του Roy, λήμμα του Shephard, εξίσωση Slutsky, ελαστικότητες, πλεόνασμα καταναλωτή.
– Να γνωρίζει και να κατανοεί πλήρως όλες τις έννοιες και τεχνικές της Θεωρίας Παραγωγού, όπως: συνάρτηση παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση κερδών, συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση προσφοράς προϊόντος, συνάρτηση κερδών, λήμμα του Hotelling, ελαχιστοποίηση κόστους, υπό συνθήκη συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση κόστους και το λήμμα τού Shephard, καμπύλες κόστους, προσφορά προϊόντος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού.
– Να έχει επιτύχει μια εκτενή εισαγωγή σε σύγχρονα θέματα της Μικροοικονομικής Επιστήμης, όπως λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς ασύμμετρης πληροφόρησης/αβεβαιότητας, θέματα συμπεριφορικής οικονομικής καθώς και θέματα οικονομικής της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών.

Βιβλιογραφία
• Varian, H. (2015). Μικροοικονομική: Μια σύγχρονη προσέγγιση. Εκδόσεις Κριτική.
• Nicholson, W. (2008). Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις. Εκδόσεις Κριτική.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με μια τελική δια ζώσης εξέταση. Τυχόν έκτακτες περιστάσεις, μεταβάλλουν την τελική εξέταση σε εξ αποστάσεως. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα είναι το 100% του τελικού βαθμού στο μάθημα.

800129 - Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2022-23

Η διδακτική διάρθρωση του υπόψη μαθήματος υπηρετεί πρωτίστως την αρτιότερη αφομοίωση της αντίστοιχης ύλης από τους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται καταρχάς η διατύπωση ορισμένων εισαγωγικών επισημάνσεων σε σχέση με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) καθώς και την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΣΚΤ/ΕΚΤ), όπως και αναφορικά με τον ιδιαίτερο ρόλο των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όπου συμπεριλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Κατόπιν, γίνεται συνοπτική μνεία στους λοιπούς σημαντικούς ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη κ.ά), για να ακολουθήσει η καταγραφή των κυριότερων επιπτώσεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εντός εθνικών συνόρων, αλλά και σε διασυνοριακή διάσταση εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στη συνέχεια, εξετάζεται το θεσμικό καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των συστημικών και μη τραπεζών σε ΕΕ και Ελλάδα, με έμφαση στην ιδιαίτερη θέση τους στην Ευρωζώνη καθώς και στην άσκηση εποπτείας στο ευρωπαϊκό και ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ειδική μάλιστα προσέγγιση γίνεται στους επιμέρους μηχανισμούς σταθεροποίησης του Ευρωσυστήματος και στην πολλαπλή επιρροή τους στον έλεγχο των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, σε διασύνδεση με την άμεση και ιδιόμορφη δημοσιονομική εποπτεία από τους μνημονιακούς δανειστές της χώρας. Περαιτέρω, αναφέρονται γενικότερα οι βασικές διαφοροποιήσεις του χρηματοοικονομικού μοντέλου των ΗΠΑ και ο καθοριστικός ρόλος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) στην αντιμετώπιση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.
Με τον τρόπο αυτόν, η σχετική διδασκαλία ασχολείται κατόπιν διαδοχικά με την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το ενωσιακό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, το σύστημα της ενιαίας αδειοδότησης και την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης ως βασικού ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού καθώς και με την ευρύτερη σημασία της ενωσιακής αρχής περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τον τομέα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Επίσης, με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τα συστήματα πληρωμών (κυρίως ηλεκτρονικά) σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, την αυξανόμενη διεθνή διάσταση των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τις συνήθεις τραπεζικές εργασίες και συμβάσεις, τον κομβικό ρόλο της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και τράπεζας, το τραπεζικό απόρρητο (γενικό και ειδικό) και την τάση γενικευμένης πλέον άρσης του στο πλαίσιο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, με τις επιπτώσεις στις τραπεζικές εργασίες της διαρκώς επεκτεινόμενης χρήσης ΓΟΣ από μέρος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και με τον ρόλο της διαρκούς επέκτασης χρήσης πλαστικού χρήματος (ηλεκτρονικών καρτών) στη διαμόρφωση του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού και δημοσιονομικού κατ’ επέκταση πεδίου. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι κυριότερες μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (δάνεια, πιστώσεις, factoring, leasing κ.ά), οι ισχύουσες απαγορεύσεις τραπεζικών χρηματοδοτήσεων και η εν γένει επέκταση της τραπεζικής εμπλοκής στις σύγχρονες επενδυτικές δραστηριότητες. Ακολουθεί η ενασχόληση με ορισμένα αυξημένης σημασίας ειδικά θέματα παροχής τραπεζικών δανείων και πιστώσεων, με το ζήτημα των τραπεζικών επιτοκίων και του ανατοκισμού, τις παρατηρούμενες εμπλοκές από τη χρήση ΓΟΣ στις τραπεζικές χρηματοδοτικές συμβάσεις, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας δανειοληπτών, τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών ευρύτερα. Κατόπιν, γίνεται αναφορά αφενός μεν σε ορισμένες συνήθεις μορφές έμμεσων τραπεζικών πιστώσεων (όπως η τραπεζική εγγυητική επιστολή και η ενέγγυα πίστωση), αφετέρου δε σε λοιπές μορφές πιστωτικής επέκτασης μέσω σύναψης ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων καθώς και στις τιτλοποιήσεις δανειακών απαιτήσεων προερχόμενων από τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Συναφώς εξάλλου ερευνώνται οι επιμέρους μορφές τραπεζικών εξασφαλίσεων και το ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς της αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη τραπεζικών απαιτήσεων, σε συνάρτηση με την εμπλοκή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) για χρέη προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ στη διεκδίκηση τραπεζικών απαιτήσεων από ιδιώτες, όπως και η μεταβίβαση τραπεζικών απαιτήσεων (ενήμερων και μη) σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015.
Στο αυτό πλαίσιο, ακολουθεί η ενασχόληση με τη θεσμική φυσιογνωμία της σύγχρονης πτώχευσης και τις συνέπειές της σε ληφθείσες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, σε συσχετισμό με τις ρυθμίσεις για την τυχόν παρεμβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης της ήδη πτωχευμένης επιχείρησης. Ακόμη, αναλύεται το ισχύον προπτωχευτικό καθεστώς πρόληψης της επιχειρηματικής αφερεγγυότητας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, η αντίστοιχη διασύνδεσή του με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, όπως και η διαδραστικότητα μεταξύ των τελευταίων και της ενδεχόμενης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010, 4152/2013, 4469/2017, 4605/2019, 4611/2019, 4621/2019, 4646/2019 κ.ά), χωρίς να παραλείπεται η αναφορά στο εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα της αντιμετώπισης των λεγόμενων κόκκινων δανείων στην ελληνική και ευρωπαϊκή τους διάσταση.
Τέλος, εξετάζονται οι βασικοί κανόνες του ενωσιακού και ελληνικού θεσμικού καθεστώτος για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (άλλως ξέπλυμα, money laundering), οι διεθνείς προεκτάσεις του φαινομένου στο πεδίο ιδίως των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων καθώς και η συμβολή των ειδικών διακρατικών φορολογικών συμφωνιών σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες φορολογικής διαφάνειας του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τους G20, εστιάζοντας ειδικότερα στις συνέπειες στον τομέα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Η διδασκαλία της ύλης του παρόντος μαθήματος ολοκληρώνεται με την εξέταση των κυριότερων παραμέτρων του ηλεκτρονικού ευρωπαϊκού δικτύου παραπόνων τραπεζικού χαρακτήρα (FIN-NET), του καθεστώτος λειτουργίας του Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών και της συνάφειάς του με τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την αναλυτικότερη προσέγγιση των ελεγκτικών μηχανισμών της ΤτΕ στην προκειμένη περίπτωση, όπως και τον συμπληρωματικό ρόλο των υπηρεσιών παραπόνων (Συνήγορος του πελάτη) των τραπεζών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στην επέκταση του θεσμού των Τραπεζοασφαλειών (Bankassurance) και τη λειτουργική τους θέση στις χρηματοδοτήσεις λιανικής τραπεζικής αφενός, αφετέρου δε στη διευρυνόμενη επέκταση του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού τομέα προς τις επενδυτικές υπηρεσίες παγκοσμίως.

Βιβλιογραφία
• Σπ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2016 (2η έκδ.)
• Β. Δούβλης, Το πρόβλημα του ουσιαστικού πυρήνα της μετοχής στο ελληνικό Οικονομικό δίκαιο, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 1988, 847-853
• Ο ίδιος, Νομικά προβλήματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ε.Ε–Ένας ακόμη κοινός τόπος εταιρικού, τραπεζικού και Οικονομικού δικαίου, Επιθεώρηση Τραπεζικού-Αξιογραφικού-Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ) 2003, 31-56
• Ο ίδιος, Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του εμπορικού δικαίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2005, 961-968
• Ο ίδιος, Διεθνείς δράσεις κατά της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής: Η Μεγάλη Χίμαιρα; Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2015, 769-787
• Ο ίδιος, Ελληνική Χρηματοπιστωτική Κρίση – Αίτια, Θεσμικές Παρεμβάσεις, Ανακεφαλαιοποιήσεις, Επιπτώσεις και Προοπτικές, ΔΕΕ 2017, 593-605
• – Ο ίδιος, Η Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών και η επέκτασή της στις Διασυνοριακές Ρυθμίσεις με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ, ΔΕΕ 2019, 1-13
• Ο ίδιος, Σχέσεις του Οικονομικού Δικαίου με το Εμπορικό Δίκαιο και διασύνδεσή τους με τη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΕλλΔνη 2020, 341-360

Αξιολόγηση
• Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσω γραπτής εξέτασης. Μη υποχρεωτική ανάθεση γραπτών εργασιών στην αρχή του εξαμήνου, χωρίς απαλλακτικό μεν αποτέλεσμα, αλλά ως ενίσχυση της βαθμολογίας των εξετάσεων

800136 - Erasmus+ Contemporary issues in local and region development

Professor Yannis Psycharis

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει σύγχρονα θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: τις πρόσφατες διαδικασίες αστικοποίησης και τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. κοινωνικοοικονομικές ανισότητες εντός των πόλεων, τη διοίκηση πόλεων και την αστική διακυβέρνηση, τάσεις στην περιφερειακή ανισότητα, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των περιφερειακών πολιτικών, τη λειτουργία των περιφερειακών και τοπικών αγορών εργασίας και γεωγραφικές πτυχές της δημιουργικής οικονομίας. Η προηγούμενη γνώση της εισαγωγικής οικονομίας και της περιφερειακής και αστικής οικονομίας είναι απαραίτητη. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την απόκτηση καλής γνώσης της λειτουργίας και των θεωρητικών θεμάτων της σύγχρονης οικονομίας από το παγκόσμιο έως το τοπικό επίπεδο. Κάθε εξάμηνο έχει δεκατρείς δίωρες διαλέξεις. Αναμένεται συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες. . Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο περιεχόμενο και μερικά σύγχρονα ζητήματα της αστικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής.

Βιβλιογραφία
• Pike, A., RodriguezPose, A., Tomaney, J. (2006), Local and Regional Development. Routledge, London.
• Scott A. (2012), A World in Emergence: Cities and Regions in the 21st Century.Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
• OECD (2015), The Metropolitan Century: Understanding Urbanization and its Consequences. OECD Publishing, Paris
• Maloutas T. (2016), Athens Social Atlas, electronic edition, http://www.athenssocialatlas.gr.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω γραπτής εργασίας (εκπόνηση και παρουσίαση ενός ερευνητικού άρθρου) κατά 50% και μέσω προφορικής εξέτασης κατά 50%.

800141 - Φορολογία- Δημόσιο και Ιδιωτικό Λογιστικό

Χρήστος Γαλανός – διδάσκον ΕΣΠΑ

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
4. ΣΤΟΙΧΕΙA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
5. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
6. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ – ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ
7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
8. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
11. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Φ.Γ.Κ.
12. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (IPSAS)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
– εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη τήρηση και παρακολούθηση όλων των διαδικασιών και σχετικών εγγραφών του δημόσιου λογιστικού
– διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες και εγγραφές
– συντάσσουν δημοσιονομικές και λογιστικές αναφορές και βασικές δημοσιονομικές οικονομικές καταστάσεις
– γνωρίζουν τα βήματα, τα στάδια και την οργάνωση των δημοσιονομικών πράξεων–δεσμεύσεων – αναφορών
– παρουσιάζουν τα βασικά δημοσιονομικά στοιχεία ενός δημόσιου φορέα

Βιβλιογραφία
• Βιβλίο [50659809]: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ
• Βιβλίο [94644630]: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.

Αξιολόγηση
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος κάθε ενότητας, με 15% στον τελικό βαθμό Β) Πρόοδος βαθμολογούμενη με 15% στον τελικό βαθμό Γ) Γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 70%
• Στις τελικές εξετάσεις αν κάποιος δεν έχει συμμετάσχει στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή και στην πρόοδο, θα καλείται να απαντήσει σε 2 επιπλέον θέματα προκειμένου να έχει δυνατότητα βαθμολόγησης με συντελεστή 100%.

800113 - Πρακτική άσκηση

H πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής με 800113 και λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη.Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο.Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες του ΤΟΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα μια μόνο φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800019 - Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική

Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Πλασκοβίτης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος, Υ.Δ. Π. Πανταζής, Υ.Δ. Δ. Αθανασόπουλος

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει σύγχρονα ζητήματα στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα και την ΕΕ, εργαλεία στρατηγικής και πολιτικής για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, την περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων, κίνητρα για περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, δημόσια διοίκηση και δημοσιονομική αποκέντρωση, την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, περιφερειακά προγράμματα και τον αντίκτυπο της οικονομίας η κρίση στην οικονομία των περιφερειών. Η προηγούμενη γνώση της εισαγωγικής οικονομίας και της περιφερειακής και αστικής οικονομίας είναι απαραίτητη. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την απόκτηση ορθής γνώσης στρατηγικών, εργαλείων και αποτελεσμάτων της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής. Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο περιεχόμενο και τα βασικά ζητήματα της περιφερειακής οικονομικής.

Βιβλιογραφία
• Πετράκος, Γ., Ψυχάρης, Γ. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Πολύζος, Σ. (2013), Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts: Blackwell
• Thirlwall A. (1999), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Αθήνα: Παπαζήσης (2001)
• Κόνσολας Ν. (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης
• Λαμπριανίδης Λ. (2001), Οικονομική Γεωγραφία, Αθήνα: Πατάκης
• Παπαδασκαλόπουλος Αθ. (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Αθήνα: Παπαζήσης
• Σκούντζος Θ. (1993), Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα: Σταμούλης

Αξιολόγηση
Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση (μέγιστος βαθμός: 10 μονάδες).

800030 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Μεταφορών

Καθηγητής Αντώνης Ροβολής

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει μια κατανόηση του βασικού θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής μεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα οργανώνεται σε δύο αλληλένδετες διδακτικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην Οικονομική των Μεταφορών και περιλαμβάνει τη θεωρητική θεμελίωση της οικονομικής επιστήμης για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος αφορά την Πολιτική των Μεταφορών και επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλαισίου διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής και του προγραμματισμού των υποδομών μεταφορών της Ελλάδας, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα, με τη σκιαγράφηση του ρόλου των υποδομών μεταφορών στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και των περιφερειών της. Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με το σύγχρονο θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, που είναι απαραίτητο για την κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς των μεταφορών και για τη διαμόρφωση πολιτικής στο χώρο των μεταφορών σε σχέση με την οργάνωση του χώρου και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Βιβλιογραφία
• Σαμπράκος, Ε. (2018) Οικονομικά των Μεταφορών, Εκδόσεις Βαρβαρήγου
• Χριστοφάκης, Μ. (2007) Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκδόσεις Διόνικος
• O’ Sullivan, A. (2011) Αστική οικονομική, Εκδόσεις Κριτική (κεφ. 10 & 11)

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

800053 - Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική

Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσόστομος Στοφόρος
Συμμετοχή: Χρ. Τσιριμώκου

Το μάθημα εστιάζεται στο πρώτο συνθετικό του τίτλου και μόνο παραδειγματικά επεκτείνεται σε ζητήματα πολιτικής. Το μαθησιακό υλικό ομαδοποιείται σε δυο μεγάλες ενότητες: τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη. Στην πρώτη ενότητα προσεγγίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση και στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του γνωστικού αντικειμένου της βιομηχανικής οικονομικής ή της βιομηχανικής οργάνωσης. Όμως το κύριο μέρος της ενότητας αυτής διατίθεται για την παρουσίαση εναλλακτικών θεωριών ανταγωνισμού και συγκέντρωσης καθώς επίσης και προσεγγίσεων πάνω στη σχέση τεχνολογίας και συγκέντρωσης. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται η θεωρία παιγνίων με υποδείγματα συμπαιγνίας και μη, η συγκέντρωση και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συγκέντρωσης πωλητών. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε μεγάλο αριθμό εμπειρικών παραδειγμάτων με αναφορά στο διεθνή τύπο και στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις υιοθετούμενες στρατηγικές των επιχειρήσεων σε μία ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς.
Μετά το πέρας των διαλέξεων του μαθήματος Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί και να αντιλαμβάνεται τις διαθέσιμες στρατηγικές των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, αλλά και τις κατάλληλες ρυθμιστικές δράσεις και πολιτικές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, μέσα από το μάθημα της Βιομηχανικής Οικονομικής και Πολιτικής, οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν όλες τι βασικές έννοιες επιχειρηματικής στρατηγικής, τόσο ως προς την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όσο και ως προς την εσωτερική οργάνωση αυτής. Επίσης, ο/η φοιτητής/τρια θα αποκτήσει μια ευχέρεια στη χρήση αναλυτικών μεθόδων εύρεσης βέλτιστων τιμολογιακών πολιτικών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Τέλος, μέσα από αυτό το μάθημα, επιδιώκουμε ο/η φοιτητής/τρια να κατανοήσει την σημασίας που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης τόσο η κατάλληλη οργάνωση όσο και κινητροδότηση του ανθρώπινου δυναμικού

Βιβλιογραφία
• Belleflamme P., & M. Peitz (2016). Βιομηχανική Οργάνωση: Αγορές και Στρατηγικές. Εκδόσεις Σοφία.
• Cabral L. (2003). Βιομηχανική Οργάνωση. Εκδόσεις Κριτική.
• Carlton D., & J. Perloff (2017). Σύγχρονη Βιομηχανική Οργάνωση. Εκδόσεις Broken Hill.
• Φώτης Π. (2013). Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού. Εκδόσεις Προπομπός.
• Κατσουλάκος Ι. (2015). Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης: Αγορές, Επιχειρησιακές Στρατηγικές και Πολιτική Ανταγωνισμού. Εκδόσεις Gutenberg.
• Βέττας Ν., & Γ. Κατσουλάκος (2004). Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική. Εκδόσεις Τυπωθήτω-Δαρδανός.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με μια τελική δια ζώσης εξέταση. Τυχόν έκτακτες περιστάσεις, μεταβάλλουν την τελική εξέταση σε εξ αποστάσεως. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα είναι το 100% του τελικού βαθμού στο μάθημα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800022 - Οικονομική Μεγέθυνση

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσόστομος Στοφόρος
Συμμετοχή: Υ.Δ. Δ. Ανδρικόπουλος

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στη μηχανική της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, εξηγώντας γιατί ορισμένες χώρες είναι πολύ πιο πλούσιες από άλλες. Τα θέματα περιλαμβάνουν: Το μοντέλο Solow (Το βασικό μοντέλο Solow, πληθυσμός και οικονομική ανάπτυξη, εμπειρικές προβλέψεις του μοντέλου, σύγκλιση υπό όρους και άνευ όρων), το Augmented Solow Model (το μοντέλο Solow: πέρα από τη συσσώρευση κεφαλαίου, μέτρηση της παραγωγικότητας, ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάπτυξη, ανθρώπινο κεφάλαιο), ανάπτυξη στην ανοικτή οικονομία (ενδογενής ανάπτυξη και νέες θεωρίες ανάπτυξης, θεωρίες ενδογενούς ανάπτυξης, όπως οι επιπτώσεις του μοντέλου AK των ενδογενών θεωριών ανάπτυξης) και οικονομική ανάπτυξη και βασικές αρχές (κυβέρνηση, διαφθορά και ανάπτυξη, εκδημοκρατισμός και οικονομική ανάπτυξη, αύξηση κατανομής εισοδήματος). Η προηγούμενη γνώση των μαθηματικών I και II, η μικροοικονομική θεωρία I και II και η μακροοικονομική θεωρία I και II είναι απαραίτητες.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου Οικονομική Μεγέθυνση, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
– γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για την εμπειρική διερεύνηση της οικονομικής μεγέθυνσης
– αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.
– γνωρίζουν τα βασικά υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς μεγέθυνσης.
– Αποκτήσουν βασικές ικανότητες και δεξιότητες στην υιοθέτηση υποδειγμάτων για την ανάλυση της οικονομικής πολιτικής.

Βιβλιογραφία
• Οικονομική Μεγέθυνση, Weil N.D., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
• Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική (Π. Καλαϊτζιδάκης και Σ. Καλυβίτης), Εκδόσεις Κριτική.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

800042 - Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ

Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόρης Σιουρούνης

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με τη δημοσιονομική διακυβέρνηση (το βέλτιστο μέγεθος των τοπικών αρχών, την τοπική φορολογία, τα τέλη και τις χρεώσεις ως μέσο χρηματοδότησης δημόσιων αγαθών, τύπους και στόχους κρατικών επιχορηγήσεων σε τοπικές αρχές, μεθόδους για τη διανομή επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση και τις οικονομικές τους επιπτώσεις, κ.λπ.), καθώς και στη χρηματοδότηση χρέους του δημόσιου τομέα και σε ειδικά θέματα φορολογικής πολιτικής, όπως η εναρμόνιση των φόρων με την ΕΕ, οι αιτίες και οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής κ.λπ. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τα βασικά θέματα Δημόσιας Οικονομικής και να εμπεδώσουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διάφορες πολιτικές στην οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική ευημερία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για σπουδαστές που θέλουν να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες του δημοσίου και αποτελεί́ αναντικατάστατο εφόδιο για την κατανοήσει του οικονομικού κύκλου μιας χώρας.

Βιβλιογραφία
• Rosen, Η. και Gayer, Τ. (2010), Public Finance. McGraw-Hill, Colombus, Ohio.
• H.S. Rosen and T. Gayer 2009. Στα Ελληνικά από Εκδόσεις Κριτική με τίτλο Δημόσια Οικονομική και επιμέλεια Β. Ράπανος και Γ. Καπλάνογλου
• Συνίσταται στους φοιτητές να παρακολουθούν τον Ελληνικό Οικονομικό τύπο όπως επίσης και να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.voxeu.org και www.rgemonitor .com για να ενημερώνονται για ζητήματα, που έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε μια εργασία η οποία θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα με θέματα προτεινόμενα βάση των παρακάτω περιεχομένων από τους φοιτητές. Τα προτεινόμενα θέματα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 18 Δεκεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι της 25 Ιανουαρίου 2021.

800051 - Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη & Πολιτική

Καθηγήτρια Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ν. Μαραβά

Κύριο αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι πολιτικές, οι σχετικοί θεσμοί, καθώς επίσης και οι πρακτικές της εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Στο παραπάνω πλαίσιο αναλύονται συνοπτικά και ορισμένες θεωρητικές απόψεις γύρω από τις έννοιες του σχεδιασμού του χώρου, καθώς επίσης και της πολιτικής σε περιφερειακό, μητροπολιτικό και πολεοδομικό επίπεδο. Παράλληλα, παρουσιάζονται με επιλεκτικό τρόπο και οι αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού σε άλλες χώρες, με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο και με χρήση σχετικών χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Το μάθημα εντοπίζει το ενδιαφέρον του στη σύγχρονη περίοδο, όμως για λόγους καλύτερης κατανόησης της εξέλιξης διαφόρων διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής για το πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας, καθώς επίσης και των σχετικών αποτελεσμάτων, η ύλη του μαθήματος συνδέεται συστηματικά και με αναφορές στο ιστορικό του πολεοδομικού σχεδιασμού (θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές, εφαρμογή) κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Βασικό συστατικό στοιχείο του μαθήματος, μέσα από το οποίο επιχειρείται η τοποθέτηση του ελληνικού συστήματος πολεοδομικού σχεδιασμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αποτελεί επιπλέον η ανάλυση σχετικών κατευθύνσεων, πολιτικών και σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε των αστικών πολιτικών στο πλαίσιο τόσο της περιφερειακής πολιτικής όσο και της πολιτικής περιβάλλοντος. Σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα σκοπός είναι η:
– Παροχή στους φοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν σε συναφείς με τον πολεοδομικό/αστικό σχεδιασμό, ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις.
– Εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια και το περιεχόμενο της πολεοδομίας, τα εθνικά συστήματα σχεδιασμού, τους φορείς άσκησης χωροταξικής πολιτικής και τις σχετικές αρμοδιότητες.
– Εισαγωγή των φοιτητών στα εργαλεία πολεοδομικής ανάλυσης και εξοικείωση με την χρήση τους.
– Εξοικείωση με τις μεθόδους ανάλυσης και δέσμευσης των εμπλεκομένων φορέων στην πολεοδομία.
– Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις νέες τάσεις αστικού σχεδιασμού, την αστική ανθεκτικότητα και την αστικής αναγέννηση.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της αναπτυξιακής διάστασης των πολεοδομικών έργων και δεξιοτήτων δέσμευσης φορέων στις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πολεοδομική κλίμακα.

Βιβλιογραφία
• Καυκαλάς, Γ. κ.ά. (2014), Πόλη και Πολεοδομικές πρακτικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Aραβαντινός, Α. κ.ά. (2007), Πολεοδομικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
• Κυβέλου, Σ. (2010), Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Σειρά Άρθρων που υποδεικνύονται από την διδάσκουσα.

Αξιολόγηση
• Γραπτή Εργασία και παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου η οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση ή εναλλακτικά ( εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) γραπτή εξέταση.
• Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας.
• Ασκήσεις σχετικά με τη χρήση εργαλείων χωρικής ανάλυσης, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

800052 - Πολιτιστική Ανάπτυξη & Πολιτική

Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Αυδίκος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ε. Κωστοπούλου, Υ.Δ. Ο. Ντρέλλια

Το μάθημα παρουσιάζει τους στρατηγικούς στόχους και τα μέσα της πολιτιστικής πολιτικής και της πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο (διεθνείς οργανισμοί με πολιτιστική δράση). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωρική ανάλυση της πολιτιστικής πολιτικής, ιδίως σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μάθημα χρησιμοποιεί το αναλυτικό και θεωρητικό πλαίσιο του πολιτιστικού και δημιουργικού επιχειρεί, και περιλαμβάνει επίσης περιπτωσιολογικές μελέτες από τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και οικονομίας, όπως το φαινόμενο της αστικής εξευγενισμού και των στρατηγικών τοποθέτησης branding. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια κριτική προσέγγιση της πολιτιστικής πολιτικής στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (και ιδίως τα εδαφικά αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικής), καθώς και τη βιβλιογραφία για τον πολιτιστικό και δημιουργικό βιομηχανίες. Παρέχει επίσης πληροφορίες για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του πολιτισμού και της οικονομίας που οδηγούν στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα.
Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις γνώσεις των φοιτητών σε ένα νέο ερευνητικό πεδίο, με αναφορές στην οικονομία του πολιτισμού και στις πολιτικές σύζευξης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τα βασικά στοιχεία των μηχανισμών πολιτιστικής ανάπτυξης και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν αναπτυξιακά προγράμματα για την ενίσχυση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Βιβλιογραφία
• Κόνσολα, Ν. (2006), Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
• Αυδίκος, Β. (2014), Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
• Florida, R. (2004/2014), The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic Books Publications, New York.
• Throsby, D. (2001), Economics and Culture. Cambridge University Press, Cambridge.

Αξιολόγηση
Οι φοιτητές/τριες θα αξιολογηθούν μέσω μιας εργασίας για ένα θέμα της επιλογής τους (40%) και μέσω μιας τελικής 2ωρης εξέτασης (60%).

800060 - Κεφαλαιαγορά-Χρηματαγορά

Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Καραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Β. Βλαχοστέργιου, Υ.Δ. Π. Πετρής

Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία και την εφαρμογή αυτής στις Κεφαλαιαγορές και τις Χρηματαγορές. Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες, όπως η χρονική αξία του χρήματος, η αποτίμηση επιχειρήσεων και τα είδη των αξιογράφων. Ακολούθως παρουσιάζονται μέθοδοι ανάλυσης όπως οικονομικά μαθηματικά και ανάλυση ισολογισμών με αριθμοδείκτες όπου τονίζεται ιδιαίτερα η αυστηρή τεχνική ανάλυση στη λήψη οικονομικών αποφάσεων στην πραγματική οικονομία, καθώς και η αναγκαιότητα χρήσης Η/Υ. Το θεωρητικό πλαίσιο ακολούθως εισάγει την έννοια του κινδύνου και της απόδοσης στις Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές και διακρίνει τις έννοιες των αγορών κεφαλαίου και χρήματος. Σε αυτήν την ενότητα του μαθήματος τονίζεται η ανάγκη ορθής χρησιμοποίησης στατιστικών και οικονομετρικών τεχνικών ώστε να απεικονισθούν με αυστηρό μαθηματικό και υπολογιστικά αποτελεσματικό τρόπο ο κίνδυνος και η απόδοση. Ακολούθως αναλύονται και αποτιμώνται μετοχές και ομόλογα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρία χαρτοφυλακίου με ιδιαίτερη έμφαση στο υπόδειγμα Markowitz και στο υπόδειγμα του απλού δείκτη. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται η στοχαστική φύση των αγορών κεφαλαίου και χρήματος και αναλύονται τα αίτια που κάνουν αναγκαία την αυστηρά επιστημονική κατάστρωση χαρτοφυλακίου ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται ποσοτικές τεχνικές για την κατασκευή του. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος. Θα είναι σε θέση να εξειδικεύσουν και να καταστρώσουν χαρτοφυλάκια που να εξυπηρετούν τους χρηματοοικονομικούς στόχους των επενδυτών. Τέλος θα έχουν εξοικειωθεί με την χρησιμοποίηση υπολογιστών και τη διαχείριση μεγάλου όγκου στατιστικών δεδομένων

Βιβλιογραφία
• Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, Βασιλείου, Ηρειώτης, Εκδόσεις Rosili.
• Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση
• Ανάλυση–ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Γρηγοράκος, Εκδόσεις Σάκκουλα.
• Τεύχος Σημειώσεων, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Λύσεις ασκήσεων και στατιστικά δεδομένα, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα)

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Στο τέλος του εξαμήνου υποβάλλεται υποχρεωτικώς εργασία.
• Στον τελικό βαθμό προσμετράται κατά 50% το αποτέλεσμα της τελικής προφορικής εξέτασης και κατά 50% το αποτέλεσμα της εργασίας.

800076 - Σχολές Οικονομικής Σκέψης Ι

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Κεραμίδου

Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση των κυριότερων ρευμάτων οικονομικής σκέψης. Ειδικότερα παρουσιάζεται η εξέλιξη των θεωριών και μεθόδων των οικονομικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 250 χρόνων, ξεκινώντας από την κλασική σχολή και τις εργασίες του Σμιθ, του Ρικάρντο, του Μάλθους και του Τζ. Σ. Μιλλ. Στη συνέχεια μελετώνται οι ιδέες των οριακών και νεοκλασικών με έμφαση στο Μάρσαλ και το Βαλράς, καθώς επίσης η οικονομική σκέψη που έχει αναπτυχθεί στις αρχές του εικοστού αιώνα συμπεριλαμβανόμενων των οικονομολόγων όπως ο Βέμπλεν, ο Κέυνς και ο Σουμπέτερ. Η έμφαση του μαθήματος δίνεται στο να κατανοήσουν οι φοιτητές πως οι μεγάλοι διανοητές προσέγγισαν τα σημαντικότερα ερωτήματα στην οικονομική επιστήμη, σχετικά με την αξία και την αποτελεσματικότητα, τη διανομή, και τις αιτίες οικονομικής μεγέθυνσης, και τα επίλυσαν στο πλαίσιο της επιστημονικής γνώσης και των ιστορικών συνθηκών της εποχής τους. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, η συνεισφορά και τα αναλυτικά εργαλεία των μεγάλων οικονομολόγων συγκρίνονται και χρησιμοποιούνται για την ανάλυση σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν:
– Γνώσεις για να κατανοούν και να διακρίνουν τα κυριότερα ρεύματα οικονομικής σκέψης καθώς και τις μεθόδους των οικονομικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 250 χρόνων, ξεκινώντας από την κλασική σχολή και τις εργασίες του Σμιθ, του Ρικάρντο, του Μάλθους, του Τζ. Σ. Μιλλ, του Μαρξ, των οριακών και νεοκλασικών με έμφαση στο Μάρσαλ και το Βαλράς, και οικονομική σκέψη που έχει αναπτυχθεί στις αρχές του εικοστού αιώνα συμπεριλαμβανόμενων των οικονομολόγων όπως ο Βέμπλεν, ο Κέυνς και ο Σουμπέτερ.
– Δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να κατανοήσουν οι φοιτητές πως οι μεγάλοι διανοητές προσέγγισαν τα σημαντικότερα ερωτήματα στην οικονομική επιστήμη, σχετικά με την αξία και την αποτελεσματικότητα, τη διανομή, και τις αιτίες οικονομικής μεγέθυνσης, και τα επέλυσαν στο πλαίσιο της επιστημονικής γνώσης και των ιστορικών συνθηκών της εποχής τους.
– Ικανότητες να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα θεωρητικά εργαλεία των μεγάλων οικονομολόγων και να τα χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων.

Βιβλιογραφία
• Heilbroner, R. L. (2000), Οι φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου: η ζωή και
• Zamagni Stefano (2004), Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, Τυπωθήτω, Δαρδανός, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Θα υπάρξει επίσημη τελική εξέταση δύο ωρών στο τέλος του εξαμήνου. Αυτή η εξέταση θα αντιπροσωπεύει το 100% του βαθμού μαθημάτων.
• Εβδομαδιαίες προαιρετικές ηλεκτρονικές πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει της διδαχθείσας ύλης (Βελτίωση του τελικού βαθμού) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://elearning-polecon.org/moodle/ της διδάσκουσας.

800082 - Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης

Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης – διδάσκον ΕΣΠΑ

Το μάθημα στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών στα επιμέρους θέματα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Καθώς οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει την βασική γνώση στο υποχρεωτικό μάθημα της Οικονομικής και Πολιτικής του Περιβάλλοντος, στο παρόν μάθημα οδηγούνται στην ανάλυση ειδικών φαινομένων και εφαρμογών. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές/τριες καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής. Επιπλέον, το μάθημα ενθαρρύνει έργα γραφής για τους συμμετέχοντες μαθητές. Το μάθημα διαρθρώνεται ως εξής: Τιμολόγηση και κοστολόγηση φυσικών πόρων, η βέλτιστη κατανομή και αξιοποίηση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων, οικονομικές αρχές της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αειφόρος ανάπτυξη; αστική βιωσιμότητα, αειφορία συστημάτων ακτών, οικονομική αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής, η συνολική έλλειψη φυσικών πόρων, οικονομική κατάσταση ισορροπίας, αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τους φυσικούς πόρους και την εξάρτηση της οικονομικής διαδικασίας από τις εισροές φυσικών πόρων.

Βιβλιογραφία
• Μπίθας, Κ. (2012), Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Εκδόσεις ΙΑΠΑΔ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
• Βλάχου, Α. (2001), Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, τόμος Α΄. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Μπίθας, Κ. (2001), Βιώσιμες Πόλεις. Εκδόσεις Τυπωθήτω-Gutenberg, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριων χρειάζεται η εκπόνηση μιας εργασίας και προφορική εξέταση.

800084 - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές

Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Καντιάνης

Το μάθημα αναφέρεται στη διερεύνηση της σχέσης των υποδομών με την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα θέματα που αναπτύσσονται για την απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αφορούν τόσο στη θεωρία και πολιτική όσο και στην πρακτική και αξιολόγηση της παραγωγής υποδομών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Μετά τον ορισμό, την κατηγοριοποίηση των υποδομών καθώς και τις μεθόδους μέτρησής τους, παρουσιάζονται τα θεωρητικά υποδείγματα και οι εμπειρικές μελέτες που αφορούν στη σχέση αλληλεπίδρασης υποδομών και οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αναλύονται, στη συνέχεια, οι μέθοδοι κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των μεγάλων έργων υποδομών με τις μεθόδους της πολυκριτηριακής ανάλυσης και της ανάλυσης ωφελειών-κόστους, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση προβλημάτων πραγματικών έργων. Ακολούθως, εξετάζεται η στρατηγική ανάπτυξης υποδομών στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις διαδικασίες χρηματοδότησής τους από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση των έργων υποδομών και περιγράφονται αναλυτικά οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών. Παρουσιάζονται, τέλος, ορισμένα μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομής στην Ελλάδα και γίνεται αναφορά στην κατασκευή και λειτουργία τους καθώς και στην αποτίμηση της σημασίας τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Βιβλιογραφία
• Σκάγιαννης, Π. (1994), Πολιτική Προγραμματισμού των Υποδομών. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα
• Πετράκος, Γ., Ψυχάρης, Γ. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Συμπληρωματικές Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος, Μελέτες Περιπτώσεις, Αναλυτικά Παραδείγματα και Ασκήσεις Κατανόησης, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (υλικό διαθέσιμο στο πεδίο Έγγραφα της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης openeclass.panteion.gr).
• Πολύζος Σ. (2019), Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.

Αξιολόγηση
• εκπόνηση γραπτής εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη περίπτωσης πραγματικού έργου υποδομής, ο βαθμός της οποίας διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τον τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα καθώς και
• τελική γραπτή εξέταση (η οποία, σε έκτακτες περιστάσεις, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά), ο βαθμός της οποίας διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τον τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα.

800096 - Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιριών

Καθηγητής Κωνσταντίνος Λιάπης

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Καντιάνης

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει σύγχρονα θέματα στη Διοικητική και Εταιρική Λογιστική όπως: μια εισαγωγή στην εταιρική λογιστική, δημιουργία – διανομή εισοδήματος μετοχικού κεφαλαίου – φορολογία και εκκαθάριση για προσωπικές εταιρείες και εταιρείες κεφαλαίου. Ειδικά θέματα για Εταιρείες Γενικής Εταιρικής Σχέσης, Εταιρείες Εταιρειών Limited, Limited Compaiesy Ltd., S.A και άλλες Εταιρικές μορφές, Όμιλοι Εταιρειών; Επιχειρηματικές αποκτήσεις και λογιστική ενοποίησης, επιχείρηση συνδυασμών μετατροπών, συγχωνεύσεων, απορροφήσεων, διαχωρισμών, εταιρειών περιστροφής. Χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών για εκτιμήσεις-εκτιμήσεις και αξιολογήσεις εταιρειών. Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Λογιστική κόστους, συνιστώσες κόστους, κέντρα κόστους και κινήσεις, συστήματα κοστολόγησης: παραδοσιακό τυποποιημένο κόστος – κόστος βάσει δραστηριότητας, μεταβλητό και σταθερό κόστος, ανάλυση σημείου εξισορρόπησης, διακύμανση κόστους και λογιστική κόστους για σπατάλη. Στρατηγικός προγραμματισμός και επιχειρηματικός σχεδιασμός. Προϋπολογισμός για παραγωγή και διαχείριση πωλήσεων, κύριοι προϋπολογισμοί. Επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμοί και διαχειριστικές εκθέσεις – Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
– εργάζονται με μεθοδικό τρόπο για τη σύνταξη αναφορών διοικητικής λογιστικής, ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων
– διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις αναφορές της διοικητικής λογιστικής
– συντάσσουν επιχειρηματικά σχέδια και αποτιμήσεις επιχειρήσεων
– γνωρίζουν τα στάδια και την οργάνωση εταιρικών και μετοχικών μετασχηματισμών
– παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση μιας επιχειρηματικής μονάδας

Βιβλιογραφία
• Βιβλίο [68383512]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• Βιβλίο [28018]: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα μες α) πρόοδο βαθμολογούμενη με 10% του τελικού βαθμού β) γραπτή Εργασία βαθμολογούμενη με 10% του τελικού βαθμού και γραπτές Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 80%

800106 - Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Γιώργος Ιωαννίδης – διδάσκον ΕΣΠΑ

Το αντικείμενο της πολιτικής απασχόλησης αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων πρόσβασης στην απασχόληση ομάδων του πληθυσμού με ειδικά χαρακτηριστικά, την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στην διαδικασία παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας και εν γένει την πολιτική καταπολέμησης της ανεργίας. Η πολιτική απασχόλησης αφορά μια δέσμη δημόσιων πολιτικών (public policy) που τοποθετούνται στο μεταίχμιο μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Όντας εφαρμοσμένη πολιτική υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά της, δηλαδή, σε αντίθεση με την κανονιστική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας (τι πρέπει να γίνει), η πολιτική απασχόλησης οφείλει να λάβει υπόψη τις δυνατότητες και τα εργαλεία που δίνει το οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον (τι μπορεί να γίνει και πως).
Το μάθημα στοχεύει να καλύψει τέσσερις βασικές ενότητες συνδέοντας τα θεωρητικά με τα πρακτικά ζητήματα και τονίζοντας τα διλήμματα πολιτικής που τίθενται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων για την απασχόληση. Ως εκ τούτου, το μάθημα οργανώνεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες:
(α) Ζητήματα θεωρίας των πολιτικών απασχόλησης (κατηγοριοποίηση, τυποποίηση, εργαλεία παρέμβασης),
(β) Ζητήματα χρηματοδότησης των παρεμβάσεων (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, τρόποι και εργαλεία συνδυασμού τους),
(γ) Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης της πολιτικής απασχόλησης (φορείς υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση)
(δ) Ζητήματα παρακολούθησης, προσαρμογής και αξιολόγησης των παρεμβάσεων.
Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την φιλοσοφία, την στοχοθεσία και την υλοποίηση αυτών των δημόσιων πολιτικών με κύρια έμφαση στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και ειδικότερα:
– με τον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών για την στήριξη της απασχόλησης, τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές απασχόλησης οφείλουν να μεταβάλουν τη στόχευσή τους αναλόγως του οικονομικού κύκλου ή της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας καθώς και τις μεθόδους διασύνδεσης τους με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης,
– με την παρακολούθηση της υλοποίησης, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και την παραμετροποίηση όψεων των παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους,
– με την μεθοδολογία διάγνωσης και αξιολόγησης των διλημμάτων πολιτικής, των αντικρουόμενων συμφερόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων οφείλουν να παίρνονται οι αποφάσεις επί των διλημμάτων αυτών.
Λόγω της σημασίας που έχουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία στην υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών για την απασχόληση, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή:
– με τις διαδικασίες σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την απασχόληση καθώς και τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που θέτει η χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία,
– τις διαδικασίας διαπραγμάτευσης των εθνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την σύνταξη, την υλοποίηση και την αναθεώρηση των εν λόγω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
– την συμπληρωματικότητα με τους εθνικούς πόρους που κινητοποιούνται για αντίστοιχους σκοπούς.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών δημιουργεί/εδραιώνει διοικητικές πρακτικές (path dependency) που επίσης επιδρά στο εύρος των δυνατών επιλογών, οι φοιτητές αναμένεται να εκτεθούν στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν ιστορικά οι πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα, την ιδιαίτερη πολιτική οικονομία που τις χαρακτήρισε και την αξιολόγηση τους.

Βιβλιογραφία
• Ehrenberg Ronald, Smith Robert, Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική
• Borjas George J, Τα οικονομικά της εργασίας.
• Boeri Tito, Van Ours Jan, Οικονομικά της εργασίας,
• Δεδουσόπουλος Απόστολος, Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας.

Αξιολόγηση
• υποχρεωτική παρουσίαση μιας μικρής εργασίας. Η μικρή εργασία αφορά στην κριτική επισκόπηση εκθέσεων διεθνών οργανισμών ή μελετών αξιολόγησης για προγράμματα απασχόλησης. Η παρουσίαση βαθμολογείται σε κλίμακα του 10 και το 30% της βαθμολογίας προστίθεται στην τελική αξιολόγηση υπό την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία σε αυτή είναι τουλάχιστον ίση με πέντε.
• Τελική Αξιολόγηση η τελική αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασίας. Η ανάθεση των εργασιών προϋποθέτει την διατύπωση του θέματος από τους φοιτητές και την υποβολή ενός προσχεδίου δομής επί του οποίου λαμβάνουν σχόλια από τον διδάσκοντα.

800117 - Η Ταυτότητα των Ελληνικών & Ευρωπαϊκών Περιφερειών

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Ιεραπετρίτης

Το μάθημα Η Ταυτότητα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Περιφερειών αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση της πραγματικής σύγκλισης και των υφιστάμενων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ε.Ε.. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ολοκληρωμένη περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και ταυτότητας των ελληνικών και ευρωπαϊκών περιφερειών και μέσω αυτής στην δημιουργία μιας συνολικής εικόνας των δυνατοτήτων και των περιορισμών ανάπτυξής τους. Εστιάζει στην αποσαφήνιση βασικών εννοιών και όρων, διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών αποκλίσεων αλλά και τάσεων σύγκλισης, περιφερειακών πολιτικών και ειδικών στρατηγικών. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και στόχων αξιοποιούνται σύγχρονα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από την εκδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Regio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Η προσέγγιση της αντίστοιχης εικόνας των Ελληνικών περιφερειών βασίζεται επίσης σε σύγχρονα στατιστικά δεδομένα και Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) και της αντίστοιχης Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Βιβλιογραφία
• Λαδιάς, Χ., Απ. (2015), Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σήμερα, Εκδόσεις Παπαζήση.
• Λώλος, Σ. (2009), Οι ελληνικές περιφέρειες, οικονομική σύγκλιση και συνοχή, Εκδόσεις Gutenberg
• European Union (2020), Eurostat regional yearbook, Statistical Books, Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
• European Union (2019), Regional Innovation Scoreboard, Statistical Books, Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
• European Union (2014), REDI:The Regional Entrepreneurship and Development Index–Measuring regional entrepreneurship Final Report, European Commission, Regional and Urban Policy.
• OECD (2020), Regional Policy for Greece Post-2020, OECD Territorial Reviews, OECD Publishing, Paris, DOI: http://doi.org/10.1787/cedf09a5-en
• European Union (2017), Economic Challenges of Lagging Regions, Country report GREECE, Regional and Urban Policy, Brussels.
• European Union (2018), Smarter, greener more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy, Statistical Books, Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω Γραπτής Εργασίας και δημόσιας παρουσίασης αυτής στο τέλος του εξαμήνου (κατά 40%), γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης (κατά 50%) και παρουσίας σε δύο (2) συναντήσεις εργασίας (κατά 10%) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

800118 - Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας

Καθηγητής Αντώνης Ροβολής

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Καντιάνης

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τα βασικά υποδείγματα της λειτουργίας των αγορών ακινήτων (μικροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων), καθώς και το ρόλο των αγορών αυτών στην γενική οικονομία (μακροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων). Συγκεκριμένα, στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια παρουσίαση του σημαντικότερου υποδείγματος ανάλυσης αυτών των αγορών, δηλαδή του υποδείγματος των DiPasquale και Wheaton, μια ιστορική ανάλυση της διαμόρφωσης των θεωριών για την γαιοπρόσοδο, διάφορες εναλλακτικές σύγχρονες θεωρίες για την γαιοπρόσοδο (στις βασικές θεωρίες που παρουσιάζονται στο μάθημα Οικονομική Αστικών Κέντρων), εμβάθυνση στην ανάλυση των αγορών κατοικίας και στοιχεία από την φορολογία της ακίνητης περιουσίας, διακυμάνσεις των αγορών ακινήτων, ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης των αγορών ακινήτων και την χρηματο-οικονομική ανάλυση. Γενικά σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην ανάλυση των αγορών ακινήτων και κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας τους, δηλαδή κατανόηση των βασικών υποδειγμάτων της λειτουργίας των αγορών ακινήτων (μικροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων), καθώς και του ρόλου των αγορών αυτών στην γενική οικονομία (μακροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων).

Βιβλιογραφία
• O’ Sullivan, Α. (2011), Αστική Οικονομική. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Σημειώσεις του διδάσκοντα.
• Ν. Καραμούζη, Ν, Χαρδούβελης, Γ. (2007) Αγορά Κατοικίας: Τάσεις και Επενδυτικές Ευκαιρίες, Εκδόσεις Σάκκουλα

Αξιολόγηση
• Εκπόνηση Γραπτής Εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, βάσει της διδαχθείσας ύλης (ποσοστό 50% του τελικού βαθμού).
• Προφορική Εξέταση επί των περιεχομένων της Γραπτής Εργασίας στο τέλος του εξαμήνου (ποσοστό 50% του τελικού βαθμού).
• Για όσες/όσους φοιτήτριες/φοιτητές δεν εκπονήσουν Γραπτή Εργασία, η αξιολόγηση θα γίνει με Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων (100%).

800119 - Χωρική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Καραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Γκάτζιου, Υ.Δ. Π. Πέτρης

Το μάθημα έχει δύο σκέλη την Χωρική και την Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Η Χωρική Οικονομετρία καλύπτει την ενσωμάτωση του παράγοντα χώρου στην εξειδίκευση, εκτίμηση και στατιστική επαγωγή των οικονομετρικών υποδειγμάτων, έτσι ώστε να αναλυθεί η στοχαστική αλληλεπίδραση οικονομικών φαινομένων που απεικονίζονται σε μεταβλητές με γεωγραφική αναφορά, συγκεκριμένα σημεία (π.χ. διεύθυνση-θέση επιχείρησης ακινήτου κλπ) και επιφάνειες (π.χ. οικοδομικό τετράγωνο, ταχυδρομικός κωδικός, νομός κλπ που αναφέρονται οι μεταβλητές της ανάλυσης). Παρουσιάζεται η διαδικασία αριθμητικής απεικόνισης του χώρου με την κατασκευή των κατάλληλων μητρών χωρικών σταθμίσεων. Ακολούθως, αναλύονται οι αριθμητικές ιδιότητες των μητρών χωρικών σταθμίσεων και ερμηνεύονται οικονομικά και οικονομετρικά.
Η χωρική οικονομετρική ανάλυση εισάγεται με τη μελέτη της χωρικής αυτοσυσχέτισης. Παρουσιάζεται ο συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran και το στατιστικό BW των Cliff-Ord, καθώς και η διαδικασία εύρεσης των εκτιμητριών, οι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι και η οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Κατόπιν παρουσιάζεται η γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση. Παρουσιάζονται οι εκτιμήτριες και η σχέση με το γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα. Τέλος, παρουσιάζεται το γενικό χωρικό υπόδειγμα (μιας εξίσωσης) και εξάγονται οι εκτιμήτριες και τα στατιστικά ελέγχου με τη βοήθεια της μεθόδου της μεγίστης πιθανοφάνειας.
Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία καλύπτει την οικονομετρική εξειδίκευση και εκτίμηση θεωρητικών οικονομικών υποδειγμάτων και την εκτίμηση αυτών σε περιβάλλον Η/Υ. Οικονομετρικά το μάθημα καλύπτει τη γενικευμένη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και στοιχεία συστημάτων ταυτόχρονων εξισώσεων. Τα θεωρητικά οικονομικά υποδείγματα που αναλύονται αντιστοιχούν σε οικονομετρικές εξειδικεύσεις. Συγκεκριμένα η καμπύλη μάθησης και η θεωρία επενδύσεων αντιστοιχούν στην γραμμική παλινδρόμηση και στα δυναμικά υποδείγματα, οι ηδονικές τιμές εισάγουν τις ψευδομεταβλητές και τις μη γραμμικές συναρτησιακές μορφές και η ανάλυση διακριτών αγορών ακινήτων αντιστοιχεί στις φαινομενικά μη συσχετιζόμενες εξισώσεις.
Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου. Περιλαμβάνει εξοικείωση των φοιτητών με βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας και οικονομετρικό λογισμικό. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζεται η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας και γίνεται παρουσίαση στοιχείων θεωρίας κατανομών (αλλαγή τυχαίων μεταβλητών) και ασυμπτωτικής θεωρίας. Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου. Περιλαμβάνει εξοικείωση των φοιτητών με βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας, γεωγραφικό, οικονομετρικό λογισμικό και στοιχεία προγραμματισμού. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος περιλαμβάνεται η χρήση γραμμικής άλγεβρας για την επίλυση οικονομετρικών προβλημάτων σε περιβάλλον Η/Υ.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες εκτίμησης οικονομικών σχέσεων με οικονομετρικές μεθόδους, θα είναι σε θέση να εξειδικεύσουν συγκεκριμένες οικονομικές θεωρήσεις και να ερμηνεύσουν την οικονομική θεωρία στη βάση στατιστικών δεδομένων. Θα μπορούν να αποτυπώσουν με αυστηρό μαθηματικό τρόπο την έννοια του χώρου και να την ενσωματώσουν στις οικονομικές σχέσεις. Τέλος θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλον Η/Υ.

Βιβλιογραφία
• Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Χρήστου εκδόσεις Gutenberg
• Οικονομετρία, Gujarati, Εκδόσεις Τζιόλα
• Τεύχος Σημειώσεων Χωρικής Οικονομετρίας, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Τεύχος Σημειώσεων Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Παραδόσεις μαθήματος και λύσεις ασκήσεων, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Στο τέλος του εξαμήνου υποβάλλεται υποχρεωτικώς εργασία. Στον τελικό βαθμό προσμετράται κατά 50% το αποτέλεσμα της τελικής προφορικής εξέτασης και κατά 50% το αποτέλεσμα της εργασίας.

800137 - Erasmus+ Topics in econometrics

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2022-23

Professor Yannis Psycharis

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει σύγχρονα θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: τις πρόσφατες διαδικασίες αστικοποίησης και τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. κοινωνικοοικονομικές ανισότητες εντός των πόλεων, τη διοίκηση πόλεων και την αστική διακυβέρνηση, τάσεις στην περιφερειακή ανισότητα, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των περιφερειακών πολιτικών, τη λειτουργία των περιφερειακών και τοπικών αγορών εργασίας και γεωγραφικές πτυχές της δημιουργικής οικονομίας. Η προηγούμενη γνώση της εισαγωγικής οικονομίας και της περιφερειακής και αστικής οικονομίας είναι απαραίτητη. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την απόκτηση καλής γνώσης της λειτουργίας και των θεωρητικών θεμάτων της σύγχρονης οικονομίας από το παγκόσμιο έως το τοπικό επίπεδο. Κάθε εξάμηνο έχει δεκατρείς δίωρες διαλέξεις. Αναμένεται συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες. . Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με το κύριο περιεχόμενο και μερικά σύγχρονα ζητήματα της αστικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής.

Βιβλιογραφία
• Pike, A., RodriguezPose, A., Tomaney, J. (2006), Local and Regional Development. Routledge, London.
• Scott A. (2012), A World in Emergence: Cities and Regions in the 21st Century.Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
• OECD (2015), The Metropolitan Century: Understanding Urbanization and its Consequences. OECD Publishing, Paris
• Maloutas T. (2016), Athens Social Atlas, electronic edition, http://www.athenssocialatlas.gr.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω γραπτής εργασίας (εκπόνηση και παρουσίαση ενός ερευνητικού άρθρου) κατά 50% και μέσω προφορικής εξέτασης κατά 50%.

800113 - Πρακτική άσκηση

H πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής με 800113 και λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη.Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο.Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες του ΤΟΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα μια μόνο φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800043 - Διεθνής Οικονομική

Άρτεμις Στρατοπούλου – διδάσκον ΕΣΠΑ

Σε αυτό το μάθημα εστιάζουμε στις παραδοσιακές εμπορικές θεωρίες που εξηγούν την ύπαρξη και το μέγεθος του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των εθνών. Επιπλέον, οι πρόσφατες εξελίξεις στην τοποθεσία και την εξειδίκευση αναλύονται στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου καθώς και πολιτιστικών, πολιτικών και ιστορικών εμποδίων στο εμπόριο. Τέλος, παρέχουμε τα θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση της εμπορικής πολιτικής, όπως οι δασμοί και οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ισορροπίας.
Οι φοιτητές/τριες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι σε θέση:
– Να κατανοούν τις αιτίες και συνέπειες του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς κινητικότητας των συντελεστών της παραγωγής στη ευημερία των χωρών
– Να κατανοούν τον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς επίσης και το φαινόμενο των εμπορικών και οικονομικών ενώσεων.
– Να εξηγούν και να αναλύουν λόγους για τους οποίους οι χώρες συνάπτουν εμπορικές σχέσεις, τα προϊόντα που η κάθε χώρα εισάγει και εξάγει, καθώς και τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου στις αγορές εργασίας και στην διανομή του εισοδήματος

Βιβλιογραφία
• Βιβλίο [59367851]: Διεθνής οικονομική, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz Marc
• Βιβλίο [59383046]: Διεθνής Οικονομική, 12 Έκδοση, Salvatore Dominick, Σιουρούνης Γρηγόριος (επιμ.)
• Βιβλίο [22767614]: Διεθνής Οικονομική, Feenstra C. Robert, Taylor M. Alan
• Θεωρία διεθνούς εμπορίου, Ν. Τσούνης, 2015 https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1890
http://internationalecon.com/Trade/tradehome.php
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy
https://saylordotorg.github.io/text_international-trade-theory-and-policy/index.html

Αξιολόγηση
• Ενδιάμεσες γραπτές εργασίες ή πρόοδοι στο openeclass του μαθήματος. Ο Βαθμός των εργασιών αθροιστικά θα είναι το 40% του τελικού βαθμού.
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6).
Οι λύσεις των ασκήσεων τόσο των ηλεκτρονικών προόδων, όσο και της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

800063 - Περιφερειακός Προγραμματισμός

Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Αυδίκος

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Καντιάνης

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στην παρουσίαση του βασικού θεωρητικού και μεθοδολογικού υποβάθρου του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού, σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ανάλυση του πλαισίου διαμόρφωσης και άσκησης του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (περιφερειακής πολιτικής) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα (προετοιμασία, εκπόνηση, χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων), στο πλαίσιο που θέτει η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τα βασικά στοιχεία του Περιφερειακού Προγραμματισμού και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα.

Βιβλιογραφία
• Παπαδασκαλόπουλος, Α. και Χριστοφάκης Μ. (2016), Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός. Παπαζήση, Αθήνα
• Παπαδασκαλόπουλος Α. (2009), Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Ομαδική γραπτή εργασία,40% του τελικού βαθμού
• Τελική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού βαθμού (Συμμετοχή μόνο στην τελική εξέταση συνεπάγεται μέγιστο βαθμό 6).
Οι λύσεις των θεμάτων της τελικής εξέτασης, αναρτώνται στη σελίδα open eclass του μαθήματος με τη λήξη της εξέτασης.

800069 - Οικονομικοί Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Πλασκοβίτης

Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Δεληθέου

Αυτό το μάθημα ακολουθεί την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τις αρχικές διαπραγματεύσεις έως σήμερα. Θα εξετάσουμε το συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης και την ανάπτυξη κοινών πολιτικών. Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και να τους εισαγάγει στις βασικές αρχές των κοινών πολιτικών, εστιάζοντας στην οικονομική και νομισματική ανεξαρτησία. Αυτή η βασική γνώση θεωρείται απαραίτητη για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα οποία, αν και πολύπλευρα, συχνά παραμένουν ασαφή. Γενικά Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις για τις οικονομικές και πολιτικές προσεγγίσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για τα στάδια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το σύστημα διοίκησης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλήγει με μια κριτική για τις ανεπάρκειες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.

Βιβλιογραφία
• Όλγα Παπαδάκη (2010), Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και πολιτικές Αλληλεγγύης, Εκδόσεις Κριτική, και
• Ναπολέων Μαραβέγιας (2016), Ευρωπαϊκή Ένωση–Δημιουργία, Εξέλιξη, Προοπτικές, Εκδόσεις Κριτική

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές/τριες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την απόδοσή τους στην τελική εξέταση και τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

800061 - Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων

Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Πλασκοβίτης

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Ιεραπετρίτης

Αυτό το μάθημα παρέχει μια ανάλυση της μεθοδολογίας της εκ των προτέρων, της τρέχουσας και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων με έμφαση στα περιφερειακά προγράμματα. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λογικής και τη δομή των προγραμμάτων, την αξιολόγηση της διαχείρισης του προγράμματος και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προγράμματος. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος παρουσιάζουμε τα κύρια εργαλεία για τη διεξαγωγή μελετών αξιολόγησης όπως: ανάλυση SWOT, δείκτες αναφοράς, ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων κ.λπ. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές έχουν μια σαφή εικόνα του περιεχομένου και του τρόπου διεξαγωγής μιας μελέτης αξιολόγησης περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματος και αποκτούν δεξιότητες για τη διεξαγωγή τέτοιων μελετών.

Βιβλιογραφία
• Σημειώσεις διδασκαλίας στο open e-class,
• Vedung E. (1997), Public Policy and Program Evaluation, Transaction Publishers, London στη βιβλιοθήκη Παντείου 320.6
• European Commission (2013), EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic development, στο διαδίκτυο.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές/τριες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την απόδοσή σε μια εργασία και προφορικές εξετάσεις.

800064 - Ελληνική Οικονομία

Επίκουρος Καθηγητής Γρηγόρης Σιουρούνης

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει τις μεταπολεμικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: πτυχές ανάπτυξης και στασιμότητας της οικονομίας, η εξέλιξη των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών, η οικονομική δομή της ελληνικής οικονομίας, μακροοικονομικές πολιτικές, βιομηχανικές πολιτικές στην Ελλάδα και την ΕΕ, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ελληνική οικονομία και η πρόσφατη οικονομική κρίση. Η γνώση της μικροοικονομίας και της μακροοικονομικής είναι απαραίτητη.

Βιβλιογραφία
• Λαμπρινίδης, Μ. (2008), Φάσεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. ΤΟΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
• Λώλος, Σ. (2003), Αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, από τη Μεταπολίτευση έως την Ένταξη στην ΟΝΕ. ΤΟΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
• Γιαννίτσης, Τ. (1998), Διαρθρωτικά Προβλήματα, Φάκελος μαθήματος: Αναπτυξιακές δομές και πολιτικές στην ελληνική οικονομία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
• Λώλος, Σ., Παπαγιαννάκης, Λ. (1993), Η ελληνική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Τόμος 5. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα.
• Σημίτης, Κ. (1995), Για μια κοινωνία ισχυρή για μια ισχυρή Ελλάδα. Πλέθρο, Αθήνα.
• Λώλος, Σ. (2001), Ευρωπαϊκοί διαρθρωτικοί πόροι: Ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οικονομικό Δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα.
• De Grauwe, P. (2003), Η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, Τα οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Στο τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί μια επίσημη εξέταση δύο ωρών. Αυτή η εξέταση μετράει για το 40% του βαθμού μαθημάτων.
• Επιπλέον, οι μαθητές υποβάλλουν τρία σύντομα δοκίμια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που υπολογίζονται για το 60% του βαθμού μαθημάτων.

800065 - Θέματα Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρυσόστομος Στοφόρος

Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις για την οικονομική και κοινωνική πολιτική από την άποψη της Πολιτικής Οικονομίας. Το υλικό χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο Πρώτο Μέρος οι μαθητές εισάγονται σε στοιχειώδεις έννοιες και θεωρίες της πολιτικής επιστήμης, όπως έννοια του Κράτους, η εξουσία και η νομιμοποίηση. Στο Δεύτερο Μέρος αναλύουμε μια τυπική διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και παρουσιάζουμε κριτικά τη σχέση ανάμεσα στα μέσα και τους στόχους στη διαμόρφωση πολιτικής. Στο τρίτο μέρος διερευνούμε την ιδιαιτερότητα του πλαισίου πολιτικής των δύο κύριων παραδειγμάτων πολιτικής, δηλαδή της μακροοικονομικής ρύθμισης και του νεοφιλελευθερισμού, τα προβλήματα που έχουν θέσει να αντιμετωπίσουν καθώς και τις θεσμικές συσκευές στις οποίες αντιστοιχούν. Στο τέταρτο μέρος συζητάμε τις θεωρίες του κράτους πρόνοιας, τις ταξινομήσεις και τους μετασχηματισμούς του στις πρόσφατες δεκαετίες.

Βιβλιογραφία
• Δεδουσόπουλος, Α. (2002), Οι Αναδιαρθρώσεις της Παραγωγής. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
• Σημειώσεις Διδάσκοντος
• Lukes, S. (2007), Εξουσία: Μια Ριζοσπαστική Προσέγγιση. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα.
• Gough, Ι. (2008), Η Πολιτική Οικονομία του Κοινωνικού Κράτους. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα.
• Harvey, D. (2007), Ο Νεοφιλελευθερισμός: Ιστορία και Παρόν. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Στο τέλος του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί μια προφορική εξέταση.

800067 - Πολιτική Γης και Κατοικίας

Καθηγήτρια Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη

Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Δεληθέου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ν. Μαραβά

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να εστιάσει στη κατοικία ως γεωγραφικό φαινόμενο, ως αστική χρήση και ως παράγοντας χωρίς αποκλεισμούς αστικής ανάπτυξης, καθώς και να παρουσιάσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της γης και των οικιστικών συστημάτων στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Ένας άλλος στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στην έννοια και την πρακτική της βιώσιμης στέγασης, τις περιβαλλοντικές- παραμέτρους στην αγορά ακινήτων και η έννοια της πράσινης αξίας. Το μάθημα περιλαμβάνει μια ενότητα για τη χρηματοδότηση έργων, που εστιάζει σε δημόσιες-ιδιωτικές συνεργίες -Πλοίων (PPPs), χρηματοδότηση από τρίτους και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα σκοπός είναι η:
– Απόκτηση από τους φοιτητές καινοτόμου γνώσης και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν σε συναφείς με την πολιτική γης και κατοικίας, ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις.
– Εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια και το περιεχόμενο της πολιτικής γης και της πολιτικής κατοικίας.
– Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις νέες τάσεις στην εξασφάλιση προσιτής και αειφορικής κατοικίας.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της αναπτυξιακής διάστασης των προγραμμάτων αξιοποίησης γης και των προγραμμάτων στέγασης.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης βιωσιμότητας στα προγράμματα στέγασης.
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνταξης σχεδίων αξιοποίησης δημόσιας γης.
– Εξοικείωση με θεσμούς και εργαλεία όπως η ιδιωτική πολεοδόμηση, η μεταφορά συντελεστή δόμησης αλλά και οικονομικά εργαλεία όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή κατοικίας.

Βιβλιογραφία
• Mαρμαράς Εμμανουήλ, Σχεδιασμός και οικιστικός χώρος, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2002
• Αραβαντινός Αθ. Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
• Κυβέλου Στ., Σημειώσεις για την προσιτή κατοικία, Αθήνα, 2019
• Κυβέλου Στ., Σειρά άρθρων για την αειφορική κατοικία και την αειφορική κατασκευή
• RICS (2005), Green Value – green buildings, growing assets, 
www.rics.org/greenvalue
• Κyvelou St., Hetzel J., Sinou M., Iwamura K., Démarche SD-MED, permettant d’appliquer le développement durable au cadre bâti , Editions PULIM, Limoges, 2006
• Κυβέλου Στ., Υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και ενεργειακή διαχείριση
στη δημόσια και δημοτική κτιριακή υποδομή, ΥΠΕΣΔΔΑ, 2002
• Καυκαλάς κ.ά Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 2η αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014
• David Adams, Steve Tiesdell, SHAPING PLACES, Routledge 2013
• Lionel Primault (sous la direction de), Bâtir une politique durable du Logement, CEDIS, 2015
• Βαταβάλη Φερενίκη, Χατζηκωνσταντίνου Ευαγγελία, ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Εκδόσεις ΑNGELUS NOVUS, Αθήνα, 2018

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές/τρίες θα αξιολογηθούν μέσω γραπτής εργασίας και παρουσίασής της στο τέλος του εξαμήνου (με εργασία τόσο βιβλιογραφική όσο και πεδίου) η οποία συνδυάζεται με προφορική εξέταση ή εναλλακτικά ( εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) γραπτή εξέταση. Δημόσιες παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε ένα θέμα επιλογής του φοιτητή/φοιτήτριας.

800071 - Τουριστική Ανάπτυξη

Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης – διδάσκον ΕΣΠΑ

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της τουριστικής ανάπτυξης και της ιστορικής της εξέλιξης ως επιστημονικό πεδίο. Μέσα από τις διαλέξεις παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία και οι βασικές θεωρίες του πεδίου της τουριστικής οικονομικής. Οι φοιτητές κατανοούν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου, με την τουριστική ανάπτυξη. Αναδεικνύεται η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τις μορφές εναλλακτικού οίκο-τουρισμού. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μέσα από τα παραδοτέα του μαθήματος, αποκτούν δεξιότητες άσκησης της κριτικής τους σκέψης, καθώς και γνώσεις για το πως εκπονείται μια επιστημονική εργασία (δομή, βιβλιογραφικές αναφορές, κα) και πως παρουσιάζεται σε επιστημονικό συνέδριο ή/και σε ευρύτερο κοινό. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής.

Βιβλιογραφία
• Βαρβαρέσος, Σ., (2013). Οικονομική του Τουρισμού. Εννοιολογικές, Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός
• Κοκκώσης, Χ., και Π., Τσάρτας, (2001). Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Εκδόσεις Κριτική.
• Κουτούλας, Δ. Εισαγωγή στον τουρισμό και την τουριστική οικονομία. Σημειώσεις μαθήματος. Πανεπιστήμιο Πατρών.
• Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη–Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει σε τρία στάδια:
• Άσκηση Κριτικής Σκέψης μέσω του openeclass του μαθήματος. Ο Βαθμός της άσκησης θα είναι το 20% του τελικού βαθμού.
• Παρουσίαση της τελικής εργασίας δια ζώσης (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 20% του τελικού βαθμού.
• Κατάθεση Τελικής Γραπτής Εργασίας (3.500-4.000 λέξεις, η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω eclass και θα ελέγχεται για plagiarism μέσω του εξειδικευμένου εργαλείου Turnitin που διαθέτει το πανεπιστήμιο). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού βαθμού. Υπολογίζεται αρνητική βαθμολογία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του λογισμικού για το ποσοστό plagiarism.

800074 - Πληροφορική και Οικονομία

Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Καραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Τασούλης, Υ.Δ. Π. Πετρής

Το μάθημα έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η λειτουργική ενσωμάτωση των Η/Υ και της πληροφορικής στην οικονομική θεωρία και πρακτική. Οι σύγχρονες οικονομίες μπορούν να περιγράφουν από συστήματα χιλιάδων εξισώσεων, τα οποία χωρίς τη χρήση της πληροφορικής είναι αδύνατον να λυθούν πρακτικά. Ο δεύτερος είναι η διδασκαλία εργαλείων για την επίτευξη του πρώτου στόχου, καθώς στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή είναι διαθέσιμα τόσο στατιστικά δεδομένα σε τεράστιες ποσότητες όσο και εύκολα προσπελάσιμη υπολογιστική ισχύς.
Το μάθημα διακλαδώνεται στην ανάλυση οικονομικών συστημάτων και στην αναγωγή τους σε συστήματα που μπορούν να επιλυθούν με τη βοήθεια των υπολογιστών. Αρχικά παρουσιάζονται τα υποδείγματα Λεοντίεφ και γενικεύονται στα γραμμικά συστήματα παραγωγής. Εδώ τονίζεται η οικονομική ερμηνεία αυτής της περιγραφής με αναφορές στον Lange και στη διαμάχη των δύο Cambridge. Ακολούθως παρουσιάζονται τα εργαλεία για την επίλυση τέτοιων οικονομικών συστημάτων, δηλαδή οι κατάλληλες μαθηματικές και υπολογιστικές τεχνικές.
Η δεύτερη διακλάδωση καλύπτει την ανάγκη για συστηματοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών, ομαδοποίηση και περιληπτική παρουσίασης των δεδομένων όπου μέσω της ομαδοποίησης και της μείωσης των διαστάσεων του προβλήματος επιδιώκεται η ανακάλυψη προτύπων συμπεριφορών. Θα παρουσιασθούν εφαρμογές ανάλυσης κινδύνου και πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων. Η ταξινομική ανάλυση, το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, θα διεξαχθεί χωρίς προκαθορισμένο οικονομικό υπόδειγμα και θα παράσχει τα απαιτούμενα εργαλεία που θα εφαρμοσθούν στον Η/Υ.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές διαδικασίες αναγωγής των οικονομικών σχέσεων σε σχέσεις που μπορούν να επιλυθούν υπολογιστικά. Θα είναι σε θέση να εξειδικεύσουν την οικονομική θεωρία, να επιλύσουν αριθμητικά το σύστημα που θα προκύψει και να ερμηνεύσουν στη βάση μεγάλων στατιστικών δεδομένων. Θα μπορούν να ομαδοποιήσουν στατιστικά δεδομένα με αυστηρό μαθηματικό τρόπο και να μειώσουν τις διαστάσεις της ανάλυσης δηλαδή να απεικονίσουν το πλήθος των μεταβλητών ανάλυσης σε ένα άλλο σαφώς μικρότερο πλήθος. Τέλος θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων σε περιβάλλον Η/Υ, καθώς και γνώσεις εφαρμογής αριθμητικών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα.

Βιβλιογραφία
• Τεύχος Σημειώσεων Οικονομικών Υποδειγμάτων, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Τεύχος Σημειώσεων Ταξονομικών Υποδειγμάτων, Καραγάνης (διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Παραδόσεις μαθήματος και λύσεις ασκήσεων, Καραγάνης (διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης openeclass.panteion.gr, στην σελίδα του μαθήματος, στο πεδίο Έγγραφα).
• Εγχειρίδια ανοικτού λογισμικού

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση του Μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Στο τέλος του εξαμήνου υποβάλλεται υποχρεωτικώς εργασία.
• Στον τελικό βαθμό προσμετράται κατά 50% το αποτέλεσμα της τελικής προφορικής εξέτασης και κατά 50% το αποτέλεσμα της εργασίας.

800081 - Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2022-23

Στο μάθημα παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία και οι βασικές θεωρίες δύο διακριτών επιστημονικών πεδίων: της Περιβαλλοντικής Ιστορίας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις διεργασίες της γέννησης και της εξέλιξης του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος και η κατανόηση των βασικών θεωριών της περιβαλλοντικής ηθικής και των φιλοσοφικών ρευμάτων που καθόρισαν το θεωρητικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής σκέψης.
Γίνεται η εννοιολογική κατανόηση του περιβαλλοντικού δικαίου, εξετάζοντας την εξέλιξη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πολιτικής και εστιάζοντας εν τέλει στην ουσιαστική κατανόηση του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου και των δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό για την Ελλάδα, ως χώρα μέλος. Τέλος επιχειρείται η παρουσίαση/κατανόηση της αλληλεπίδρασης και των προκλήσεων που προκύπτουν μεταξύ της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου και της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μέσα από τα παραδοτέα του μαθήματος, αποκτούν δεξιότητες άσκησης της κριτικής τους σκέψης, καθώς και γνώσεις για το πως εκπονείται μια επιστημονική εργασία (δομή, βιβλιογραφικές αναφορές, κα) και πως παρουσιάζεται σε επιστημονικό συνέδριο ή/και σε ευρύτερο κοινό. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής.

Βιβλιογραφία
• Βαβίζος, Γ. και Καραγιάννης, Σ. (2017). Περιβάλλον–Στοιχεία Ιστορίας και Πολιτικής. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
• Ευρωπαϊκή Ένωση, (2019). Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019–Έκθεση Χώρας: Ελλάδα. Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Μανωλάς Ε. και Ταμπάκης Σ. (2018). Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική. Εκδόσεις Δίσιγμα.
• Μπάλιας, Γ., (2009). Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι. Διαπλοκή Επιστήμης, Δικαίου και Πολιτικής. Νόμος + Φύση–Βιβλιοθήκη περιβαλλοντικού δικαίου-27. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.
• Παπαϊωάννου, Δ. (2010). Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Σκούρτος, Μ. και Σοφούλης, Κ. (2005). Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα. Ανάλυση του Περιβαλλοντικού προβλήματος από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση του Μαθήματος θα γίνει σε τρία στάδια:
• Άσκηση Κριτικής Σκέψης μέσω του openeclass του μαθήματος. Ο Βαθμός της άσκησης θα είναι το 20% του τελικού βαθμού.
• Παρουσίαση της τελικής εργασίας δια ζώσης (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της θα είναι το 20% του τελικού βαθμού.
• Κατάθεση Τελικής Γραπτής Εργασίας (3.500-4.000 λέξεις, η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω eclass και θα ελέγχεται για plagiarism μέσω του εξειδικευμένου εργαλείου Turnitin που διαθέτει το πανεπιστήμιο). Ο βαθμός της θα είναι το 60% του τελικού βαθμού. Υπολογίζεται αρνητική βαθμολογία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του λογισμικού για το ποσοστό plagiarism.

800098 - Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου

Ε.ΔΙ.Π. Δημήτρης Καντιάνης

Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία και εφαρμογές για τον προγραμματισμό και οργάνωση κατασκευής έργων. Το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις σύγχρονες ενότητες ανάλυσης έργου όπως ανάλυση διάρθρωσης εργασιών, ανάλυση κόστους, κινδύνου, προσωπικού και χρηματοδότησης. Η θεωρητική θεμελίωση του εφαρμοσμένου προγραμματισμού βασίζεται στην ανάλυση δικτύων. Οι δύο βασικές μέθοδοι Ανάλυσης Δικτύων που παρουσιάζονται στο μάθημα είναι η μέθοδος του κρίσιμου δρόμου (critical path method, CPM) και η μέθοδος αξιολόγηση προγράμματος και τεχνική αναθεώρησης (program evaluation and review technique, PERT) Τέλος παρουσιάζονται τα διαγράμματα Gantt. Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου. Περιλαμβάνει εξοικείωση των φοιτητών με φύλλα εργασίας και εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης έργου.
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές σχετικά με τις βασικές αρχές και τεχνικές του επιστημονικού πεδίου του προγραμματισμού και της διοίκησης έργων (Planning and Project Management) και η πρακτική εφαρμογή τους στα έργα υποδομών που εντάσσονται στα Περιφερειακά Προγράμματα στα πλαίσια της άσκησης πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου Η/Υ και περιλαμβάνει τη βήμα προς βήμα εκμάθηση της χρήσης υπολογιστικών φύλλων και ειδικού λογισμικού Η/Υ προγραμματισμού και διαχείρισης έργων.

Βιβλιογραφία
• Burke, R. (2014), Διαχείριση Έργου, Αρχές και Τεχνικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
• Διδακτικές Σημειώσεις Μαθήματος, Μελέτες Περιπτώσεις, Αναλυτικά Παραδείγματα, Ασκήσεις Κατανόησης και Εγχειρίδια Χρήσης Λογισμικού Η/Υ, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (υλικό διαθέσιμο στο πεδίο Έγγραφα της ηλεκτρονικής σελίδας του μαθήματος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης openeclass.panteion.gr).

Αξιολόγηση
• Η διαδικασία αξιολόγησης του Μαθήματος περιλαμβάνει:
• Εκπόνηση μελέτης (project) με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διοίκηση πραγματικού έργου, ο βαθμός της οποίας διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τον τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα.
• Τελική γραπτή εξέταση (η οποία, σε έκτακτες περιστάσεις, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά), ο βαθμός της οποίας διαμορφώνει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τον τελικό βαθμό των φοιτητών για το μάθημα.

800122 - Αξιολόγηση Ιδιωτικών & Δημόσιων Επενδύσεων

Επίκουρη Καθηγήτρια Βασιλική Δεληθέου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Γ. Παπασταματίου

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες: στην σημασία και τα κριτήρια των επενδυτικών αποφάσεων, τους κύκλους των αναπτυξιακών έργων, στη σύνδεση των έργων ανάπτυξης με τις δημόσιες επενδύσεις και την σχετική αναπτυξιακή πολιτική και στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων. Ειδικοί στόχοι είναι η διδασκαλία θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν: μεθόδους ανάλυσης κόστους-οφέλους για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών έργων, την αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων ή χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη λήψη των πλέον κατάλληλων αποφάσεων, τεχνικές αξιολόγησης για αναπτυξιακά έργα σε περιπτώσεις βεβαιότητας ή αβεβαιότητας, μέτρηση του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων και της αξιολόγησής του (με βάση γνωστά παραδείγματα από τη σχετική βιβλιογραφία), το κόστος του κεφαλαίου μιας εταιρείας, αντιστάθμιση του επενδυτικού κινδύνου και διαχείριση του κινδύνου χαρτοφυλακίου ομολόγων.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές, μεταξύ άλλων, θα δύνανται:
– Να γνωρίζουν επαρκώς σε πρακτικό επίπεδο τις μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας.
– Να χειρίζονται έννοιες, όπως οι σύνθετες επενδύσεις και η ανάλυση χαρτοφυλακίου.
– Να γνωρίζουν μεθόδους αποτίμησης χρηματοοικονομικών σχεδίων.
– Να γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης δημοσίων επενδύσεων.

Βιβλιογραφία
• Τζαβαλή–Πετραλιά: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΟΠΑ 2009
• Άρθρα και σημειώσεις, που θα αναρτηθούν από τη Διδάσκουσα

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω ερωτήσεων σύντομης απάντησης και δοκιμασίας πολλαπλής επιλογής.

800123 - Οικονομετρία ΙΙ

Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Μπαμπίνας

Στην Οικονομετρία ΙΙ αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα βασικά εργαλεία και τεχνικές της Οικονομετρίας σε διάφορους τομείς της Οικονομικής επιστήμης και συναφών κοινωνικών επιστημών. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με τις κύριες έννοιες της θεωρίας διαστρωματικών στοιχείων, χρονολογικών σειρών, δεδομένων πάνελ και μοντέλων πιθανομονάδας. Θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά διαφορετικές μεθόδους εκτίμησής ανάλογα με το θέμα που εξετάζουν και τους περιορισμούς που υπάρχουν στην μοντελοποίηση των στοχαστικών διαδικασιών, να ερμηνεύουν τα εμπειρικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων με βάση την οικονομική θεωρία, να αναγνωρίζουν την δομή ενός οικονομικού προβλήματος, να εντοπίζουν τους τρόπους επίλυσης του και να το εξετάζουν κριτικά μέσω των εφαρμοσμένων εργαλείων γνώσης, να κατανοούν τις στατιστικές και οικονομετρικές αναλύσεις που παρουσιάζονται σε επιστημονικά άρθρα και εργασίες και να είναι σε θέση να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα. Οι κύριες ενότητες που απαρτίζουν το μάθημα είναι οι εξής: η σύνδεση της Οικονομετρίας με την οικονομική θεωρία (αιτιότητα, έννοια του ceteris paribus), η ανάλυση απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης με διαστρωματικά στοιχεία, ασυμπτωτικές ιδιότητες ελαχίστων τετραγώνων, ανάλυση παλινδρόμησης με ποιοτικές μεταβλητές (πλασματικές μεταβλητές), ανάλυση ετεροσκεδαστικότητας (weighted least squares), ανάλυση παλινδρόμησης χρονολογικών σειρών, μέθοδοι με δεδομένα πανελ: (εκτίμηση σταθερών και τυχαίων επιδράσεων), μοντέλα ταυτόχρονων εξισώσεων και μοντέλα περιορισμένης εξαρτημένης μεταβλητής(logit – probit).

Βιβλιογραφία
• Brooks, C. (2008) Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition, Cambridge University Press
• Damodar Gujarati (2011) Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, UK, ISBN-13: 978-0230290396.
• Jeffrey M. Wooldridge, (2009) Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western; 4th edition.
• Baltagi, B. H. (2005) Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley, Chichester

Αξιολόγηση
• Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα (η οποία σε έκτακτες περιστάσεις πραγματοποιείται ηλεκτρονικά). Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Ο βαθμός της θα αντιπροσωπεύει το 100% του τελικού βαθμού.

800124 - Παγκοσμιοποίηση

Καθηγήτρια Αντιγόνη Λυμπεράκη

Το μάθημα εστιάζει στην ανάδειξη και την εξέταση των μεγάλων αλλαγών που σημειώνονται στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, τόσο ως προς τις μεγάλες τάσεις, όσο και με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Επιχειρείται η ανάλυση των μεγάλων προβλημάτων που θέτει η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, καλύπτοντας παράλληλα θέματα που αφορούν (ή απορρέουν από) την τρέχουσα συζήτηση περί διαρθρωτικών τάσεων-δυνατότητας παρέμβασης με εργαλεία πολιτικής. Οι θεματικές περιοχές που επιχειρεί να καλύψει αφορούν, επιγραμματικά: 1) Βασικές έννοιες Παγκοσμιοποίησης, ανάπτυξης και εμπορίου (ο ρόλος των Αγορών και του Κράτους, συνέπειες από το ελεύθερο εμπόριο, χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση, παγκόσμια ανάπτυξη και φτώχεια) και 2) Πολιτικές, Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Στρατηγική (το πολιτικό τρίλημμα της παγκοσμιοποίησης, παγκόσμια διακυβέρνηση και εθνική κυριαρχία). 3) Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Μετακινήσεις πληθυσμών. 4) Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα όρια του περιβάλλοντος. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος περιλαμβάνουν την κατανόηση της μεγάλης μεταμόρφωσης της παγκόσμιας οικονομίας στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα (και αναφορές που ξεκινούν από τη Βιομηχανική Επανάσταση). Επειδή η Μεγάλη Εικόνα επηρεάζεται έντονα από την επιταχυνόμενη διάχυση της νέας τεχνολογίας, το υλικό του μαθήματος ανανεώνεται πολύ συχνά ώστε να απεικονίζει την τρέχουσα γνώση περί του θέματος.

Βιβλιογραφία
• Λυμπεράκη, Α, Σκορδίλη, Σ. (2019) Οικονομική Γεωγραφία, Εκδόσεις Κριτική (προτεινόμενο εγχειρίδιο) Από Κεφάλαιο 9 κι έπειτα.
• Dani Rodrik (2013) Το Παράδοξο της Παγκοσμιοποίησης, εκδόσεις Κριτική
• Baldwin (2019). Globalisation 1.0 and 2.0 helped the G7. Globalisation 3.0 helped India and China instead. What will Globalisation 4.0 do? Διαθέσιμο στο:
https://voxeu.org/content/globalisation-10-and-20-helped-g7-globalisation-30-helped-india-and-china-instead-what-will-globalisation-40-do
• Baldwin (2019). If this is Globalization 4.0, what were the other three? στο: https://www.weforum.org/agenda/2018/12/if-this-is-globalization-4-0-what-were-the-other-three/

Αξιολόγηση
• Τελική εξέταση (που αν χρειαστεί λόγω έκτακτων συνθηκών, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά). Ο βαθμός της μπορεί να είναι από 60% ως 100% της τελικής βαθμολογίας. Συνήθως οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν από 1 ως 3 εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου τις οποίες παρουσιάζουν στην τάξη. Η τελική εξέταση αποτελεί συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και ενός θέματος ανάπτυξης.

800128 - Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική παρουσίαση και ανάλυση του πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, καθώς επίσης του οργανωτικού πλαισίου και των επιμέρους ζητημάτων λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δομές, αρμοδιότητες, μέσα, διαδικασίες). Το μάθημα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση των συστημάτων και των αρχών Διοίκησης και Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας, με έμφαση στην εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις λειτουργίες και δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, αναλύονται εις βάθος τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω αρχικά της σκιαγράφησης της διεθνούς πρακτικής και κατόπιν της εστίασης της ανάλυσης στην περίπτωση της Ελλάδας (πηγές χρηματοδότησης, κατηγορίες πόρων, διαχείριση, δαπάνες, προϋπολογισμοί-διαδικασίες και μεθοδολογία εκπόνησης, επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ κ.λπ.). Στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο κόσμο, με αναφορά στις αρμοδιότητες, τα διλήμματα, τους περιορισμούς και τα μέσα που διαθέτει για την εκπλήρωση τους. Το μάθημα περιλαμβάνει την διεθνή εμπειρία αλλά αφορά κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και Κλεισθένης.

Βιβλιογραφία
• Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2016), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
• Χρυσανθάκης X, (2013), Καλλικράτης: Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
• Θεοδώρου Ι., 2015. Τα Έσοδα των Δήμων. Ε΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη
• Σαββαΐδου Κ., 2009. Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των
• Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
• Τάτσος Ν., 1999. Δημοσιονομική Αποκέντρωση. Τυπωθήτω, Αθήνα.

Αξιολόγηση
• Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αξιολογηθούν βάσει της επίδοσής τους σε γραπτή εξέταση (μέγιστος βαθμός: 10 μονάδες).

800143 - Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί ευκαιρία για εμβάθυνση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Για την έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας απαιτείται έγγραφη έγκριση μέλους ΔΕΠ που θα την επιβλέπει και θα τη βαθμολογήσει και το οποίο θα προσδιορίσει το αντικείμενο της εργασίας. Η εργασία μπορεί να είναι ερευνητική, βιβλιογραφική, ή θεωρητική. Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική για τους φοιτητές, η διάρκειά της είναι ένα εξάμηνο και ισοδυναμεί με το βάρος δύο μαθημάτων επιλογής του Η’ Εξαμήνου. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί στο Η’ Εξάμηνο σπουδών αφού ο φοιτητής έχει προηγουμένως επιτύχει σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι και του Ζ’ Εξαμήνου με μέσο όρο βαθμολογίας από 7 και άνω. Η εργασία παραδίδεται είτε στην εξεταστική του Ιουνίου, είτε στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (δεν μεταφέρεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος). Το μέγεθος της εργασίας ορίζεται από ελάχιστο αριθμό 10.000 λέξεων έως μέγιστο αριθμό 12.000 λέξεων.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός καθορίζεται στο τέλος της πτυχιακής εργασίας από το μέλος ΔΕΠ που την επιβλέπει.

800113 - Πρακτική άσκηση

H πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής με 800113 και λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη.Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο.Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες του ΤΟΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα μια μόνο φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μάθημα: 8026 Εφαρμοσμένη Στατιστική (Ε’ Εξαμήνου) – Προαπαιτούμενο Μάθημα: 8004 Στατιστική Ι (Α’ Εξαμήνου)

Μάθημα: 8042 Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ (Ζ’ Εξαμήνου) – Προαπαιτούμενο Μάθημα: 8031 Δημόσια Οικονομική: Δημοσιονομικοί Θεσμοί (Ε’ Εξαμήνου)

Μάθημα: 80101 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Ε’ Εξαμήνου) – Προαπαιτούμενο Μάθημα: 8006 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (Α’ Εξαμήνου)

Μάθημα: 80123 Οικονομετρία ΙΙ (Η’ Εξαμήνου) – Προαπαιτούμενο Μάθημα: 8018 Οικονομετρία Ι (Ε’ Εξαμήνου)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (αφορά τους φοιτητές εισαγωγής 2009 και πριν) :

Αναμορφωμένες οδηγίες για φοιτητές εισαγωγής πριν το 2009 λόγω αλλαγής π.σ. ακαδ. έτους 2021_22

 

 1. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Αστική Γεωγραφία” (Κ.Μ 8002) του Α΄ Εξαμήνου ή το μάθημα “Οικονομική Γεωγραφία” (Κ.Μ. 8007) του Β΄ εξαμήνου, επιλέγουν το μάθημα “Οικονομική και Αστική Γεωγραφία” (Κ.Μ. 80110) Β΄ Εξαμήνου. Εάν οφείλουν και τα δύο μαθήματα, δηλαδή (Κ.Μ. 8002 και 8007) επιλέγουν το μάθημα “Οικονομική και Αστική Γεωγραφία” (Κ.Μ. 80110) του Β’ εξαμήνου καθώς επίσης και ένα (1) μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου.
 2. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” (Κ.Μ 8006) του Β΄ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο του του Α΄ Εξαμήνου.
 3. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης” (Κ.Μ 8008) του Α΄ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο του Γ΄ Εξαμήνου.
 4. Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα “Μικροοικονομική Θεωρία Ι” (Κ.Μ 8009) και “Μακροοικονομική Θεωρία” (Κ.Μ80010) του Β΄ Εξαμήνου, θα τα επιλέξουν ως οφειλόμενα του Γ΄ Εξαμήνου.
 5. Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα “Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης” (Κ.Μ. 80032) και “Μικροοικονομικήθεωρία ΙΙ” (Κ.Μ. 80075) του Γ΄ εξαμήνου, θα τα επιλέξουν ως οφειλόμενα του Δ΄ εξαμήνου.
 6. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Οικονομική Ανάπτυξη Ι” (Κ.Μ. 8017) θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικά του  Στ΄ και το  “Οικονομική της εργασίας” (Κ.Μ. 8034) του Γ΄ εξαμήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό του Ε’ εξάμηνου.
 7. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ” (Κ.Μ. 8022) θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό του Ζ΄ εξαμήνου, με Κ.Μ. 8022 και τίτλο “Οικονομική Μεγέθυνση”.
 8. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική” (Κ.Μ. 8019) θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό  του Ζ΄ εξαμήνου.
 9. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Πολιτική Μεταφορών” (Κ.Μ. 8030) του Ε’ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό του Ζ’ Εξαμήνου.
 10. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι” (Κ.Μ. 8031) του Ε’ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό του ΣΤ΄ εξαμήνου.
 11. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ” (Κ.Μ. 8042) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ΄ Εξαμήνου.
 12. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Περιφερειακή Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης” (Κ.Μ.8062) του Η’ Εξαμήνου, θα επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό, το επιλογής  μάθημα του Ε’ Εξαμήνου, με τίτλο “Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε.” (Κ.Μ.8062 ).
 13. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική” (Κ.Μ.8051) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ’ Εξαμήνου.
 14. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική” (Κ.Μ.8052) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ’ Εξαμήνου.
 15. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική” (Κ.Μ.8053) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ’ Εξαμήνου.
 16. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα Διεθνής Οικονομική” (Κ.Μ. 8043) του ΣΤ’ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό του Η΄ Εξαμήνου.
 17. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Μακροοικονομική Πολιτική II” (Κ.Μ. 8054) του Ζ’ Εξαμήνου θα επιλέξουν ως οφειλόμενο το μάθημα “Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική II” (Κ.Μ. 80112) , υποχρεωτικό του Δ΄ Εξαμήνου.
 18. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Ελληνική Οικονομία” (Κ.Μ.8064)  Η’ Εξαμήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο, επιλογής Η’ εξαμήνου.
 19. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική” (Κ.Μ.8065) Η’ Εξαμήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό επιλογής Η’ εξαμήνου.
 20. Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα Επιλογής Δ’ Εξαμήνου, τα οποία δε διδάσκονται πλέον θα πρέπει να τα επιλέξουν ή να τα αντικαταστήσουν, δηλώνοντας ανάλογα με τον αριθμό των οφειλομένων (ένα ή δύο), αντίστοιχα, ένα ή δύο επιπλέον επιλογής μαθήματα του ΣΤ’ ή/και του Η’ Εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων επιλογής (10), για τη λήψη πτυχίου.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Νέα αναμορφωμένη συμπληρωματική ανακοίνωση αντιστοίχισης μαθημάτων για τους φοιτητές του ΠΟΑ

 

Οι φοιτητές που εντάχθηκαν στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου από το Τμήμα ΠΟΑ της Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το Π.Δ.76/2013, θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2018-19 του ΤΟΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα των αντιστοιχιών που έχει αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος στις 10/7/2013 (βλ. σχετική ανακοίνωση).

Ανακοινώσεις προς τους ενταχθέντες φοιτητές του Τμήματος Π.Ο.Α. Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Ο.Π.Α. Παντείου

Επικοινωνία:

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED