Συγχρονισμός οικονομικών κύκλων

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι Παράγοντες που Καθορίζουν τον Συγχρονισμό των Οικονομικών Κύκλων στις Περιφέρειες της Ελλάδας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Σταύρος Ντεγιαννάκης
Φιλικός προς τον αναγνώστη τίτλος: Regional_BSC

Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Τα πρωτοφανή αποτελέσματα της παρατεταμένης κρίσης χρέους, η οποία ξεκίνησε το 2008, οδήγησαν σε μια κρίση ‘ταυτότητας’ την Ευρωζώνη. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η βασική αιτία αυτών των δυσμενών εξελίξεων είχε σαν βάση την εγγενή αντίφαση μεταξύ μιας και μοναδικής υπερεθνικής νομισματικής πολιτικής και της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε επιμέρους περιφέρειες ή/και χώρες της ΕΕ. Η κρίση χρέους αναβίωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας καθώς και των εμπλεκόμενων στη διαμόρφωση πολιτικής σχετικά με τον συγχρονισμό του οικονομικού κύκλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τον συγχρονισμό του οικονομικού κύκλου εντός μίας χώρας και η διερεύνηση των παραγόντων του συγχρονισμού των περιφερειακών οικονομικών κύκλων στην Ελλάδα με βάση την ταξινόμηση NUTS-2. Οι επιμέρους στόχοι του έργου προσδιορίζονται από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Πόσο συγχρονισμένοι είναι οι περιφερειακοί οικονομικοί κύκλοι σε σχέση με τον συνολικό εθνικό κύκλο αναφοράς;
2. Υπάρχουν περιοχές που οδηγούν τον ελληνικό κύκλο αναφοράς ή το αντίστροφο; Εάν ναι, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών;
3. Πώς συγχρονίζονται οι περιφερειακοί οικονομικοί κύκλοι;
4. Ποιοι είναι οι βασικοί μοχλοί του περιφερειακού συγχρονισμού του οικονομικού κύκλου;
5. Τι μπορεί κανείς να διδαχθεί από τις ηγετικές περιοχές;
6. Θα μπορούσαν τα μέτρα πολιτικής να στραφούν προς την κατεύθυνση ‘από πάνω προς τα κάτω’ σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης από ‘την κορυφή προς τα κάτω’;

Το έργο θα αξιολογήσει, με βάση τα πορίσματά του, τις προ της κρίσης και τις τρέχουσες περιφερειακές πολιτικές και θα προχωρήσει σε μελλοντικές προτάσεις πολιτικής. Το προτεινόμενο έργο εκτιμάται ότι θα συμπληρώσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία εστιάζοντας στις ελληνικές περιφέρειες και επεκτείνοντας τον αριθμό των μεταβλητών που προσδιορίζουν τον συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων. Αντίκτυπος του Ερευνητικού Έργου Ο αντίκτυπος του έργου κατευθύνεται σε δύο μεγάλες ομάδες: α) φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο χώρας και ΕΕ και β) τοπικές κοινότητες. Κύριος στόχος του έργου της είναι να εξετάσει τους βασικούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως η απασχόληση, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, οι φορολογικές μεταβιβάσεις, η δομή της βιομηχανίας και η επίδρασή τους στον συγχρονισμό του περιφερειακού οικονομικού κύκλου με την πάροδο του χρόνου.

Ειδικότερα:
Ο αντίκτυπος του έργου θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη κατανομή πόρων / επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής και εθνικής οικονομίας με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και το εισόδημα, καθώς και στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Τέλος, το προτεινόμενο έργο εκτιμάται ότι θα έχει επίσης ακαδημαϊκό αντίκτυπο, δεδομένου ότι η καινοτόμα βάση δεδομένων θα αποτελέσει σημείο αναφοράς με προστιθέμενη αξία για μελλοντική έρευνα από υποψήφιους διδάκτορες και άλλους ακαδημαϊκούς ερευνητές στον τομέα των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών με επίκεντρο την περιφερειακή οικονομική και την ανάπτυξη. Το
οικονομετρικό υπόδειγμα που θα διαμορφωθεί θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης με την επιστημονική κοινότητα για περαιτέρω εφαρμογές του και πιθανές βελτιώσεις. Τέλος, τα ερωτήματα που θα εξεταστούν και τα συμπεράσματα του έργου που θα προκύψουν θα αποτελέσουν την αρχή για την έναρξη συζητήσεων από την άποψη της διεξοδικότερης έρευνας στον τομέα του συγχρονισμού των περιφερειακών οικονομικών κύκλων. Η σημασία του έργου Η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου έχει τεράστια σημασία για την ερευνητική μας ομάδα, καθώς θα έχει σημαντική προστιθέμενη αξία στη μελλοντική έρευνα από υποψήφιους διδακτορικούς και άλλους ακαδημαϊκούς ερευνητές στον τομέα των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών με έμφαση στα οικονομικά, την περιφερειακή οικονομία και την ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση θα μας
βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο μοντελοποίησης που θα προκαλέσει την επιστημονική κοινότητα των εφαρμοσμένων οικονομικών και της εφαρμοσμένης οικονομετρίας όσον αφορά την εφαρμογή και τις πιθανές του βελτιώσεις. Η προτεινόμενη έρευνα θα επιτρέψει την πρόσβαση σε νέες ακαδημαϊκές γνώσεις, εμπλουτίζοντας την εξειδίκευση της ομάδας σε αυτό το θέμα. Με τα αποτελέσματα της έρευνας, θα είναι σε θέση η ομάδα να μεταφέρει νέα γνώση τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε ένα στοχοθετημένο επιστημονικό κοινό μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε συνέδρια.

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED