Το Τμήμα

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των τμημάτων οικονομικών επιστημών και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ετησίως εισάγονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) περί τους 200 φοιτητές. Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατ’ έτος επιλέγονται, το ανώτερο, 60 πτυχιούχοι και για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) περιορισμένος αριθμός μετά από προκήρυξη. Σκοπός του Τμήματος είναι οι ολοκληρωμένες σπουδές στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη. Σημαντικά διαχρονικά και επίκαιρα οικονομικά θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς οικονομικές-χρηματοοικονομικές κρίσεις και η αντιμετώπιση τους, ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου, των διεθνών οργανισμών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη σύγκλιση-διεύρυνση των αναπτυξιακών ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη, ο προγραμματισμός και οργάνωση των ιδιωτικών και των δημοσίων επιχειρήσεων, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η ενίσχυση δυναμικών κλάδων, η ενεργοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, η ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, η διερεύνηση του ρόλου των αστικών κέντρων και των μητροπόλεων, ο περιφερειακός προγραμματισμός και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν αντικείμενα σπουδών και έρευνας στο Τμήμα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Για μια συνοπτική παρουσίαση του τμήματος πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη, που υποδιαιρούνται σε οκτώ εξάμηνα. Οξύνουμε τις ικανότητες των φοιτητών μας και ενθαρρύνουμε τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να μάθουν να εργάζονται με σύνεση, δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Έχουμε μια ζωντανή κοινότητα καθηγητών και φοιτητών που ευδοκιμούν σε ένα πνευματικό περιβάλλον, όπου νέες ιδέες και κατευθύνσεις επιδιώκονται με σθένος. Συνδυάζοντας τη διδασκαλία και την έρευνα, παρέχουμε στους φοιτητές μας μια θεωρητική κατανόηση και μια εμπειρική εμπλοκή στα σύγχρονα παγκόσμια ζητήματα των οικονομικών και της ανάπτυξης.

Για τον αναλυτικό οδηγό σπουδών πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι και πλέον χρόνια Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία εφηρμοσμένης οικονομικής & διοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, επιλεγμένων να ανταποκρίνονται: Τόσο στις ανάγκες βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων οικονομικών και μη σπουδών που είτε πρόσφατα αποφοιτησάντων είτε ήδη εργαζομένων όσο και στα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές,.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. αποτελεί Διεπιστημονικό Πρόγραμμα στο οποίο γίνονται δεκτοί, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), με τίτλο: «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις ως ακολούθως:

1) «Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Διοίκηση»,
2) «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», με Ειδικεύσεις:
α) «Περιφερειακός και Τοπικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός» και
β) «Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων».

ΝΕΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 2704- τ.Β- 09-07-18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΜΣ & ΠΔΣ. 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ)

Το Τμήμα καταγράφει αποδεδειγμένη μακρά και επιτυχή πορεία στην οργάνωση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, του οποίου η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D).
Το ΠΜΣ & το ΠΔΣ οργανώνουν μεταπτυχιακά μαθήματα, κύκλους σεμιναρίων, διαλέξεις, συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, και ερευνητικές εργασίες που οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στα γνωστικά αντικείμενα: της οικονομικής επιστήμης, της διοίκησης, και της περιφερειακής επιστήμης.

Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Τμήμα υποστηρίζει την Μεταδιδακτορική Έρευνα σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του, υπό την καθοδήγηση των μελών Δ.Ε.Π. Διαθέτει υποδομές για έρευνα και συνεργασία και παρακολουθεί μέσω του Π.Δ.Σ. την πρόοδο των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΜΣ & ΠΔΣ. 2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απασχολούνται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου και το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων). Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχυρώνουν την ειδικότητα του περιφερειολόγου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες, σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη γραφείων μελετών. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, την κλαδική πολιτική, την ανάπτυξη, τον περιφερειακό προγραμματισμό και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές για την διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου. Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος κατευθύνεται σε δύο κύρια επιστημονικά πεδία, της Οικονομικής Επιστήμης και της Περιφερειακής Επιστήμης. Το ΤΟΠΑ υπηρετεί ένα γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις, ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της ανάπτυξης, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η «φιλοσοφία» εκπαίδευσης στο ΤΟΠΑ στηρίζεται στην άποψη ότι οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν άρτια θεωρητική κατάρτιση στους βασικούς κλάδους της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση και την περιφερειακή, αστική και χωρική ανάλυση. Σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν και με τις εμπειρικές μεθόδους στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης και να αρχίσουν να αποκτούν τις ικανότητες για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας. Για την Διασφάλιση της Ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΟΠΑ υπάρχει στατιστική παρακολούθηση της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών, ανά έτος, ανά μάθημα και ανά διδάσκοντα. Προγραμματίζεται ανά έτος σύνταξη έκθεσης και συζήτηση στη συνέλευση του Τ.Ο.Π.Α. των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών. Η Επιτροπή Προγράμματος παρακολουθεί επίσης την ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών στις μεταβαλλόμενες εγχώριες και διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και υποβάλει έκθεση για την λειτουργία και τις απαιτούμενες προσαρμογές του ΠΠΣ. Παράλληλα υπάρχει έκδοση, διανομή και ανάρτηση – δημοσιοποίηση του Syllabus κάθε μαθήματος, καθώς και ανάρτηση σημειώσεων, ασκήσεων, διαφανειών και συμπληρωματικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-class). Σε σχέση με την διδασκαλία υπάρχει αξιολόγηση του διδακτικού έργου καθώς γίνεται σχετικός έλεγχος με την συμπλήρωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων, που συμπληρώνονται από τους φοιτητές (η επεξεργασία γινόταν από τη ΜΟΔΙΠ και εφεξής θα γίνεται με ειδικό λογισμικό από το Πανεπιστήμιο). Ταυτόχρονα, κατά την ανάθεση του διδακτικού έργου, υφίσταται αξιολόγηση και έλεγχος της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου και του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου κάθε διδάσκοντος με τα μαθήματα που διδάσκει. Ειδικά σε σχέση με το ερευνητικό και μελετητικό έργο του δυναμικού του ΤΟΠΑ υπάρχει παρακολούθηση και αξιολόγηση της τάσης των δημοσιεύσεων και των ετεροαναφορών των μελών ΔΕΠ. Τέλος, παρακολουθούνται οι βάσεις εισαγωγής και διαμορφώνεται η πολιτική προβολής του Τμήματος, ενώ υπάρχει Οδηγός σπουδών και στα αγγλικά. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις στο ΤΟΠΑ αναρτώνται στον ιστότοπο του τμήματος. Επίσης προγραμματίζεται εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής, του προγραμματισμού και των ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας, καθώς και παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και των προτάσεων στην Γενική Συνέλευση και την Σύγκλητο. Η πολιτική ποιότητας του ΤΟΠΑ περιλαμβάνει εκτός από την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού και ερευνητικού έργου σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα, εργαστήρια και ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος.

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει τα εξής όργανα διοίκησης:

Η Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα 20 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και από 1 εκπρόσωπο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.

Αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τμήματος:

Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του τμήματος, όπως η κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και η διατύπωση γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.

Η γενική συνέλευση του τομέα:

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της η Γ.Σ. του Τομέα:
– Εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα.
– Συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος
– Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
– Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.
– Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης, για διετή θητεία (2020-21 και 2021-22) από 1/9/2020, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 668/25.8.2020)
Ο Πρόεδρος του Τμήματος: i) Συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών, ii) εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, iii) τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, iv) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης, v) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και vi) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

Ο Aναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στοφόρος, για διετή θητεία (2020-21 και 2021-22) από 1/9/2020, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Ο.Δ αρ.668/25.8.2020). Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων, γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών που υποδεικνύεται από τους ίδιους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ζητήματα αρμοδιότητάς της και επεξεργάζεται ζητήματα που παραπέμπονται σε αυτό από την τελευταία. Στην αρμοδιότητά του ανήκει, επίσης, κάθε θέμα για το οποίο η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή γνώμης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Τμήματος.

Οι τομείς του τμήματος

Το Τμήμα μας έχει δύο τομείς:

– Τον Τομέα Οικονομικής Επιστήμης, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 7 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
– Τον Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 14 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Διευθυντής του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης εκλέχθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγ. Μιμής.

Για τον Τομέα Οικονομικής Επιστήμης εκλέχθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

Αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τομέα είναι να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να προεδρεύει των εργασιών της και να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

ΟΡΓΑΝΑ Π.Μ.Σ (Ν. 4485/2017)

Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ .Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρ. Στοφόρος (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος 2020-22)

Μέλη συνέλευσης του τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Καθηγητές

1. Κυβέλου- Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία

2. Λιάπης Κωνσταντίνος

3. Λυμπεράκη Αντιγόνη

4. Μπίθας Κωνσταντίνος

5. Παλάσκας Θεοδόσιος

6. Ροβολής Αντώνιος (σε εκπαιδευτική άδεια)

7. Ψυχάρης Ιωάννης (Πρόεδρος Τμήματος 2020-22)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

1. Μιμής Άγγελος (Δ/ντης Τομέα Π.Ε.)

2. Ντεγιαννάκης Σταύρος

3. Πλασκοβίτης Ηλίας (μερικής απασχόλησης)

4. Στοφόρος Χρυσόστομος (Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος 2020-22) & (Δ/ντης ΠΜΣ Τμήματος)

5. Τσέλιος Βασίλειος

 

Επίκουροι καθηγητές

1. Αυδίκος Βασίλειος

2. Δεληθέου Βασιλική

3. Καραγάνης Αναστάσιος

4. Κεραμίδου Ιωάννα (Δ/ντης Τομέα Ο.Ε.)

5. Μπαμπίνας Γεώργιος

6. Σιουρούνης Γρηγόριος

7. Χριστοφόρου Ασημίνα

8. Ψειρίδου Αναστασία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Tο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι ίδρυμα με μακρόχρονη ιστορία. H ίδρυσή του τοποθετείται στη δεκαετία του 1920. Παλαιότερα ήταν γνωστό με το όνομα Πάντειος Aνώτατη Σχολή Πολιτικών Eπιστημών. Aπό το 1989, σύμφωνα με το Π.Δ. 377/89, η Σχολή μετονομάστηκε σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών. Στην σημερινή του διάρθρωση το Πανεπιστήμιο συγκροτείται από εννέα Tμήματα τέσσερα από τα οποία παρέχουν και μεταπτυχιακές Σπουδές, Iνστιτούτα και Kέντρα Έρευνας, Γραφείο τεκμηρίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eργαστήρια H/Y, Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης, Γραφείο Σταδιοδρομίας, Bιβλιοθήκη, Aθλητικό Kέντρο, Iατρείο, Φοιτητική Eστία και Eστιατόριο.
Oι λειτουργίες του Πανεπιστημίου είναι εγκατεστημένες σε επτά κτίρια. Tο κτίριο της Διοίκησης, βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού 136, Aθήνα 176 71.
Tο Tμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης, ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Tμήμα Aστικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Oικονομικό Eπιμελητήριο Eλλάδος. Tο Tμήμα προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Kάθε χρόνο εισάγονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περί τους 150 φοιτητές, και στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών μέχρι 25 πτυχιούχοι. H εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Tμήματος κατευθύνεται σε δύο κύρια επιστημονικά πεδία, όπως φαίνεται άλλωστε και από τη διάρθρωσή του σε δύο Tομείς: τον Tομέα Περιφερειακής Eπιστήμης και τον Tομέα Πολιτικής Oικονομίας. H στελέχωση του σε προσωπικό συμπεριλαμβάνει 27 μέλη Διδακτικού και Eρευνητικού Προσωπικού.
Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σ’ ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη ως ένα κοινωνικά φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

 

Ιδρυτικό ΦΕΚ του Τμήματος: Π.Δ.377/1989 (ΦΕΚ166/15.07.98)

ΦΕΚ Μετονομασίας: Π.Δ.202/1998 (ΦΕΚ 162/15.07.98)

O ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης:
• προσφέρει ένα πρωτοπόρο, σύγχρονο και μοναδικό στην Ελλάδα γνωστικό αντικείμενο,
• ενσωματώνει σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις για την οικονομική και περιφερειακή επιστήμη.
• δίνει νέα διάσταση στην προσέγγιση της Οικονομικής & Περιφερειακής επιστήμης και ανάλυσης,
• έχει υιοθετήσει την top down οικονομική ανάλυση (από την Εθνική και Διεθνή ανάλυση της οικονομίας , στην εγχώρια και την περιφερειακή) και την παράλληλα την bottom up οικονομική ανάλυση (από την περιφέρεια, στην εγχώρια και τη Διεθνή)
• έχει υιοθετήσει την παιδευτική και θεωρητική ”φιλοσοφία» ότι η ανάλυση της οικονομικής επιστήμης και της περιφερειακής επιστήμης αποτελεί διαδικασία αποφάσεων και επιλογών ατομικών, ομαδικών και κρατικών με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιορισμένων πόρων, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και το γεωγραφικό χώρο και
• προσφέρει πρόγραμμα σπουδών που συγκροτείται από δύο συμπληρωματικούς με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον εκπαιδευόμενο τομείς της οικονομικής επιστήμης και της περιφερειακής επιστήμης.

Ο πρώτος τομέας παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένη γνώση και σε βάθος κατανόηση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα, όπως Μικρο-οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία και ανάλυση, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης κ.λπ.

Ο δεύτερος τομέας εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, με την ευρεία έννοια, στην οποία περιλαμβάνονται τα αντικείμενα τη Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, της Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, των Μεταφορών, του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της Αστικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, του Θεσμικού Πλαισίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Οι δύο τομείς συνεπικουρούνται από την οργάνωση ενός τρίτου, ο οποίος αφιερώνεται σε ποσοτικές μεθόδους οικονομικής και περιφερειακής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται είναι, τα Μαθηματικά, οι Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, η Στατιστική, η Οικονομετρία και η Πληροφορική, όπως και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης με ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάλυση θεμάτων Οικονομικής Περιφερειακής επιστήμης.
Το Πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους του τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο για να συνεχίσουν με επιτυχία σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματός και σε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό τμήμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΦΕΚ σύστασης Τομέων Τμήματος: Υπ.Απ.Β1/380 (ΦΕΚ 482/24.07.90)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγ. Μιμής

ΜΕΛΗ:

Β. Δούβλης, Καθηγητής

Α. Λυμπεράκη, Καθηγήτρια

K. Mπίθας, Καθηγητής

Α. Ροβολής, Καθηγητής

Ι. Ψυχάρης , Καθηγητής

Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη, Καθηγήτρια

Κ. Λιάπης, Καθηγητής

H. Πλασκοβίτης, Aναπλ. Καθηγητής

Β. Τσέλιος, Αναπλ. Καθηγητής

Αν. Καραγάνης, Επίκ. Καθηγητής

Β. Αυδίκος, Επίκ. Καθηγητής

Γ. Μπαμπίνας, Επικ. Καθηγητής

Β. Δεληθέου, Επίκ. Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΕΠΙΣΤHΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Κεραμίδου

ΜΕΛΗ:

Θεοδ. Παλάσκας, Καθηγητής

Στ. Ντεγιαννάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Χρυσόστ. Στοφόρος, Αναπλ. Καθηγητής

Γ. Σιουρούνης, Επικ. Καθηγητής

Αν. Ψειρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια

Ασ. Χριστοφόρου, Επίκ. Καθηγήτρια

Το ΤΟΠΑ αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός οράματος αριστείας σε όλους τους τομείς της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και λειτουργίας, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, και στην διοίκηση, και στην στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού, προσβλέποντας στην ενίσχυση του κύρους, της εξωστρέφειας και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του επιστημονικού του έργου. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πραγμάτωση των στρατηγικών του στόχων αποτελεί το υψηλών προσόντων ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Τμήμα από την ίδρυση του το 1989.

Για περισσότερες λεπτομέρειες στη στοχοθεσία ποιότητας πατήστε εδώ

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές για την διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου. Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος κατευθύνεται σε δύο κύρια επιστημονικά πεδία, της Οικονομικής Επιστήμης και της Περιφερειακής Επιστήμης. Το ΤΟΠΑ υπηρετεί ένα γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις, ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της ανάπτυξης, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η «φιλοσοφία» εκπαίδευσης στο ΤΟΠΑ στηρίζεται στην άποψη ότι οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν άρτια θεωρητική κατάρτιση στους βασικούς κλάδους της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση και την περιφερειακή, αστική και χωρική ανάλυση. Σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν και με τις εμπειρικές μεθόδους στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης και να αρχίσουν να αποκτούν τις ικανότητες για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας. Για την Διασφάλιση της Ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΟΠΑ υπάρχει στατιστική παρακολούθηση της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών, ανά έτος, ανά μάθημα και ανά διδάσκοντα. Προγραμματίζεται ανά έτος σύνταξη έκθεσης και συζήτηση στη συνέλευση του Τ.Ο.Π.Α. των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της βαθμολογικής επίδοσης των φοιτητών. Η Επιτροπή Προγράμματος παρακολουθεί επίσης την ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών στις μεταβαλλόμενες εγχώριες και διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και υποβάλει έκθεση για την λειτουργία και τις απαιτούμενες προσαρμογές του ΠΠΣ. Παράλληλα υπάρχει έκδοση, διανομή και ανάρτηση – δημοσιοποίηση του Syllabus κάθε μαθήματος, καθώς και ανάρτηση σημειώσεων, ασκήσεων, διαφανειών και συμπληρωματικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e-class). Σε σχέση με την διδασκαλία υπάρχει αξιολόγηση του διδακτικού έργου καθώς γίνεται σχετικός έλεγχος με την συμπλήρωση και επεξεργασία ερωτηματολογίων, που συμπληρώνονται από τους φοιτητές (η επεξεργασία γινόταν από τη ΜΟΔΙΠ και εφεξής θα γίνεται με ειδικό λογισμικό από το Πανεπιστήμιο). Ταυτόχρονα, κατά την ανάθεση του διδακτικού έργου, υφίσταται αξιολόγηση και έλεγχος της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου και του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου κάθε διδάσκοντος με τα μαθήματα που διδάσκει. Ειδικά σε σχέση με το ερευνητικό και μελετητικό έργο του δυναμικού του ΤΟΠΑ υπάρχει παρακολούθηση και αξιολόγηση της τάσης των δημοσιεύσεων και των ετεροαναφορών των μελών ΔΕΠ. Τέλος, παρακολουθούνται οι βάσεις εισαγωγής και διαμορφώνεται η πολιτική προβολής του Τμήματος, ενώ υπάρχει Οδηγός σπουδών και στα αγγλικά. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις στο ΤΟΠΑ αναρτώνται στον ιστότοπο του τμήματος. Επίσης προγραμματίζεται εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής, του προγραμματισμού και των ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας, καθώς και παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και των προτάσεων στην Γενική Συνέλευση και την Σύγκλητο. Η πολιτική ποιότητας του ΤΟΠΑ περιλαμβάνει εκτός από την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού και ερευνητικού έργου σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα, εργαστήρια και ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος.

Οι θεμελιώδεις Στόχοι της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας είναι

1. Καταλληλόλητα και διαρκή βελτίωση της δομής και οργάνωσης του Π.Π.Σ.

2. Επίτευξη Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και ενίσχυση της συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών

3. Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

4. Βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου

5. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

6. Αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών

7. Καταλληλότητα των προσόντων του Διδακτικού Προσωπικού

8. Αξιοποίηση, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης

9. Ενίσχυση του κύρους και της διεθνούς παρουσίας

10. Εσωτερική ανασκόπηση και επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΤΟΠΑ

 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Παντείου Πανεπιστημίου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΠΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 (Αξιολόγηση Μάρτιος 2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Esos ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σελίδα)

COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED