ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει τα εξής όργανα διοίκησης:
 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
Η Συνέλευση αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα 31 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και από 1 εκπρόσωπο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.
Βασικές αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τμήματος είναι:
Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της τήρησης των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του τμήματος, όπως η κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών και η διατύπωση γνώμης για κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του πτυχίου του Τμήματος.
 

2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης, για διετή θητεία (2015-16 και 2016-17) από 27/1/2016, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 38/27.1.2016)
Ο Πρόεδρος του Τμήματος: i) Συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών, ii) εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, iii) τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, iv) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης, v) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και vi) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.
 

3. Οι τομείς του τμήματος

Το Τμήμα μας έχει δύο τομείς:

- Τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 10 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
- Τον Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης, η Γενική Συνέλευση του οποίου απαρτίζεται από 22 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
 

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της η Γ.Σ. του Τομέα:
- Εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα.
- Συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος
- Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
- Κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.
- Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα.

 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Διευθυντής του Τομέα Περιφερειακής Επιστήμης εκλέχθηκε ο Καθηγητής Β. Δούβλης.
 

Για τον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας Διευθυντής εκλέχθηκε ο Καθηγητής Θεοδ. Παλάσκας.
 

Αρμοδιότητες του Διευθυντή του Τομέα είναι να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να προεδρεύει των εργασιών της και να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
   

ΟΡΓΑΝΑ Π.Μ.Σ (Ν. 3685/2008 Αρθρ. 2)
Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ)
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του
Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών
του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος, και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ .Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μας είναι ο Καθηγητής Αντ. Ροβολής.

  

Μέλη συνέλευσης του τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Καθηγητές

1.   Δεδουσόπουλος Απόστολος

2.   Δούβλης Βασίλειος (Δ/ντης Τομέα Π.Ε.)

3.   Λυμπεράκη Αντιγόνη

4.   Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος

5.   Μπίθας Κωνσταντίνος

6.   Παλάσκας Θεοδόσιος (Δ/ντης Τομέα Π.Ο.)

7.   Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος.

8.   Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάϊβ

9.   Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία

10. Τασόπουλος Αναστάσιος

11. Χριστόπουλος Δημήτριος

12. Ψυχάρης Ιωάννης (Πρόεδρος Τμήματος 2015-17)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

1.  Γιώτη – Παπαδάκη Όλγα

2.  Καραγιάννης Στέφανος

3.  Κυβέλου- Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία

4.  Λιάπης Κωνσταντίνος

5.  Πλασκοβίτης Ηλίας (μερικής απασχόλησης)

6.  Ροβολής Αντώνιος

 

Επίκουροι καθηγητές

1. Δεληθέου Βασιλική

2. Καραγάνης Αναστάσιος

3. Κεραμίδου Ιωάννα

4. Λαδιάς Χρίστος

5. Μιμής Αγγελος

6. Ντεγιαννάκης Σταύρος

7. Σιουρούνης Γρηγόριος (εκπαιδευτική άδεια χειμερινού εξαμήνου)

8. Στοφόρος Χρυσόστομος

9. Ψειρίδου Αναστασία

 

Λέκτορας

1. Αρακελιάν Βεανούς

2. Αυδίκος Βασίλειος

 

Ε.Ε.ΔΙ.Π

1. Στέφανσον Χέλγκα

 

Ε.ΤΕ.Π

1.Κατσαντώνη Ανδριάνα

2. Κουτσούρης Σπυρίδων

 


 

Μέλη γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Καθηγητές

1.   Δεδουσόπουλος Απόστολος

2.   Δούβλης Βασίλειος (Δ/ντης Τομέα Π.Ε.)

3.   Λυμπεράκη Αντιγόνη

4.   Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος

5.   Μπίθας Κωνσταντίνος.

6.   Παλάσκας Θεοδόσιος. (Δ/ντης Τομέα Π.Ο.)

7.   Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος.

8.   Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάϊβ

9.   Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία

10. Τασόπουλος Αναστάσιος

11. Χριστόπουλος Δημήτριος

12. Ψυχάρης Ιωάννης (Πρόεδρος Τμήματος 2015-17)

 

Αναπληρωτές καθηγητές

1.  Γιώτη – Παπαδάκη Όλγα

2.  Καραγιάννης Στέφανος

3.  Κυβέλου- Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία

4.  Λιάπης Κωνσταντίνος

5.  Πλασκοβίτης Ηλίας (μερικής απασχόλησης)

6.  Ροβολής Αντώνιος

 

Επίκουροι καθηγητές

1.  Δεληθέου Βασιλική

2.  Καραγάνης Αναστάσιος

3.  Κεραμίδου Ιωάννα

4.  Λαδιάς Χρίστος

5.  Μιμής Αγγελος

6.  Ντεγιαννάκης Σταύρος

7.  Σιουρούνης Γρηγόριος (εκπαιδευτική άδεια χειμερινού εξαμήνου)

8.  Στοφόρος Χρυσόστομος

9.  Ψειρίδου Αναστασία

 

Λέκτορας

1.  Αρακελιάν Βεανούς

2.  Αυδίκος Βασίλειος

 


Aρχή της σελίδας