Ερευνητική δραστηριότητα

August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”

Το υψηλής ποιότητας και διεθνούς απήχησης επιστημονικό έργο του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο αντίκτυπος της έρευνας και των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του αντικατοπτρίζεται στη συμπερίληψη ενός καθηγητή του ΤΟΠΑ μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως. Την εν λόγω κατάταξη δημοσίευσε τον περασμένο μήνα ομάδα ερευνητών και καθηγητών του εκδοτικού οίκου Elsevier BV και του Stanford University των ΗΠΑ.
Με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου για το 2020, στην κατάταξη συγκαταλέγεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Ντεγιαννάκης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών:

• Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Ντεγιαννάκης, Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ποσοτικές Μέθοδοι με Έμφαση στη Στατιστική, 254η θέση το 2020, από 10.777 επιστήμονες στο Επιστημονικό πεδίο Οικονομικά και Χρηματοοικονομική.

Στην κατάταξη (είναι διαθέσιμη εδώ) συμπεριλαμβάνονται οι 100.000 κορυφαίοι ερευνητές στον κόσμο σε 22 επιστημονικά πεδία και σε 176 υπο-πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων ερευνητών εκάστου επιστημονικού πεδίου για το έτος 2020. Στην κατάταξη λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραμέτρων, όπως ο αριθμός των πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, η απήχηση και ο αντίκτυπος των εργασιών στην επιστημονική κοινότητα, οι ετεροαναφορές που έχουν λάβει σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SCOPUS, κ.ά.


Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Οι Παράγοντες που Καθορίζουν τον Συγχρονισμό των Οικονομικών Κύκλων στις Περιφέρειες της Ελλάδας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σταύρος Ντεγιαννάκης

Συγχρονισμός οικονομικών κύκλων

Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Τα πρωτοφανή αποτελέσματα της παρατεταμένης κρίσης χρέους, η οποία ξεκίνησε το 2008, οδήγησαν σε μια κρίση ‘ταυτότητας’ την Ευρωζώνη. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η βασική αιτία αυτών των δυσμενών εξελίξεων είχε σαν βάση την εγγενή αντίφαση μεταξύ μιας και μοναδικής υπερεθνικής νομισματικής πολιτικής και της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε επιμέρους περιφέρειες ή/και χώρες της ΕΕ. Η κρίση χρέους αναβίωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας καθώς και των εμπλεκόμενων στη διαμόρφωση πολιτικής σχετικά με τον συγχρονισμό του οικονομικού κύκλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τον συγχρονισμό του οικονομικού κύκλου εντός μίας χώρας και η διερεύνηση των παραγόντων του συγχρονισμού των περιφερειακών οικονομικών κύκλων στην Ελλάδα με βάση την ταξινόμηση NUTS-2. Οι επιμέρους στόχοι του έργου προσδιορίζονται από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Πόσο συγχρονισμένοι είναι οι περιφερειακοί οικονομικοί κύκλοι σε σχέση με τον συνολικό εθνικό κύκλο αναφοράς;
2. Υπάρχουν περιοχές που οδηγούν τον ελληνικό κύκλο αναφοράς ή το αντίστροφο; Εάν ναι, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών;
3. Πώς συγχρονίζονται οι περιφερειακοί οικονομικοί κύκλοι;
4. Ποιοι είναι οι βασικοί μοχλοί του περιφερειακού συγχρονισμού του οικονομικού κύκλου;
5. Τι μπορεί κανείς να διδαχθεί από τις ηγετικές περιοχές;
6. Θα μπορούσαν τα μέτρα πολιτικής να στραφούν προς την κατεύθυνση ‘από πάνω προς τα κάτω’ σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης από ‘την κορυφή προς τα κάτω’;

Το έργο θα αξιολογήσει, με βάση τα πορίσματά του, τις προ της κρίσης και τις τρέχουσες περιφερειακές πολιτικές και θα προχωρήσει σε μελλοντικές προτάσεις πολιτικής. Το προτεινόμενο έργο εκτιμάται ότι θα συμπληρώσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία εστιάζοντας στις ελληνικές περιφέρειες και επεκτείνοντας τον αριθμό των μεταβλητών που προσδιορίζουν τον συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων. Αντίκτυπος του Ερευνητικού Έργου Ο αντίκτυπος του έργου κατευθύνεται σε δύο μεγάλες ομάδες: α) φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο χώρας και ΕΕ και β) τοπικές κοινότητες. Κύριος στόχος του έργου της είναι να εξετάσει τους βασικούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες όπως η απασχόληση, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, οι φορολογικές μεταβιβάσεις, η δομή της βιομηχανίας και η επίδρασή τους στον συγχρονισμό του περιφερειακού οικονομικού κύκλου με την πάροδο του χρόνου.

Ειδικότερα:
Ο αντίκτυπος του έργου θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη κατανομή πόρων / επενδύσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής και εθνικής οικονομίας με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και το εισόδημα, καθώς και στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Τέλος, το προτεινόμενο έργο εκτιμάται ότι θα έχει επίσης ακαδημαϊκό αντίκτυπο, δεδομένου ότι η καινοτόμα βάση δεδομένων θα αποτελέσει σημείο αναφοράς με προστιθέμενη αξία για μελλοντική έρευνα από υποψήφιους διδάκτορες και άλλους ακαδημαϊκούς ερευνητές στον τομέα των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών με επίκεντρο την περιφερειακή οικονομική και την ανάπτυξη. Το
οικονομετρικό υπόδειγμα που θα διαμορφωθεί θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης με την επιστημονική κοινότητα για περαιτέρω εφαρμογές του και πιθανές βελτιώσεις. Τέλος, τα ερωτήματα που θα εξεταστούν και τα συμπεράσματα του έργου που θα προκύψουν θα αποτελέσουν την αρχή για την έναρξη συζητήσεων από την άποψη της διεξοδικότερης έρευνας στον τομέα του συγχρονισμού των περιφερειακών οικονομικών κύκλων. Η σημασία του έργου Η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου έχει τεράστια σημασία για την ερευνητική μας ομάδα, καθώς θα έχει σημαντική προστιθέμενη αξία στη μελλοντική έρευνα από υποψήφιους διδακτορικούς και άλλους ακαδημαϊκούς ερευνητές στον τομέα των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών με έμφαση στα οικονομικά, την περιφερειακή οικονομία και την ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση θα μας
βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο μοντελοποίησης που θα προκαλέσει την επιστημονική κοινότητα των εφαρμοσμένων οικονομικών και της εφαρμοσμένης οικονομετρίας όσον αφορά την εφαρμογή και τις πιθανές του βελτιώσεις. Η προτεινόμενη έρευνα θα επιτρέψει την πρόσβαση σε νέες ακαδημαϊκές γνώσεις, εμπλουτίζοντας την εξειδίκευση της ομάδας σε αυτό το θέμα. Με τα αποτελέσματα της έρευνας, θα είναι σε θέση η ομάδα να μεταφέρει νέα γνώση τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε ένα στοχοθετημένο επιστημονικό κοινό μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε συνέδρια.

Σύνοψη Ερευνητικού Έργου   –   Περιγραφή Χρηματοδοτούμενου Ερευνητικού Έργου (παρουσίαση power point)


 

Προκήρυξη: Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)


 

Πρόγραμμα Erasmus+ HI-TEACH Project

https://hi-teach.unisa.it/

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Παντείου καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας


 

Αυδίκος Βασίλειος

1. Consortium Coordinator, Marie Curie-ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU 2021-2024, EC. https://coral-itn.eu/

2. Principal Investigator, The co-production of urban space: the case of co- working spaces in a transnational case study approach (Greece, UK and Germany), ELIDEK, 2020-2023. https://urbancoworkgr.wordpress.com/

3. Principal Investigator, Evaluation of the European Capital of Culture Eleusis 2021, 2020-2022.

4. Principal Investigator, Creative@Hubs, Interreg Greece-Italy, 2020-2022.

5. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο “Συνεργατικοί χώροι: η δράση τους, η συμβολή τους στην αστική ανάπτυξη και ο ρόλος τους στο κοινωνικοοικονομικό σύνολο”, το οποίο χρηματοδοτείται από τη “2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες-ΕΛΙΔΕΚ”, Υποψ. διδάκτορας: Ελένη Κωστοπούλου.

6. Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο “CIVITAS – Συμμετοχή των Πολιτών στις Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ – Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών – Β Κύκλος, Μεταδιδάκτορας: Ειρήνη Ηλιοπούλου.

7.  Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο CORAL 2021-2024 (CORAL – ITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU) στο πλαίσιο του Horizon 2020 και της δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προϋπολογισμό 3,8 εκ ευρώ και διάρκεια τεσσάρων χρόνων.


 

Μπίθας Κωνσταντίνος

1. LIFE CONOPS (LIFE12 ENV/GR/000466) Development & demonstration of management plans against the climate change enhanced invasive mosquitoes in S. Europe, 2013-2018, www.conops.gr.

2. Επιστημονικός συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Έργο: LIFE CLIMATREE (LIFE14 CCM/GR/000635) A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas, 2015-2019, www.lifeclimatree.eu.

3. Επιστημονικός υπεύθυνος στο Ευρωπαϊκό Έργο: LIFE DEBAG (LIFE14 GIE/GR/001127) Integrated information and awareness campaign for the reduction of plastic bags in the marine environment, 2015-2019, http://www.lifedebag.eu/?lang=en.


 

Ψυχάρης Ιωάννης

1. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Γεωγραφικές διαστάσεις της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα», Ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», Έναρξη έργου Φεβρουάριος 2020, διάρκεια 28 μήνες, Μέλη ερευνητικής ομάδας: Βασίλης Τσέλιος, Αν. Καθηγητής, Αναστασία Πανώρη, Μεταδιδάκτορας, Παναγιώτης Πανταζής Υπ. Διδάκτορας και δύο ακόμη θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδάκτορα με προκήρυξη, http://www.geoinc.gr/

2. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των ΟΤΑ α΄ Βαθμού στην Ελλάδα», Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΔΒΜ-34: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΕΣΠΑ, Έναρξη έργου 16/4/2018 – 15/02/2020 με παράταση 7 μήνες, Μέλη ερευνητικής ομάδας: Μαρία Ζώη, μεταδιδάκτορας, Σταυρούλα Ηλιοπούλου, μεταδιδάκτορας, Παναγιώτης Πανταζής, Υποψήφιος Διδάκτορας

3. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική», το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΔΒΜ-34: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΕΣΠΑ, Έναρξη έργου 21/2/2020-20/06/2021, Μέλη ερευνητικής ομάδας: Αναστασία Πανώρη, μεταδιδάκτορας, Δημήτρης Αθανασόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας.

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος «Τόπος εγκατάστασης και συγκέντρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια εφαρμογή της μεθόδου σημειακής ανάλυσης προτύπων με τη χρήση μικρο-γεωγραφικών δεδομένων», Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Έναρξη υποτροφίας Δεκέμβριος 2019, διάρκεια 24 μήνες, Μεταδιδακτορικός υπότροφος: Λεωνίδας Δούκισσας

5. «Olympic Mega Projects, Heritagization, risks and opportunities: Which (urban, environmental, economic, cultural, social) lessons to learn from the study of the Athens Olympics in regards to Paris 2024?», Doctoral Programme under Cotutelle Agreement, University of Cergy – Pontoise (France), Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise, Γαλλία, Έναρξη υποτροφίας Ιούνιος 2019, διάρκεια 36 μήνες, συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής με Geneviève Zembri, Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise. Διδακτορική υπότροφος: Δήμητρα Σεγγούνη.

Industrial Economics, International Development and Sustainability – an Open Access Journal by MDPI – For more information click εδώ

Μελέτη ΟΟΣΑ για την “Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα μετά το 2020”

Αναρτήθηκε η μελέτη του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη συμμετοχή Εμπειρογνωμόνων και από την Ελλάδα. Πρόσβαση στη μελέτη μπορείτε να έχετε εδώ.


 

SIMPLE

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SIMPLE
Το έργο SIMPLE χρηματοδοτείται από το Erasmus+, πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και αποτελεί μέρος της δράσης Key Action 2:
Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και θεσμών. Οι Δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Key Action 2 αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στις προτεραιότητες του προγράμματος και να έχουν θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη, μεταφορά και/ή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε συστημικό επίπεδο, αναμένεται να πυροδοτήσουν τον εκσυγχρονισμό και να ενισχύσουν την ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία στις κύριες προκλήσεις του σημερινού κόσμου: περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός, απασχόληση, οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, καθώς και προώθηση των κοινωνικών, συμμετοχικών ικανοτήτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου, των δημοκρατικών αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και ευημερίας, της απαγόρευση των διακρίσεων και της ενεργής συμμετοχής του πολίτη, της κριτικής σκέψης και της παιδεία.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SIMPLE www.thesimpleproject.eu
Το έργο προκύπτει από την παρατήρηση της εκθετικής αύξησης της οικονομικής και κοινωνικής ευαλωτότητας, για την αντιμετώπιση της οποίας εντοπίζει και προτάσσει ως δυνητική λύση τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Το έργο SIMPLE επιδιώκει να εντοπίσει μονοπάτια βιωσιμότητας, επιχειρηματικά μοντέλα και μεθοδολογίες μέτρησης επιπτώσεων, που λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και αξιοποιούν καλές επιχειρηματικές πρακτικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το SIMPLE στοχεύει στον εντοπισμό των σχετικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας τέτοιας διαδρομής μετασχηματισμού στο εσωτερικό των ΜΜΕ.
Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:
1) Στην ανάπτυξη ενός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και των αντίστοιχων δεξιοτήτων στρατηγικής, οργανωτικών διαδικασιών, εργαλείων μέτρησης της ανάπτυξης και της συστηματικής υιοθέτησης μιας κοινής αντίληψης και γνώσης (στόχος IO1)
2) Στην προώθηση της ψηφιακής ολοκλήρωσης σε μαθησιακές δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση των δεξιοτήτων που ορίζονται στον στόχο IO1 με το συν-σχεδιασμό και την ανάπτυξη ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (στόχος IO2): μέσω ρόλων (SIM-Game), διαδραστικών video κ.ο.κ.
3) Στην ανάπτυξη και τυποποίηση μεθόδων και εργαλείων μέτρησης και διαχείρισης του κοινωνικού αντικτύπου στοχευμένων ΜΜΕ, σε αντιστοιχία με τους σχεδιασμένους στόχους κοινωνικής καινοτομίας, για την υιοθέτηση ενός ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΘΚΤΥΠΟΥ (στόχος IO3)
4) Στην επιμόρφωση 24 εκπαιδευτών και συμβούλων από τους εταίρους του έργου, μέσω της συμμετοχής τους σε δύο διακρατικές κινητικότητες, ώστε:
– να αποκτήσουν τις μεθοδολογικές αναφορές ενός ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την ανάπτυξη περιεχομένου ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων θα υλοποιηθεί με την παραγωγή διαδραστικών βίντεο κατάρτισης και ΜΑΘΗΣΗΣ μέσω ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
– να εφαρμόσουν το λειτουργικό σχέδιο για την καθοδήγηση των στοχευόμενων ΜΜΕ στην αποτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου τους και για την καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων στην εφαρμογή του σε εταιρείες-στόχου.

Για να δείτε το φυλλάδιο πατήστε εδώ

       

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED