Το Τμήμα

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Tο Tμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης (ΤΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σκοπός του Τμήματος είναι η σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη. Η παιδευτική και θεωρητική ”φιλοσοφία» του ΤΟΠΑ στηρίζεται στην άποψη ότι η κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών αποτελεί σύνθετη που περιλαμβάνει: Σε μίκρο επίπεδο,- τον καταναλωτή, τον παραγωγό-επιχείρηση και κράτος. Σε μάκρο επίπεδο ασχολείται με την κλειστή και ανοιχτή οικονομία, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική,τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το δειεθνές εμπόριο. Τη γεωγραφική και περιφερειακή επιστήμη , η οποία ασχολείται με την τη θεωρία και την ανάλυση των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, όπως και των πολιτικών, που επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και της ευημερία γεωγραφικών περιοχών και τοπικών κοινωνιών.

Για την επίτευξη των στόχων του τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δυο παράλληλους και συμπληρωματικούς τομείς: τον τομέα της Οικονομικής επιστήμης και τον τομέα της Περιφερειακής επιστήμης. Ο πρώτος τομέας προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα: Μικρο-οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης κ.λπ. Ο τομέας Περιφερειακής επιστήμης εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, με την ευρεία έννοια, στην οποία περιλαμβάνονται τα αντικείμενα τη Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, της Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, των Μεταφορών, του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της Αστικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, του Θεσμικού Πλαισίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. Το πρόγραμμα των δύο τομέων συμπληρώνεται από την οργάνωση ενός τρίτου τομέα, ο οποίος επικεντρώνεται σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης, ποσοτικών εργαλείων και μεθόδων. Ειδικότερα, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, την Οικονομετρία, τις Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης και τη Πληροφορική, και σε εξειδικευμένες ποσοτικές μέθοδους ανάλυσης, που εφαρμόζονται στην οικονομική και περιφερειακή επιστήμη.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΠΑ προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και προοπτικές, όπως καταγράφονται από τις μαρτυρίες των αποφοίτων, που είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε πραγματοποιούν περαιτέρω σπουδές.

Για μια συνοπτική παρουσίαση του τμήματος πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι και πλέον χρόνια Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία εφηρμοσμένης οικονομικής & διοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, επιλεγμένων να ανταποκρίνονται: Τόσο στις ανάγκες βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων οικονομικών και μη σπουδών που είτε πρόσφατα αποφοιτησάντων είτε ήδη εργαζομένων όσο και στα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές,.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. αποτελεί Διεπιστημονικό Πρόγραμμα στο οποίο γίνονται δεκτοί, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο: «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις ως ακολούθως:

1) «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση»,
2) «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Ειδικεύσεις:
α) «Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός» και
β) «Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων».

ΝΕΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 2704- τ.Β- 09-07-18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΜΣ & ΠΔΣ. 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ)

Το Τμήμα καταγράφει αποδεδειγμένη μακρά και επιτυχή πορεία στην οργάνωση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D).
Το ΠΜΣ & το ΠΔΣ οργανώνουν μεταπτυχιακά μαθήματα, κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεις, συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και ερευνητικές εργασίες που οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στα γνωστικά αντικείμενα: της οικονομικής επιστήμης, της διοίκησης, και της περιφερειακής επιστήμης.

Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Τμήμα υποστηρίζει την Μεταδιδακτορική Έρευνα σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του, υπό την καθοδήγηση των μελών Δ.Ε.Π. Διαθέτει υποδομές για έρευνα και συνεργασία και παρακολουθεί μέσω του Π.Δ.Σ. την πρόοδο των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΜΣ & ΠΔΣ. 2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Eγγράφονται στο Oικονομικό Eπιμελητήριο Eλλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Eπίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Eλλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ), για την κατοχύρωση της ειδικότητας του περιφερειολόγου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Tμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες (JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, κλπ), σε εγχώριες και διεθνείς (KPMG, PwC, Delloite κλπ) επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, κλπ. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, τους κλάδους της οικονομίας, δάνεια, ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Tοπικής Aυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα εφαρμοσμένης οικονομίας και ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει τα εξής όργανα διοίκησης:

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα 20 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και από 1 εκπρόσωπο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.

Αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τμήματος:

Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του τμήματος, όπως η κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και η διατύπωση γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.

Η γενική συνέλευση του τομέα:

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της η Γ.Σ. του Τομέα:
– Εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα.
– Συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος
– Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
– Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.
– Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης, για διετή θητεία (2020-21 και 2021-22) από 1/9/2020, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 668/25.8.2020)
Ο Πρόεδρος του Τμήματος: i) Συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών, ii) εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, iii) τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, iv) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης, v) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και vi) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

Ο Aναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στοφόρος, για διετή θητεία (2020-21 και 2021-22) από 1/9/2020, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Ο.Δ αρ.668/25.8.2020). Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων, γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών που υποδεικνύεται από τους ίδιους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέμα για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Τμήματος.

Οι τομείς του τμήματος

Το Τμήμα μας έχει δύο τομείς:

– Τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 6 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
– Τον Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 14 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Διευθυντής του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης εκλέχθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγ. Μιμής.

Για τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας εκλέχθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

Αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τομέα είναι να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να προεδρεύει των εργασιών της και να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

ΟΡΓΑΝΑ Π.Μ.Σ (Ν. 4485/2017)

Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ .Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρ. Στοφόρος (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος 2020-22)

Μέλη συνέλευσης του τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Καθηγητές

1. Δούβλης Βασίλειος

2. Κυβέλου- Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία

3. Λιάπης Κωνσταντίνος

4. Λυμπεράκη Αντιγόνη

5. Μπίθας Κωνσταντίνος

6. Παλάσκας Θεοδόσιος

7. Ροβολής Αντώνιος

8. Ψυχάρης Ιωάννης (Πρόεδρος Τμήματος 2020-22)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

1. Μιμής Άγγελος

2. Ντεγιαννάκης Σταύρος

3. Πλασκοβίτης Ηλίας (μερικής απασχόλησης)

4. Στοφόρος Χρυσόστομος (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος 2020-22) & (Δ/ντης ΠΜΣ Τμήματος)

5. Τσέλιος Βασίλειος

 

Επίκουροι καθηγητές

1. Αυδίκος Βασίλειος

2. Μπαμπίνας Γεώργιος

3. Δεληθέου Βασιλική

4. Καραγάνης Αναστάσιος (Δ/ντης Τομέα Π.Ε.)

5. Κεραμίδου Ιωάννα

6. Σιουρούνης Γρηγόριος

7. Ψειρίδου Αναστασία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Tο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι ίδρυμα με μακρόχρονη ιστορία. H ίδρυσή του τοποθετείται στη δεκαετία του 1920. Παλαιότερα ήταν γνωστό με το όνομα Πάντειος Aνώτατη Σχολή Πολιτικών Eπιστημών. Aπό το 1989, σύμφωνα με το Π.Δ. 377/89, η Σχολή μετονομάστηκε σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών. Στην σημερινή του διάρθρωση το Πανεπιστήμιο συγκροτείται από εννέα Tμήματα τέσσερα από τα οποία παρέχουν και μεταπτυχιακές Σπουδές, Iνστιτούτα και Kέντρα Έρευνας, Γραφείο τεκμηρίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eργαστήρια H/Y, Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης, Γραφείο Σταδιοδρομίας, Bιβλιοθήκη, Aθλητικό Kέντρο, Iατρείο, Φοιτητική Eστία και Eστιατόριο.
Oι λειτουργίες του Πανεπιστημίου είναι εγκατεστημένες σε επτά κτίρια. Tο κτίριο της Διοίκησης, βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού 136, Aθήνα 176 71.
Tο Tμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης, ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Tμήμα Aστικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Oικονομικό Eπιμελητήριο Eλλάδος. Tο Tμήμα προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Kάθε χρόνο εισάγονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περί τους 150 φοιτητές, και στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών μέχρι 25 πτυχιούχοι. H εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Tμήματος κατευθύνεται σε δύο κύρια επιστημονικά πεδία, όπως φαίνεται άλλωστε και από τη διάρθρωσή του σε δύο Tομείς: τον Tομέα Περιφερειακής Eπιστήμης και τον Tομέα Πολιτικής Oικονομίας. H στελέχωση του σε προσωπικό συμπεριλαμβάνει 27 μέλη Διδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού.
Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σ’ ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη ως ένα κοινωνικά φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

O ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης:
• προσφέρει ένα πρωτοπόρο, σύγχρονο και μοναδικό στην Ελλάδα γνωστικό αντικείμενο,
• ενσωματώνει σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις για την οικονομική και περιφερειακή επιστήμη.
• δίνει νέα διάσταση στην προσέγγιση της Οικονομικής & Περιφερειακής επιστήμης και ανάλυσης,
• έχει υιοθετήσει την top down οικονομική ανάλυση (από την Εθνική και Διεθνή ανάλυση της οικονομίας , στην εγχώρια και την περιφερειακή) και την παράλληλα την bottom up οικονομική ανάλυση (από την περιφέρεια, στην εγχώρια και τη Διεθνή)
• έχει υιοθετήσει την παιδευτική και θεωρητική ”φιλοσοφία» ότι η ανάλυση της οικονομικής επιστήμης και της περιφερειακής επιστήμης αποτελεί διαδικασία αποφάσεων και επιλογών ατομικών, ομαδικών και κρατικών με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιορισμένων πόρων, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και το γεωγραφικό χώρο και
• προσφέρει πρόγραμμα σπουδών που συγκροτείται από δύο συμπληρωματικούς με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον εκπαιδευόμενο τομείς της οικονομικής επιστήμης και της περιφερειακής επιστήμης.

Ο πρώτος τομέας παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένη γνώση και σε βάθος κατανόηση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα, όπως Μικρο-οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία και ανάλυση, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης κ.λπ.

Ο δεύτερος τομέας εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, με την ευρεία έννοια, στην οποία περιλαμβάνονται τα αντικείμενα τη Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, της Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, των Μεταφορών, του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της Αστικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, του Θεσμικού Πλαισίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Οι δύο τομείς συνεπικουρούνται από την οργάνωση ενός τρίτου, ο οποίος αφιερώνεται σε ποσοτικές μεθόδους οικονομικής και περιφερειακής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται είναι, τα Μαθηματικά, οι Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, η Στατιστική, η Οικονομετρία και η Πληροφορική, όπως και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης με ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάλυση θεμάτων Οικονομικής Περιφερειακής επιστήμης.
Το Πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους του τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο για να συνεχίσουν με επιτυχία σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματός και σε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό τμήμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγ. Μιμής

ΜΕΛΗ:

Β. Δούβλης, Καθηγητής

Α. Λυμπεράκη, Καθηγήτρια

K. Mπίθας, Καθηγητής

Α. Ροβολής, Καθηγητής

Ι. Ψυχάρης , Καθηγητής

Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη, Καθηγήτρια

Κ. Λιάπης, Καθηγητής

H. Πλασκοβίτης, Aναπλ. Καθηγητής

Β. Τσέλιος, Αναπλ. Καθηγητής

Αν. Καραγάνης, Επίκ. Καθηγητής

Β. Αυδίκος, Επίκ. Καθηγητής

Γ. Μπαμπίνας, Επικ. Καθηγητής

Β. Δεληθέου, Επίκ. Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

ΜΕΛΗ:

Θεοδ. Παλάσκας, Καθηγητής

Στ. Ντεγιαννάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Χρυσόστ. Στοφόρος, Αναπλ. Καθηγητής

Γ. Σιουρούνης, Επικ. Καθηγητής

Αν. Ψειρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΠΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (Αξιολόγηση Μάρτιος 2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Esos ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σελίδα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (2009-12)

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED