& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Προπτυχιακές Σπουδές

Ανήκει στην ομάδα των οικονομικών τμημάτων και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Κεντρικός σκοπός του Τμήματος είναι η ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη. Σημαντικά διαχρονικά και επίκαιρα οικονομικά αντικείμενα και θέματα όπως η θεωρία του καταναλωτή ,του παραγωγού και του κράτους, η οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς οικονομικές κρίσεις και η αντιμετώπιση τους, ο ρόλος του κράτους, ,το διεθνές εμπόριο, οι διεθνείς οργανισμοί και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οργάνωση των ιδιωτικών και των δημοσίων επιχειρήσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η ενίσχυση δυναμικών κλάδων, η ενεργοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, η ανάλυση των κοινωνικών ανισοτήτων, η διερεύνηση του ρόλου των αστικών κέντρων και των μητροπόλεων και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η εξοικείωση και χρήση των μαθηματικών, στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και τεχνικών, αποτελούν αντικείμενα σπουδών και έρευνας στο Τμήμα.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ομαδοποιούνται:

Οικονομική Επιστήμη: παρέχει ολοκληρωμένη εμπέδωση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα Οικονομικά Τμήματα, όπως Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Λογιστική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης κ.λπ.

Περιφερειακή Επιστήμη: παρέχει ολοκληρωμένες σπουδές σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά το Τμήμα μοναδικό στην
Ελλάδα, με βασικά αντικείμενα, την Οικονομική του Χώρου, την Περιφερειακή Πολιτική, την Πολιτική Γης και Κατοικίας, την Αστική Ανάπτυξη, την Οικονομική του Περιβάλλοντος, την Οικονομική των Μεταφορών, το Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Πολιτιστική Πολιτική, τον Φυσικό Σχεδιασμό και την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσοτική Ανάλυση: με βασικά αντικείμενα, τα Μαθηματικά, την Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, την Οικονομετρία, τις Ποσοτικές Μεθόδους Οικονομικής Ανάλυσης, τις Μεθόδους Περιφερειακής Ανάλυσης, τη Χαρτογραφία και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και το λογισμικό Στατιστικών και Οικονομετρικών εφαρμογών.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απασχολούνται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου και το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων). Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχυρώνουν την ειδικότητα του περιφερειολόγου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη γραφείων μελετών. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή σε ΑΕΙ και διαρκεί μέχρι τη λήψη του πτυχίου. Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη γραμματεία του τμήματος και μετά από έγκριση της Γ.Σ. του Τμήματος. Σ τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα του φοιτητή. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά μετά από νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων μ του ΑΕΙ και του τμήματος, που είναι διαθέσιμα για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του.

Στους φοιτητές παρέχονται, υπό τις προϋποθέσεις που καταγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια, τα ακόλουθα:

– Δωρεάν διδακτικά βιβλία ή/και άλλα διδακτικά βοηθήματα.
– Εργαστήρια πληροφορικής
– Διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους (χορήγηση φοιτητικού εισιτηρίου).
– Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
– Δωρεάν σίτιση.
– Στέγαση.
– Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
– Δάνεια.

Οι παραπάνω παροχές προσφέρονται και στους φοιτητές που μεταγράφονται από ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, και σε πτυχιούχους ξένων ΑΕI που εντάσσονται σε εξάμηνο σπουδών με απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ.
Στους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λπ., που εγγράφονται μετά από την διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, όπως και σε αριστούχους πτυχιούχους ΤΕΙ που εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, δεν παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους, υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. και δάνεια.

Η φοιτητική μέριμνα διαρκεί για χρόνο ίσο με τη διάρκεια υποχρεωτικής φοίτησης (οκτώ εξάμηνα από την αρχική εγγραφή στο πανεπιστήμιο), που παρατείνεται για περίοδο ίση προς το ήμισυ του χρόνου αυτού (τέσσερα εξάμηνα), εφόσον ο φοιτητής δεν έλαβε το πτυχίο του στο επιπλέον αυτό διάστημα. Στο παραπάνω συνολικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας και για ορισμένες παροχές ο χρόνος στράτευσης (υγειονομική περίθαλψη, σίτιση) και ο χρόνος σοβαρής ασθένειας (σίτιση).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου και το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων). Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ), που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ο.Π.Α. δίδει την ευκαιρία για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας φοιτητών/τριών στην Ελλάδα. Οι ασκούμενοι συνδέουν τη θεωρητική γνώση που αποκόμισαν από τις σπουδές τους με την πρακτική εφαρμογή της σε χώρους εργασίας σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με το χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των λογιστικών γραφείων, των γραφείων μελετών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων Περιφερειακού Σχεδιασμού κ.λπ. Δημιουργούνται, τέλος, μονιμότεροι δεσμοί του Τμήματος με τον ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα που συνιστούν χώρους απασχόλησης των αποφοίτων μας. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρίμηνη. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά διενεργούνται συνήθως δύο περίοδοι (τρίμηνοι κύκλοι) πρακτικής άσκησης, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/τριες του ΤΟΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα μια μόνον φορά στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι υποχρεωτική και δε συνδέεται με την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματική εργασίας. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε προαιρετική βάση. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως εμπειρία και εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του φοιτητή αλλά δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων και ύλη ακαδ. έτους 2021-22

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές για την διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου. Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος κατευθύνεται σε δύο κύρια επιστημονικά πεδία, της Οικονομικής Επιστήμης και της Περιφερειακής Επιστήμης. Το ΤΟΠΑ υπηρετεί ένα γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις, ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της ανάπτυξης, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η «φιλοσοφία» εκπαίδευσης στο ΤΟΠΑ στηρίζεται στην άποψη ότι οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν άρτια θεωρητική κατάρτιση στους βασικούς κλάδους της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση και την περιφερειακή, αστική και χωρική ανάλυση. Σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν και με τις εμπειρικές μεθόδους στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης και να αρχίσουν να αποκτούν τις ικανότητες για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας. Για την Διασφάλιση της Ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΟΠΑ υπάρχει στατιστική παρακολούθηση της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών, ανά έτος, ανά μάθημα και ανά διδάσκοντα. Προγραμματίζεται ανά έτος σύνταξη έκθεσης και συζήτηση στη συνέλευση του Τ.Ο.Π.Α. των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών. Η Επιτροπή Προγράμματος παρακολουθεί επίσης την ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών στις μεταβαλλόμενες εγχώριες και διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και υποβάλει έκθεση για την λειτουργία και τις απαιτούμενες προσαρμογές του ΠΠΣ. Παράλληλα υπάρχει έκδοση, διανομή και ανάρτηση – δημοσιοποίηση του Syllabus κάθε μαθήματος, καθώς και ανάρτηση σημειώσεων, ασκήσεων, διαφανειών και συμπληρωματικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-class). Σε σχέση με την διδασκαλία υπάρχει αξιολόγηση του διδακτικού έργου καθώς γίνεται σχετικός έλεγχος με την συμπλήρωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων, που συμπληρώνονται από τους φοιτητές (η επεξεργασία γινόταν από τη ΜΟΔΙΠ και εφεξής θα γίνεται με ειδικό λογισμικό από το Πανεπιστήμιο). Ταυτόχρονα, κατά την ανάθεση του διδακτικού έργου, υφίσταται αξιολόγηση και έλεγχος της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου και του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου κάθε διδάσκοντος με τα μαθήματα που διδάσκει. Ειδικά σε σχέση με το ερευνητικό και μελετητικό έργο του δυναμικού του ΤΟΠΑ υπάρχει παρακολούθηση και αξιολόγηση της τάσης των δημοσιεύσεων και των ετεροαναφορών των μελών ΔΕΠ. Τέλος, παρακολουθούνται οι βάσεις εισαγωγής και διαμορφώνεται η πολιτική προβολής του Τμήματος, ενώ υπάρχει Οδηγός σπουδών και στα αγγλικά. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις στο ΤΟΠΑ αναρτώνται στον ιστότοπο του τμήματος. Επίσης προγραμματίζεται εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής, του προγραμματισμού και των ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας, καθώς και παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και των προτάσεων στην Γενική Συνέλευση και την Σύγκλητο. Η πολιτική ποιότητας του ΤΟΠΑ περιλαμβάνει εκτός από την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού και ερευνητικού έργου σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα, εργαστήρια και ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος.

Χειμερινό εξάμηνο μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων: 12 Οκτωβρίου 2020  –  Λήξη: 29 Ιανουαρίου 2021

Εξεταστική περίοδος: 1 Φεβρουαρίου 2021 έως 5 Μαρτίου 2021

 

Εαρινό εξάμηνο μαθημάτων

Έναρξη μαθημάτων: 8 Μαρτίου 2021 –  Λήξη: 18 Ιουνίου 2021

Εξεταστική περίοδος: 21 Ιουνίου 2021 έως 17 Ιουλίου 2021

 

Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου

1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 2 Οκτωβρίου 2021

Πατήστε εδώ για το ημερολόγιο

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κανονισμό εξετάσεων του Τμήματος

Πατήστε εδώ για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος

Πρόγραμμα Σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8001 - Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη

Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Τσέλιος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Φ. Παπαδιώτη

To μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση του βασικού εννοιολογικού, θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό, στο περιεχόμενο του μαθήματος εντάσσονται η παρουσίαση του περιεχομένου της οικονομικής του χώρου και της περιφερειακής επιστήμης, καθώς και των βασικών εννοιών που σχετίζονται με το χώρο και την περιφέρεια, η συστηματική προσέγγιση του περιφερειακού προβλήματος και η κατανόηση των αιτίων δημιουργίας και των λόγων αντιμετώπισής του, η εξοικείωση με τις κύριες θεωρίες της περιφερειακής οικονομικής, καθώς και με το βασικό πλαίσιο διαμόρφωσης της περιφερειακής πολιτικής. Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το κύριο περιεχόμενο και τα βασικά ζητήματα διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης, έτσι ώστε να αποκτήσουν το απαιτούμενο υπόβαθρο για την περαιτέρω εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

8003 - Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι

Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Λ. Τριανταφυλλόπουλος

Στο μάθημα επιχειρείται μια συστηματική εισαγωγή σε επιλεγμένα θέματα που αποτελούν αντικείμενο κυρίως της μικροοικονομικής. Ειδικότερα παρουσιάζεται το γνωστικό αντικείμενο και η μέθοδος της Οικονομικής Επιστήμης. Στη συνέχεια η έμφαση δίνεται στην ανάλυση της φύσης και λειτουργίας των αγορών, στις αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης, στην ισορροπία της αγοράς, και στην ελαστικότητα, και εξηγείται πως οι ελεύθερες αγορές προϊόντων λειτουργούν και κατανέμουν αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους. Πέραν τούτου αναλύεται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις τιμές και την ποσότητα για τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Ακόμη εξηγείται πως οι ατομικοί καταναλωτές λαμβάνουν τις αποφάσεις για να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα. Τέλος, το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές σε θέματα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της κλαδικής οικονομικής, της διεθνούς οικονομικής, και της δημόσιας οικονομικής. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών δομών της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο), και το αποτέλεσμα σε κάθε ξεχωριστή δομή αγοράς ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η αγορά αποτυγχάνει να κατανείμει αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους μιας οικονομίας (εξωτερικότητες, δημόσια αγαθά), αλλά και στους τρόπους με τους οποίους το κράτος επιχειρεί να επιλύσει (ή αποτυγχάνει να επιλύσει) το πρόβλημα της μη άριστης κατανομής των παραγωγικών συντελεστών.

8004 - Στατιστική Ι

Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εισαγωγή στις ιδέες και εφαρμογές της Στατιστικής περιλαμβάνοντας:
Περιγραφική Στατιστική
Συσχέτιση, παλινδρόμηση
Αριθμοδείκτες. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Χρονοσειρές. Απαλλαγή της εποχικότητας
Δειγματοληψία. Απλό τυχαίο δείγμα στρωματοποίηση δειγματοληψία κατά συστάδες
Σχεδιασμός δειγματοληπτικών ερευνών και ερωτηματολογίων

8005 - Μαθηματικά Ι

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγ. Μιμής

Διανύσματα, διανυσματικοί χώροι, γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων.
Πίνακες, ορίζουσες, μέθοδοι αντιστροφής πινάκων, τάξη πίνακα, γραμμικά συστήματα, χαρακτηριστικές τιμές,
χαρακτηριστικά διανύσματα, διαγωνοποίηση, ίχνος πίνακα, και τετραγωνικές μορφές.
Πολυμεταβλητός διαφορικός λογισμός και ειδικά ακρότατα συνάρτησης με περιορισμούς και χωρίς περιορισμούς.

8006 - Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγ. Μιμής

Θεωρητικό μέρος
1. Εισαγωγή (Γενικές έννοιες, Software (Προγράμματα), Hardware (Υλικό), Γλώσσες Προγραμματισμού,
Αρχιτεκτονική Η/Υ, Επεξεργαστής, Περιορισμοί Η/Υ), Δεδομένα (Τύποι & Δομές, Είδη τύπων και δεδομένων, Κατηγορίες Δομών).δηλ. Κεφ.1 εκτός: 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 1.6.6.
2. Οργάνωση Δεδομένων (Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο – Εγγραφή – Αρχείο, Φυσική & Λογική οργάνωση,
Ομαδοποίηση, Δημιουργία Αρχείων) δηλ. Κεφάλαιο 2.
3. Σειριακή Οργάνωση (Επεξεργασία Σειριακού Αρχείου, Επιλογή μέσου αποθήκευσης, Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα). Παράγραφοι 4.5, 4.6 4.7.
4. Σειριακή Οργάνωση με Δείκτες (Επεξεργασία Σειριακού Αρχείου με Δείκτες, Επιλογή μέσου
αποθήκευσης, Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα), Κεφάλαιο 6.
5. Επιλογή Μέσων και Μεθόδων Οργάνωσης Αρχείων και Ακεραιότητα και Ασφάλεια Αρχείωνδηλ. Κεφάλαια 8 και 9.
6. Βάσεις Δεδομένων (Εισαγωγή, Διαφορές με Συμβατικά Αρχεία, Σχήμα Βάσης Δεδομένων), Χρήση
Βάσεων Δεδομένων (Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα).
7. Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων(Ορισμοί, Διαφορές με Γλώσσες Προγραμματισμού,
Ασφάλεια Β. Δ.) δηλ. Κεφάλαια 12 και 13.
8. Δίκτυα (Τοπικά, Διεθνή, Βασική συνδεσμολογία), δηλαδή όλο το τεύχος των Δικτύων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8011 - Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική

Καθηγητής Κ. Λιάπης

1. Έννοια της οικονομικής μονάδας.
2. Το κύκλωμα και η οργάνωση της παραγωγής.
3. Είδη επιχειρήσεων
4. Οργάνωση των επιχειρήσεων
5. Ενεργητικό – Παθητικό – Καθαρή Θέση επιχείρησης
6. Οικονομικές καταστάσεις – Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης- Διανομή
7. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες επιχειρήσεων
8. Ρευστότητα – Παραγωγικότητα – Οικονομικότητα – Αποδοτικότητα Επιχειρήσεων
9. Βασικά στοιχεία οικονομικών μαθηματικών – Εκτοκισμοί – Ράντες – Παρούσα Αξία – Συντελεστής Απόδοσης
10. Μορφές αγορών στην οικονομική της επιχείρησης
11. Εισαγωγή στη Λογιστική
12. Λογιστικές Αρχές – Λογιστικά πρότυπα
13. Το διπλογραφικό σύστημα
14. Λογιστικά βιβλία – Ημερολόγιο – Καθολικό
15. Λογιστικές καταστάσεις Ισοζύγιο – Ισολογισμός
16. Λογιστικό Κύκλωμα
17. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Κ. Λιάπης : “Οικονομική των Επιχειρήσεων & τη Λογιστική” Β’ έκδοση Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2011″
Έλλη Βασιλάτου – Θανοπούλου: «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική. Θεμελιώδεις Λογιστικές Έννοιες» τεύχος Β’ Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 1996.

8012 - Στατιστική ΙΙ

Επίκουρος Καθηγητής Γ. Μπαμπίνας

Εισαγωγή στη κλασική επαγωγική στατιστική

Πιθανότητες
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
Αναμενόμενες τιμές
Βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές
Κανονική προσέγγιση στη Διωνυμική κατανομή
Έλεγχοι υποθέσεων, τιμή-Ρ
Έλεγχοι για ποσοστά και μέσες τιμές, για ένα και δύο δείγματα, ζευγαρωτών παρατηρήσεων
Διαστήματα εμπιστοσύνης
Εκτίμηση με τις μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων και μέγιστης πιθανοφάνειας.

80109 - Μαθηματικά ΙΙ

Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Μιμής

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ
· Βασικές έννοιες
· Αόριστα ολοκληρώματα
· Ορισμένα ολοκληρώματα
· Κανόνες ολοκλήρωσης
· Μέθοδοι ολοκλήρωσης
· Ολοκλήρωση κατά παράγοντες
· Εφαρμογές

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΏΝΩΝ
· Γραμμικό πρόβλημα
· Εκθετικές συναρτήσεις
· Εφαρμογές

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
· Διακριτός χρόνος
· Διαφορές και βασικές έννοιες των εξισώσεων διαφορών
· Επίλυση Εξισ. Διαφορών 1ης τάξης
· Επίλυση Εξισ. Διαφορών 2ης τάξης
· Επαναληπτική μέθοδος
· Μοντέλο Cob – Web
· Εφαρμογές

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
· Βασικές έννοιες
· Ύπαρξη λύσης
· Προβλήματα Αρχικών τιμών
· Επίλυση Διαφορικών Εξισ. 1ης τάξης
· Ακριβείς εξισώσεις
· Διαχωρισμός μεταβλητών
· Παράγοντες Ολοκλήρωσης
· Ομογενείς Διαφορικές Εξισώσεις
· Πλήρεις Διαφορικές Εξισ.
· Γραμμικές Διαφορικές Εξισ.
· Εξισώσεις Bernoulli
· Εξισώσεις Ricatti
· Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων 2ης τάξης
· Γραμμικές Δ.Ε. 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές
· Γραμμικές Δ.Ε. 2ης τάξης με μη σταθερούς συντελεστές

80110 - Οικονομική και Αστική Γεωγραφία

Επίκουρος Καθηγητής Βασ. Αυδίκος

ΕΔΙΠ Δ. Ιεαραπετρίτης

Υ.Δ. Ελ. Κωστοπούλου, Υ.Δ. Λ. Γαϊτανίδης

Κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον της Οικονομικής Γεωγραφίας αποτελεί η μελέτη της αλληλεπίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Επομένως τα αντικείμενα που εξετάζονται αναφέρονται σε παραμέτρους τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες διαρθρώνονται ως ακολούθως: οι Φυσικές συνιστώσες της Οικονομικής Γεωγραφίας, οι Οικονομικές Συνιστώσες, οι Κοινωνικές Συνιστώσες και τέλος οι Πολιτικές Συνιστώσες της Οικονομικής Γεωγραφίας.
Η Αστική Γεωγραφία επικεντρώνει την έρευνά της στη διερεύνηση των νέων γεωγραφικών προτύπων και μετασχηματισμών που διαμορφώνονται στον αστικό χώρο με τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων προσεγγίσεων. Ειδικότερα εξετάζεται η διαδικασία αστικοποίησης καθώς και οι αστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των αστικών αλλαγών. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες διαρθρώνονται ως ακολούθως: οι προσεγγίσεις στην αστική γεωγραφία, οι τύποι των πόλεων, τα οικονομικά προβλήματα και η πόλη, οι νέες αστικές οικονομίες, η αστική πολιτική όταν μεταβάλλεται η πόλη, οι νέες αναδυόμενες αστικές μορφές και τέλος η προώθηση της εικόνας της πόλης.

Σύγγραμμα : Όλγα Γιώτη Παπαδάκη ‘Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία’ Εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2010.
Άλλα προτεινόμενα συγγράμματα:
Λόης Λαμπριανίδης ‘Οικονομική Γεωγραφία’ εκδόσεις Πατάκη Αθήνα 2004
Michael Woods ‘Γεωγραφία της υπαίθρου’ εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2011
Θ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης, Ι. Χωριανόπουλος ‘Ανθρωπογεωγραφία’ εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2007.

80111 - Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Λ. Τριανταφυλλόπουλος

Το μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ πραγματεύεται θέματα που άπτονται της συνολικής οικονομίας ή μακροοικονομίας. Σκοπός του είναι να δώσει μια συνολική πρώτη εικόνα για την Εθνική οικονομία. Θέματα που θα αναλυθούν είναι, πως προσδιορίζεται το Εθνικό εισόδημα, τι είναι η δημοσιονομική πολιτική, τι είναι ο τραπεζικός τομέας, ποιος ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας και της νομισματικής πολιτικής, πως καθορίζονται οι τιμές, ποιο είναι το πρόβλημα του πληθωρισμού και της ανεργίας και ποιες λύσεις προτείνονται για την επίλυση τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8008 - Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επίκουρη Καθηγήτρια  Β. Δεληθέου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ελ. Ποδηματάς

ΜΕΡΟΣ Α: Το Πρόγραμμα Καλλικράτης:

Η αιτιολογική βάση του σχεδιασμού και της θεσμικής εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτη και οι λειτουργίες του για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η νέα συγκρότηση των αυτοδιοικητικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις αναπτυξιακές διαδικασίες μετά την κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτη για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Το θεσμικό πλαίσιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο ρόλος της στις αναπτυξιακές διαδικασίες στις Περιφέρειες της Χώρας. Οι θεσμικές Λειτουργίες των Αυτοδιοικητικών Περιφερειών της Ελλάδας και η σημασία των για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ο ρόλος των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ Β: Το σύγχρονο αναπτυξιακό πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας.

Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος όπως προέκυψε από τον Ν 3908/2011, που τροποποιήθηκε από τον Ν. 4072/2012 και βάσει των τροποποιήσεων των νόμων 4146/2013 και 4155/2013. Το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή. Το θεσμικό πλαίσιο των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Οι θεσμικές Λειτουργίες του Χρηματοδοτικού Πλαισίου του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020 για τις τομεακές και για τις περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές.

ΜΕΡΟΣ Γ : Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και τα
Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Χώρας.

Οι θεσμικές Λειτουργίες των για την περιφερειακή ανάπτυξη σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και οι ρόλοι των για την ανάπτυξη στα επίπεδα των Περιφερειών. Άλλα θεσμικά Πλαίσια περιφερειακής ανάπτυξης χωρικών επιπέδων κατώτερα των Περιφερειών.

8009 - Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Καθηγητής Θ. Παλάσκας

Αναπληρωτής Καθηγητής  Χ. Στοφόρος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ε. Φώτη

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεξοδική παρουσίαση των εννοιών και τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυση της συμπεριφοράς και των σχέσεων των δρώντων μονάδων και τη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων σε ένα οικονομικό σύστημα που κυριαρχείται από την αγορά. Συγχρόνως, επισημαίνονται οι περιορισμοί και οι αντιφάσεις της θεωρίας, σε μια προσπάθεια κριτικής αποτίμησης της. Το μάθημα αποτελείται από σειρά διαλέξεων 4 ωρών την εβδομάδα. Στα πλαίσια του μαθήματος απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών. Η γνώση βασικών Μαθηματικών για Οικονομολόγους (Παράγωγοι, Ολοκληρώματα, Γραμμική Άλγεβρα) κρίνεται απαραίτητη.

8010 - Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική Ι

Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Γκίκα, Υ.Δ. Η. Γεωργούσης, Υ.Δ. Γ. Λώτσης

Το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω θέματα της μακροοικονομικής:
– Εισαγωγικά στοιχεία της μακροοικονομικής
– Παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων της μακροοικονομικής
– Η διαμόρφωση του Εθνικού εισοδήματος
– Η λειτουργία του χρήματος και του πληθωρισμού
– Οι διακυμάνσεις της οικονομίας
– Η διαμόρφωση της συναθροιστικής ζήτησης

8013 - Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης

Καθηγητής Aντ. Ροβολής

Καθηγήτρια Αντ. Λυμπεράκη

Το μάθημα αποτελείται από μία σειρά διαλέξεων που ξεκινούν:
– από το «ιστορικό ερώτημα»: Το ζήτημα της χωροθέτησης μιας βιομηχανίας και η εξεύρεση του κατάλληλου τόπου εγκατάστασης μιας βιομηχανικής μονάδας
– και καταλήγουν στο «νεότερο ερώτημα»: Τι γίνεται με την αποβιομηχάνιση, την ανεργία και τις τάσεις μετεγκατάστασης των βιομηχανικών μονάδων;
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διδακτέα ύλη του μαθήματος καλύπτει ζητήματα όπως:
Ι. Η εξελικτική πορεία της Οικονομικής Γεωγραφίας:
i) Επιστημολογικές τομές
ii) Θεωρητικές και μεθοδολογικές διαφοροποιήσεις των επιμέρους σχολών σκέψης
ΙΙ. Η Βιομηχανική Γεωγραφία:
i) Χωροθέτηση της Βιομηχανικής Δραστηριότητας (θεωρητικές προσεγγίσεις)
ii) Χωρική Οργάνωση Παραγωγικών Δικτύων (Τοπικά & Παγκόσμια Παραγωγικά Δίκτυα)
III. Παγκοσμιοποίηση: το νέο περιβάλλον της ανάπτυξης, της φτώχειας και της μετανάστευσης.
IV. Η ανάλυση της παγκόσμιας οικονομίας (Οι νέοι παίκτες στην παγκόσμια οικονομία, Κατανομή πλούτου και φτώχειας διεθνώς).
V. Ποιος κινείται; Εργασία και κινητικότητα κεφαλαίου (κινητικότητα και μετανάστευση, πολυεθνικές επιχειρήσεις).

8014 - Χωροταξία - Χωρικός Σχεδιασμός

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

Το μάθημα επιδιώκει εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού του χώρου σε αστικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Εξετάζει τη δυναμική των χωρικών φαινομένων, τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, το πλαίσιο λειτουργίας και τις πρακτικές σχεδιασμού στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Εξετάζεται η πορεία προς μια «νέα χωροταξία» με έμφαση στη διαχείριση της χωρικής αλλαγής και τη χωρική διακυβέρνηση και αναλύεται η έννοια του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού ως ανανεωμένη δημόσια δράση και ως κοινωνική διαδικασία πολιτικού συντονισμού. Δίδεται έμφαση στην παρουσίαση και ανάλυση εφαρμοσμένων περιπτώσεων στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού από την Ευρώπη. Σκιαγραφείται η έννοια της εδαφικής συνοχής και αναδεικνύονται παραδείγματα χωρικών δημόσιων πολιτικών που πέραν του κλασικού χωροταξικού σχεδιασμού και κάτω από τις αναδυόμενες έννοιες/αξίες της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της χωρικής δικαιοσύνης προσεγγίζουν την εδαφική συνοχή, μια εναλλακτική πρόταση για καλύτερη χωροδιαχείριση και χωρική διακυβέρνηση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8020 - Οικονομική Αστικών Κέντρων

Καθηγητής Α. Ροβολής

Θεματικές Μαθήματος:
• Γιατί υπάρχουν οι πόλεις: Η οικονομική ερμηνεία
Συγκριτικό πλεονέκτημα, οικονομίες κλίμακας, οικονομίες συγκέντρωσης (οικονομίες συσπείρωσης, οικονομίες αστικοποίησης)
• Που δημιουργούνται οι πόλεις: Η ερμηνεία του τόπου εγκατάστασης των δραστηριοτήτων
Εμπορικές πόλεις, η αρχή της διάμεσης τοποθεσίας, επιχειρήσεις προσανατολισμού πρώτων υλών, επιχειρήσεις προσανατολισμού αγοράς, μεταφορικό κόστος, σύγκριση του μεταφορικού κόστους με το κόστος τοπικών εισροών
• Η χωρική κατανομή των πόλεων – ο αριθμός των πόλεων και η δομή του αστικού συστήματος
Ανάλυση περιοχών αγοράς, το υπόδειγμα των “Κεντρικών Τόπων” του Christaller, ο κανόνας τάξης-μεγέθους, ο κανόνας της «κυρίαρχης» πόλης
• Αστική οικονομική ανάπτυξη
Αγορές εργασίας, ανθρώπινο κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις, προβλήματα ανεργίας, φτώχειας και εγκλήματος στις πόλεις
• Εισαγωγή στην θεωρία γαιοπροσόδου και χρήσεων γης
Θεωρίες γαιοπροσόδου, υπολογισμός γαιοπροσόδου για τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά, χρήσεις γης σε ένα υπόδειγμα μονοκεντρικής πόλης, επέκταση του μονοκεντρικού υποδείγματος σε πολυκεντρικό, εισαγωγή στην θεωρία γενικής ισορροπίας χρήσεων γης
• Επιλογή γειτονιάς
Επιλογή γειτονιάς από τα νοικοκυριά ανάλογα με την ζήτηση τους για τοπικά δημόσια αγαθά, το εισόδημα τους ή τη φυλή. Εξωτερικές επιδράσεις γειτονίας.
• Διαχωρισμός χρήσεων γης (ζωνοποίηση) και έλεγχοι ανάπτυξης των πόλεων
Ιστορία – νομικό υπόβαθρο διαχωρισμού χρήσεων γης, οι επιδράσεις των διάφορων πολιτικών ελέγχου της ανάπτυξης.
• Τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού και ελληνικού συστήματος αστικών κέντρων – Αστικές πολιτικές στην Ευρώπη
Ο αστικός κύκλος στην Ευρώπη (συγκεντροποίηση – περιαστικοποίηση – αποσυγκεντροποίηση – επανασυγκεντροποίηση), το ευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων (παγκοσμιοποίηση, οι κορυφαίες πόλεις στην Ευρώπη, οι μεσογειακές μητροπόλεις, οι ευρωπαϊκές πόλεις μεσαίου μεγέθους), το ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων (δομή-χαρακτηριστικά, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των πρόσφατων αλλαγών στο ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων)
• Αστικές μεταφορές
Εξωτερικές οικονομίες των αστικών μεταφορών, αστική ρύπανση, πολιτικές φορολόγησης των αυτοκινήτων – διοδίων στις αστικές περιοχές

8021 - Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους

Επίκουρη Καθηγήτρια Ασ. Χριστοφόρου

1. Το γνωστικό αντικείμενο της δημόσιας οικονομικής
2. Το κοινωνιολογικό υπόβαθρο της νεοκλασικής δημόσιας οικονομικής
3. Ο τέλειος ανταγωνισμός και η αντίληψη του οικονομικά ουδέτερου κράτους
4. Οι ατέλειες της αγοράς και οι λειτουργίες του παρεμβατικού κράτους
5. Παρεμβάσεις του κράτους σε περιπτώσεις αποκλίσεων από την άριστη κατανομή των μέσων παραγωγής:
— δημόσια αγαθά
— εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις
6. Επεμβάσεις του κράτους στον τρόπο διανομής του εισοδήματος
7. Η μαρξιστική ανάλυση για τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους

8032 - Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

Καθηγητής Θ. Παλάσκας

Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. Στοφόρος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Θ. Μπεντής

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, επεξήγηση και εφαρμογή των ποσοτικών εργαλείων για τη μέτρηση και ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας. Οι αρχές ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης διδάσκονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, και ταξινομούνται στις ακόλουθες ενότητες: Έννοιες των κλίσεων, των ελαστικοτήτων και της ισορροπίας της ελεύθερης, ή και με παρεμβάσεις, αγοράς με την εφαρμογή γραμμικών και μη εξισώσεων και συστημάτων εξισώσεων. Οριακή ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων. Έννοιες των καμπυλόγραμμων εξισώσεων & των τεχνικών παραγώγισης. Αρχές της ολοκλήρωσης (χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση και ανάλυση οικονομικών μεγεθών, όπως του πλεονάσματος του παραγωγού και του καταναλωτή, που προκύπτουν από μεταβολές στην αγορά που μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολιτικών και παρεμβάσεων). Εξισώσεις διαφορών (για την κατανόηση, μέτρηση και ανάλυση των δυναμικών οικονομικών σχέσεων, όπως του «ιστού της αράχνης» και των δυναμικών προτύπων με / και χωρίς αποθέματα).

8075 - Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. Στοφόρος

Επίκουρη Καθηγήτρια Αν. Ψειρίδου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ι. Κωστόπουλος

 • Μονοπώλιο.
 • Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.
 • Πολιτικές Τιμολόγησης στο Μονοπώλιο.
 • Αγορές Συντελεστών.
 • Ατελής Ανταγωνισμός: Ολιγοπώλιο.
 • Θεωρία Γενικής Ισορροπίας.

Ανταλλαγή-Παραγωγή-Οφέλη από το Διεθνές Εμπόριο.

 • Εξωτερικές Επιδράσεις.

80112 - Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ

Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

Ομότιμος Καθηγητής Σ. Λώλος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Γκίκα, Υ.Δ. Η. Γεωργούσης, Υ.Δ. Γ. Λώτσης

Αυτό είναι το δεύτερο υποχρεωτικό μάθημα στην Μακροοικονομική Θεωρία. Προϋποθέτει εξοικείωση με βασικές γνώσεις μακροοικονομικής και βασικά μαθηματικά εργαλεία. Στο μάθημα αυτό μελετάμε τη θεωρία και την εμπειρική διερεύνηση της Οικονομικής Μεγέθυνσης και των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι, προκειμένου να μελετήσουν τις οικονομικές διακυμάνσεις και η εξοικείωση με βασικές μεθοδολογίες, θεωρίες και τεχνικές της μοντέρνας μακροοικονομικής ανάλυσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8018 - Οικονομετρία Ι

Επίκουρος Καθηγητής Aν. Kαραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Πετρής

Το μάθημα καλύπτει τις κλασσικές υποθέσεις της οικονομετρίας και τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Πρώτα αναλύεται το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα. Εξειδικεύεται η απλή και η πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, κατασκευάζονται εκτιμήτριες των παραμέτρων, και βρίσκεται η αναμενόμενη τιμή και η διακύμανση των εκτιμητριών. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες μικρών δειγμάτων της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, π.χ. αμεροληψία και αποτελεσματικότητα και το θεώρημα Gauss-Markov. Επιπλέον παρουσιάζονται μη γραμμικές συναρτησιακές μορφές που μπορούν να εκτιμηθούν με το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα. Ακολούθως παρουσιάζεται η στατιστική επαγωγή στην παλινδρόμηση, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης για μία ή πολλές παραμέτρους και για γραμμικούς συνδυασμούς παραμέτρων. Στο πλαίσιο της στατιστικής επαγωγής γίνεται σύντομη παρουσίαση θεωρητικών στατιστικών κατανομών και εννοιών της ασυμπτωτικής θεωρίας. Τέλος, εξετάζονται τα οικονομετρικά προβλήματα που δημιουργούνται από την παραβίαση των κλασσικών υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος. Παρουσιάζονται στατιστικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης και αναλύονται οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση των οικονομετρικών προβλημάτων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται και το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας.

8029 - Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Επίκουρος Καθηγητής Aν. Καραγάνης

Ομότιμος Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις μεθόδους και τεχνικές της περιφερειακής ποσοτικής ανάλυσης για τη διερεύνηση των περιφερειακών φαινομένων, τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων, τη διερεύνηση της ειδίκευσης των περιφερειών και της χωρικής συμπεριφοράς των κλάδων, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και μέτρων της περιφερειακής πολιτικής. Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις μεθόδους και τεχνικές της περιφερειακής ποσοτικής ανάλυσης.

8034 - Οικονομική της Εργασίας

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγική παρουσίαση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάλυση των αγορών εργασίας σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, όπως και των πολιτικών που εφαρμόζονται. Παρουσιάζει με κριτικό τρόπο τη νεοκλασική θεωρία της αγοράς εργασίας και αναπτύσσει συστηματικά τις έννοιες και τα εργαλεία ανάλυσης.
Οι φοιτητές αναμένεται να:
α. Εξοικειωθούν με θεωρητικές έννοιες και μεθοδολογικά εργαλεία
β. Αποκτήσουν ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων στην ανάλυση προβλημάτων πολιτικής
γ. Εξοικειωθούν με τα εμπειρικά στοιχεία και μεθόδους ανάλυσης
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Η έννοια της αγοράς εργασίας
2. Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας
3. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου: Επαγγέλματα και εκπαίδευση
4. Η μέτρηση της προσφοράς εργασίας: Προβλήματα στατιστικών
5. Εμπειρική ανάλυση της προσφοράς εργασίας
6. Η νεοκλασική θεωρία της ζήτησης για εργασία
7. Ο προσδιορισμός του μισθού και της απασχόλησης

80114 - Νομισματική & Πιστωτική Θεωρία & Πολιτική

Επίκουρος καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

Συμμετοχή: ΥΔ. Π. Δελής, Υ.Δ. Η. Γεωργούσης, Υ.Δ. Γ. Λώτσης

Το μάθημα έχει σκοπό να εφοδιάσει τον τριτοετή φοιτητή με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τον ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτων, των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, καθώς και των προϊόντων που διακινούνται σε αυτές. Το μάθημα προϋποθέτει γνώσεις της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής και της μικροοικονομικής ανάλυσης, μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο δεύτερο έτος σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 1) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8024 - Οικονομική Ιστορία των Πόλεων και των Περιφερειών

(Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21)

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα θέματα της σύγχρονης αστικής ιστοριογραφίας καθώς και σε θέματα που αφορούν στην εξέλιξη του αστικού δικτύου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ειδικότερα το μάθημα έχει ως στόχο την παροχή μιας ευρύτερης γνώσης αφενός του μεταβαλλόμενου οικονομικού αλλά και κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα των ευρωπαϊκών πόλεων μετά τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και αφετέρου της εξέλιξης του ελληνικού αστικού δικτύου από το 1832 μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές διδάσκονται τον τρόπο εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας καθώς και τη μέθοδο διερεύνησης των ιστορικών πηγών.

8026 - Εφαρμοσμένη Στατιστική

Αναπληρωτής Καθηγητής Στ. Ντεγιαννάκης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Δελής

Πρακτικό μάθημα στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση του Η/Υ.
Χειρισμός δεδομένων: δημιουργία αρχείων, επανακωδικοποίηση, μετασχηματισμοί, επιλογή μονάδων
Περιγραφική στατιστική
Εξέταση κανονικότητας
Σύγκριση δύο ή περισσότερων δειγμάτων: έλεγχος t, Mann-Whitney, ANOVA, Kruskal-Wallis
Συσχέτιση, συντελεστές του Pearson και του Spearman
Πολλαπλή παλινδρόμηση, επιλογή μεταβλητών, διαγνωστικές μέθοδοι
Πίνακες συνάφειας, ο έλεγχος χ-τετράγωνων

8036 - Οικονομικό Δίκαιο

Καθηγητής Β. Δούβλης

Το Οικονομικό Δίκαιο αποτελεί τη γέφυρα ουσιαστικά μεταξύ των επιστημών του Δικαίου και της Οικονομίας. Δημιούργημα των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς ακόμη οριστικά διαμορφωμένο προφίλ, αλλά υπό συνεχή μετεξέλιξη, εξετάζει την επίδραση των διαφόρων οικονομικών συστημάτων διακυβέρνησης, αλλά και της λειτουργίας της Αγοράς γενικότερα επί των δικαιϊκών θεσμών. Σε ένα μεγάλο βαθμό, πλην όχι απολύτως, διασυνδέεται με την αμερικανικής προέλευσης θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, η οποία με τη σειρά της έλκει την καταγωγή από τη γνωστή θεώρηση της Οικονομικής Σχολής του Chicago (Freedman κ.ά). Υπό την έννοια αυτή, το Οικονομικό Δίκαιο δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανέναν από τους παραδοσιακούς κλάδους δικαίου, έχοντας πάντως στενότερη σχέση με το ευρύτερο Εμπορικό Δίκαιο. Μέσω της διαρκούς εξέλιξης του Οικονομικού Δικαίου απεικονίζονται οι συνεχείς μεταβολές του κάθε φορά κρατούντος οικονομικού μοντέλου τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και παγκοσμίως.

8083 - Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

ΕΔΙΠ Δ. Ιεραπετρίτης

(Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21)

Το μάθημα αποσκοπεί στη διερεύνηση της Επιστήμης του Περιβάλλοντος και στηρίζεται στη σύγχρονη αντίληψη περί της προστασίας του. Στοχεύει πρωτίστως στην κοινωνικομορφωτική ενεργοποίηση των φοιτητών σε καταστάσεις οι οποίες προβληματίζουν για τον ρόλο και τη φιλοσοφία της προστασίας του περιβάλλοντος και για τη δημιουργία πολιτών που να έχουν επίγνωση και ενδιαφέρον για το περιβάλλον, τον χώρο και την οικολογία. Το γνωστικό αντικείμενο προσφέρεται στον φοιτητή, υπό αυτή την οπτική, ώστε έτσι να επιδιωχθούν κοινοί συνεχόμενοι, και αλληλοεξαρτώμενοι στόχοι, με κοινά μορφωτικά μέτρα και κριτήρια, και να ευνοήσει την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία προς όφελος της συνολικής αντίληψης για την προστασία του περιβάλλοντος. Τελικός στόχος είναι η συγκρότηση πολιτών που να έχουν επίγνωση και ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα προβλήματά του που θα έχουν γνώση, ικανότητα, διάθεση, κίνητρα και δέσμευση να εργαστούν ατομικά και συλλογικά για την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν αλλά και την πρόληψη νέων προβλημάτων. Ταυτόχρονα θα προωθηθεί η γνώση και η κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών αλληλεξαρτήσεων με στόχο τη δέσμευση για την προστασία και αναβάθμιση του συνολικότερου περιβάλλοντος.
Λέξεις Κλειδιά: Περιβάλλον, 21ος αιώνας, Οικολογία, Διεπιστημονική Προσέγγιση, Προβλήματα, Προοπτικές
Λέξεις Κλειδιά: Περιβάλλον, 21ος αιώνας, Οικολογία, Διεπιστημονική Προσέγγιση, Περιβαλλοντικά Προβλήματα, αλληλεξαρτήσεις

8079 - Γενική Λογιστική

Καθηγητής Κ. Λιάπης

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

1. Λογιστικό Κύκλωμα
2. Λογιστικά σχέδια – Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
3. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΕΓΛΣ
4. Πάγια στοιχεία ενεργητικού -κύρια χαρακτηριστικά- Αγορά – Πώληση
5. Μέθοδοι Αποσβέσεων – Αύξουσα -φθίνουσα -Σταθερή
6. Αποθέματα – Κύρια χαρακτηριστικά – Αγορά – Πώληση
7. Μέθοδοι Αποτιμήσεως Αποθεμάτων – FIFO,LIFO, Μέση Σταθμική
8. Συστήματα Απογραφής – Περιοδική – Διαρκής
9. Απαιτήσεις – Δημιουργία – Είσπραξη
10. Επισφαλείς απαιτήσεις – Προβλέψεις
11. Λογαριασμοί Διαθεσίμων
12. Υποχρεώσεις – Μακροπρόθεσμο & Βραχυπρόθεσμο Παθητικό
13. Λογαριασμοί Λειτουργικών Εξόδων
14. Λογαριασμοί Λειτουργικών Εσόδων
15. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
16. Έκτακτα ανόργανα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα
17. Αποτελέσματα χρήσης και Ισολογισμός επιχείρησης.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (2010)
Α. Παπάς :”Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα” Τεύχος Α, Β΄ έκδοση Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2006
Α. Παπάς :”Χρηματοοικονομική Λογιστική Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα” Τεύχος Β ,Β΄ έκδοση Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2006
Δ. Γκίκας :”Γενική Λογιστική” Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2006 Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο

80101 - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση

Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Μιμής

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα στα ΓΣΠ παρέχει βασικές γνώσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:
1. Bασικοί ορισμοί και χωρικά δεδομένα. Ιστορική αναδρομή. Συστατικά ενός ΓΣΠ.
2. Προβολικά συστήματα συντεταγμένων.
3. Μοντέλα χωρικών δεδομένων.
4. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
5. Εισαγωγή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων.
6. Λειτουργίες χωρικής ανάλυσης.
7. Μαθηματική μοντελοποίηση στα ΓΣΠ
8. Εξαγωγή χάρτη και χρήση του στην λήψη αποφάσεων.
9. Εφαρμογές

80115 - Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πολιτική

Επίκουρη Καθηγήτρια Β. Δεληθέου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Μπεντενιώτης

Το αντικείμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του περιεχομένου και των βασικών ζητημάτων που αναφύονται στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι βασικές διαστάσεις που σκιαγραφούν το περιεχόμενο του μαθήματος είναι τέσσερις. Η πρώτη αναφέρεται στην αποτύπωση των συνιστωσών που διαμορφώνουν την τοπική ανάπτυξη και στη συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Η δεύτερη αφορά στη συστηματική επεξεργασία των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της πολιτικής της τοπικής – ενδογενούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία. Η τρίτη αναλύει τους γενεσιουργούς λόγους της ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυπώνει το βασικό πλαίσιο δράσης της. Τέλος, η τέταρτη διάσταση εστιάζεται στη διαμόρφωση του υπόβαθρου και στην εφαρμογή της τοπικής ανάπτυξης στον ελληνικό χώρο.

80142 - Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στ. Κυβέλου-Χιωτίνη

ΕΔΙΠ Δ. Ιεραπετρίτης

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (για συντομία ΘΧΣ) αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ως ένα νέο πρότυπο προς μια ολοκληρωμένη, οικοσυστημική διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών, που νοούνται εν μέρει και ως συνέχεια των χερσαίων. Ο νέος αυτός σχεδιασμός νοείται ως η στρατηγική́ χωροθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη θάλασσα,ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ρύθμιση, η διαχείριση και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τρόπον ώστε να μετριάζονται, αν όχι να ελαχιστοποιούνται συγκρούσεις και αρνητικές επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και να αυξάνονται οι συνέργειες. Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές καινοτόμο γνώση και σχετικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε συναφείς ερευνητικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις, στο άμεσο και απώτερο μέλλον, δεδομένου ότι με βάση την Οδηγία της ΕΕ για τον ΘΧΣ και τον νόμο 4546/2018, η Ελλάδα οφείλει να έχει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια μέχρι το 2021. Βασική επιδίωξη είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της αναγκαίας εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης (γαλάζιας ανάπτυξης) και οικοσυστημικής διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών (EBM) και του περιεχομένου του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (SDG 14). Δεδομένου όμως ότι ο ΘΧΣ έχει και ισχυρή κοινωνική και πολιτισμική́ διάσταση και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία δημιουργική́ κοινωνική́ διαδικασία η οποία στοχεύει στην δημιουργία ελκυστικών ταυτοτήτων για τη θάλασσα (αξιοποίηση δυναμικού γαλάζιας ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων εργασίας, τοπική ανάπτυξη, θαλάσσια τοπική επιχειρηματικότητα), το μάθημα πραγματεύεται τις συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και τις στρατηγικές δέσμευσης των εμπλεκομένων φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΘΧΣ. Κατά συνέπεια αντικείμενο μελέτης είναι και το ζήτημα της θαλάσσιας διακυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα. Έμφαση δίνεται επίσης στην συμπερίληψη πολιτιστικών αξιών και στην ενσωμάτωση της παράκτιας και υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς ( MCH/UCH) στον σχεδιασμό αυτό.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8017 - Οικονομική Ανάπτυξη

Επίκουρη Καθηγήτρια Αν. Ψειρίδου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ι. Κωστόπουλος

Η οικονομική ανάπτυξη, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και αποτελεί μια δυναμική διαδικασία οικονομικής διεύρυνσης και κοινωνικής αλλαγής, σημαίνει δε όχι απλή αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας χώρας αλλά βαθύτερη μεταλλαγή της σε επίπεδο διάρθρωσης της οικονομίας, θεσμικού πλαισίου, προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, παιδείας, υγείας κ.τ.λ. Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των υποδειγμάτων και των θεωριών που αναπτύχθηκαν για την μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ποσοτική εκτίμηση του επιπέδου ανάπτυξης καθώς και μία σειρά από ζητήματα τα οποία αποτελούν τη βάση και του σύγχρονου επιστημονικού προβληματισμού όπως, η ανισότητα και η φτώχεια.

8031 - Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι

Επίκουρη Καθηγήτρια Ασ. Χριστοφόρου

Ι. Ο κρατικός προϋπολογισμός: η ιστορική εξέλιξη του θεσμού, οι βασικές έννοιες και διακρίσεις, και η διαδικασία του προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος).

ΙΙ. Οι δημόσιες δαπάνες: η φύση, η αποτελεσματικότητα και η χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών.

ΙΙΙ. Οι φόροι: οι βασικές έννοιες και διακρίσεις, οι στόχοι των φόρων, το πρόβλημα της δίκαιης κατανομής του φορολογικού βάρους και οι αντιδράσεις των φορολογουμένων.

ΙV. Ο δημόσιος δανεισμός: οι μορφές, οι σκοποί και το βάρος του δημόσιου δανεισμού.

V. Η δημόσια επιχείρηση: η σκοπιμότητα της επιχειρηματικής δράσης του κράτους, και τα προβλήματα οργάνωσης και τιμολογιακής πολιτικής των δημοσίων επιχειρήσεων.

VI. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η μορφή και η λειτουργία του ενωσιακού προϋπολογισμού, το πολυετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το Σύστημα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης, και οι επιπτώσεις των ενωσιακών δομών στη λειτουργία των δημοσιονομικών θεσμών των κρατών-μελών.

VII. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών: η έννοια της κοινωνίας των πολιτών, η σχέση της με την αγορά και το κράτος, και οι επιδράσεις της στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και στη λειτουργία των δημοσιονομικών θεσμών.

8040 - Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση

Καθηγητής Ι. Ψυχάρης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Τσέλιος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος , Υ.Δ. Λ. Δουκίσσας

Στόχος και περιεχόμενο του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το οικονομικό σύστημα των περιφερειών, ώστε να καταστεί δυνατή η εξήγηση των αιτίων που διαμορφώνουν και συντηρούν τις περιφερειακές ανισότητες σε έναν οικονομικό χώρο. Ειδικότερα στο μάθημα αυτό επιχειρείται να διαμορφωθούν απαντήσεις τα εξής ερωτήματα: Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο και τη διαχρονική μεταβολή του προϊόντος και της απασχόλησης μίας περιφέρειας; Γιατί το κατά κεφαλήν εισόδημα ορισμένων περιφερειών είναι μεγαλύτερο απ’ ότι σε κάποιες άλλες; Ποιοι είναι οι παράγοντες που ερμηνεύουν τους διαφορετικούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας ανάμεσα στις περιφέρειες; Από τι προσδιορίζεται η παραγωγική εξειδίκευση και οι εμπορικές ανταλλαγές των περιφερειών; Τι είναι αυτό που καθορίζει τις μεταναστευτικές ροές μεταξύ των περιφερειών; Γιατί ορισμένες περιφέρειες εμφανίζουν μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας από ότι άλλες; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα καταστεί δυνατή μέσα από τη μελέτη θεωριών και τεχνικών που παρέχει η οικονομική επιστήμη για την ανάλυση των εθνικών οικονομιών προσαρμοσμένων όμως στις ιδιομορφίες των οικονομιών των περιφερειών.
Θεματολογία
Η ύλη του μαθήματος οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ορισμός της περιφερειακής οικονομικής ως ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της οικονομικής επιστήμης, διαφορές και σχέσεις μεταξύ περιφερειακής και εθνικής οικονομικής ανάλυσης, η χωρική υπόσταση των πόρων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, περιφερειακό και διαπεριφερειακό σύστημα λογαριασμών εισροών-εκροών και περιφερειακοί πολλαπλασιαστές, διαπεριφερειακό εμπόριο, διαπεριφερειακή μετανάστευση, περιφερειακές αγορές εργασίας, ανεργία και απασχόληση.

Μέθοδος διδασκαλίας
Διαλέξεις.
Προαπαιτούμενα
Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη
Αξιολόγηση
Τελικές εξετάσεις 70%, βαθμός προόδου 30%.
Διδακτικό υλικό
Βιβλίο McCann Ph. (1992), Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Αθήνα: Κριτική και φάκελος.
Βιβλιογραφία
Armstrong H. & J. Taylor (2000), Regional Economics and Policy, Massachusetts: Blackwell
Thirlwall A. (1999), Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Αθήνα: Παπαζήσης (2001)
Κόνσολας Ν. (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης
Λαμπριανίδης Λ. (2001), Οικονομική Γεωγραφία, Αθήνα: Πατάκης
Παπαδασκαλόπουλος Αθ. (2000), Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης, Αθήνα: Παπαζήσης
Σκούντζος Θ. (1993), Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα: Σταμούλης

8041 - Οικονομική & Πολιτική Περιβάλλοντος

Καθηγητής  Κ. Μπίθας

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το μάθημα στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών στα επιμέρους θέματα της Οικονομικής και της πολιτικής του Περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές από τους φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής. Αναλυτικότερα η διάρθρωση της πρώτης ενότητας είναι η ακόλουθη:
– Το άριστο της περιβαλλοντικής προστασίας
– Τα οικονομικά μέσα της περιβαλλοντικής πολιτικής: Φόροι & εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης
– Οι προδιαγραφές και οι απαγορεύσεις ως μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής
– Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
– Η περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
– Η οικονομική διαδικασία ως εντροπική διαδικασία τα περιβαλλοντικά όρια της οικονομικής διαδικασίας
– Η Οικονομική ανάλυση της χρήσης των φυσικών πόρων: ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 1) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8038 - Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

ΕΔΙΠ Δ. Καντιάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Π. Νικολόπουλος

Το μάθημα αναφέρεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση των προτύπων της περιφερειακής ανάπτυξης και του τρόπου ένταξής τους στην περιφερειακή στρατηγική, καθώς και στην παρουσίαση των πολιτικών και των μέσων για τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αναφορά με τα βασικά πρότυπα χωρικής οργάνωσης και περιφερειακής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία. Επίσης, στο μάθημα παρουσιάζεται η ελληνική εμπειρία σχετικά με την οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις σχετικές πολιτικές που εφαρμόζονται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

8092 - Λειτουργία Εμπορικών Εταιρειών

Καθηγητής Β. Δούβλης

(Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21)

1. Αντικείμενο της Λογιστικής Εταιρειών.
2. Διακρίσεις Εταιρειών – Προσωπικές, Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
3. Ομόρρυθμη Εταιρεία Σύσταση, Κεφάλαια, Διανομή, Φορολόγηση, Λύση
4. Ετερόρρυθμη Εταιρεία Σύσταση, Κεφάλαια, Διανομή, Φορολόγηση, Λύση
5. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΕ Σύσταση, Κεφάλαια, Διανομή, Φορολόγηση, Λύση
6. Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε Σύσταση, Κεφάλαια, Διανομή, Φορολόγηση, Λύση
7. Λοιπές Εταιρικές μορφές, Κεφάλαια, Διανομή, Φορολόγηση, Λύση
8. Όμιλοι Εταιρειών
9. Λογιστική Ομίλου Επιχειρήσεων Εξαγορών και Ενοποιήσεων
10. Συνασπισμοί Εταιρειών
11. Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διασπάσεις, Αποσχίσεις Εταιρειών
12. Αριθμοδείκτες, Αποτίμηση και Αξιολόγηση Εταιρειών
13. Ειδικά θέματα χαρτοφυλακίων, χρεογράφων και ακινήτων των επιχειρήσεων
14. Γεωγραφικοί και Οικονομικοί Τομείς Επιχειρήσεων
15. Οικονομικές καταστάσεις Οικονομικών τομέων
16. Οικονομικές καταστάσεις Γεωγραφικών τομέων
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Β. Σαρσέντη και Α. Παπαναστασίου : «Λογιστική Εταιρειών», Εκδόσεις Σταμούλης,1993.
Κ. Λιάπης :”Λογιστική Εταιρειών Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα”
Β΄ έκδοση Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2008

8093 - Ειδικά Θέματα της Οικονομικής της Εργασίας

(Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21)

80100 - Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πολιτικές, Μέθοδοι & Εργαλεία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

Συμμετοχή : Υ.Δ. Ε. Μπαριανάκη, Υ.Δ. Μ. Μανιοπούλου

Το μάθημα αναφέρεται στην εισαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στον χωρικό σχεδιασμό, σε όλες τις χωρικές κλίμακες με έμφαση στην κλίμακα της πόλης και της γειτονιάς, της κατοικίας και του δομημένου περιβάλλοντος αλλά και ως προς τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Επικεντρώνεται στα εργαλεία προσέγγισης, ποσοτικοποίησης, εκτίμησης και αξιολόγησης της αστικής βιωσιμότητας. Δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναντίρρητα σημείο ανασύνταξης των χωρικών πολιτικών εξετάζεται ο χωρικός σχεδιασμός υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας, η εξέλιξη των εθνικών συστημάτων χωρικού σχεδιασμού μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, ο χωρικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, οι περιφερειακές και χωρικές πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αλλά και ή έννοια των οικολογικών ανισοτήτων, του οικολογικού χρέους, οι δείκτες βιωσιμότητας κτιρίων και πόλεων κ.λ.π Γίνεται εκτεταμένη προσέγγιση και ανάλυση μελετών περιπτώσεων εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο χώρο, με έμφαση στο ταχέως πολλαπλασιαζόμενο φαινόμενο των «οικογειτονιών» και των εργαλείων αξιολόγησής τους. Μεγάλο μέρος του μαθήματος αφορά στον “θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” (ΘΧΣ) ως εργαλείο επίτευξης βιώσιμης θαλάσσιας ανάπτυξης. Το θέμα αυτό θα προσεγγισθεί γενικά (με βάση την ΟΘΠ και την ΟΠΘΣ) αλλά κυρίως ως προς την οικοσυστημική διαχείριση που αποτελεί βασική παράμετρο για τον σχεδιασμό αυτό (ecosystem-based management), την πράσινη υποδομή (green infrastructure), την διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (GES) των θαλασσίων υδάτων και τη διάδραση γης-θάλασσας. Κατά συνέπεια γίνεται παρουσίαση και της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) και γενικότερα αναλύεται, θεωρητικά και με παραδείγματα, το ζήτημα της αναγκαίας εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

80107 - Οικονομική Θεωρία από τη σκοπιά του φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία & Πολιτικές

80116 - Μικροοικονομική Ανάλυση

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που πρόκειται να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές στους σπουδές στην Οικονομική Θεωρία. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην σύγχρονη Μικροοικονομική Θεωρία. Η έμφαση δίνεται στην θεμελίωση των εννοιών της Μικροοικονομικής Θεωρίας που έχει διδαχτεί ο φοιτητής στο δεύτερο έτος σπουδών με την χρησιμοποίηση μαθηματικών προχωρημένου επιπέδου. Τα θέματα που θα συζητηθούν στην διάρκεια των διαλέξεων είναι: η Θεωρία του Καταναλωτή, η Θεωρία του Καταναλωτή: Δυϊκότητα, Παραγωγή, Κόστος, Προσφορά και Στόχοι της Επιχείρησης και Η Θεωρία της Ανταγωνιστής Αγοράς.

Συνίσταται στους φοιτητές που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα να έχουν περάσει τα εξής μαθήματα: Μαθηματικά Ι και ΙΙ και Μικροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ.

80129 - Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις

Καθηγητής Β. Δούβλης

Πρόκειται για μάθημα που παρέχεται ως επιλογή στο ΣΤ΄ εξάμηνο του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τ.Ο.Π.Α. Προκαταρτικά εξετάζεται σε γενικές γραμμές αφενός μεν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ, αφετέρου δε οι σχετικές επιπτώσεις στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εντός εθνικών συνόρων καθώς και η ευρωπαϊκή διασυνοριακή διάσταση. Ακολουθεί αναφορά στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως και στις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, στις συστημικές τράπεζες σε ΕΕ και Ελλάδα καθώς και στη γενικότερη επίδραση επί των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων της προοπτικής για Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση έως το 2016. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται η σημασία της ενωσιακής αρχής περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με επικέντρωση στον τομέα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων καθώς και οι διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στην ΕΕ στο πλαίσιο της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων. Εξετάζονται επίσης οι συνήθεις τραπεζικές εργασίες και οι γενικοί κανόνες τους, η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και τράπεζας, οι μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων μαζί με τις ισχύουσες απαγορεύσεις τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, οι περιπτώσεις της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καθώς και ειδικά θέματα παροχής τραπεζικών δανείων και πιστώσεων. Ακόμη, η χορήγηση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων, οι τιτλοποιήσεις απαιτήσεων, οι μορφές τραπεζικών εξασφαλίσεων και η αναγκαστική εκτέλεση στο πλαίσιο είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων. Περαιτέρω, η διερεύνηση επεκτείνεται στη διασύνδεση και στις συνέπειες επί των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων σε σχέση με καίρια θέματα πτώχευσης, στη διάσταση των ευρωπαϊκών διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διασυνοριακών πτωχεύσεων καθώς και στο ενωσιακό και ελληνικό καθεστώς εξυγίανσης και εκκαθάρισης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, γίνεται εστίαση στο ενωσιακό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων («ξέπλυμα», money laundering), στην ειδική αντιμετώπιση των τραπεζικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων προκειμένου για εξωχώριες εταιρείες (offshores companies), στο ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκτυο τραπεζικής διαμεσολάβησης, όπως και στην επέκταση του Bankassurance, σε συνάρτηση με τον ρόλο του στις χρηματοδοτήσεις λιανικής κυρίως τραπεζικής.

80136 Erasmus+ Contemporary issues in local and region development

Yannis Psycharis, Antonios Rovolis, Vasilios Tselios

The aim of this course is to present and discuss contemporary issues in local and regional development. Topics that will be covered include: the recent processes of urbanization and the concentration of economic activity; socio-economic inequalities within cities; the administration of cities and urban governance; trends in regional inequality; the implementation and the evaluation of regional policies, the functioning of regional and local labour markets; and geographical aspects of the creative economy. Previous knowledge of introductory economics and regional and urban economics is essential. Learning outcomes include the acquisition of sound knowledge of the functioning and the theoretical underpinnings of the modern economy from the global to the local level.
Teaching:
Each semester has thirteen two-hour lectures. Attendance is expected at all sessions.
Written work:
Students must write a research paper related to the contents of the course.
Readings:
Text book: Pike A., Rodriguez- Pose A. and Tomaney J. (2006), Local and Regional Development, Routledge. Further readings: Scott A. (2012), A World in Emergence: Cities and Regions in the 21st Century, Edward Elgar Publishing; OECD (2015), The Metropolitan Century: Understanding Urbanization and its Consequences, OECD Publishing, Paris. Maloutas T. (2016), Athens Social Atlas, electronic edition,
http://www.athenssocialatlas.gr.
Assessment:
Writing and presenting a research paper.

80141 Δημόσιο Λογιστικό

Καθηγητής Κ. Λιάπης

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8019 - Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική

Καθηγητής Ι. Ψυχάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλ. Πλασκοβίτης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Δ. Αθανασόπουλος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των παραγόντων που εμπλέκονται και επηρεάζουν τον σχεδιασμό, την άσκηση και την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής, καθώς και η ανάλυση και αξιολόγηση των μέσων άσκησης πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και στο εμπειρικό επίπεδο. Το μάθημα αποσκοπεί αφενός την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας και αφετέρου στην ενθάρρυνση μιας κριτικής στάσης απέναντι στα ‘κλασικά’ εργαλεία άσκησης περιφερειακής πολιτικής.

8022 - Οικονομική Μεγέθυνση

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρ. Στοφόρος

Το φυσικό κεφάλαιο
Ο ρόλος του φυσικού κεφαλαίου στην παραγωγή.
Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης.

Πληθυσμός και οικονομική μεγέθυνση
Το υπόδειγμα του Malthus για την εξέλιξη του πληθυσμού.
Η αύξηση του πληθυσμού στο νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης.
Θεωρίες για την αύξηση του πληθυσμού.
Αύξηση του πληθυσμού και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες: (α)Το υπόδειγμα του χαμηλού επιπέδου του εισοδήματος ισορροπίας (β) προβλήματα από την αύξηση του πληθυσμού στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε όρους υγείας.
Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε όρους εκπαίδευσης.
Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης, με ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η έννοια της παραγωγικότητας
Παραγωγικότητα και συνάρτηση παραγωγής.
Μετρώντας τις διαφορές παραγωγικότητας, μεταξύ χωρών.
Η συμβολή της παραγωγικότητας στις διαφορές εισοδήματος, μεταξύ χωρών.
Η συμβολή της παραγωγικότητας στους διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, μεταξύ χωρών.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην οικονομική μεγέθυνση
Έννοια και χαρακτηριστικά της τεχνολογίας.
Παράγοντες που προσδιορίζουν την δαπάνη σε έρευνα και ανάπτυξη.
Η σχέση μεταξύ δημιουργίας της τεχνολογίας και οικονομικής μεγέθυνσης, με την χρησιμοποίηση ενός υποδείγματος για μια χώρα.
Η σχέση μεταξύ δημιουργίας της τεχνολογίας και οικονομικής μεγέθυνσης, με την χρησιμοποίηση ενός υποδείγματος για δυο χώρες.
Εμπόδια στη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ χωρών.
Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεγέθυνσης, με ενδογενή μεταβλητή την τεχνολογία.
Υποδείγματα μεγέθυνσης, με σταθερές αποδόσεις.

Μεγέθυνση σε ανοιχτές οικονομίες
Η έννοια της παγκοσμιοποίησης.
Αιτίες της παγκοσμιοποίησης.
Το αποτέλεσμα του ελεύθερου εμπορίου στην οικονομική μεγέθυνση.
Εμπόριο και συσσώρευση των συντελεστών παραγωγής.
Μεγέθυνση με ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων.
Εμπόριο και παραγωγικότητα.
Εμπόριο και τεχνολογική πρόοδος.
Κριτική στο ελεύθερο εμπόριο.

Οι ανισότητες και η οικονομική μεγέθυνση
Η ανισοκατανομή της οικονομικής και πολιτικής δύναμης.
Η καμπύλη του ανεστραμμένου U του Kuznets.
Η επίδραση της διανομής στην οικονομική μεγέθυνση. Το επιχείρημα της πολιτικής οικονομίας.
Φτώχεια και οικονομική μεγέθυνση. Η νεοκλασική και η μαρξιστική προσέγγιση.
Οικονομική μεγέθυνση, ανισότητες και φτώχεια.

Κράτος και οικονομική μεγέθυνση
Γιατί το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία;
Κριτική για την παρέμβαση του κράτους στην οικονομία.
Πως το κράτος επηρεάζει την οικονομική μεγέθυνση;
Φορολογία, αποτελεσματικότητα και το μέγεθος του δημόσιου τομέα.
Κρατική διαφθορά και οικονομική μεγέθυνση.
Εκδημοκρατισμός και οικονομική μεγέθυνση.

8030 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική Μεταφορών

Καθηγητής Κ. Μπίθας

Καθηγητής Αντ. Ροβολής

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο αλληλένδετες διδακτικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην Οικονομική των Μεταφορών και περιλαμβάνει τη θεωρητική θεμελίωση της οικονομικής επιστήμης για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος αφορά την Πολιτική των Μεταφορών και επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλαισίου διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής και του προγραμματισμού των υποδομών μεταφορών της Ελλάδας, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα, με τη σκιαγράφηση του ρόλου των υποδομών μεταφορών στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και των περιφερειών της. Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με το σύγχρονο θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, που είναι απαραίτητο για την κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς των μεταφορών και για τη διαμόρφωση πολιτικής στο χώρο των μεταφορών σε σχέση με την οργάνωση του χώρου και την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8042 - Δημοσιονομική Θεωρία & Πολιτική ΙΙ

Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

Θα διδαχθεί μόνο για όσους φοιτητές το οφείλουν

Παραοικονομία και φοροδιαφυγή – Ειδικά θέματα φορολογικής πολιτικής- Φορολογική εναρμόνιση στην Ε.Ε. – Δημόσιος δανεισμός – Δημοσιονομική αποκέντρωση.

8051 - Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη & Πολιτική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ν. Μαραβά

Κύριο αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι πολιτικές, οι σχετικοί θεσμοί, καθώς επίσης και οι πρακτικές της εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Στο παραπάνω πλαίσιο αναλύονται συνοπτικά και ορισμένες θεωρητικές απόψεις γύρω από τις έννοιες του «σχεδιασμού» του χώρου, καθώς επίσης και της «πολιτικής» σε περιφερειακό, μητροπολιτικό και πολεοδομικό επίπεδο. Παράλληλα, παρουσιάζονται με επιλεκτικό τρόπο και οι αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού σε άλλες χώρες, με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο και με χρήση σχετικών χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Το μάθημα εντοπίζει το ενδιαφέρον του στη σύγχρονη περίοδο, όμως για λόγους καλύτερης κατανόησης της εξέλιξης διαφόρων διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής για το πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας, καθώς επίσης και των σχετικών αποτελεσμάτων, η ύλη του μαθήματος συνδέεται συστηματικά και με αναφορές στο ιστορικό του πολεοδομικού σχεδιασμού (θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές, εφαρμογή) κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Βασικό συστατικό στοιχείο του μαθήματος, μέσα από το οποίο επιχειρείται η τοποθέτηση του ελληνικού συστήματος πολεοδομικού σχεδιασμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αποτελεί επιπλέον η ανάλυση σχετικών κατευθύνσεων, πολιτικών και σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε των αστικών πολιτικών στο πλαίσιο τόσο της περιφερειακής πολιτικής όσο και της πολιτικής περιβάλλοντος.

8052 - Πολιτιστική Ανάπτυξη & Πολιτική

Επίκουρος Καθηγητής Βασ. Αυδίκος

Συμμετοχή: Υ.Δ. Λ. Γαϊτανίδης, Υ.Δ. Ο. Ντρέλλια

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι στρατηγικοί σκοποί και τα μέσα της πολιτιστικής πολιτικής καθώς και οι φορείς πολιτιστικής διοίκησης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωρική ανάλυση της πολιτιστικής πολιτικής σε αστικό επίπεδο, στις πολιτιστικές βιομηχανίες, στον πολιτισμικό τουρισμό και στην προώθηση τόπου. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται με παραδείγματα που αναφέρονται στην ελληνική βιομηχανία του βιβλίου, στην ελληνική τηλεόραση , στα ελληνικά μουσεία και στις ελληνικές βιβλιοθήκες .

8053 - Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το μάθημα εστιάζεται στο πρώτο συνθετικό του τίτλου και μόνο παραδειγματικά επεκτείνεται σε ζητήματα πολιτικής. Το μαθησιακό υλικό ομαδοποιείται σε δυο μεγάλες ενότητες: τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη. Στην πρώτη ενότητα προσεγγίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση και στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του γνωστικού αντικειμένου της βιομηχανικής οικονομικής ή της βιομηχανικής οργάνωσης. Όμως το κύριο μέρος της ενότητας αυτής διατίθεται για την παρουσίαση εναλλακτικών θεωριών ανταγωνισμού και συγκέντρωσης καθώς επίσης και προσεγγίσεων πάνω στη σχέση τεχνολογίας και συγκέντρωσης. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται η θεωρία παιγνίων με υποδείγματα συμπαιγνίας και μη, η συγκέντρωση και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συγκέντρωσης πωλητών. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε μεγάλο αριθμό εμπειρικών παραδειγμάτων με αναφορά στο διεθνή τύπο και στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις υιοθετούμενες στρατηγικές των επιχειρήσεων σε μία ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς.

8060 - Κεφαλαιαγορά-Χρηματαγορά

Επίκουρος Καθηγητής Αν. Καραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Β. Βλαχοστέργιου, Υ.Δ. Π. Πετρής

Το μάθημα στοχεύει ταυτόχρονα στην παροχή αναλυτικών και εμπειρικών εργαλείων ανάλυσης των αγορών κεφαλαίου και χρήματος (με έμφαση στην αγορά κεφαλαίου). Χωρίζεται σε δυο τμήματα, που διδάσκονται από διαφορετικούς διδάσκοντες: α) το εμπειρικό τμήμα (Αν. Καραγάνης) και β) το αναλυτικό τμήμα (Αντ. Λυμπεράκη). Στο αναλυτικό μέρος το μάθημα εστιάζεται κυρίως στη σχέση που αναπτύσσεται
ανάμεσα στην κεφαλαιαγορά και στην πραγματική οικονομία. Στο εισαγωγικό τμήμα του μαθήματος παρουσιάζονται οι διαφορετικές ερμηνείες αυτής της σχέσης, ξεκινώντας από τις απαξιωτικές διατυπώσεις του Κέυνς και της Ρόμπινσον, μέχρι τις περισσότερο θετικές αναγνώσεις ιστορικών της οικονομίας αλλά και του Σουμπέτερ. Έχει σημασία να γίνουν κατανοητές από την αρχή οι διαφορετικές απόψεις και τα βασικά τους επιχειρήματα. Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένες παραδόσεις γύρω από τις χρηματιστηριακές φούσκες και κρίσεις στην ιστορία, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η περιοδικότητα του φαινομένου αλλά και οι βαθιές του ιστορικές ρίζες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε κάποιες διάσημες «φούσκες» (πχ των Νοτίων Θαλασσών, Μισισιπής κ.ά.) καθώς και στη Μεγάλη Ύφεση του 1929-30. Τρίτη ενότητα της ύλης του μαθήματος αποτελεί η εμβάθυνση μιας τυπολογίας γύρω από τις σχέσεις ανάμεσα στο παραγωγικό και στο χρηματιστικό κεφάλαιο στα διαφορετικά σημεία του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, αλλά και στα διαφορετικά σημεία του οικονομικού κύκλου. Βασική αναφορά στα μαθήματα αυτά είναι το βιβλίο της Καρλότα Περέζ (Technological Revolutions and Financial Capital), που σε συνοπτική μορφή περιλαμβάνεται στις σημειώσεις. Καθώς η διδασκαλία ενός μαθήματος για το χρηματιστήριο δεν μπορεί να αγνοεί τις εξελίξεις που σημειώνονται στην οικονομία, τα τελευταία χρόνια η διδασκόμενη ύλη έχει αναμορφωθεί προκειμένου να συμπεριλάβει την ανάλυση πλευρών της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η βιβλιογραφία γύρω από την τελευταία προσαρμόζεται και επικαιροποιείται κάθε χρόνο (και στη διάρκεια εξέλιξης του μαθήματος) προκειμένου να περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες διαστάσεις της διεθνούς αλλά και της ελληνικής διάστασης.

8073 - Θεωρίες Απασχόλησης και Ανεργίας

(Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21)

Το μάθημα παρουσιάζει τις θεωρίες προσδιορισμού του επιπέδου και της δομής της απασχόλησης σε συνδυασμό με την ανάλυση των ιστορικών μεταβολών που έχουν παρατηρηθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας. Παρουσιάζονται οι θεωρίες που έχουν προταθεί για την κατανόηση του φαινομένου της ανεργίας και των πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Όσοι/ες φοιτητές-φοιτήτριες συμμετέχουν με συνέπεια και ενεργά στο μάθημα και στα φροντιστήρια καλούνται σε προφορική εξέταση. Οι υπόλοιποι δίνουν γραπτές εξετάσεις. Ο κατάλογος των φοιτητών που καλούνται σε προφορική εξέταση ανακοινώνεται μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Ενότητες
1. Εισαγωγή στο Πρόβλημα της Ανεργίας – Ταξινομήσεις της Ανεργίας
2. Η Ανεργία στην Προκλασική και Κλασική Πολιτική Οικονομία
3. Η Ανεργία στο Νεοκλασικό Σύστημα
4. Keynes: Μια Νέα Προσέγγιση
5. Η Καμπύλη Phillips: Πολιτικά Διλήμματα και Αποδόμηση
6. Η Ανεργία ως Επιλογή και Επένδυση
7. Επίπεδο Μισθού και Ανεργία: Σύγχρονες Αναζητήσεις

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Το μάθημα αποτελείται από σειρά διαλέξεων που συνοδεύονται από εβδομαδιαία φροντιστήρια σε ομάδες φοιτητών με υποχρεωτική παρουσία (tutorials). Στα φροντιστήρια αναλύεται το περιεχόμενο της διάλεξης, διευκρινίζονται απορίες και επεκτείνεται ο προβληματισμός σε τρέχοντα ζητήματα.

8076 - Σχολές Οικονομικής Σκέψης Ι

Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση των κυριότερων ρευμάτων οικονομικής σκέψης. Ειδικότερα παρουσιάζεται η εξέλιξη των θεωριών και μεθόδων των οικονομικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 250 χρόνων, ξεκινώντας από την κλασική σχολή και τις εργασίες του Σμιθ, του Ρικάρντο, του Μάλθους και του Τζ. Σ. Μιλλ. Στη συνέχεια μελετώνται οι ιδέες των οριακών και νεοκλασικών με έμφαση στο Μάρσαλ και το Βαλράς, καθώς επίσης η οικονομική σκέψη που έχει αναπτυχθεί στις αρχές του εικοστού αιώνα συμπεριλαμβανόμενων των οικονομολόγων όπως ο Βέμπλεν, ο Κέυνς και ο Σουμπέτερ. Η έμφαση του μαθήματος δίνεται στο να κατανοήσουν οι φοιτητές πως οι μεγάλοι διανοητές προσέγγισαν τα σημαντικότερα ερωτήματα στην οικονομική επιστήμη, σχετικά με την αξία και την αποτελεσματικότητα, τη διανομή, και τις αιτίες οικονομικής μεγέθυνσης, και τα επίλυσαν στο πλαίσιο της επιστημονικής γνώσης και των ιστορικών συνθηκών της εποχής τους. Πέραν τούτου, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, η συνεισφορά και τα αναλυτικά εργαλεία των μεγάλων οικονομολόγων συγκρίνονται και χρησιμοποιούνται για την ανάλυση σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων.

8082 - Οικονομική Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης

Καθηγητής Κ. Μπίθας

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το μάθημα στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών στα επιμέρους θέματα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Καθώς οι σπουδαστές έχουν αποκτήσει την βασική γνώση στο υποχρεωτικό μάθημα της «Οικονομικής και Πολιτικής του Περιβάλλοντος», στο παρόν μάθημα οδηγούνται στην ανάλυση ειδικών φαινομένων και εφαρμογών. Έμφαση δίνεται στην σύνταξη εργασιών με υψηλές προδιαγραφές από τους φοιτητές από τους φοιτητές καθώς επίσης στην χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ελεύθερης επιλογής.
Τα αντικείμενα του μαθήματος είναι:
– Τιμολόγηση και κοστολόγηση Φυσικών Πόρων
–  Άριστη Κατανομή και χρήση Ανανεώσιμων – Μη ανανεώσιμων φυσικών Πόρων
–  Οικονομικές αρχές της βιώσιμης Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων
–  Βιώσιμη Ανάπτυξη:
– Στα αστικά Συστήματα
– Στα Παράκτια Οικοσυστήματα
–  Οικονομικές διαστάσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
–  Η εξάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας από τις εισροές φυσικών πόρων
–  Οικονομικές αρχές της χρήσης των ενεργειακών πόρων

8084 - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές

Καθηγητής Ι. Ψυχάρης

ΕΔΙΠ Δ. Καντιάνης

Το μάθημα αναφέρεται στην συσχέτιση των υποδομών με την περιφερειακή ανάπτυξη. Αφού διευκρινιστούν αρχικά οι ορισμοί, οι τύποι και οι τρόποι μέτρησης και αξιολόγησης των υποδομών, το μάθημα προχωράει στην θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της συμβολής τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στο μάθημα εξετάζονται επίσης ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και οι μεταξύ τους συμπράξεις συνεργασίας στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών. Μεγάλο μέρος της ύλης αναφέρεται στην στρατηγική ανάπτυξης των υποδομών στην Ελλάδα και στις διαδικασίες χρηματοδότησής τους από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα και γίνεται αναφορά στην κατασκευή και λειτουργία τους καθώς και στην αποτίμηση της σημασίας τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

8096 - Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Εταιριών

Καθηγητής Κ. Λιάπης

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

1. Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική
2. Λογιστική Κόστους – Κοστολόγηση
3. Οδηγοί και Κέντρα κόστους – κέρδους
4. Κοστολογικά Συστήματα – Τυπικό κόστος – Κόστος ανά δραστηριότητα – Ισοσκελισμένο Κόστος
5. Προγραμματισμός επιχειρήσεων
6. Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί
7. Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης
8. Λογιστικά Πρότυπα
9. Τα Λογιστικά Πρότυπα της Ελλάδος
10.Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
11. Τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α και άλλων χωρών
12. Διαφορές και Συγκλίσεις μεταξύ λογιστικών προτύπων
13. Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
14. Διεθνή Συστήματα Αξιολόγησης επιχειρήσεων – Βαθμολογία επιχειρήσεων
16. Διεθνείς Οικονομικοί Κύκλοι και μεταβολές των λογιστικών προτύπων
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Εμμανουήλ Ι. Σακέλλη : ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εκδόσεις Ε. Σακέλλη 2002
Εμμανουήλ Ι. Σακέλλη : Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Εκδόσεις Ε. Σακέλλη 2005

80117 - Η Ταυτότητα των Ελληνικών & Ευρωπαϊκών Περιφερειών

ΕΔΙΠ Δ. Ιεραπετρίτης

Το μάθημα επιδιώκει να περιγράψει την αναπτυξιακή φυσιογνωμία των ευρωπαϊκών περιφερειών ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων και των περιορισμών ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά- εφόσον η ανάπτυξη των επιμέρους τμημάτων συμβάλλει στην ευρωστία του συνόλου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιείται στατιστικό υλικό που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και εκδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Regio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προσέγγιση της αντίστοιχης εικόνας των Ελληνικών περιφερειών βασίστηκε επίσης σε στατιστικό υλικό προερχόμενο από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και από την αντίστοιχη Ελληνική.
Προτεινόμενα συγγράμματα:
Σαράντης Λώλος ‘Οι Ελληνικές περιφέρειες Οικονομική Σύγκλιση και Συνοχή’ εκδόσεις Gutenberg
Αθήνα 2009.
‘Regions of the European Union A statistical portrait’ 2009 edition Eurostat Statistical Books
Eurostat regional yearbook 2013

80118 - Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας

Καθηγητής Α. Ροβολής

ΕΔΙΠ Δ. Καντιάνης

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τα βασικά υποδείγματα της λειτουργίας των αγορών ακινήτων (μικροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων), καθώς και το ρόλο των αγορών αυτών στην «γενική» οικονομία (μακροοικονομική διάσταση της ανάλυσης των αγορών ακινήτων). Συγκεκριμένα, στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια παρουσίαση του σημαντικότερου υποδείγματος ανάλυσης αυτών των αγορών, δηλαδή του υποδείγματος των DiPasquale και Wheaton, μια ιστορική ανάλυση της διαμόρφωσης των θεωριών για την γαιοπρόσοδο, διάφορες εναλλακτικές σύγχρονες θεωρίες για την γαιοπρόσοδο (στις βασικές θεωρίες που παρουσιάζονται στο μάθημα «Οικονομική Αστικών Κέντρων»), εμβάθυνση στην ανάλυση των αγορών κατοικίας και στοιχεία από την φορολογία της ακίνητης περιουσίας, διακυμάνσεις των αγορών ακινήτων, ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης των αγορών ακινήτων και την χρηματο-οικονομική ανάλυση.

80119 - Χωρική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Επίκουρος Καθηγητής Αν. Καραγάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Α. Τασούλης

Το μάθημα καλύπτει την ενσωμάτωση του παράγοντα χώρου στην εξειδίκευση, εκτίμηση και στατιστική επαγωγή των οικονομετρικών υποδειγμάτων, έτσι ώστε να αναλυθεί η στοχαστική αλληλεπίδραση οικονομικών φαινομένων που απεικονίζονται σε μεταβλητές με γεωγραφική αναφορά, συγκεκριμένα σημεία (π.χ. διεύθυνση-θέση επιχείρησης ακινήτου κλπ) και επιφάνειες (π.χ. οικοδομικό τετράγωνο, ταχυδρομικός κωδικός, νομός κλπ που αναφέρονται οι μεταβλητές της ανάλυσης). Παρουσιάζεται η διαδικασία αριθμητικής απεικόνισης του χώρου με την κατασκευή των κατάλληλων μητρών χωρικών σταθμίσεων. Ακολούθως, αναλύονται οι αριθμητικές ιδιότητες των μητρών χωρικών σταθμίσεων και ερμηνεύονται οικονομικά και οικονομετρικά. Η χωρική οικονομετρική ανάλυση εισάγεται με τη μελέτη της χωρικής αυτοσυσχέτισης. Παρουσιάζεται ο συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης Moran και το στατιστικό BW των Cliff-Ord, καθώς και η διαδικασία εύρεσης των εκτιμητριών, οι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι και η οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Κατόπιν παρουσιάζεται η γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση. Παρουσιάζονται οι εκτιμήτριες και η σχέση με το γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα. Τέλος, παρουσιάζεται το γενικό χωρικό υπόδειγμα (μιας εξίσωσης) και εξάγονται οι εκτιμήτριες και τα στατιστικά ελέγχου με τη βοήθεια της μεθόδου της μεγίστης πιθανοφάνειας. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζεται η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας και γίνεται παρουσίαση στοιχείων θεωρίας κατανομών (αλλαγή τυχαίων μεταβλητών) και ασυμπτωτικής θεωρίας. Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου. Περιλαμβάνει εξοικείωση των φοιτητών με βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας, γεωγραφικό, οικονομετρικό λογισμικό και στοιχεία προγραμματισμού. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος περιλαμβάνεται η χρήση γραμμικής άλγεβρας για την επίλυση οικονομετρικών προβλημάτων σε περιβάλλον Η/Υ.

80137 Erasmus+ Topics in econometrics

(Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2020-21)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8043 - Διεθνής Οικονομική

Επίκουρη Καθηγήτρια Αν. Ψειρίδου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ι. Κωστόπουλος

Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας των κοινωνικών επιστημών που προσπαθεί να κατανοήσει τα διεθνή και παγκόσμια προβλήματα χρησιμοποιώντας επιλεκτικά μία σειρά διεπιστημονικά αναλυτικά εργαλεία και θεωρητικές προσεγγίσεις. Το μάθημα αναδεικνύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των αγορών και των πολιτικών των κρατών εθνών και το πώς οι ανταγωνισμοί, και οι συνεργασίες των κρατών αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν το πλαίσιο των πολιτικών σχέσεων μέσα στις οποίες λειτουργούν οι οικονομικές δυνάμεις και τελικά κατανέμεται η εξουσία και ο πλούτος. Τα μαθήματα δίνουν έμφαση σε τομείς της παγκοσμιοποίησης και των σχέσεων Βορρά-Νότου ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να συνδέσουν τη θεωρία και την ιστορία με την πρακτική, μέσα από τη διερεύνηση των εγχώριων και των διεθνών οικονομικών αλληλεπιδράσεων καθώς και μέσα από τη εξέταση σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη σχέση της οικονομίας της πολιτικής και της ανάπτυξης. Το πρώτο μέρος των διαλέξεων ξεκινά με τη διαχείριση της Διεθνούς Οικονομίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου. Το δεύτερο μέρος προσεγγίζει τις βασικές υποθέσεις και την ιστορική εξέλιξη των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Το τρίτο μέρος ασχολείται με μια σειρά από θεματικά πεδία όπως: τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις, το εξωτερικό χρέος και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, τη θεσμική οργάνωση του παγκόσμιου εμπορίου μετά τον ΒΠΠ, τις πολυεθνικές εταιρίες και το ενδοεπιχειρησιακό εμπόριο, την περιφερειακότητα και το παγκόσμιο εμπορικό καθεστώς.

8063 - Περιφερειακός Προγραμματισμός

Επίκουρος Καθηγητής Βασ. Αυδίκος

ΕΔΙΠ Δ. Καντιάνης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ελ. Κωστοπούλου, Υ.Δ. Ο. Ντρέλλια

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στην παρουσίαση του βασικού θεωρητικού και μεθοδολογικού υποβάθρου του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού, σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ανάλυση του πλαισίου διαμόρφωσης και άσκησης του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (περιφερειακής πολιτικής) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα (προετοιμασία, εκπόνηση, χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων), στο πλαίσιο που θέτει η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8069 - Οικονομικοί Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλ. Πλασκοβίτης

Επίκουρη Καθηγήτρια Β. Δεληθέου

Α. Έννοια και περιεχόμενο της Ολοκλήρωσης
Τα στάδια της Ολοκλήρωσης
Θεωρητικές προσεγγίσεις της Πολιτικής Ολοκλήρωσης
Θεωρητικές προσεγγίσεις της οικονομικής Ολοκλήρωσης
Β. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Οι Συνθήκες : ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ, ΕΕΠ. ΣΕΕ, Σ. Άμστερνταμ, Σ. Νίκαιας, Σ. Λισαβόνας
Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Γ. Θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διακρατικά Όργανα
Υπερεθνικά Όργανα
Δ. Η Οικονομική κρίση και οι ανεπάρκειες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος

Προτεινόμενο Σύγγραμμα:
Όλγα Γιώτη Παπαδάκη ‘Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης’ Εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2011

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4

8061 - Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων

Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλ. Πλασκοβίτης

ΕΔΙΠ Δ. Ιεραπετρίτης

Το μάθημα καταρχήν εξετάζει τους εναλλακτικούς ορισμούς και τα επιμέρους είδη αξιολόγησης προγραμμάτων με έμφαση στην Εκ-των-Προτέρων, την Ενδιάμεση και την Εκ-των-Υστέρων Αξιολόγηση.
Στη συνέχεια αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανάλυσης:
–  Της Λογικής και της Δομής ενός αναπτυξιακού προγράμματος
–  Των Εκροών και Αποτελεσμάτων του προγράμματος
–  Του Συστήματος Διοίκησης του προγράμματος
Στη συνέχεια περιγράφουμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια μελέτη αξιολόγησης καθίσταται χρηστική και αξιοποιήσιμη από τις προγραμματικές αρχές. Τέλος η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια συνοπτική αναφορά στο τρόπο αξιολόγησης της δομής και της όλης λογικής ενός προγράμματος, στις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων και στους τρόπους τεκμηρίωσης των αξιολογικών κρίσεων. Καταλήγει με μια εκτίμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αξιολόγηση των ελληνικών περιφερειακών προγραμμάτων.

8064 - Ελληνική Οικονομία

Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

Το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:
– Φάσεις ανάπτυξης και στασιμότητας της ελληνικής οικονομίας
– Εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών
– Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας
– Μακροοικονομικές πολιτικές στην Ελλάδα
– Η βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
– Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελληνική οικονομία

8065 - Οικονομική & Κοινωνική Πολιτική

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρ. Στοφόρος

Στο μάθημα της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής θα ασχοληθούμε με τη θεωρία και τα εργαλεία άσκησης της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Το μάθημα θα γίνει με μορφή διαλέξεων του διδάσκοντα με στόχο να γίνει κατανοητή αφ’ ενός η διαδικασία οργάνωσης της πολιτικής και αφ’ ετέρου η σχέση μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Για να γίνουν κατανοητές οι θεωρητικές έννοιες χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπως και την ελληνική και διεθνή οικονομική ιστορία. Η σύνδεση μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γίνεται κατανοητή στην εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
1. Κράτος και Πολιτική
1. 1 Θεωρίες του Κράτους
1.2. Λειτουργίες του Κράτους
1.3 Μηχανισμοί του Κράτους: Η Θεσμική Οργάνωση της Κρατικής Πολιτικής
2. Οικονομική Πολιτική
2.1. Βασικές Έννοιες
2.2. Θεωρήσεις της Οικονομικής Πολιτικής
2.3. Εργαλεία Οικονομικής Πολιτικής
3. Κοινωνική Πολιτική
3.1 Αντιλήψεις Κοινωνικής Πολιτικής
3.2. Τομείς Κοινωνικής Πολιτικής
3.3 Τα καθεστώτα Κοινωνικής Πολιτικής
4. Σύνθεση Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
5. Πολιτικές Απασχόλησης: Από τη Μακροοικονομική Ρύθμιση στις Μικροοικονομικές Παρεμβάσεις
5.1 Θεσμοί της Μακροοικονομικής Ρύθμισης
5.2 Εργαλεία Άσκησης της Μακροοικονομικής Ρύθμισης
5.3 Από τη Ρύθμιση στην Απορρύθμιση
5.4 Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
5.5 Πολιτικές σε μιαν Απορρυθμισμένη Αγορά Εργασίας

8067 - Πολιτική Γης και Κατοικίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

Επίκουρη Καθηγήτρια Β. Δεληθέου

Συμμετοχή : Υ.Δ. Ν. Μαραβά

Ύστερα από το μάθημα «Πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική» του 7ου εξαμήνου, το μάθημα Επιλογής «Πολιτική γης και κατοικίας» έρχεται να επικεντρωθεί στην κατοικία ως γεωγραφικό φαινόμενο και ως «πολεοδομική χρήση» και στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του συστήματος γης και κατοικίας. Εισάγεται ο φοιτητής στις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις για τον έγγειο παράγοντα και την κατοικία, στην αγορά γης και κατοικίας (προσφορά και ζήτηση/ διαμόρφωση τιμών γης και κατοικίας κ.λ.π) και στις διαδικασίες αξιοποίησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Το μάθημα, προσπαθεί επίσης να εισάγει τον φοιτητή στην έννοια και πρακτική της πράσινης ή αειφορικής κατοικίας (sustainable housing, socially sustainable housing), της κατοικίας χαμηλού κόστους (low-cost housing, affordable housing) και στην έννοια και τις μεθόδους προσδιορισμού της «πράσινης αξίας» (green value).

8071 - Τουριστική Ανάπτυξη

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

1. Άξονες – Κύριες διδακτικές ενότητες
Το μάθημα απαρτίζεται από δύο κύριες ενότητες. Η πρώτη εξ αυτών αναφέρεται σε γενικά θεωρητικά θέματα που σχετίζονται με το πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης όπως: ο σχεδιασμός της, η απασχόληση, το εισόδημα, η προσφορά, η ζήτηση, το περιβάλλον, η οργάνωση και η πολιτική του αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί πόροι. Η δεύτερη διερευνά ειδικά θέματα μεγάλης σημασίας του τουρισμού, που αναδεικνύουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας. Ειδικότερα στο μάθημα εξετάζονται τα παρακάτω:
A. Εισαγωγή στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών, προσπάθεια αποσαφήνισης του ορισμού των υπηρεσιών παροχής φιλοξενίας, η ετερογένεια τους και η ταξινόμηση των υπηρεσιών τους. Ακολούθως προτείνεται η στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης και καθορίζονται στόχοι και άξονες που υλοποιούν προγράμματα δράσης.
Β. Ειδικά θέματα: Τουρισμός και Περιφερειακή – Τοπική ανάπτυξη και η διαμόρφωση προτύπων ανάπτυξης και ανάλυση της τουριστικής υποδομής και ανωδομής της χώρας. Στη συνέχεια αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της σημερινής τουριστικής ανάπτυξης, επισημαίνονται οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει το τουριστικό δυναμικό της χώρας και διερευνάται η δυνητική τουριστική ζήτηση.

2. Στόχος
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στον επιστημονικό διάλογο αναφορικά με θέματα παροχής υπηρεσιών και φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον κλάδο του τουρισμού. Ακολούθως, τονίζεται ο καθοριστικός ρόλος του τουρισμού στη διαμόρφωση του εγχώριου προϊόντος και στην απασχόληση, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, συσχετίζεται η τουριστική ανάπτυξη με το σεβασμό στο περιβάλλον, στην προστασία και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. Η διδακτική του αντικειμένου – Μέθοδοι προσέγγισης & διδασκαλίας
Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στις τακτικές τετράωρες διαλέξεις των διδασκόντων καθηγητών καθώς και σε συμπληρωματικές σεμιναριακές παρουσιάσεις ειδικών στο αντικείμενο επισκεπτών. Ειδικότερα καλούνται επισκέπτες ομιλητές, συνήθως στελέχη επιχειρήσεων φιλοξενίας ώστε να συζητήσουν με τους φοιτητές τρέχοντα θέματα του κλάδου παροχής φιλοξενίας έτσι ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες που κατά τη διάρκεια του μαθήματος έλαβαν. Σχετικά με τη μεθοδολογία διδασκαλίας επισημαίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούνται υπολογιστές τόσο για τη διδασκαλία όσο και για την παρακολούθηση των φοιτητών. Η εξέταση των φοιτητών γίνεται με πρόοδο που διεξάγεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με υποχρεωτική εργασία η οποία παρουσιάζεται στους φοιτητές του μαθήματος. Σε μηνιαία βάση οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν μια σελίδα στην οποία να αναφέρουν στην εξέλιξη της εργασίας τους. Μετά τη δεκαπεντάλεπτη παρουσίαση της εργασίας ο φοιτητής/τρια απαντά στις ερωτήσεις των συμφοιτητών/τριών του καθώς και του εποπτεύοντος καθηγητή. Η επιτυχής συμμετοχή στην πρόοδο (40%) , στην υποχρεωτική εργασία (50%) και στην παρουσίασή της (10%) απαλλάσσει τους φοιτητές από την τελική
προφορική εξέταση (50%).

4. Βασικά αναγνώσματα : (ΕΥΔΟΞΟΣ)
α)Βιβλίο [157914]: Στέφανος Καραγιάννης- Γεώργιος Έξαρχος , Τουρισμός: Οικονομία Ανάπτυξη – Πολιτική, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, 2006.
β) Βιβλίο [11864]: Πάρις Τσάρτας , Ελληνική τουριστική ανάπτυξη, Κριτική, 2010.

5. Ενδεικτική ελληνόφωνη βιβλιογραφία
Βιβλίο [ΕΥΔΟΞΟΣ 11480]:Χάρης Κοκκώσης και Πάρις Τσάρτας, Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Κριτική, 2001.

6. Επιστημονική Εταιρεία που εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο
1.Regional Science Association
2.Ελληνική Γεωγραφική εταιρεία
3. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Research Institute for Tourism)

8074 - Πληροφορική και Οικονομία

Επίκουρος Καθηγητής Αν. Καραγάνης

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον προγραμματισμό συνδυασμένο με ειδικά θέματα από την Οικονομετρία και να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ της θεωρητικής προσέγγισης και της πρακτικής εμπειρικής λειτουργίας των μεθόδων. Επιπροσθέτως, να ενδυναμώσει την ικανότητα των φοιτητών να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν την συμπεριφορά των θεωρητικών υποδειγμάτων μέσα από πραγματικά δεδομένα. Για κάθε ενότητα, έχει καταρτιστεί λίστα από χρήσιμα άρθρα, βιβλία και websites στην αγγλική γλώσσα και είναι μια χρυσή ευκαιρία για να βελτιώσετε τη γνώση της γλώσσας και της ορολογίας. Το στατιστικό πακέτο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Eviews (http://www.eviews.com/).

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οικονομετρία Ι
Βαθμολόγηση: Τελικός βαθμός, Εργασία 30% – Εξέταση 70%

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

Εβδομάδα 1
1. How to Use the EViews?
–  Some basic steps to entry the EViews:
–  Open EViews
–  Import data
–  Specify sample range
–  Generate variables
–  Run regression estimation

2. Understand different types of data
(i) Time series data: (data file: “hkgdp2001.xls”)                                                                                                       (ii) Cross-section data (data file: Gujarati (2003) Table 1.1)
(iii) Pooled (Panel) data (data file: “chinafdi.xls”)

3. Computer exercise

Εβδομάδα 2
1. Basic Tools of EVIEWS:
Working with data:
Generate a new series
Editing a series
Series expressions: Addition (+), subtraction (-), multiplication (*), division (/) and raise to a power (^), etc.
Series functions: log, trend, seasonal dummy, square root, exponential, etc
Lead, Lags, and Differences.

2. Computer Exercises

Εβδομάδα 3
1.Basic Tools of EVIEWS:
Understand the estimated regression output:
Coefficients (sign and size)
R-squared
Standard Error of the regression (SEE)
Sum of Squared residual (SSR)

2. Computing Exercise

Εβδομάδα 4
Computing Exercise: Gujarati (2003) 5.9, pp.153-4.

Εβδομάδα 5
Multiple Regression Interpretation and testing
(1) Basic Tools in EVIEWS:
Generate the “Trend” variable
Generate the “log” variable
(2) Computing Exercise: Gujarati (2003) 7.17.

Εβδομάδα 6
Computing Exercise: Gujarati (2003) 7.2.

Εβδομάδα 7
Computing Exercise: Gujarati (2003) 8.26.

Εβδομάδα 8
Computing Exercise:

Εβδομάδα 9
Computing Exercise: Gujarati (2003) 10.27.

Εβδομάδα 10
Computing Exercise: Gujarati (2003), 11.15.

Εβδομάδα 11
Computing Exercise: Gujarati (2003) 12.26.

8081 - Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

8098 - Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου

ΕΔΙΠ Δ. Καντιάνης

Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία και εφαρμογές για τον προγραμματισμό και οργάνωση κατασκευής έργων. Το θεωρητικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις σύγχρονες ενότητες ανάλυσης έργου όπως ανάλυση διάρθρωσης εργασιών, ανάλυση κόστους, κινδύνου, προσωπικού και χρηματοδότησης. Η θεωρητική θεμελίωση του εφαρμοσμένου προγραμματισμού βασίζεται στην ανάλυση δικτύων. Οι δύο βασικές μέθοδοι Ανάλυσης Δικτύων που παρουσιάζονται στο μάθημα είναι η μέθοδος του «κρίσιμου δρόμου» (critical path method, CPM) και η μέθοδος «αξιολόγηση προγράμματος και τεχνική αναθεώρησης» (program evaluation and review technique, PERT) Τέλος παρουσιάζονται τα διαγράμματα Gantt. Το μάθημα διεξάγεται σε περιβάλλον εργαστηρίου. Περιλαμβάνει εξοικείωση των φοιτητών με φύλλα εργασίας και εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης έργου.

80106 - Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης

Ανάθεση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το μάθημα αποτελείται από σειρά διαλέξεων και άσκηση στο εργαστήριο Η/Υ (Αριστοτέλους 29, 1ος όροφος).
Οι διαλέξεις εστιάζονται σε τρία θέματα:
1. Η Ανεργία των Νέων
2. Πολιτικές Απασχόλησης
3. Μέθοδοι Αξιολόγησης Πολιτικών και Αποτελέσματα

Η άσκηση στο εργαστήριο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1. Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων και επεξεργασία (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)
2. Βασικές εντολές SPSS
3. Εκτίμηση και ερμηνεία απλών οικονομετρικών υποδειγμάτων

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο εργαστήριο Η/Υ χωρίζονται σε ομάδες αναλόγως του αριθμού των φοιτητών και του αριθμού υπολογιστών εν λειτουργία στο εργαστήριο. Οι ώρες εργαστηρίου ανακοινώνονται στη διάρκεια του μαθήματος.

80122 - Αξιολόγηση Ιδιωτικών & Δημόσιων Επενδύσεων

Επίκουρη Καθηγήτρια Β. Δεληθέου

Συμμετοχή: Υ.Δ. Ελ. Ποδηματάς, Υ.Δ. Γ. Παπασταματίου

1.Εισαγωγή στην Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
2. Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας
3. Οι έννοιες της καθαρής παρούσας αξίας και το εσωτερικού ρυθμού απόδοσης
4. Ειδικές περιπτώσεις στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων – διαφορές στο χρόνο και στα ποσά
5. Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας
6. Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίων CAPM GORDON P/E
7. Καμπύλη κεφαλαιαγοράς
8. Σύνθετες επενδύσεις και η ανάλυση χαρτοφυλακίου
9. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση επενδυτικών σχεδίων
10.Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων – μέθοδοι αποτίμησης
11. Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδύσεων
12. Ανάλυση του κοινωνικού κόστους και οφέλους
13. Μέθοδοι αξιολόγησης δημοσίων επενδύσεων
14. Μελέτες αξιολόγησης ενδεικτικών σχεδίων – εφικτότητας – σκοπιμότητας
15. Η περιφερειακή διάσταση στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Τζαβαλή – Πετραλιά: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΟΠΑ 2008
Λιάπης: Πανεπιστημιακές σημειώσεις

80124 - Παγκοσμιοποίηση

Καθηγήτρια Αντ. Λυμπεράκη

Το μάθημα εστιάζει στην ανάδειξη και την εξέταση των μεγάλων αλλαγών που σημειώνονται στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, τόσο ως προς τις μεγάλες τάσεις, όσο και με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Με πιο απλά λόγια, επιχειρείται η ανάλυση των «μεγάλων προβλημάτων» που θέτει η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, καλύπτοντας παράλληλα θέματα που αφορούν (ή απορρέουν από) την τρέχουσα συζήτηση περί διαρθρωτικών τάσεων -δυνατότητας παρέμβασης με εργαλεία πολιτικής.

Οι θεματικές περιοχές που επιχειρεί να καλύψει είναι οι εξής:
1. Παγκοσμιοποίηση, ανάπτυξη, εμπόριο
2. Πολιτικές, Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Στρατηγική
3. Βιομηχανικές δομές, επιχειρηματικές στρατηγικές και διεθνή παραδείγματα

Η προσέγγιση που ακολουθείται στην εξέταση των παραπάνω θεμάτων επιχειρεί επιπλέον να λάβει υπ’ όψιν:
1. Την ιδιαίτερη σημασία των ανερχόμενων βιομηχανικών δυνάμεων του κόσμου
2. Ότι κάθε διαπραγμάτευση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας θα ήταν ατελής και προβληματική χωρίς αναφορά στην ιστορική διάσταση της ανάπτυξης και τις αναπτυξιακές διαδρομές προηγούμενων εποχών.
3. Τα πραγματικά παραδείγματα της αναπτυξιακής εμπειρίας συγκεκριμένων χωρών και περιοχών της γης (περιπτώσεις επιτυχίας, αλλά και περιπτώσεις αποτυχίας, όπως -σε μεγάλο βαθμό- η υποσαχάρια Αφρική).

80128 - Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Καθηγητής Ι. Ψυχάρης

Συμμετοχή: Υ.Δ. Γ. Αργυρίου

Οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήμερα μετά την μετεξέλιξή των. Ο προληπτικός και ο κατασταλτικός έλεγχος των ΟΤΑ υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Αυτοδιοικητικών Οργανισμών. Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα Κοινωνικά προγράμματα των Δήμων για τη «Βοήθεια στο σπίτι». Η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Ο ρόλος των Αυτοδιοικητικών Φορέων για την πολιτιστική ανάπτυξη. Το εργασιακό καθεστώς και η πολιτική για την απασχόληση στους Οργανισμούς της Αυτοδιοικητικής Πολιτείας. Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η φορολογική πολιτική και ο ρόλος των Δήμων για την εφαρμογή της. Ο ρόλος των Δήμων στην προώθηση των συστημάτων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΜΣ.

800130 - Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά Ι

800131 - Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά ΙΙ

800132 - Σύνταξη Περιλήψεων και Επιστημονικών Εργασιών στα Αγγλικά

800133 - Παρουσίαση Οικονομικών Θεμάτων στα Αγγλικά (Τεχνικές Παρουσιάσεων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (αφορά τους φοιτητές εισαγωγής 2009 και πριν) :

 1. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Αστική Γεωγραφία” (Κ.Μ 8002) του Α΄ Εξαμήνου ή το μάθημα “Οικονομική Γεωγραφία” (Κ.Μ. 8007) του Β΄ εξαμήνου, επιλέγουν το μάθημα “Οικονομική και Αστική Γεωγραφία” (Κ.Μ. 80110) Β΄ Εξαμήνου. Εάν οφείλουν και τα δύο μαθήματα, δηλαδή (Κ.Μ. 8002 και 8007) επιλέγουν το μάθημα “Οικονομική και Αστική Γεωγραφία” (Κ.Μ. 80110) του Β’ εξαμήνου καθώς επίσης και ένα (1) μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου.
 2. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” (Κ.Μ 8006) του Β΄ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο του του Α΄ Εξαμήνου.
 3. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης” (Κ.Μ 8008) του Α΄ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο του Γ΄ Εξαμήνου.
 4. Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα “Μικροοικονομική Θεωρία Ι” (Κ.Μ 8009) και “Μακροοικονομική Θεωρία” (Κ.Μ80010) του Β΄ Εξαμήνου, θα τα επιλέξουν ως οφειλόμενα του Γ΄ Εξαμήνου.
 5. Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα “Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης” (Κ.Μ. 80032) και “Μικροοικονομικήθεωρία ΙΙ” (Κ.Μ. 80075) του Γ΄ εξαμήνου, θα τα επιλέξουν ως οφειλόμενα του Δ΄ εξαμήνου.
 6. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Οικονομική Ανάπτυξη Ι” (Κ.Μ. 8017) θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικά του  Στ΄ και το  “Οικονομική της εργασίας” (Κ.Μ. 8034) του Γ΄ εξαμήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό του Ε’ εξάμηνου.
 7. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ” (Κ.Μ. 8022) θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό του Ζ΄ εξαμήνου, με Κ.Μ. 8022 και τίτλο “Οικονομική Μεγέθυνση”.
 8. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική” (Κ.Μ. 8019) θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό  του Ζ΄ εξαμήνου.
 9. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Πολιτική Μεταφορών” (Κ.Μ. 8030) του Ε’ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό του Ζ’ Εξαμήνου.
 10. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι” (Κ.Μ. 8031) του Ε’ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό του ΣΤ΄ εξαμήνου.
 11. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ” (Κ.Μ. 8042) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ΄ Εξαμήνου.
 12. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Περιφερειακή Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης” (Κ.Μ.8062) του Η’ Εξαμήνου, θα επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό, το επιλογής  μάθημα του Ε’ Εξαμήνου, με τίτλο “Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε.” (Κ.Μ.8062 ).
 13. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική” (Κ.Μ.8051) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ’ Εξαμήνου.
 14. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική” (Κ.Μ.8052) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ’ Εξαμήνου.
 15. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική” (Κ.Μ.8053) θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής του Ζ’ Εξαμήνου.
 16. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα Διεθνής Οικονομική” (Κ.Μ. 8043) του ΣΤ’ Εξαμήνου θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό του Η΄ Εξαμήνου.
 17. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Μακροοικονομική Πολιτική II” (Κ.Μ. 8054) του Ζ’ Εξαμήνου θα επιλέξουν ως οφειλόμενο το μάθημα “Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική II” (Κ.Μ. 80112) , υποχρεωτικό του Δ΄ Εξαμήνου.
 18. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Ελληνική Οικονομία” (Κ.Μ.8064)  Η’ Εξαμήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο, επιλογής Η’ εξαμήνου.
 19. Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική” (Κ.Μ.8065) Η’ Εξαμήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόμενο υποχρεωτικό επιλογής Η’ εξαμήνου.
 20. Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα Επιλογής Δ’ Εξαμήνου, τα οποία δε διδάσκονται πλέον θα πρέπει να τα επιλέξουν ή να τα αντικαταστήσουν, δηλώνοντας ανάλογα με τον αριθμό των οφειλομένων (ένα ή δύο), αντίστοιχα, ένα ή δύο επιπλέον επιλογής μαθήματα του ΣΤ’ ή/και του Η’ Εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων επιλογής (10), για τη λήψη πτυχίου.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Οι φοιτητές που εντάχθηκαν στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου από το Τμήμα ΠΟΑ της Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το Π.Δ.76/2013, θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2018-19 του ΤΟΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα των αντιστοιχιών που έχει αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος στις 10/7/2013 (βλ. σχετική ανακοίνωση).

Ανακοινώσεις προς τους ενταχθέντες φοιτητές του Τμήματος Π.Ο.Α. Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Ο.Π.Α. Παντείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Με απόφαση συνέλευση του Τμήματος, της 9-3-2016 έχει αποφασιστεί, ότι δεν θα καταχωρείται καμιά βαθμολογία σε φοιτητές που δεν έκαναν δήλωση μαθημάτων. Η βαθμολογία θα ακυρώνεται αυτόματα.

Επικοινωνία:

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED